Dünyaya söyleyecek sözü olanların Üniversitesi...


     

     

    

    

     

     


İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KISA TARİHÇESİ​ Prof. Dr. Fatma Arın NAMAL

İstanbul Tıp Fakültesi

Tıp Tarihi ve Etik​ Anabilim Dalı

Ülkemizde 18. yüzyılın sonlarına kadar yüksek öğretim için hemen hemen tek müessese olan medresenin temelleri, 9. yy.’a kadar gitmektedir. Anadolu Selçukluları ve Beylikler döneminde medreselerin gelişmesi ile birlikte ihtisas medreseleri de kurulmuştur. Örneğin Konya’daki Sırçalı Medrese sadece hukuk, İnce Minare’deki medrese hadis, Kayseri ve Sivas’taki medreseler tıp, Kütahya ve Kırşehir’deki medreselerde astronomi öğretimi yapılıyordu. Bu ilim kuruluşlarından mezun olanların icazetnameleri veya diplomaları orada ders verenlerce verilirdi. Osmanlılar’da da klasik medreselerin yanında ihtisas medreseleri anlayışı sürmüş, örneğin Bursa’da Darü’t-Tıb (1400) adıyla klinik tıp eğitimi veren bir müessese açılmıştı. Istanbul’un 29 Mayıs 1453’de fethinden sonra takip ettiği siyaset, kültür ve bilim politikası sonucu Istanbul’u Türk-İslam dünyasının ilim ve sanat merkezi haline getiren Fatih Sultan Mehmed, 1 Haziran günü Ayasofya’da Cuma namazını kılarken, Ayasofya yakınındaki papaz odalarında öğretmeni Molla Hüsrev, Zeyrek’teki Pantokrator Manastırı’nda Molla Zeyrek, derslerine başlamışlardı. Daha sonra bugünkü Fatih Camisi’nin iki tarafına birer dershaneli, dördü kuzey diğer dördü güney tarafında 8 medreseden ibaret Sekizli Medreseler (Sahn-ı Semân) adı verilen devrin en büyük medreselerini yaptırdı (1463-1470). Güneydeki dört medresenin yanına, bütün hastalıkların tedavisi ve ilaçlarının verilmesinin emredildiği bir darüşşifa (hastane) yapılmıştı. Fatih Darüşşifası’nda 19. yy.’a kadar yaklaşık 350 yıl tıp eğitimi yapıldığı, hasta bakımının sürdüğü bilinmekte ve burada yapılan tıp eğitimi, İstanbul Tıp Fakültesi’nin ilk nüvesi olarak kabul edilmektedir. Nitekim İstanbul Tıp Fakültesi Profesörler Kurulu, 30.12.1970 tarihli oturumunda 1970 yılını Fakülte’nin kuruluşunun 500. yılı kabul etmiş ve kutlanmasına karar vermiştir.

Fatih Darüşşifası (1470)


16. yy.’da medrese yapımı sürdürülmüş, her büyük caminin yanında bir medrese kurmak, gelenek halini almıştı. Osmanlı Devleti’ni büyüme ve yükselmede zirveye ulaştıran Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) devrinde, ordunun tabip, cerrah ihtiyacını karşılamak için cami yanında 1555 yılında kurulan tıp medresesi ve darüşifada tıp eğitimi verilmiş, sağlık hizmetleri ırk, dil, din, cinsiyet farkı gözetilmeden sürdürülmüştü. Öğrenciler sabahtan öğleye kadar medreselerde iç hazineden verilen kitapları hocalarının plan ve programları doğrultusunda okur, öğleden sonra uygulama için darüşşifaya geçerlerdi. Süleymaniye Tıp Medresesi’nde eğitim süresinin ne kadar olduğu, eldeki kaynak ve belgelere dayanarak kesinleştirilememiş olsa da, diğer medreselerde olduğu gibi burada da kitapla ders geçme esas olduğundan, talebeye verilen kitapları bitirmeye bağlı olduğu düşünülmektedir.

Süleymaniye Tıp Medresesi (1555)


Medrese teşkilatı, Osmanlı Devleti’nin 17. yy.’da başlayan gerilemesi ile birlikte gerek düzen, gerekse tedris bakımından paralel kayba uğramış, Batı’nın ilim sahasındaki gelişmesine kayıtsız kaldığından ihtiyaçları karşılayacak bir varlık olmaktan çıkmıştı. 18. yy.’dan itibaren bu kötüye gidişi düzeltme arayışına girilmiş, 19. yy.’ın başlarında Süleymaniye Medresesi’nde tıp eğitimi devam ederken, Başbakanlık Arşivi Cevdet Sıhhiye Tasnifi 304 numarada kayıtlı, 1220/1805 tarihli bir belge ile, yine bu tasnifte kayıtlı 1575 no’lu 1220/1806 tarihli bir diğer belgeden anlaşıldığı üzere III. Selim (1789-1807), donanmanın hekim ve hasta bakım ihtiyacını karşılamak üzere 18 Şubat 1805’de Kasımpaşa’da Tersâne Tıp Mektebini kurdurmuştur. Alet ve kitaplarının Avrupa’dan getirtilmesine, Avrupa’da tıp öğrenimi görmüş hocaların görevlendirilmesine gayret edilen bu okul, Kabakçı İsyanı (1807) ve Alemdar Vak’ası (1808) gibi karışıklıklar sonrasında faaliyetini durdurmuş, 1822 Kasımpaşa Yangını ile binası da ortadan kalkmıştı. Kısa bir süre yaşamış olan bu kurumun, Türk tıbbının batılılaşmasında bir dönüm noktası oluşturduğu kabul edilmektedir.

Batılılaşma çabalarını sürdüren Sultan II. Mahmud, Yeniçeri Ocağı’nın kapatılması ardından modern bir orduya sahip olma hedefinin bir parçası olarak yeni orduya (Asakir-i Mansure-i Muhammediye) nitelikli hekim ve cerrah yetiştirilmesi için Vezneciler’deki Tulumbacılar Konağı’nda bir askeri okul niteliğindeki Tıbhane-i Âmire’yi kurdurdu. Okul, 14 Mart 1827 (15 Şaban 1242)’de faaliyete geçti. Bu okul, ülkemizde modern anlamda açılan ilk tıp okuludur. Bu kurum, daha sonra farklı adlar alsa da eğitime aralıksız ve kendisini geliştirerek devam etmiştir. Bu nedenle 14 Mart 1827 tarihi, ülkemizde modern tıp eğitiminin başlangıcı kabul edilmekte ve Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu okulda üst katta Tıphane, altta ise Cerrahhane öğrencileri ayrı ayrı okurlardı. Tıphane’nin ilk Nazırı (Müdürü) hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi idi. Okul yatılı değildi, girişte bir sınav uygulanmıyordu. Sınıf geçme de sınavla olmayıp, yıl içindeki sözlü sınavlarda hocaların yetiştiğine kanaat getirdiği talebelerin üst sınıfa alınması, yerlerine başkalarının kabul edilmesi şeklindeydi. Nihayet, tıp eğitimi veren kurum adına diploma verilen bir sisteme geçilmişti.

Tıbhane-i Âmire ve ordunun cerrah ihtiyacını karşılamak üzere aynı okul bünyesinde kurulan Cerrahhane’de eğitim, tabip olmak için dört yıl, cerrahlık için ise üç yıl olarak düzenlenmişti. Başlangıçta İstanbul cerrahlarından yirmisi seçilerek başlarına Avrupa tıbhanelerinden yetişmiş, teorik ve pratik bilgilere sahip biri getirilerek ordunun istediği cerrahların kısa sürede yetiştirilmeleri yoluna gidildi. Yüzlerce yıllık medrese sisteminden modern bir düzene geçme arayışı içinde bu kurumda da sık sık yeni düzenlemeler yapılmış, öğrenci sayısının artması ile bina yetersiz kalınca 1832 yılında Cerrahhane, Topkapı Sarayı’ndaki Hastalar Odası’na nakledilmiş, başına Fransız cerrah Sat-Deygalliere getirilmişti. Tıphane-i Âmire de 1836 yılında yine Topkapı Sarayı içindeki Otlukçu Kışlası’na nakledilmiş, bir süre sonra Cerrahhane de aynı binaya taşınmıştır. Cerrahhane daha sonra Halıcıoğlu’nda bir binaya taşınarak okulun iki kısmı birbirinden tekrar ayrılmıştır.

Yer darlığı nedeniyle Tıphane ve Cerrahhane’nin birleştirilemeyişi ve modernleşme yolunda arzulanan düzenlemelerin yapılamadığı görülerek 1838 yılında Galatasaray’daki Enderun Ağaları Mektebi’ne taşınılmış, Tıphane ve Cerrahhane kısımları ile birlikte buraya yerleşen okulda başlangıçta Osman Saib Efendi, kısa süre sonra ise Abdülhak Molla yönetici olmuştur. Bu sırada Sultan II. Mahmud, Paris Elçisi Ahmed Fethi Paşa’nın Viyana’da bulunuşu sırasında Prens Metternich’ten Osmanlı Devleti’nde çalışacak iki hekim ve bir eczacı tavsiye edilmesi için ricada bulunmasını istemiş, Viyana’daki Askeri Tıp ve Cerrahi Akademisi Josephinum’dan mezun olan iki genç askeri hekim Dr. Jakob Neuner ve Dr. Karl Ambroise Bernard ve eczacı Antoine Hoffmann bu görev için seçilmişlerdir. 1839’da Dr. Charles Ambroise Bernard’ın (1808-1844) muallim-i evvelliğe atanışı ardından okul, 17 Şubat 1839’da mülki ve dini törenle Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şâhâne adıyla yeniden açılmış, 11 Mart 1839’da 290 öğrencisiyle öğretime başlamıştı. Okul 4 yıllık idadi denilen hazırlık bölümü ile dört yıllık esas tıp eğitiminin yapıldığı yüksek bölümden oluşuyordu. Fransız İhtilali’nden sonra Avrupa’da geçerli dil olan Fransızca öğretim dili olarak belirlenmişti. Okulda 1839 yılında bir de eczacı sınıfı açılmıştı.

Tıphane-i Âmire orduya Müslüman hekim yetiştirmek için kurulmuşsa da, 1839 yılında Tanzimat’ın ilanı ile tab’a arasında eşitlik kabul edildiğinden 1841 yılından itibaren azınlıklar da Tıbbiye’ye kabul edilmeye başlanmıştır.

Dr. Bernard, okulda bir botanik bahçesi kurdurmuş, Fransızca 1300 ciltten oluşan bir kütüphane ve mineral koleksiyonu vücuda getirilmesini sağlamıştı. Klinik dersler, okula ait hasta koğuşlarında verilmekteydi. Okuldaki idari görevi yanında dahiliye ve hariciye kürsülerinin de başına geçen Bernard, okula bir Fakülte kimliği kazandırmış, Osmanlı Askeri Farmakopesi’nin de içlerinde yer aldığı 4 önemli kitap yazmış, Sultan Abdülmecid tarafından “İftihar Nişanı” ile taltif edilmişti. Bursa Kaplıcaları üzerine yazdığı kitap, ülkemizde gelişecek Balneolojinin ilk yapıtı kabul edilebilir. Bernard’ın “ o zamana kadar modeller üzerinde öğretilen teşrih dersinden talebenin istifade edemediği ve ölü üzerinde teşrih yapılması gerektiği”ne dikkat çekişi ile Sultan I. Abdülmecid 1841’de bir Ferman çıkarmış, böylelikle tıp öğrencisi nihayet insan ölüsü üzerinde kanuni izinle disseksiyon yapmaya başlamış, bu derslerin sorumluluğu verilmek üzere Viyana’dan Dr. Sigmund Spitzer (1813-1895) getirilmişti. 20 Temmuz 1842 tarihli bir Avrupa gazetesinde (Allgemeine Medicinische Central-Zeitung) okulda 50’şer yataklı dahiliye, cerrahi ve göz kliniklerinden oluşan bir uygulama hastanesi açıldığı haberi yer almıştır. Bernard, 1844 yılında henüz 36 yaşında iken Istanbul’da aniden vefat edip Beyoğlu’ndaki Santa Maria İtalyan Katolik Kilisesi’ne gömüldüğünde, Tıbbiye’nin eğitim işlerinin idaresini Spitzer üzerine almıştır.

Tıbbiye Galatasaray’da (1839)


Mektep Beyoğlu’nda olduğu, Istanbul’daki doktorların da çoğu da Galata ve Beyoğlu’nda oturdu için, acil durumlarda İstanbul içerisinde oturanların ihtiyaçlarına çare olması için, Beyazıt Simkeşhane karşısında tabiplere nöbet mahalli belirlendi. 1845 yılından itibaren Mekteb-i Tıbbiye’den seçilen 10 doktor ve 2 cerrah geceleri sabaha kadar nöbet tutmak üzere burada görevlendirildiler. Burada ödeme gücü bulunmayan hastalardan para alınmaması, ilaçlarının da ücretsiz olarak verilmesi irade buyurulmuştu. Bu girişim, tıp okuluna sahip olan bir şehir halkının o okuldan yararlanma hakkı olduğunun düşünüldüğünü gösteren, kayda değer bir olaydır.

Galatasaray’daki Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin ikinci mezunları

için yapılan diploma töreninden sonra Sultan Abdülmecid Tıbbiye’den ayrılırken (1844)


Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, 1843 yılında ilk mezunlarını vermiştir. 1848 yılında okulda, ayda bir kez ve taş basması usulü ile bilimsel bir mecmuanın yayınına başlanmıştır. Bu mecmuada Türkiye’deki önemli tıp olaylarından bahsedilir ve Avrupa’da yayınlanan tıp dergilerinden yapılmış çevirilere yer verilirdi.

1848 yılında okuldan mezun olan öğrencilerin artık Avrupa okullarında sınav verecek kadar iyi yetiştiklerine kanaat getirilince Türk, Ermeni, Rum ve Katolik olmak üzere 4 mezun Viyana’ya gönderilerek orada sınav vermişler ve yeterlilikleri belgelenmiştir. Bunun üzerine Avrupa Fakültelerine eşit kabul edilen İstanbul’daki tıp okuluna “Fakülte” ünvanı verilmiştir. İstanbul Tıp Fakültesi, kendisini Avrupa fakültelerine eşit kabul edince, yabancı memleketlerde tıp eğitimi almış olarak Türkiye’ye gelen ve Türkiye’de hekimlik yapmak isteyenleri imtihan etmek üzere 1849’da “Kolokyum” imtihanı yapmayı kararlaştırmıştır. 1848 yılında çıkan yangında binaları yok olan okul, 1909’da Haydarpaşa’da yapılacak yeni binasına geçinceye kadar birkaç defa yer değiştirmek zorunda kalmıştır. Önce on sekiz yıl boyunca Halıcıoğlu’nda bir zamanlar Mühendishane-i Berri-i Hümayun olan eski Humbarahane’de kalındı.

Tıbbiye Halıcıoğlu’nda (1849)


1865 Kolera Salgını’nda bu bina hastane olarak kullanılmaya başlanınca Hasköy’deki Gergeroğlu Konağı’na taşınıldı. Salgın bittikten sonra okul, Halıcıoğlu’ndaki binaya dönmez, 1866’da Sirkeci Demirkapı’daki kışlaya nakledilir.


1874 yılında yeniden tamir edilen Galatasaray’daki binaya taşınılır, fakat iki yıl sonra burada Galatasaray Sultanisi açılınca 1876 yılında Tıbbiyeliler yeniden Demirkapı Kışlası’na dönerler. Tıbbiye, yeniden taşındığı bu binada 27 yıl kalmış, bu süreçte kitap miktarını çoğaltmış, genç kadrolar Avrupa’ya gönderilmiş ve Hoca sayısı artmıştır. Sivil ve Askeri Tıp Okulları, yenilikçi düşünceler ve milliyetçilik için bir yuva olmuş, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin nüvesi Demirkapı Tıbbiyesi’nde kurulmuştur.

Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Şâhâne’de eğitimin Fransızca oluşu nedeniyle Hoca ve öğrencilerin çoğu gayrımüslimlerdendi. Gayrımüslim gençlerin gerek din, gerekse muhit itibariyle Fransızca öğrenmeleri daha kolay olduğu için, özellikle eğitim ilerledikçe Türk öğrenciler dersleri izlemekte güçlük çekiyor, eğitimin bir ölçüde daha hafif olduğu cerrah ve eczacı sınıflarına ayrılmak zorunda kalıyorlardı. 1857’de, eğitimin Türkçe yapılması için öğrenciler tarafından bazı Hocaların da destek olduğu bir mücadele başlatıldı. Bu mücadele sonucunda 1867 yılında Askeri Tıbbiye’nin bir odasında Türkçe tıp eğitimi veren Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye (Sivil Tıp Okulu) açıldı. Bunu yine o sene açılan Sivil Eczacılık Sınıfı takip etti. Mezun olanlar, belediye tabipliklerine tayin edileceklerdi. Eğitim dilinin Türkçeleşmesi ülkenin sağlık alanı ile ilgili önemli bir karardı. Çünkü 1827 yılından, derslerin Türkçe olarak verilmeye başlandığı tarihe kadar, gayrımüslimlerin de okula kabul edilmelerine rağmen, yetişen hekim sayısı 300’ü ancak aşmıştı. Yani mezun sayısı değil memleketin, ordunun bile ihtiyacını karşılamaktan uzaktı. 1870 yılında Askeri Tıp Okulu da eğitim dilini Türkçe olarak kabul etti. Eğitim dilinin Türkçe olmasıyla birlikte okuldan mezun olan hekim sayısı hızla artmaya başladı.

1867 ve 1870 yıllarında Avrupa’daki bilim anlayışını yerleştirmek amacıyla iki kez Darülfünun kurulması tecrübesi yaşandı. Bu girişimler ömürlü olmadılar. Kapanmadan, kesintisiz faaliyetine devam edecek olan Darülfünun, 1 Eylül 1900 günü açılan Darülfünun-ı Şâhâne olacak, bu kurum 20 Nisan 1912 tarihli bir nizamname ile İstanbul Darülfünunu adını alacaktı.

Sivil Tıbbiye 1874’de Ahırkapı’daki bir binaya, 1894 yılında da Kadırga Meydanı’ndaki Nazır Menemenli Mustafa Paşa konağına taşındı. Konağın bahçesine klinikler için pavyonlar yaptırıldı. Mülki Tıbbiye, önceleri Askeri Tıbbiye Nezareti’ne bağlı iken, idari bakımdan zaman zaman Maarif, Dahiliye ve Maliye Nezaretlerine bağlanmış ise de, eğitimin idaresi bakımından daima Tıbbiye-i Şâhane’ye bağlı kalmıştır. İlk Müdürü Askeri Tıbbiye Emraz-ı Dahiliye Muallimi Binbaşı Kırımlı Aziz Bey’dir.

Sivil Tıbbiye’nin (Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye) yerleştiği Kadırga’daki Menemenli Mustafa Paşa Konağı


Tıbbiye, bünyesinde yeni ve önemli birimler oluşturmaya devam eder. 1887’de Dâülkelp Tedavihanesi (Kuduz müessesesi), 1892’de Telkihhane (Çiçek Aşısı Enstitüsü) kurulur. 1893’de görülen kolera salgını üzerine, ders programına bakteriyoloji dersi eklenir ve Tıbbiye bünyesinde kurulan Bakteriyolojihane’nin başına bizzat Louis Pasteur’un tavsiyesi ile talebelerinden Dr. Maurice Nicole getirilir. Bilindiği üzere II. Abdülhamid, Tıbbiye-i Şahane dahiliye muallimi Zoeros Paşa başkanlığında bir heyet görevlendirterek, kuduz aşısının keşfi ardından kurulacak Pasteur Enstitüsü’ne bağışladığı 1000 altını ve Mecidi Nişanı’nı Pasteur’e göndermişti. Bu heyet kuduz aşısı hazırlanmasını ve uygulanmasını öğrenerek, döndüklerinde Dâülkelp Tedavihanesi’ni kurmuşlardı. 1898’de Sarayburnu Gülhane Rüştiyesi’ne ait binada Türk Tıbbının gelişmesine büyük katkı sağlayacak olan Gülhane Askeri Tatbikat Mektebi kurulur.

19. yy.’ın sonlarında hem sivil, hem de askeri tıp okulu kendisini geliştirmeye çalışırken, Almanya’nın Doğu Politikası çerçevesinde Türkiye ile iyi ilişkiler kurmaya çalışma çabalarının bir parçası olarak 1898 yılında Almanya’dan getirilen iki profesörden operatör Robert Rieder(1861-1913) ve yardımcısı olarak görev alan Dr. Georg Deycke (1865-1938), askeri tıp okulunu yeniden organize etmede iyi bir adım olacağı düşüncesiyle Gülhane Tatbikat Hastanesi’ni kurdular. Gülhane’de staja ilk olarak 1897 mezunları katılmıştır.

Rieder döneminde Gülhane Hastanesi


Gülhane’den kısa sürede kuvvetli kadrolar yetişti. Modern bir tıp mektebi için yeni bir bina yapılmasını teklifleri üzerine Haydarpaşa’da İtalyan mimarları Valauri ve D’Aranco’nun çizimlerini yaptığı büyük yeni bir bina inşa edildi. Bina, II. Abdülhamid’in doğum günü olan 6 Kasım 1903’de, binanın inşası tam olarak bitmemiş iken törenle açıldı. 1903-1904 Eğitim yılı, bu binada yaşandı. Tıp Fakültesi’ndeki yatakların adedi dört yüze yakındı.

Haydarpaşa kliniklerinin inşaatını denetlerken iskeleden düşüp sakat kalan Rieder Paşa, 1904’de Almanya’ya döndü. Gülhane’de geceleri geç saatlere kadar yetersiz ışık altında uğraşıp ameliyatlar yapan, Saray’ın dış kapıları kapandığı için Cankurtaran demiryolu üzerinden dışarı çıkan Rieder Paşa, çalışkanlığı ile haklı bir ün toplamıştı. Gülhane 1904’den 1907’ye kadar Deycke Paşa’nın idaresinde kaldı. 1907’de Deycke Paşa’nın sözleşmesi sona ererek Almanya’ya dönünce yerine Julius Wieting Paşa (1868-1922) geldi, o da 1914 yılına kadar aynı hastanenin idaresini üstlendi. Tıbbiye’nin Haydarpaşa’ya taşınmasına, hasta bulunamayacağı gerekçesiyle karşı çıkanlar olmuştu. Bu konu, 1911 yılında Meclis-i Mebusan’da tartışılmış, okulun Haydarpaşa’da kalması kararlaştırılmıştı.

Prof. Dr. Robert Rieder          Prof. Dr. Georg Deycke        Prof. Dr. Julius Wieting

II. Meşrutiyet’in ilanı ile 1908 yılında istibdat idaresi sonlandığında, önce Maarif Vekilliği’ne bağlanan Mülki Tıbbiye, daha sonra Darülfünun’a bağlanarak “Fakülte” adını aldı ve böyle anılmaya başlandı.1908 yılında Meşrutiyet’in ilanından sonra sivil ve askeri tıp okulları Haydarpaşa’daki bu yeni binada birleşince “Tıp Fakültesi” adı, artık her ikisini kapsıyordu. 1909-1910 ders yılı başlangıcında yeni Tıp Fakültesi “Darülfünunu Osmani” şubelerinden biri olarak eğitime başladı.

Sivil Tıp Okulu’nun Kadırga’daki boşalan binasında 1908 yılında Dişçi, Eczacı, Kabile (Ebe) ve Hastabakıcı Kadın (Hemşire) Mektebi kuruluşuna karar verildi. Tıp Fakültesi tüzüğüne göre bu okul ve diğer vilayetlerdeki tıp okulları da Fakülte’ye bağlıydılar.

Tıp Fakültesi, İstanbul Darülfünunu’nun bir şubesi olunca, artık eski askeri tıp okulunda olduğu gibi tabip olan bir nazır, ya da sivil tıp okulunda olduğu gibi hekim olan bir müdür tarafından idare edilme sistemini aşmış oldu. Avrupa tıp fakültelerinde olduğu gibi, İstanbul Tıp Fakültesi de kendi kendisini yönetme yetkisi kazandı. Derslere ve idareye hakim olmak üzere bir Muallimler Meclisi oluşturuldu. Yeni Fakülte’nin ilk reisi Seririyat-ı Hariciye Muallimi Op. Dr. Cemil Paşa (Topuzlu) oldu. Fakülte oluşturulurken “Muallim” ünvanı taşıyan hocalar, “Müderris” ünvanı aldılar. Çünkü muallimlik ünvanı Alman yüksek öğrenim kurumlarında Extra-Ordinarius veya Fransa’da Professeur-Adjoint ünvanı ile eşdeğer olup, ikinci derecede kalmıştı. Yeni Fakülte’nin oluşturulmasında Anglo-Sakson usulü denilen tıp eğitimi tarzı yeğlenmişti. Bu sistemde öğrenci beş yıl teorik, uygulamalı ve klinik eğitimden sonra, altıncı yılda yalnızca klinikte uygulama dersleri görürlerdi.

Birinci Dünya Savaşı yılları, tıp fakültesinde verilen eğitimi kaçınılmaz olarak etkilemiştir. Bir çok okul binası gibi, Fakülte binası da 1914 yılı sonunda Askeri İhtiyat Hastanesi (Yedek Askeri Hastane) olarak ayrıldı. Bu kararla 750 yataklı olan hastane 1500 yatağa çıkarılınca koğuşlar, laboratuarlar, koridorlar yatakla doldu. Bu zor koşullarda 1916 yılı Mart ayından itibaren Tıp Fakültesi Mecmuası’nın yayınlanmasına başlanmıştır. Bu mecmua, yayınını kesintisiz olarak sürdürmüş olup günümüzde ” İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası ” adıyla yayınlanmaktadır.


Darülfünun Tıp Fakültesi Mecmuas

1. sene 1334-1332 sayı 1-5’e ait kapak


Harp bitince Mütareke ile birlikte yeni sorunlarla karşılaşılmıştır. İstanbul’a giren Müttefik Orduları Tıp Fakültesi’ni kapamak istemişler,1919 yılında İngilizler binanın bir kısmına yerleşmişlerdi. Bu arada Fransız işgal ordusunda görevli müşavir hekimlerden dördü 1920 yılında Tıp Fakültesi’ne müderris olarak atanmıştır. Bu hekimler cerrahi-i etfal (çocuk cerrahisi) ve ortopedi için Dr. Delacomb, emraz-ı turuk-ı bevliye (idrar yolları hastalıkları) için Dr. Boutonnet, emraz-ı melalik-i harre (tropikal hastalıklar) için Dr. Gabriel Delamare ve teşrihhane çalışmalarını yönetmek üzere Dr. Aimé Mouchet’dir. Bu isimlerden üçü bir süre görev yaptıktan sonra ülkelerine dönmüş, Dr. Mouchet 1939 yılı sonuna kadar görevini sürdürmüştür.

1922 yılı, Tıp Fakültesi tarihinde hanımların ilk kez eğitime katılma hakkını kazandığı yıl olduğundan ayrı bir öneme sahiptir. Bu yıl on kız öğrenci Tıp Fakültesi’ne kabul edilmişlerdir. Bunlardan altı tanesi 1927 yılında mezun olmuş, 1928 yılında stajlarını tamamlayarak hekimlik yapmaya başlamışlardır. Bu isimlerden Fatma Müfide Kâzım Hanım (Prof. Dr. Müfide Küley), 1929-1933 yılları arasında Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi II. Dahiliye Kliniği’nde ihtisas yapmış, 1942 ile emekli olduğu 1973 yılları arasında Fakültemiz iç hastalıkları anabilim dalında öğretim üyesi olarak hizmet vermiştir. Üniversitemiz kendisine 1993 yılında, yani vefatından iki sene önce Şeref Doktoru (Doctor Honoris causa) payesi vermiştir.

İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi’nin ilk hanım mezunları içerisinde akademik yolda yükselmiş ve Fakültemize uzun yıllar hizmet etmiş tek isim iç hastalıkları uzmanı

Prof. Dr. Müfide Küley (1904-1995)


1923 yılında Haydarpaşa Tıp Fakültesi öğrencilerinden bir grup ve ilk Tıbbiyeli Hanımlar


Tıbbiye, Haydarpaşa’daki binada 30 yıl kalmıştır. Binanın şehirden uzak oluşu, bazı klinik hocalarını memnun etmiyor ve öğrencilere yeterli sayıda vak’a gösterilemediği yakınması ile okulun yeniden İstanbul yakasına nakli isteniyordu. Avrupa yakasında Cağaloğlu’nda bugün İstanbul Tabip Odası’nın faaliyet gösterdiği binada 10 Kasım 1917’de bir poliklinik açılarak haftada dört gün hasta kabul edilmişti. İstanbul Tıp Fakültesi, 1924-25 yılında, Paris Tıp Fakültesi Reisi ile irtibata geçilerek, orada düşünülen yenilikler hakkında da bilgi alınması yoluyla eğitimi moderleştirmek için girişimde bulunulmuş, bunun bir parçası olarak son sınıf talebelerinin İstanbul Hastanelerinde staj görmeleri kabul edilmiştir. Yine Fransa’da 19. yy.’ın sonuna doğru kabul edilen sisteme göre, liseden mezun olan öğrencilerin bir yıl Fen Fakültesi’nde fizik, kimya ve tabiiyat (P.C.N.) sınıfında öğrenim görmeleri ve buradan alacakları belge ile Tıp Fakültesi’ne kabul edilmeleri usulünün benimsenmesi kararlaştırılmıştır. Bu şartı getirmenin gerekçesi, ülkenin çeşitli yerlerindeki liselerde bu derslerin aynı kuvvette okutulmaması, bu eksiğin bu yolla kapatılmasının umulmasıdır.


1932 yılında Haydarpaşa Tıbbiyesi’nin son mezunları


31 Mayıs 1933’de çıkarılan 2252 sayılı İstanbul Darülfünunu’nun İlgasına ve Maarif Vekaletince Yeni Bir Üniversitenin Kurulmasına Dair Kanun ile Üniversite Reformu sürecine girilmiş, aynı yılın 31 Temmuzunda İstanbul Darülfününu lağvedilip ve yerine İstanbul Üniversitesi kurulmuştur. İlk Rektör, Tıp Fakültesi iç hastalıkları ordinaryüslerinden Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp’tir(1881-1948), ancak bu görevi sadece 1.8.1933-16.7.1934 tarihleri arasında yürütmüştür.


İstanbul Üniversitesi’nin ilk rektörü Tıp Fakültesi Üniversite Reformu sonrasında Tıp Fakültesi’nin

iç hastalıkları ordinaryüsü ilk dekanı iç hastalıkları ordinaryüsü

Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp          Prof. Dr. Tevfik Sağlam

Atatürk, bilimde çağdaş seviyeyi yakalaması hedefi doğrultusunda İstanbul Üniversitesi’ndeki bu köklü yeniden yapılanma ile en başından itibaren yakından ilgilenmişti.

Yeniden yapılanan üniversite içinde Tıp Fakültesi de yeniden organize olmak üzere Haydarpaşa’dan ayrıldı ve İstanbul yakasına taşındı. F.K.B. sınıfı, Fen Fakültesi içinde Zeynep Hanım Konağı’na, Fakülte idare merkezi (Dekanlık) ile Biyokimya, Fizyoloji, Mikrobiyoloji ve Hijyen Enstitüleri Beyazıt’ta bulunan eski Harbiye Bakanlığı Binasına (üzerinde Arap harfleri ile Daire-i Umur-ı Askeriye yazan ihtişamlı kapıdan girilerek ulaşılan ve günümüzde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü olarak kullanılan büyük tarihi bina) ve Merkez Bina’nın Haliç’e bakan kısmındaki Bekir Ağa Bölüğü denen kışla tamir edilerek, buraya da Anatomi, Histoloji ve Embryoloji, Patolojik Anatomi, Genel Patoloji ve Deneysel Patoloji ve sonradan Kanser Enstitüsü yerleşerek Morfoloji Binası adı verildi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ilk Dekanı Ord. Prof. Dr. Tevfik Salim Sağlam’dır (1882-1963). Sağlam, bu görevden kısa süre sonra istifa etmiştir.

Beyazıt’ta bulunan eski Harbiye Nezareti Binası (arka planda) ve giriş kapısı


1924 yılında Darülfünun’a verilmiş olan Beyazıt’taki eski Harbiye Nezareti Binası’nın büyük cümle kapısı üstüne “İstanbul Üniversitesi” yazıldıktan sonra, 18 Kasım 1933’de Maarif Vekili Yusuf Hikmet’in (Bayur) açış konuşması ve ardından yabancı profesörlerin öğrencilere ve davetlilere tanıtımı ile Tıp Fakültesi’nin de içinde bulunduğu 4 fakültede dersler başladı.

11 Ekim 1934’de İstanbul Üniversitesi Talimatnamesi yürürlüğe girdi. Bu talimatnameye göre, üniversitenin yöneticisi Rektör, aynı zamanda Maarif Vekili’nin temsilcisi kabul ediliyordu. Rektörün başkanlığında dekanlar ve üniversite sekreterinden oluşan “Üniversite Divanı”, en yetkili karar organı oldu. Rektör, Dekan ünvanları ile ordinaryüs profesör, profesör ve doçent şeklindeki akademik ünvanlar, Atatürk’ün 1933 Üniversite Reformu’ndan sonra kullanılmaya başlanmıştır. Öncesinde profesörlere müderris, doçentlere de müderris muavini denmekteyken, bu talimatname ardından öğretim üyelerinin bir kısmına “Ordinaryüs Profesör”, diğerlerine “Profesör” ve “Doçent” ünvanları verildi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1945 yılında çıkarılan 4761 sayılı kanunla Ankara Tıp Fakültesi kurulana kadar, ülkemizin tek tıp fakültesiydi.

İstanbul Üniversitesi yeni öğretim kadrosu kurulurken, eski öğretim üyelerinden kadro dışı bırakılanlar oldu. Bunlardan 71’i müderris (Ord. Prof.) ve Muallim (Prof.), 13’ü müderris muavini (Doçent), 23’ü asistan ve baş asistandı. Boşalan yerler, Avrupa’da eğitim görmüş, bilimsel ehliyet ve liyakata sahip olanlar yanında Hitler’in iktidara geldiği Almanya’dan kaçmak zorunda bırakılmış dünyaca ünlü profesörler tarafından doldurulmuştur. Almanya, Avusturya, Çekoslovakya, Macaristan gibi ülkelerden kaçarak ülkemize sığınmış alanlarının ünlü isimleri olan bilim adamları, İstanbul Tıp Fakültesi’nde Enstitü ve kliniklerin uzun yıllar direktörlüklerini yürütmüşlerdir ya da eğitim kadrosunda yer almışlardır. Yabancı öğretim üyeleri olarak eğitim kadromuzda yer alan Philipp Schwartz (Patolojik Anatomi), Siegfried Oberndorfer (Genel ve Deneysel Patoloji), Rudolf Nissen (Cerrahi), Wilhelm Liepmann (Kadın Hastalıkları ve Doğum), Erich Rutin (KBB), Karl Hellmann (KBB), Joseph Igersheimer (Göz), Friedrich Dessauer (Biyofizik, Radyoloji ve Radyoterapi), Max Sgalitzer (Radyoloji ve Radyoterapi), Wilhelm Liepschitz (Biyokimya), Felix Haurowitz (Biyokimya), Zdenko Stary (Biyokimya), Tibor Peterfi (Histoloji ve Embryoloji), Erich Frank (Dahiliye), Hans Winterstein (Fizyoloji), Julius Hirsch (Hıfzısıhha), Hugo Braun (Mikrobiyoloji), Berta Ottenstein (Deri)’ın yanı sıra, yine onlarla aynı kaderi paylaşarak ülkemize sığınmış hekimler, hemşireler, mühendisler ve diğer bazı teknik elemanlarda Fakültemizin hizmet kadrosunda yer almışlardır. Batının bu ünlü bilim adamları ülkemizde kendi alanları için, kısa sürede çağdaş bilgilerle bezeli ve Türkçe ders kitapları yayınlamışlardır. Üniversitelerde eğitim ve araştırmanın ayrılmaz bir bütün olduğu, artık araştırma yapamayanın eğitim de vermemesi gerektiği prensibine dayanan Alman bilimsel geleneğini yerleştirerek, ülkemizde sayıları giderek artacak tıp fakültelerine de yararı dokunacak güçlü bir Türk bilim adamı kuşağı yetişmesine, yine çok iyi yetişmiş Türk hekimleri kazanılmasına içtenlikle hizmet etmişlerdir. Bu isimlerle birlikte Hulusi Behçet, Akil Muhtar Özden, Mazhar Osman gibi Türk tıbbının ünlü hocaları, İstanbul Tıp Fakültesi’ni ulusal ve uluslar arası alanda parlak bir kurum haline gelmesini sağlamışlardır. Komşu ülkelerden çok sayıda gencin, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin öğrencisi olması, Fakülte’nin yarattığı çekimin açık kanıtı olmuştur.

Üniversite Reformu’nda görev alan Alman Hocaların bir kısmı Türk vatandaşlığına geçmiş, Tıp Fakültemize hizmetleri unutulmayan hocalardan Erich Frank, Wilhelm Liepmann ve Siegfried Oberndorfer yaşama gözlerini ülkemizde kapamışlardır. Erich Frank ve Wilhelm Liepmann Hocalarımız, İstanbul topraklarında ebedi uykularını uyumaktadırlar.

Ord. Prof. Dr. Erich Frank ve Istanbul’daki mezarı

Üniversite Reformundan sonra klinikler, Haseki, Cerrahpaşa, Gureba, Bakırköy (Psikiyatri) ve Şişli (Çocuk) hastanelerine dağıldılar. Kliniklerin asıl ağırlığı Haseki, Cerrahpaşa ve Aşağı Guraba Hastanelerine bölünmüş durumdaydı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Fakülte kliniklerinin yerleşmesi için çabalar sürmüş, Çapa’da depo olarak kullanılan binaların Hastane klinikleri olarak açılması planlanmıştır. Kısa sürede tamirleri bitirilen binalara, o zamana kadar Haseki Hastanesinde yerleşmiş bulunan II. Cerrahi Kliniği taşınmış, ayrıca II. Kadın Doğum Kliniği ile daha sonra III. Dahiliye Kliniği açılmıştır.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 1938 yılında yıl 1, sayı 1 olarak bu kez yeni harflerle yeniden yayınlanmaya başladı.

İkinci Dünya Savaşı yılları içinde, 21 Temmuz 1941 günü Gülhane, başkentin böyle bir kuruluşa ihtiyacı olduğu gerekçesi ile 28 vagonluk bir katarla eşya ve tüm personeli ile Ankara’ya geçici olarak Cebeci Merkez Hastanesi’ne nakledilmiş ve kendi hızlı gelişim sürecini yaşamaya başlamıştır.

İstanbul Üniversitesi’nin 2252 sayılı kuruluş kanunu, 1946 yılında yerini 4936 sayılı kanuna bıraktı. Bu kanun, Üniversite’nin özerkliğini güvenceye alıyordu. Bundan sonraki yıllarda Üniversite’nin Çapa ve Cerrahpaşa etrafında toplanması devam etti. Çocuk Kliniği Haseki Hastanesi’ne, Nöroloji Kliniği Cerrahpaşa Hastanesi’ne taşındı. 1950 yılından sonra Psikiyatri ve Ortopedi klinikleri için Çapa’da, Çocuk ve Kadın-Doğum klinikleri için Cerrahpaşa’da inşaatlar başlatıldı. Her iki kampüste her kürsüye ait birer klinik açılması, ileride iki ayrı Fakülte için altyapı koşullarının kendiliğinden oluşması yönünde bir ilerleme gerçekleşiyordu.


Çapa Kampusü İç Hastalıkları Monoblok

İstanbul Üniversitesi, 1954 yılında kurulan Ege Tıp Fakültesi’ne kadro bakımından yardım etmiştir. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde birer yüksek okul olarak faaliyet gösteren Eczacılık Yüksek Okulu 1962, Diş Hekimliği Yüksek Okulu 1964’de ayrılarak Fakülte olmuşlardır.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri pratikte (1962)

Artık kliniklerin hem Cerrahpaşa hem de çalışmakta olduğu, öğrenci ve öğretim üyesi sayısının oldukça arttığı koşullara ulaşılmıştı. Bu gerekçelerle İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 7 Ocak 1967 tarihli teklifi ile Üniversite Senatosu 27 Temmuz 1967 tarihli toplantısında 78 sayılı karar ile yeni bir Fakülte kurulması kararı alındı. Artık İstanbul Üniversitesi bünyesinde iki Tıp Fakültesi yer alıyordu. Fakültemizin adı “İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi”olarak belirlendi. Cerrahpaşa Kampüsü içinde faaliyet gösterecek Fakülte “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi” adını aldı.

Bu yapılanma ardından İstanbul Tıp Fakültesi, Çapa’daki Kampusü içerisinde temel bilim dallarının yerleşeceği binanın inşaatını tamamlatarak Beyazıt Merkez Bina’daki Enstitüleri buraya taşımıştır (1974).


İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI 1909’DAN GÜNÜMÜZE

REİSLER

Müderris Dr. Cemil Topuzlu

1909-1912

Müderris Dr. Besim Ömer Akalın

1912-1914

Müderris Dr. Ziya Nuri Paşa

1914-1917

Müderris Dr. Akil Muhtar Özden

1918-1923

Müderris Dr. Vasfi Bey

1923-1924

Müderris Dr. Nureddin Ali Berkol

1924-1925

Müderris Dr. Neş’et Ömer İrdelp

1925-1927

Müderris Dr. Süreyya Ali

1927-1931

Müderris Dr. Tevfik Recep

1931-1933

DEKANLAR

Ord. Prof. Dr. Tevfik Sağlam

1933-1934

Ord. Prof. Dr. Nureddin Ali Berkol

1934-1939

Ord. Prof. Dr. Kemal Atay

1939-1943

Ord. Prof. Dr. Fahri Arel

1943-1946

Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel

1946-1948

Ord. Prof. Dr. Ziya Öktem

1948-1950

Ord. Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan

1950-1951

Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli

1951-1953

Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel

1953-1955

Ord. Prof. Dr. Arif İsmet Çetingil

1955-1957

Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli

1957-1959

Prof. Dr. Ömer Özek

1959-1960

Prof. Dr. Halit Ziya Konuralp

1960-1962

Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli

1962-1965

Prof. Dr. Cihat Abaoğlu

1965-1968

Prof. Dr. Safa Karatay

1968-1972

Prof. Dr. Haluk Alp

1972-1974

Prof. Dr. Güngör Ertem

1974-1980

Prof. Dr. Cemalettin Öner

1980-1985

Prof. Dr. Sedat Katırcıoğlu

1985-1987

Prof. Dr. Korkmaz Altuğ

1987-1996

Prof. Dr. Mesut Parlak

1996-1998

Prof. Dr. Faruk Erzengin

1998-2004

Prof. Dr. Emin Darendeliler

2004-2005

Prof. Dr. Mustafa Keçer

2005-2008

Prof. Dr. Mehmet Bilgin Saydam

2009-2015

Prof. Dr. Bahaüddin Çolakoğlu 

2015-2019

Prof. Dr. Tufan Tükek

2019-


İstanbul Tıp Fakültesi, verdiği kaliteli eğitimin yanı sıra öğrencilerin kendilerini gerçekleştirebilecekleri kulüpleri de destekler. Bünyesinde bulundurduğu “46 öğrenci kulübüyle’’ İstanbul Üniversitesi’nin en fazla kulübüne sahip Fakültesidir. 
Bu kulüplerde Fakültemiz öğrencilerine; bilimsel, sosyal ve kültürel alanlarda çalışma, proje yapma ve derslerden arta kalan zamanlarını kaliteli değerlendirme fırsatı sunulmaktadır. 

Bilimsel araştırmalar yapma amacıyla kurulan ÖBAK (Öğrenci Bilimsel Araştırma Kulübü), Sinirbilim Kulübü, TurkMSIC Kulübü ulusal ve uluslararası kongreler düzenleyerek farklı Fakültelerden öğrencilerin bilimsel çalışmalarını paylaşabilecekleri bir platform sağlar. 

Bununla birlikte Müzik Kulübü, Resim ve Heykelcilik Kulübü, Fotoğrafçılık Kulübü, Doğa Sporları Kulübü, ÇAPASAS (Su Altı Sporları Kulübü),Tiyatro Kulübü, Kayak Kulübü, Dans Kulübü ve diğer sosyal kulüplerimizde de öğrencilerimiz keyifli bir biçimde kendilerini geliştirme fırsatı bulmaktadır.

İlgisi olan öğrencilerimizin katılabileceği voleybol, futbol, basketbol ve briç takımlarımız da mevcuttur.

Ayrıca her sene düzenlenen ‘’O Ses Çapa’’ yarışmamızla, her mayıs bir gelenek haline gelmiş ‘’Öğrenci Şenlikleri’’ de sürdürülmektedir. Her yıl ‘’İntern Düğünü’’nünde de; mezun olacak öğrencilerimiz Öğrenci Meydanımızda gün boyu düzenlenen aktivitelerle bir gün boyunca eğlenmektedirler.


Üniversite Adı

Ülke

Eğitim Dili

Şehri

Anlaşmanın İçeriği

Köln Üniversitesi

Almanya

Almanca

Köln

Erasmus

Seconda Universita Degli Studi Di Napoli

İtalya

İtalyanca

Napoli

Erasmus

Westfalische Wilhelms Üniversitat Münster

Almanya

Almanca

Münster

Erasmus

Colleigum Medicum, Nicolaus Copernicus Universitesi

Polonya

İngilizce

Bydgoszcz

Erasmus

Comenius Üniversitesi Bratislava

Slovakya

İngilizce

Bratislava

Erasmus

Tuebingen Üniversitesi

Almanya

Almanca

Tübingen

Erasmus

 Semmelweis Üniversitesi

Macaristan

İngilizce

Budapeşde

Erasmus

Rostock Üniversitesi

Almanya

Almanca

Rostock

Erasmus

Radboud Universitat Nijmegen

Hollanda

İngilizce

Nijmegen

Erasmus

Ludwig -Maximilians  Üniv. München

Almanya

Almanca

München

Erasmus

Antwerpen Üniversitesi

Belçika

İngilizce

Antwerpen

Erasmus

Graz Üniversitesi

Avusturya

İngilizce

Graz

Erasmus

Pleven Üniversitesi

Bulgaristan

İngilizce

Pleven

Erasmus

Warsaw Üniversitesi

Polonya

İngilizce

Warsaw

Erasmus

Pavla Jozefa Safarika Üniversitesi

Slovakya

İngilizce

Safarika

Erasmus

Justus Liebig University Giessen

Almanya

Almanca

Gıessen

Erasmus

Varna Üniversitesi

Bulgaristan

İngilizce

Varna

Erasmus

University Of Medicine And Pharmacy “Carol Davila”

Romanya

İngilizce

Carol Davila

Erasmus

Sassari Üniversitesi

İtalya

İngilizce

Sassari

Erasmus

Heidelberg Üniversitesi

Almanya

Almanca

Heidelberg

Erasmus

Humboldt Üniversitesi Charite - Berlin

Almanya

Almanca

Berlin

Erasmus

Ss Cyril And Methodius İn Skopje

Üsküp

İngilizce

Üsküp

Erasmus
 ProfesörDoçentDr. Öğretim üyesiÖğretim görevlisi
Temel Bilimler401986
Dahili Bilimler156452324
Cerrahi Bilimler83421228
TOPLAM 2791064358

Akademik kadro sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

1.    Nitelik – nicelik ve sayısal olarak yeterli, yenilikçi, deneyimli, güncel bilgiye sahip öğretim üyesi, kadrosu, akademik çalışma kapasitesi ve kalitesi,
2.    Köklü ve güvenilir bir ünvana sahip olması,
3.    Çok kültürlü ve çağdaş bir yapısının olması,
4.    İstanbul Metropolünde yer alması,
5.    Multidisipliner çalışmaya elverişli ve referans merkezi olması,
6.    Uluslararası ilişkilerin güçlü olması,
7.    Hasta kapasitesi,
8.    Hastayı sahiplenme ve hasta okulu yoluyla hastaları bilgilendirme hizmetlerinin devamlılığı.
9.    TTO Teknoloji Transfer Ofisi

-Tıp Fakülteleri
-Aile hekimliği merkezleri
-112 Acil
-Eğitim hastaneleri
-Toplum sağlığı merkezleri
-Sağlık Bakanlığına bağlı ve özel diğer sağlık kurumları
-İlaç Firmaları
-Özel hastaneler


Akademisyen AdıUnvanAldığı Ödülün Adı ve Genel BilgisiÜlkeYılı
Vahit ÖZMENProf. Dr.The best Poster award, 20th Senologic International Congress, 5-8 December, Strasbourg, FranceFrance2018
Mehmet Şükrü SEVERProf. Dr.International Society Of Nephrollogy (Bywaters) Avustralya-Melbourne2019
Temel YILMAZProf. Dr.Uluslararası Avrupa Diyabet Ödülü  Kanada
  Vancouver
2015
Ercan BAŞTUĞ Doç. Dr.ESGE 2016 Brüksel 2016
Çiğdem ÇINARDoç. Dr. HLA-A and HLA-B alleles in Turkish patients with severe anti-epileptic drug allergy EAACI Congress  Vienna, Austria-Poster ÖdülüAvusturya2016
Leyla TÜRKER ŞENERDr Öğretim ÜyesiUluslararası Kadın Buluşcular Fuarı Güney
  Kore 
2017
Tzevat TEFİKDr Öğretim ÜyesiThe European Association of Urology acknovvledges the selection of the Best Poster in Poster Session 11:'Benign problems inthe upper urinary tract:'Not cancer but not easy'Almanya  2016
Erol DEMİRUzm. Dr.ERA-EDTA YNP free membership: Best 30 Abstracts for YNP members 2017 Spainİspanya2017
Erol DEMİRUzm. Dr.ASN Travel grant: Advances in Research Conference: Precision Medicine in Renal Diseases 2017, New Orleans, LAAmerika2017
Erol DEMİRUzm. Dr.ERA-EDTA Travel Grant: 14th The International Symposium on IgA Nephropathyİtalya2016
Feyza DARENDELİLERProf. Dr.European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE)” ve “American Pediatric Endocrinology Society (PES)”  Outstanding Clinician AwardWashington2017
Şebnem KORURProf. Dr.Hessen Barış ÖdülüAlmanya  2017
Filiz AKYÜZProf. Dr.6.yıl Gilead Sciences “Cell free DNA metilasyonlarının kronik karaciğer hastalıklarındaki rolü"Amerika2018
Alev YILMAZProf. Dr.ESPN awards “Urinary Tract Infection and Levels of heat shock
 protein 70 In children as a Sensitive marker for Excluding other infections (UTILISE)” for ESPN Research Call 2018.
Almanya 2018
Erkut ATTARProf. Dr.International Pelvic Pain SocietyAmerika2013
Müfit Zeki KARAGÜLLEProf. Dr.The Best Research on Thermal Medicine 
  
FEMTEC Word Federation of Hydrotherapy and Climatotherapy - İtalya
İtalya2010
Müfit Zeki KARAGÜLLEProf. Dr.Certificate of Merit (Hidroterapi ve Klimatoterapi Alanlarına Dayalı Aktivitelerinin Takdiri Değeri ve Müteşekkirliği) FEMTEC Word Federation of Hydrotherapy and Climatotherapy - İtalyaİtalya2016
Müfit Zeki KARAGÜLLEProf. Dr.
International Ambassador of Romanian Balneology Romanya Balneoloji Derneği ve Romanya Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Balneoklimatoloji Derneği - Romanya
Romanya2019


.İstanbul Üniversitesi'nin uzak tarihi, mekân tasavvuru açısından İstanbul'un fethinden hemen sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından Zeyrek ve Ayasofya'da açılan İstanbul'un ilk medreselerine; ilim silsileleri bakımından ise Maveraünnehir ve Irak-Hicaz coğrafyasında etkinlik gösteren ilim muhitlerine ve Selçuklu asırlarında Nizamülmülk yönetiminde kurulan müesseselere kadar geri götürülebilir. Medrese eğitiminin odağında fıkıh/hukuk bulunmasından ötürü İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi bu mirasın birincil sahibidir. Mekân itibariyle dikkat çeken başka bir husus, 425 yılında Theodosius ve Valentinus tarafından kurulan hukuk mektebinin fakültemizin bugünkü yerleşim sahasında (capitolium tepesinde) kurulmuş olmasıdır. Ülkemizde modern hukuk eğitimi, Osmanlı modernleşmesi bağlamında devletin merkezileştirilmesi fikrinin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Tanzimat reformlarını uygulayacak devlet memurları yetiştirmek maksadıyla kurulan Mekteb-i Maarif-i Adliye (1839) ve Mekteb-i Ulûm-ı Edebiye (1839) adlı okullar, hukuk mekteplerinin habercisidir. Bu bağlamda Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne'nin (1877) temelini oluşturan Mekteb-i Fünûn-ı Mülkiye (1859) ve programında hukuk öğretimine geniş yer veren tercüme odası da hatırlanmalıdır. Ülkemizde ilk hukuk okulu şeyhülislâmlık tarafından Muallimhane-i Nüvvâb (1855) adıyla açılmıştır. Divan-ı Ahkâm-ı Adliye (1868) ve nizamiye mahkemelerinin kurularak tanzim edilmesinin ardından modern hukuk müfredatlı bir hukuk eğitimi ortaya çıkmıştır. Divan-ı Ahkâm-ı Adliye nezareti bünyesinde açılan Kavânîn ve Nizamât dershanesi (1870), bu çerçevedeki ilk hukuk okuludur. Ardından Mekteb-i Sultanî bünyesinde açılan yüksek mekteplerden biri olan Mekteb-i Hukuk-ı Sultanî (Mekteb-i Sultanî Hukuk Mektebi (1874) gelmektedir. Uzun ömürlü olmayan bu girişimler hukuk mektebi fikrinin gelişimi açısından fevkalâde önemlidir. Mekteb-i Hukuk-ı Şâhâne hemen bütün hukuk sahalarının tedvin edildiği, mahkeme teşkilatının baştan sona tanzim edildiği ve meşrutî idare tecrübesinin geçirildiği bir ortamda 7 Kasım 1878 tarihinde kurulmuştur. Sultanahmet Camii ve Ayasofya arasında, Adliye Nezareti'nin bahçesindeki binası iki yıl içinde inşa edilmiş ve 17 Haziran 1880 perşembe günü öğretime başlanmıştır. Mekteb-i Hukuk, ülkemizdeki hukuk mektepleşmesinde istikrarın yakalandığı bir tecrübe olarak dikkat çekmektedir. Bu tecrübeden ileriki yıllarda Selânik, Konya, Bağdat, Beyrut ve Ankara Hukuk mektepleri de pay almıştır. Bununla beraber ilk hukuk mektepleşmesi girişimlerinin ve bilhassa Mekteb-i Hukuk'un mirası, kurumsal devamlılık açısından İstanbul Hukuk Fakültesi'nde toplanmaktadır. Tanzimat sonrası gelişmeler, Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılama kapasitesine sahip ve Avrupa hukuk fakültelerinin eğitim standardını yakalamış bir fakülte oluşturma amacını sağlamaya dönüktür. İstanbul Hukuk Fakültesi, Cumhuriyet'in ilanı öncesinde hukuk eğitimine ait bütün gelişme ve yenilikleri kendi bünyesinde toplamış ve bütünleştirmiştir.Kuruluşuna dair resmî belgelerde açıkça belirtildiği üzere Mekteb-i Hukuk kuruluşundan itibaren Darülfünun'un bir şubesi olarak düşünülmüştür. Darülfünun açma girişimlerinin başarısızlığı nedeniyle 22 yıl bağımsız olarak faaliyet gösteren Mekteb-i Hukuk, II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı münasebetiyle Darülfünun-ı Şâhâne (1900) kurulunca Darülfünun'un bir şubesi sayılmış; Darülfünun'dan önce kurulup kendi teamüllerini oluşturmuş bir şube olarak yeni kurulan diğer şubelere (Edebiyat, Tabiiye ve Riyaziye, İlahiyat) model olmuştur.

Fakültemizin adı, II. Meşrutiyet'in ilanından sonra Darülfünun-ı Osmanî Hukuk Şubesi; 1919 Darülfünun Nizamnamesi'nden sonra Hukuk Medresesi; Cumhuriyet'in ilanından sonra ise 1924 tarihli ve 493 sayılı Kanun ile İstanbul Darülfünunu Hukuk Fakültesi olarak değiştirilmiştir. Fakültemiz, 1919 Nizamnamesiyle tüzel kişilik kazanarak özerk bir yapıya kavuşmuş; 1924 tarihli Kanun, bu özerk yapıyı teyit etmiştir. İsviçreli Prof. Dr. Albert Malche'nin 29 Mayıs 1932 tarihli raporuna dayanılarak 31 Temmuz 1933 tarihinde, 2252 sayılı Kanunla Darülfünun ilga edilmiş ve İstanbul Üniversitesi örgütlenmiştir. Hukuk Fakültesi 1933 Reformu olarak bilinen bu değişiklikten sonra Darülfünun'dan Üniversite'ye nakledilenler, Almanya'dan ayrılmak zorunda kalarak Türkiye'ye sığınan profesörler ve genç kuşak akademisyenlerle yeni bir döneme girmiştir. İstanbul Hukuk Fakültesi, bu dönemde de akademik çalışmalar, kanunlaştırma hareketleri ve hukuk eğitimi konusundaki öncü rolünü sürdürmüştür.
"1890'larda Mekteb-i Hukuk talebeleri"


•    2018 yılı Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) ödülünü Fakültemiz Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saadet YÜKSEL kazanmıştır.

•    2019 yılı Nisan ayında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hâkimi olarak Fakültemiz Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saadet YÜKSEL seçilmiştir.

•    2019 yılı Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Sosyal Bilimler alanında Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) ödülünü Fakültemiz İdare Hukuku Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Halit UYANIK kazanmıştır.
•    Türkiye Barolar Birliği tarafından yürütülen “Ölçme – Değerlendirme” çalışmaları sonucuna göre Türkiye’deki en iyi Hukuk Fakültesi “İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ”

•    Yurtdışından gelen öğretim üyelerince yabancı dilde seminerler

•    Fakültemize bağlı Vakıflardan en yüksek sayıda ve karşılıksız burs imkânı, ayrıca Yükseköğretim Kurumları sınavına girip Fakültemizi tercih edenlere başarı bursları

•    Hukuk Klinikleri programı

•    Fakültemiz bünyesinde açılışı gerçekleştirilen Kurgusal Duruşma Salonu

•    Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında 2020-2021 akademik yılında 68 üniversiteyle anlaşma

•    Türkiye’nin ilk 24 saat açık kütüphanesi

•    Hem uluslararası hem bölgesel düzeyde ikili işbirlikleri

•    Her sene Viyana’da düzenlenen ve bu sene 04 - 09 Nisan 2020 tarihleri arasında 27.’si video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Willem C. Vis Uluslararası Ticari Tahkim Farazi Dava Yarışması’nda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarihi başarısını devam ettirdi. Geçtiğimiz yıllarda genel rauntları geçip ilk 64 elemelerine kalan ilk ve tek Türk Üniversitesi olma özelliğini elinde bulunduran İstanbul Üniversitesi, tarihinde üçüncü kez 64 elemelerine kalan tek Türk Üniversitesi oldu.

Fakülte takımımız ayrıca, yarışmanın nihai puanlamalarının ilanı ile 249 takımın yarıştığı genel sıralamada 39. sırada yer almıştır. Bu saygın yarışmada bir Türk takımının bu zamana kadar elde etmiş olduğu en yüksek sıralamayı elde etmiştir.


Mezunlarımız, hem kamu sektörü hem de özel sektörde geniş bir yelpazede iş imkânı bulmakta, bu kapsamda hâkimlik, savcılık, mülki idare amirliği, avukatlık, noterlik, akademisyenlik, hukuk müşavirliği, yasama uzmanlığı, arabuluculuk, icra müdürlüğü, kamu kurumlarında yöneticilik, müfettişlik gibi meslekleri icra etmekte, ayrıca eğitimlerini lisansüstü düzeyde de devam ettirebilmektedir.


•    Gelenek
•    Türkiye’nin en köklü hukuk fakültesi 


•    En etkili referans: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Diploması

•    Geniş ve nitelikli akademik kadro

•    Bilimsel zenginlik


•    İstanbul-Hamburg ortak lisans diploma programı

•    Yetiştirdiği hukukçuların Türkiye ve dünya çapında etkin olması


•    Çok zengin bir kütüphaneye sahip olması


hukukogrencisl@istanbul.edu.tr

Edebiyat Fakültesi, kuruluşu 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethine kadar uzanan İstanbul Üniversitesi'nin en köklü ve en büyük fakültelerindendir. Edebiyat Fakültesi'nin temelleri Tanzimat'tan sonra batı tarzında üniversite kurma faaliyetleri içinde atılmıştır. Bu doğrultuda modern bir üniversite olarak Darülfünun kurulmuştur. Darülfünunda ilk dersler, İtalyan mimar Fossati'nin inşa etmekte olduğu abidevi binanın tamamlanmış bölümlerinde halka açık konferanslar şeklinde başlamıştır (1863). Bu şekilde fizik, kimya, tabii ilimler, tarih ve coğrafya konularında halka açık dersler yapılmıştır. Yapı olarak oldukça büyük bulunan Sultanahmet'teki bu ilk binanın 1865 yılında Maliye Nezareti'ne verilmesiyle, Darülfünun Çemberlitaş'taki Nuri Paşa konağına taşınmıştır. Kısa bir süre sonra bölgede çıkan bir yangında Nuri Paşa Konağı da yanınca derslere ara verilmiştir. Darûlfünûn-ı Osmanî olarak adlandırılan ikinci devrede Darülfünun, 20 Şubat 1870'de Çemberlitaş'ta yeni yaptırılan binada öğretime başlamıştır. Tek tip programın uygulandığı bu yeni dönemde Edebiyat, Fransızca, Tarih, Coğrafya, Fizik, Matematik, Hukuk, Resim ve Mantık dersleri okutulmuştur. Birkaç yıl devam eden bu ikinci deneme çeşitli sebeplerde yarıda kalmıştır. 1900 yılında Darûlfünûn-ı Şahane'nin kurulmasıyla batı tarzında ilk Üniversite kesin bir şekilde açılmış, içinde üç kurucu fakülteden biri olarak yer alan Edebiyat ve Hikmet (Felsefe) Şubesi'nde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri bu tarihten sonra kesintisiz olarak devam etmiştir. Fakülte ilk mezunlarını 1902 yılında vermiştir. İkinci Meşrutiyet dönemindeki gelişmelerden Edebiyat Fakültesi de etkilenmiş ve bazı düzenlemelerde bulunulmuştur. Darülfünun ders programı 1913 yılında çıkarılan bir talimatname ile yeniden düzenlenmiştir. Buna ek olarak eğitim kadrosunda değişikliklere gidilmiştir. Kurtuluş Savaşı sırasında, az sayıdaki öğrenciyle zor şartlar altında eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmüştür. 1922 yılında Edebiyat Fakültesi öğrencileri ile öğretim üyesi Yahya Kemal tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e fahri profesörlük payesinin verilmesi teklif edilmiş, 13 Kasım 1922 tarihinde yapılan Fakülte Kurulu'nda bu teklif onaylanmıştır. 1933 yılında gerçekleştirilen Üniversite Reformu ile Darülfünun İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürülmüştür. Reformdan sonra Edebiyat Fakültesi'nde lisans derecesi için dört yıllık bir program uygulanmaya başlanmıştır. Edebiyat Fakültesi bugün itibariyle sayısı onbeş bini bulan öğrencisi ve 109 Profesör, 72 Doçent, 118 Doktor Öğretim Üyesi, 38 Öğretim Görevlisi ve 152 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 489 öğretim elemanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 


Misyonumuz: İnsanlığın dil, düşünce ve kültür dünyasını disiplinlerarası işbirliği temelinde araştırmak, geliştirmek ve elde edilen sonuçları toplumla paylaşmaktır. 
Vizyonumuz: Ülkemizin kültür ve eğitimindeki geleneksel öncülüğü sürdürerek uygarlıkların buluştuğu İstanbul'da dünyanın sayılı eğitim ve bilim merkezlerinden biri haline gelmektir.


Fakültemiz eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini 21 bölüm 8 araştırma merkezi ile sürdürmekte ve 39 diploma programından mezun vermektedir. Fakültemiz, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte bilime ve eğitime katkılarıyla, yetiştirdiği bilim insanları ve öğrencileriyle toplumda saygın yer edinmiştir.
Fakültemizde faaliyet gösteren birçok aktif kulüp yer almaktadır. Bu kulüpler; Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyal Medya, Sosyoloji, Şehir ve Toplum, Şiir Topluluğu, Tarih Topluluğu, Tiyatro, Toplumbilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Kültürü ve Araştırmaları, Arkeoloji, Avrasya, Antropoloji, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yöneticileri Topluluğu, Çeviri, Dil Kültür, Çin Dili ve Edebiyatı, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Ekoloji, darülfünun Talebe Birliği, Ekoloji, Etik, Felsefe Topluluğu, Japon Kültürü, Klasik Filoloji, Klasik Filoloji Konservasyon ve Restorasyon Topluluğu, Önasya Kültürleri, Medeniyet Araştırmaları ve son olarak Yeşilay Kulübü'dür. 
Aşağıda verilen linkler üzerinden Erasmus, Mevlana ve Farabi ile ilgili anlaşma şartları ve koşullarına dair en güncel bilgilere ulaşılabilir. Arzu edildiği takdirde aday öğrencilerimize daha detaylı bilgi Erasmus Koordinatörlüğü Birimi tarafından verilecektir. 
Tarihi ve kültürel yapısı, yerli, yabancı akademisyen ve alanında en iyi uzmanlardan oluşan öğretim kadrosu, kaliteli eğitimi Edebiyat Fakültesi'ni öne çıkarmaktadır. Uzun bir geçmişe sahip olan ve insan odaklı eğitim-öğretim anlayışıyla hareket eden Fakültemiz, alanlarında uzman akademisyenleriyle sosyal bilimlere yaptığı katkının yanı sıra burada edindiği bilgi birikimini topluma taşıyan binlerce öğrenci yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam etmektedir. Fakültemizi tercih eden öğrencilerimiz de burada edinecekleri bilimsel bilgi ve yöntem neticesinde ileride uzmanlığa dayalı çeşitli meslek dallarında ülkemize ve insanlığa katkıda bulunacaklardır.
Çift anadal ve yandal imkanı
Çift Anadal: Fakültemizde bir lisans diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla aynı yükseköğrenim kurumunda ikinci bir diploma programından ders alıp bu programdan ayrı bir diploma daha alabilmesine imkan vardır. Başka bir ifadeyle isteyen öğrenci aynı anda iki bölümden mezun olabilmektedir. 
Yandal: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programdır.

Uluslararası öğrencilerin lisans programına kabul şartları, yatay geçiş imkanları
Edebiyat Fakültesi lisans programlarına eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler, İstanbul Üniversitesi tarafından her sene düzenlenen Uluslararası Öğrenci Sınavına (İÜYÖS) girerek başarılı olmalıdırlar. Fakültemizdeki diploma programlarının tamamı uluslararası öğrenciler için kontenjan ayırmaktadır. Yüzlerce yabancı uyruklu öğrencinin eğitim gördüğü Fakültemizde ayrıca Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programları kapsamında belirli sürelerde eğitim görmek de mümkündür. 
Uluslararası öğrencilerin lisans üstü programlara kabul şartları, yabancı dilde tez yazımı mümkün mü?
Edebiyat Fakültesi dahilinde eğitim veren yüksek lisans ve doktora programlarına ait işlemler Üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Uluslararası öğrenciler, ilgili lisansüstü programların her sene güz ve bahar döneminde ilan edilen şartlarını takip etmelidirler. Birçok lisansüstü programda uluslararası öğrenciler için özel kontenjanlar bulunmaktadır. Bu kapsamda sadece diploma notu ile başvuru yapılabilmektedir. Ayrıca uluslararası öğrenciler için lisansüstü seviyede yatay geçiş kontenjanları da ilan edilmektedir.Fakültemizde eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren her diploma programımız tanıtım ve bilgilendirme için sosyal medya platformları üzerinden bilgilendirmede bulunduğu gibi eposta yoluyla da sorulara cevap vermektedir. Bunun için ilgi duydugunuz diploma programının tanıtım bilgilerini kontrol ediniz.
Fakültemizin sosyal medya hesapları; twitter: @iuedebiyatf , instagram: @iu_edebiyatf ve youtube: İ.Ü Edebiyat Fakültesi kanalı üzerinden öğrenciler fakülte ile ilgili gelişmelerden ve duyurulardan haberdar olabilecek ve aynı zamanda fakülteye bu iletişim kanalları üzerinden daha hızlı ulaşabileceklerdir..

Bölümler

Kısa Tarihçe

Sosyal Antropoloji ve Etnoloji kürsüsü 1960 yılında Profesör Dr. Mümtaz TURHAN’ın çabası ile kurulmuş ve kürsü başkanlığına, Society for Applied Anthropology’nin bir süre başkanlığını yapmış olan Amerikalı antropolog Prof. C.W.M.Hart getirilmiştir. Prof. Hart’ın 1969 yılında ülkesine dönmesiyle birlikte, 1987 yılına kadar, Bölüm Başkanlığını Prof. Dr. Nephan SARAN yürütmüştür. Prof. SARAN’ dan sonra, Bölüm Başkanlığına, Prof. Dr. Taylan AKKAYAN getirilmiştir. Prof. Dr. Taylan AKKAYAN 13 Kasım 2012 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmasından sonra 3 Aralık 2012'de Prof. Dr. Yüksel KIRIMLI bölüm başkanı olarak atanmıştır. 2018 yılına kadar bölüm başkanlığını sürdüren Prof. Dr. Yüksel KIRIMLI’dan sonra, 12 Aralık 2018 yılında bölüm başkanlığına Prof. Dr. E. Barış ÖZENER atanmıştır.


Bölüm Hakkında


​Yirminci yüzyıl başlarında kendine has yöntemi ve bakış açısı ile gelişen Antropoloji, kültürün yaratıcı öğesi insanı, ana kültür grupları ve alt kültür yapıları içerisinde detayları dikkate alarak inceler. Bölüm kuruluş amacı, öğrencisine teorik bilgi aktarmanın yanı sıra, doğal ve sosyal problemlerin gerisinde yatan faktörleri saptayabilecek araştırmaların nasıl yapıldığını uygulayarak öğretmektir. Antropoloji insanı anlamaya ve anlatmaya çalışan, üç temel sosyal bilim dalından biridir. Sosyal bilim dalları içinde yer alsa da, Doğal Temel Bilimler (Fizik, Kimya, Biyoloji) ve beşeri - sosyal bilimlerin (Psikoloji, Sosyoloji, görsel çalışmalar, edebiyat, dilbilimi, felsefe ve tarih) her ikisiyle de yakından ilgili olan tek bilim dalıdır.

Bu yönü, Sosyal-Kültürel Antropoloji, Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji gibi dallarda uzmanlaşmayı kolaylaştırdığı gibi, disipline kuramsal derinlik, zenginlik ve perspektif açıklığı da kazandırır. Antropoloji insanı, biyolojik ve sosyokültürel yönü olan bir varlık olarak bütüncül bir bakışla incelemektedir. İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü, bugün, bu çizgide, lisans öğrencilerine farklı alt dallarda uzmanlaşma olanağı sağlarken; sistemli düşünme, proje üretme ve günlük hayatta gözlemleyerek tespit ettiklerini kavramsallaştırma yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır.


Akademik Kadro

Fiziki Antropoloji
Prof.Dr. ECEVİT BARIŞ ÖZENER (Bölüm Bşk., Ana Bilim Dalı Bşk. )
Prof.Dr. İZZET DUYAR
Arş.Gör. AYŞE YEŞİM ÖZDEM

Paleoantropoloji
Prof.Dr. DERYA ATAMTÜRK DUYAR ( Ana Bilim Dalı Bşk. )
Dr.Öğr.Üyesi BERKAY DİNÇER
Arş.Gör. AYŞEGÜL ŞAHİN

Sosyal Antropoloji
Prof.Dr. YÜKSEL KIRIMLI ( Ana Bilim Dalı Bşk. )
Doç.Dr. GÜL ÖZSAN (Bölüm Bşk. Yrd.)
Dr.Öğr.Üyesi GÜLDEM BÜYÜKSARAÇ
Dr.Öğr.Üyesi RABİA EBRAR AKINCI
Arş.Gör.Dr. OYA TOPDEMİR KOÇYİĞİT
Arş.Gör. BİLGEN KOMUT TALAY
Arş.Gör. MEHMET UTKU İÇEN


Akademik Başarılar

1. ATAMTÜRK DUYAR, Derya. Kültür Bakanlığı destekli "Panaztepe Kazı Projesi" (Devam ediyor).
2. ATAMTÜRK DUYAR, Derya. Kültür Bakanlığı destekli "Kastabala Kazı Projesi" (Devam ediyor).
3. ATAMTÜRK DUYAR, Derya. Kültür Bakanlığı destekli "Adramytteion Kazı Projesi" (Devam ediyor).
4. ATAMTÜRK DUYAR, Derya. Kültür Bakanlığı destekli "Epiphanei Kazı Projesi" (Devam ediyor).
5. ATAMTÜRK DUYAR, Derya. Kültür Bakanlığı destekli "Alacahöyük Kazı Projesi" (Devam ediyor).
6. BAYKAL BÜYÜKSARAÇ, Güldem. Historical Memory, Heritage and Cultural Identification among Displaced Communities in Cilicia and the Northern Levant (AHRC-The Nahrein Network Collaborative Research Grant). 1 January – 31 December 2020. Co-Investigator.
7. BAYKAL BÜYÜKSARAÇ, Güldem. Landscapes in the Making: Claims to Land, Heritage, and Livelihood in Southwest Rural Turkey (Koç University, ANAMED Research Fellowship). 16 September 2019 – 16 June 2020. Principal Investigator.
8. BAYKAL BÜYÜKSARAÇ, Güldem. Living Amid the Ruins: Archaeological Sites as Hubs of Sustainable Development for Local Communities in Southwest Turkey. (Dr. Lutgarde Vandeput, PI; Dr. Işılay Gürsu, Co-I, British Institute of Archaeology at Ankara, BIAA). Funded by British Academy Sustainable Development Programme, https://www.britac.ac.uk/living-amid-ruins-archaeological-sites-hubs-sustainable-development-local-communities-southwest. 1 October 2016 – 1 April 2018. Researcher in the British Academy Project
9. BAYKAL BÜYÜKSARAÇ, Güldem. Aspendos Cultural Heritage Management Project (Antalya, Turkey). Dr. Işılay Gürsu, PI. Funded by BIAA & The Headley Trust. 1 January 2013 – 30 April 2016. Researcher in the British Institute of Archaeology (BIAA) Project.
10. DUYAR, İzzet. Kültür Bakanlığı destekli "Panaztepe Kazı Projesi." (Devam ediyor).
11. DUYAR, İzzet. Kültür Bakanlığı destekli "Kastabala Kazı Projesi" (Devam ediyor).
12. DUYAR, İzzet. Kültür Bakanlığı destekli "Adramytteion Kazı Projesi" (Devam ediyor).
13. DUYAR, İzzet. Kültür Bakanlığı destekli "Epiphanei Kazı Projesi" (Devam ediyor).
14. DUYAR, İzzet. Kültür Bakanlığı destekli "Alacahöyük Kazı Projesi" (Devam ediyor).
15. Özsan, Gül. "Kültürlerarası Etkileşim Pratiği Olarak Bulgaristan'dan Türkiye'ye Göç: 1969-1978 Yakın Akraba Göçü ile 1989 Zorunlu Göçünün Göçmenlerin Deneyim Anlatıları Üzerinden Analizi", 2019, TÜBİTAK Maddi Destekli Projede Uzman/Araştırmacı, (SOBAG proje no:119K855). (Devam Ediyor).
16. Özsan, Gül. “Türkiye’de Taşra Burjuvazisinin Oluşum Sürecinde Yerel Eşrafın Rolü ve Taşra Kentlerinde Orta Sınıflar”, 2006-2008.TÜBİTAK Maddi Destekli Projede Uzman/Araştırmacı (SOBAG 105K174).
17. Özsan, Gül. Conseil Sante, EDUSER, SOFRECO (2007) Health Seeking Behaviour Study, Ministry of Health General Directorate of Mother-Child Health and Family Planning and the Delegation of the European Commission to Turkey, Ankara. (Türkiye Üreme Sağlığı Programı Sağlık Arama Davranış Araştırması Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Konseyi Destekli Projesi, 2007, Araştırmacı/Uzman.
18. Özsan, Gül. “Maltepe Başıbüyük Mahallesi’nde Toplumsal Kalkınma için Sağlığı Geliştirme Projesi”, M.Ü Sağlık Eğitim Fakültesi, 2420. Bölge U.R Nüfus ve Kalkınma Grubu RFPD, Göztepe ve Bahçeşehir Rotary Kulüpleri, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Maltepe Belediyesi, Maltepe İlçe Sağlık Grup Başkanlığı, 2004-2006, Araştırmacı.
19. Özsan, Gül. Düzenli Egzersiz ve Sporla Yaşlıların Yaşam Kalitelerinin ve Sağlık Durumlarının Geliştirilmesi Projesi”, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, (İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasındaki ortak protokolle), 2003-2006, Araştırmacı.
20. Özener, B.Comparison of daily life touch between countries (Devam ediyor) 21. Özener, B. Human Behavior Under Conditions of COVID-19 (Devam ediyor) 22. Özener, B. Cross-Cultral Project on Sexual Morality, 2016-2019. 23.

Eğitim-Öğretim Hedefleri

Amacımız bölümümüzde var olan çağdaş, nitelikli, verimli ve model oluşturabilecek bir eğitim anlayışını sürdürülebilir hale getirmektir. 
Eğitim-öğretim hedeflerimiz:
 1-Öğrencilerimize teorik bilginin yanı sıra doğal ve sosyal problemlerin gerisinde yatan faktörleri saptayabilecek araştırmaların nasıl yapıldığını öğretmek,
2-İlk hedefin gerçekleştirilebilmesi için öğrencilerimize mümkün olduğunca sahada uygulama yaptırmak.

YKS puan türü: Eşit Ağırlık
2020 Taban puanı: 272,39501
2020 Başarı sıralaması: 369084
Kontenjan: 45

Uluslararası Anlaşmalar

Graz Üniversitesi, Avusturya ve Kopenhag Üniversitesi, Danimarka ile lisans ve lisansüstü seviyelerinde ikili Erasmus anlaşmaları mevcuttur.


Bölümün Önemi

Antropolojiyi sosyal bilimler arasında farklı kılan yapan nedir? Antropoloji, insan doğasına bütünsel yaklaşımı; saha çalışmaları ve katılımcı gözlem metotları ile kültürler arası karşılaştırmalar yapar. Uygulamalı antropologlar, antropolojik yöntemler ve fikirler kullanarak güncel dünya sorunlarını çözmek için çalışırlar.

Mezunların İş İmkanları​

Antropoloji bölümü mezunlarının oldukça geniş bir çalışma alanları vardır. Antropoloji bölümünü bitiren kişiler, birbirinden farklı olan pek çok kurum veya kuruluşta görev alabilmektedir. Görev alabilecekleri Kamu Kurumları arasına; Maden Tetkik Arama (MTA), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma Merkezleri, Türk Tarih Kurumu, Müzeler, Kazı Alanları, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı gibi önemli kurumlar yer almaktadır.


​​

Kısa Tarihçe

İstanbul Üniversitesinde bir kütüphanecilik bölümü kurma fikri 1940’ların başına kadar gitse de Bölüm, 1963 yılında Edebiyat Fakültesi’ne bağlı “Kütüphanecilik Bölümü” adıyla kurulmuş ve 1964-1965 akademik yılında öğretime başlamıştır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nden sonra, Türkiye’de kütüphanecilik alanında açılan ikinci bölümdür.

Bölümün kurucusu ve ilk başkanı, Almanya’dan bu amaçla davet edilen ve kütüphanecilik alanında uluslararası üne sahip Prof. Dr. Rudolf Juchhoff’dur. Juchhoff, 31.08.1964’te Edebiyat Fakültesinde çalışmalarına başlamıştır. O yıl Alman Filolojisinden Meral (Şenöz) Alpay assistan olarak ve Jale Baysal öğretim yardımcısı olarak görev almışlardır. 1968 yılında Prof. Dr. Juchhof’un vefatıyla öğretim elemanı konusunda büyük güçlükler yaşayan bölüm, başka bölümlerden sağlanan öğretim üyesi desteği ile faaliyetlerini sürdürmüş; ancak 1969-1974 yılları arasında öğrenci alımı durdurulmuştur. Bölümde doktora dereceleri alan ilk elemanlardan Meral Alpay ve Jale Baysal, daha sonra Doçent ve profesör olarak akademik kariyerde yükselmişler ve bölümün gelişmesinde önemli katkılarda bulunmuşlardır. Prof. Juchhoff’dan sonra bölüm başkanlığını sırasıyla Prof. Dr. Jale Baysal (1974-1993) ve Prof.
Dr. Meral Alpay (1993-1997), Prof. Dr. Aysel Yontar (1997-2004), Prof. Dr. Ayşe Üstün (2004-2008) ve Prof. Dr. Mehmet Canatar (2008-2020) üstlenmişlerdir.
1987 yılında Edebiyat Fakültesi’nde Prof. Dr. Sencer Tonguç, Prof. Dr. Jale Baysal, , Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu, Prof. Dr. İsmail Erünsal ve Prof. Dr. Meral Alpay ve Prof. Dr. Mehmet İpşirli’den oluşan bir komisyon tarafından Arşivcilik Bölümü kurulmuş ve öğretime başlamıştır. Aynı yıl Arşivcilik bölümü kurulmuş ve eğitim öğretime başlamıştır. 2002 yılında ise YÖK kararı ile Kütüphanecilik Bölümü ve Arşivcilik Bölümü birleşerek Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü adını almıştır. 

Bölümümüz halen geniş bir kadroya sahiptir ve ülkemiz için kütüphaneler, arşivler ve bilgi ile ilgili her alanda çalışmak üzere öğrenciler yetiştirmektedir. Yüksek lisans ve doktora programları ile de konu uzmanı çok sayıda araştırmacının yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.


Araştırma Alanları​

Kütüphanecilik, Arşicivilik, Bilgi Yönetimi, Bilgi Teknolojisi.

Akademik Kadro

Arşivcilik Ana Bilim Dalı
Prof.Dr. Mehmet Canatar ( Ana Bilim Dalı Bşk. ), 
Prof.Dr. Gülden Sarıyıldız, 
Prof.Dr. İshak Keskin, 
Prof.Dr. Niyazi Çiçek, 
Prof.Dr. Rıfat Günalan, 
 Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Fahri Furat, 
Dr.Öğr.Üyesi Muhammet Hanefi Kutluoğlu, 
Dr.Öğr.Üyesi Murat Candemir, 
Öğr. Gör. Selçuk Aydin, 
Arş.Gör.Dr. Sevil Pamuk 
Arş. Gör. Dr. Ceyhan Güler
Arş.Gör. Sevil Pamuk

Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Ümit Konya ( Ana Bilim Dalı Bşk. ), 
Prof. Dr. Hülya Dilek Kayaoğlu, 
 Prof. Dr. Murat Yılmaz, 
Doç. Dr. Işıl İlknur Sert, 
Arş. Gör. Dr. Fatih Canata, 
Arş. Gör. Dr. Süreyya Çankırı Yalçınkaya, 
Arş. Gör. Dr. Sinan Sümbül

Akademik Başarılar

Prof. Dr. Hülya Dilek Kayaoğlu, İstanbul Üniversitesi Bilime Katkı Ödülü 2009, 2012, 2014 


Eğitim-Öğretim Hedefleri​

Bölümüze ÖSYM sınavları sonucunda 2019 yılında EA Taban puanına göre 80 öğrenci alınmıştır. 2019 yılı itibariyle öğrenciler 275,22 taban puan ve 352588. sıradan kayıt yaptırmışlardır. Mezunlarımız, bölümümüzden 4 yıllık eğitim sonucunda kütüphaneci, arşivci ve bilim uzmanı olarak mezun olmaktadırlar.

Öğrenci Kulüpleri​

Bölümümüzde Bilgi ve Belge Yöneticileri Topluluğu (BBYON) adlı bir öğrenci kulübü aktif olarak çalışmaktadır. Kulüp, kütüphanecilik ve arşivcilik alanında çeşitli etkinlikler sergilemekle birlikte ülkemizdeki tüm bölgelerde özellikle okullarda kütüphane açarak alana destek vermektedir. Bu konudaki fotoğrafları ilgi bölümde bulabilirsiniz. Instagram: Bbyon_toplulugu

Bölümün Önemi​

Bölümümüz ülkemizde kurulan ikinci Kütüphanecilik Bölümü’dür. Uzun bir geçmişe sahip olması nedeni ile derin bir birikimi vardır. Bölümüz, sahip olduğu öğretim elemanlarının farklı bilim dallarına sahip geniş yelpazesi ile (Kütüphanecilik, Arşivcilik, Tarih, Sosyoloji) farklı alanlardan hem lisans hem de lisansüstü adaylar için bir cazibe merkezidir. Bölümümüzde kütüphane ve arşiv olarak 2 staj zorunluğu vardır. Böylelikle öğrenciler teoride aldıkları bilgileri uygulama ile pekiştirme olanağı bulabilmektedir.

Mezunların İş İmkanları​

Mezunlarımız tüm kütüphane ve arşiv türlerinde çalışabilmektedir. Son dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda kütüphanecilik kadrolarının teknik kadro olarak kabul edilmesi bölümü daha çok tercih edilir hale getirmiştir. Ayrıca bilgi yönetimi ve bilgi teknolojisi alanlarında da kolaylıkla iş bulabilmektedirler.

Sosyal Medya

Facebook:i ubilgivebelge, Twitter: @iubilgivebelge, instagram: @iubilgivebelge


Kısa Tarihçe

Bilim Tarihi Ana bilim Dalı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü içinde, Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) 23 Kasım 1984 tarihli kararı ile kurulmuş, 1985-86 ders yılından itibaren eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın etkinliklerine başlamıştır. Bilim tarihi alanında bağımsız lisans eğimi vermek ve araştırmacı sayısını arttırmak amacıyla, bazı Batı üniversitelerinde de olduğu gibi Bölüm olmak için teşebbüste bulunulmuş ve YÖK’ün 3 Nisan 1989 tarih ve 89.15.586 sayılı kararı ile Bilim Tarihi Ana bilim Dalı, Bilim Tarihi Bölümü’ne dönüştürülmüştür. Böylece İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü, Türkiye’deki üniversiteler içindeki ilk Bilim Tarihi Bölümü unvanını kazanmıştır. Bölüm, 1992-93 öğretim yılından itibaren dört yıllık ‘Bilim Tarihi Lisans Programı’nı uygulamaya koymuştur. Bu program, YÖK’ün 11 Mayıs 1999’da aldığı bir kararla durdurulmuştur. 

Bilim Tarihi Lisans Programı, 1996-2002 yılları arasında 141 mezun vermiştir. Bilim Tarihi Bölümü, 18 Nisan 2000 tarihli YÖK kararı ile Felsefe Bölümü içinde ana bilim dalına dönüştürülmüştür. 2000-2009 yılları arasında Felsefe Bölümü içinde faaliyet gösteren Bilim Tarihi Ana bilim Dalı, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 4 Kasım 2009 tarihli kararı ile yeniden Bölüm statüsüne kavuşmuştur. Ana bilim Dalı öğretim üye ve elemanları kadrolarıyla birlikte 26 Nisan 2010 Bilim Tarihi Bölümü’ne aktarılmışlardır. 2 Ağustos 2017 tarihinde Bilim Tarihi Bölümü içinde Bilim Tarihi Ana bilim Dalı kurulmuş, bölüm kadrosundaki tüm elemanlar Bilim Tarihi Ana bilim Dalı kadrosuna geçirilmiştir.


Araştırma Alanları​

Araştırma konuları, Eskiçağ’da Anadolu medeniyetlerinden başlayarak Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine kadar uzanmaktadır. Bu çerçevede bilimsel etkinliklerin alt yapısını oluşturan eserler, bilim adamları, bilim kurumları ile bunların toplumdaki yeri ve etkisi, değişik kültürlerden Türkiye’ye bilimsel ve teknik bilginin gelişi, Türkiye ve Avrupa arasında bilimsel ilişkiler mercek altına alınmaktadır. Bu araştırmalar, fen bilimleri, tarih, bilim tarihi ve felsefe gibi farklı disiplinlerden yetişmiş, dinamik bir ekip tarafından yürütülmektedir. Bölüm’ün yayınlarına ve projelerine akademik personelin yayın listesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Bölüm, 1995 yılından beri, Türkiye’nin tek akademik bilim tarihi dergisi olan Osmanlı Bilimi Araştırmaları’nı yayımlamaktadır. Düzenlediği bilimsel toplantılar ile akademisyenlerin ve lisansüstü öğrencilerinin uluslararası bilim tarihi gruplarıyla işbirliğini pekiştirmektedir.


​Akademik Kadro

Prof. Dr. Feza Günergun (Bilim Tarihi Bölümü Başkanı) (Bilim Tarihi Ana Bilim Dalı)
Prof. Dr. Sevtap Kadıoğlu (Bilim Tarihi Ana Bilim Dalı)
Doç. Dr. Meltem Kocaman (Bilim Tarihi Ana Bilim Dalı)
Doç. Dr. Gaye Şahinbaş Erginöz (Bilim Tarihi Ana Bilim Dalı)
Dr. Öğr. Üyesi Kaan Ata (Bilim Tarihi Ana Bilim Dalı)
Dr. Öğr. Üyesi Gaye Danışan (Bilim Tarihi Ana Bilim Dalı)

Eğitim-Öğretim Hedefleri

Bölümün hedefi, bilim tarihi alanında araştırma yapmak, eğitim vermek, fikir alışverişini geliştirmek ve Türkiye’deki bilim ve teknoloji mirasının tanınmasına ve korunmasına katkıda bulunmaktır. YKS’de EA puan türünde tercih yapılan bölümümüze 2019 yılında 80 öğrenci alınmıştır. Başarı sıralaması 454.143’tür. Bölümümüzde Türkçe eğitim verilmektedir. 


​Öğrenci Kulüpleri

Bilim Tarihi Bölümü Öğrenci Kulübü; geçmiş ve gelecek kuşaklardan araştırıcı, mezun ve öğrenciler arasında bağlantı kuran ve bunu sağlamlaştırmak adına yapılan çalışmaları kendine ilke edinen bir kulüptür. Kulübümüzün amacı alanımızda yapılan bilimsel çalışmaları öğrenciler arasında yaymak ve tartışmak, Kulübümüzün faaliyetlerini, çeşitli üniversitelerdeki bilim tarihi öğrencilerine, ilgililerine ve farklı kitlelere sosyal medya paylaşım siteleri aracılığıyla duyurmak, bilim ve teknoloji mirasının korunmasına dikkat çekmektir. 

Faaliyetlerimiz ise; bilim tarihi ile ilgili okuma grupları oluşturmak, bilim ve teknoloji faaliyetleri ile ilgi olan müzelere gezi düzenlemek, her sene bölümümüz tarafından gerçekleştirilen Bilim Tarihi Öğrenci Kongresi’ni her bir kulüp üyesinin de katkısı ile kolektif bir çalışma içinde gerçekleştirmek, bilim tarihinin önemli günlerini ( önemli bilimsel buluşların yıldönümü, bilim adamlarının doğum- ölüm yıldönümleri vs.) sosyal medya hesaplarımızdan çeşitli görsel, yazı ve karikatürlerle insanlara duyurmak, Bilim tarihi ile ilgili önemli çalışmalar yapan kişileri fakültemize getirerek konferanslar düzenlemektir.Bilim Tarihi Bölümü lisans öğrencileri 2015 yılından itibaren her sene “Bilim Tarihi Bölümü Öğrenci Kongresi” düzenlemektedirler. Kongrelerin programlarına internetten ulaşmak mümkündür. Bugüne kadar 5 kongre düzenlenmiştir. 2020 kongresi COVID-19 Pandemisi sebebiyle yapılamamıştır.

Bilim Tarihi Bölümü Öğrenci Kulubümüzün sosyal medya hesapları:
Twittter: @bilimtarihi_
Instagram: @istanbulbilimtarihi

​Uluslararası Anlaşmalar

Bölümümüzün Erasmus, Farabi ve Mevlana programları çerçevesinde yurtdışında anlaşmalı olduğu herhangi bir kurum bulunmamaktadır. 

​Bölümün Önemi​


İÜ Bilim Tarihi Bölümü Türkiye’de kurulmuş olan ilk Bilim Tarihi Bölümü olmasının verdiği deneyim ve Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi’nde bulunmanın verdiği imkanlarla benzer bölümlerden bir adım öne çıkmaktadır. Bölümümüz ayrıca geniş öğretim kadrosu ve birçok farklı üniversiteden Bölümümüze ders vermek üzere gelen öğretim üyelerinin avantajıyla öğrencilerinin ufkunu ve bilgi dağarcığını genişletmek amacını gütmektedir. 


​Mezunların İş İmkanları​

Mezunlarımız akademik çalışmalar başta olmak üzere, belirli alanlara yönelik uzmanlık geliştirmeleri çerçevesinde bilim ve teknoloji müze ve kültür miraslarının korunması gibi çalışmalar yürüten kurumlarda çalışabilir. Bunun yanında bilim ve teknolojinin sosyal bilimler açısından incelenmesi konusunda basın ve yayın faaliyetleri yürüten kurumlarda iş bulabilirler.

Kısa Tarihçe

Çeviri Bölümü ve Almanca Mütercim Tercümanlık Ana Bilim Dalı 1992-1993 eğitim-öğretim yılında Prof. Dr. Şara Sayın, Prof. Dr. Akşit Göktürk, Prof. Dr. Özcan Başkan’ın emekleri ve öncü çabalarıyla kurulmuş ve ilk bölüm başkanlığını Prof. Dr. Nilüfer Tapan yapmıştır. Daha sonra bölüm başkanlığı görevini Prof. Dr. Turgay Kurultay devralmış ve uzun yıllar bölüm başkanlığı görevini sürdürmüştür. Almanca Mütercim Tercümanlık Ana bilim Dalı, 2000 yılında Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü ile birleşmiştir ve bu bölüm çatısı altında da İngilizce Mütercim Tercümanlık ve Fransızca Mütercim Tercümanlık Ana bilim Dalları açılmıştır. 2007 yılında üç ana bilim dalı Çeviribilim Bölümü çatısı altında birleşmiştir. Kurultay’dan sonra bölüm başkanlığı görevini sırasıyla Prof. Dr. Emel Ergun, Prof. Dr. Alev Bulut ve Prof. Dr. Mine Yazıcı yürütmüştür. Bugün Çeviribilim bölümünün bölüm başkanlığı görevi Prof. Dr. Arsun Uras Yılmaz tarafından yürütülmektedir.
Araştırma Alanları

Ana bilim dallarımızda çeviri tarihi, çeviri uygulamaları, çeviri karşılaştırmaları, çeviri kuramları, özel alan çevirileri, yazınsal çeviri, çeviri teknolojileri, uzmanlık bilgisi ve çevirisi ve sözlü çeviri gibi konuları kapsayacak şekilde çevirinin kuramsal altyapısı ve uygulama alanlarına dair eğitim ve araştırma faaliyeti sürdürülmektedir. Buna göre her bir ana bilim dalı öğrencilerinden Avrupa Dil Portföyü’ne göre A dili (ana dil) için C1, B dili için B2, C dili için B1 düzeyinde dil bilgisine sahip olmasını beklemektedir.

Akademik Kadro

Çeviribilim Bölüm Başkanlığı ve Fransızca Mütercim Tercümanlık Ana bilim Dalı Kadrosu:
Prof. Dr. Arsun Uras Yılmaz (Çeviribilim Bölüm Başkanı, Ana bilim Dalı Başkanı), 
Prof. Dr. Emel Ergun, 
Doç. Dr. Nesrin Deliktaşlı, 
Dr. Öğr. Üyesi Tuba Ayık Akça (Bölüm Başkanı Yardımcısı), 
Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Emirosmanoğlu, 
Öğr. Gör. Eylem Alp, 
Öğr. Gör. Lucrezia Mitaritonna, 
Öğr. Gör. Serap Birdane, 
Arş. Gör. Elif Arslanoğlu, 
Arş. Gör. Hasan Sefer


İngilizce Mütercim Tercümanlık Ana bilim Dalı Kadrosu:

Prof. Dr. Ayşe Fitnat Ece (Ana bilim Dalı Başkanı),
Prof. Dr. Alev Bulut,
Prof. Dr. Mine Yazıcı,
Dr. Öğr. Üyesi Esra Özkaya,
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Yurtdaş,
Dr. Öğr. Üyesi Sinem Canım Alkan (Bölüm Başkanı Yardımcısı),
Arş. Gör. Fatih İkiz,
Arş. Gör. Güneşnaz Kuru,
Arş. Gör. Recai Er

Almanca Mütercim Tercümanlık Ana bilim Dalı Kadrosu:

Doç. Dr. Necdet Neydim (Ana bilim Dalı Başkanı),
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Demez (Bölüm Başkanı Yardımcısı),
Dr. Öğr. Üyesi Turgut Gümüşoğlu,
Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Safiye Tükel Kanra,
Öğr. Gör. Erkan Çotuk,
Arş. Gör. Dr. Ensa Filazi,
Arş. Gör. Sevil Asuman Karakaya

Akademik Başarılar

İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Bölümü İngilizce Mütercim Tercümanlık Ana bilim Dalı’nda görev yapmakta olan Prof. Dr. Alev Bulut’un üstlendiği koordinatörlüğünde İÜ Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Ulusal Yeterlilik Hazırlama İş Birliği Protokolü imzalanmıştır. Çalışma kapsamında Ulusal Yeterlilik Hazırlama çalışmalarını sürdüren komisyonda İÜ Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Alev Bulut ve Doç. Dr. Necdet Neydim’in yanı sıra Yrd. Doç. Dr. Sinem Canım-Alkan ve Yrd. Doç. Dr. Esra Özkaya da yer almaktadır.

Prof. Dr. Mine Yazıcı 2015-2017 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Bilimsel Yayın ve Proje Koordinasyon Birimi kapsamında uluslararası projelerde çeşitli ödüller, 2008 yılında TÜBA tarafından verilen Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülü ile 2016 Çeviri Derneği tarafından verilen Çeviri Derneği Onur Ödülü’nü almıştır. 2008-2017 yılları arasında aralarında “Türkiye Açısından Araştırmada Yeni Yönelimler”, “Beşeri Bilimlerin Bir Alt Alanı Olarak Çeviribilimde Pragmatik Kaymalar” ve “Disiplinlerarası Olarak Çeviribilimin Sunduğu Araştırma Olanakları” gibi projeler bulunan Yükseköğretim Kurumları tarafından da desteklenen birçok proje yürütmüştür.

Eğitim-Öğretim Hedefleri

Bölümümüzün misyonu, gerçek gereksinimlere çözüm üretebilecek, inisiyatif sahibi ve kalite standardını yükseltebilecek nitelikte ve bu hedefe bağlı olarak, çeviriyi kültürlerarası iletişim uzmanlığı olarak benimsemiş öğrenciler yetiştirmenin yanı sıra yeni bir mesleki profilinin oluşması için bilgi temeli sağlamak, araştırma çalışmaları ve ilgili kamuoyuna yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak, hızlı değişim içinde olan ve dışarıya yönelik bilgi akışı ve kültürel etkileşimini sağlayarak dün olduğu gibi bugün de toplumsal gelişimin odağında bulunan bir ülke olarak Türkiye'de çeviri eğitimini ayrı bir yere taşımaktır.

Bölümümüz, Türkiye'de çevirmenlik mesleğinin çeşitli alt kollarında uzman olarak faaliyet göstermenin yanı sıra AB başta olmak üzere uluslararası standartlara uygun, mesleğin kalitesini yükseltecek bilinçte ve donanımda öğrenci yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Bu bağlamda alanın disiplinlerarasılığına yapılan vurgu doğrultusunda Üniversitemiz ve Fakültemizin diğer bölüm ve ana bilim dallarıyla uzmanlık alanlarının çevirisi için bilgi dersleri açısından işbirliğinin sağlanması, öğrencilerin çeviri alanında günümüz koşullarında gereken teknik donanım ve bilgiyi edinebilmeleri için koşulların iyileştirilmesi, çeviribilimle ilgili tez ve makalelerin arşivlenmesi, çevrilmesi, yeni araştırma alanlarının izlenmesi, çevirmenliğin meslek olarak “yasal” platformlarda kesin ve net sınırlarla tanımlanmamış olması nedeniyle, mezunlarımızın mesleklerini yerine getirebilmeleri ve emeklerinin karşılığını almaları konusunda bu sorunların ivedilikle dile getirilmesi, çözüm yolları aranması ve önerilmesi hedeflenmektedir.

Fakültemizin tarihi yarımadadaki konumundan ötürü öğrenciler hem yeni hem eski bir İstanbul kültürel deneyimi yaşayabilmektedir. Bölümümüz kapsamında fakülte kütüphanesi, bilgisayar laboratuvarı ve simultane laboratuvarı imkânları öğrencilerimize sağlanmaktadır. Akreditasyon için Türkiye genelinde geçerli FEDEK’e katılma aşamasındayız.

Ana bilim dallarımızda hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.


Fransızca Mütercim Tercümanlık Ana bilim Dalımızın YKS puan türü Dil olup ana bilim dalımıza 2019 yılında 31 öğrenci kabul edilmiştir ve en düşük başarı sıralaması 73552’dir.    

İngilizce Mütercim Tercümanlık Ana bilim Dalımızın YKS puan türü Dil olup ana bilim dalımıza 2019 yılında 50 öğrenci kabul edilmiştir ve en düşük başarı sıralaması 4400’dür.     

Almanca Mütercim Tercümanlık Ana bilim Dalımızın YKS puan türü Dil olup ana bilim dalımıza 2019 yılında 52 öğrenci kabul edilmiştir ve en düşük başarı sıralaması 46536’dır.


Öğrenci Kulüpleri

Bölümümüz çerçevesinde 2000 yılında İngilizce Mütercim Tercümanlık ve Almanca Mütercim Tercümanlık ana bilim dallarımız Çeviri Derneği ile birlikte Prof. Dr. Turgay Kurultay ve Prof. Dr. Alev Bulut öncülüğünde ARÇ (Afette Rehber Çevirmenlik) organizasyonu kurmuştur. İstanbul Üniversitesi’nin öncülüğünde ve Çeviri Derneği'nin çatısı altında, İstanbul Valiliği ile imzalanan protokolle 2000 yılı itibari ile çeviri alanında eğitim ve çalışmalarına başlamıştır. Deprem gibi afetlerde yabancı arama kurtarma ve yardım ekiplerine gönüllü çevirmenlik yapmak isteyenlerin bir ön eğitimden geçirildiği bu program, Hacettepe Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nin de katılımıyla sürmektedir.Mart 2018’de Sevin Okyay ile Edebiyat Çevirisi üzerine gerçekleştirilen söyleşiden görüntüler.Bunun yanı sıra bölüm öğrencilerimizin faaliyetlerini yürüttüğü İSÇEV İstanbul Üniversitesi Çeviri Kulübü hem çevirinin çeşitli alanlarında yetkin akademisyenler hem de devlet kurumları ve özel kurumlarda çalışan çevirmenlerle iletişim hâlindedir ve her dönem öğrencilerimiz için birçok söyleşi ve etkinlik düzenlemektedir.

İSÇEV Başkanı Hüseyin Yalım, huseynyalim@gmail.com

Uluslararası Anlaşmalar

Fransızca Mütercim Tercümanlık Ana bilim Dalı Erasmus anlaşmaları şu şekildedir:
Universite De Geneve (İsviçre), Ghent University (Belçika), Universite Paris-Est Creteil Val De Marne (Fransa), Universidade De Vigo (İspanya), Universite De Rouen (Fransa), Universite D'orleans (Fransa), Aristotle University Of Thessaloniki (Yunanistan), Universite Toulouse- Jean Jaures (Fransa)    İngilizce Mütercim Tercümanlık Ana bilim Dalı Erasmus anlaşmaları şu şekildedir:
Ghent University (Belçika), Universidade De Castilla La Mancha (İspanya), Universidade De Vigo (İspanya), Aristotle University Of Thessaloniki (Yunanistan), Ionian University (Yunanistan)    Almanca Mütercim Tercümanlık Ana bilim Dalı Erasmus anlaşmaları şu şekildedir:
Johannes Gutenberg- Universität Mainz (Almanya), 
Rheinische Friedrich – Wilhelms Universität Bonn (Almanya),
Karl Franzens Universität Graz (Avusturya), 
South - West University Neofit Rilski (Bulgaristan)
Aristoteles University of Thessakoniki (Yunanistan), 
Nicolaus Copernicus University of Torun (Polonya),
University Degli Studi Napoli`Orientale (İtalya)


Erasmus+ programı hem lisans hem de lisansüstü öğrencilerine yöneliktir ve İstanbul Üniversitesi Erasmus Program Koordinatörlüğü ile Türkiye Ulusal Ajansı’nın belirlediği şartlar doğrultusunda öğrenci değişimi sağlanmaktadır.

Farabi değişim programıyla Türkiye içi öğrenim değişikliği sağlanmaktadır. Farabi değişim programıyla, İngilizce Mütercim Tercümanlık Ana bilim Dalımızda 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik olup ana bilim dalımıza giden iki (2) ve gelen iki (2) öğrenci, Fransızca Mütercim Tercümanlık Ana bilim Dalımızda 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik olup ana bilim dalımıza giden bir (1) ve gelen bir (1) öğrenci ve Almanca Mütercim Tercümanlık Ana bilim Dalımızda 2. ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik olup ana bilim dalımıza giden bir (1) ve gelen bir (1) öğrenci kabul edilmektedir. Dünya genelinde öğrenim değişikliği imkânı sağlayan Mevlana değişim programı kapsamında İngilizce Mütercim Tercümanlık Ana bilim Dalımızın Bakü Slavyan Üniversitesi ve Azerbaycan Üniversitesi’yle anlaşması bulunmaktadır.


Bölümün Önemi

Bölümümüz çeviribilim alanında öncü, yetkin ve saygın akademisyenleri bünyesinde barındırmaktadır ve bu güçlü kadro ile eşdeğer lisans ve lisansüstü programlardan ayrılmaktadır. Lisans programımızda üç farklı ana bilim dalımızda görev yapmakta olan öğretim üyelerimiz kültürel ve profesyonel birikimlerini üç ana bilim dalında ortak olan derslerle öğrencilere aktarmaktadır.


Mezunların İş İmkanları

Mezunlarımız çeşitli bakanlıklar, müsteşarlıklar, genel müdürlükler gibi devlet kurumlarında; özel sektörde çeviri işletmelerinde, dış ticaret, reklam ve pazarlama, turizm şirketlerinde, spor kulüplerinde, medyada ve çeşitli uluslararası ve çok uluslu kuruluşlarda çevirmen, yönetici asistanı, dil uzmanı olarak; akademik kurumlarda da eğitimci, çevirmen, araştırmacı, iletişim uzmanı, öğretmen olarak istihdam edilmektedir.


Sosyal Medya

Instagram: iu_ceviribilim
Twitter: iu_ceviribilim

Almanca Mütercim Tercümanlık Ana Bilim Dalımızın “İstanbul Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Almanca” adında bir Facebook bölüm grubu bulunmaktadır.
Kısa Tarihçe

Kuruluş tarihi 1915’lerin çok öncesine giden Coğrafya Bölümü, 1 Temmuz 1933 yılında yürürlüğe giren Üniversite Reformu sonucunda ve Darülfünun devrinden beri devam eden ihtisaslaşma eğilimi neticesinde kürsü (Ana bilim dalı) sistemiyle yapılandırılmıştır. 1936 yılından önce Fakültede bir disiplin olan Coğrafya bölümünde 1936 yılında 4 kürsü kurulmuştur. Fiziki Coğrafya, Umumi Coğrafya, Beşeri ve İktisadi Coğrafya ile beraber Türkiye Coğrafyası Kürsüsü de bu 4 kürsü arasında yerini almıştır .Bu gün, yurt içi ve yurt dışı çalışmaları, yürütülen proje ve yayınlarıyla Fiziki Coğrafya Ana bilim Dalı, 3 profesör, 2 doçent ve 2 araştırma görevlisi ile modern coğrafya çalışmalarını Jeomorfoloji, Klimatoloji, Hidrografya, Kartografya, Bitki ve Toprak Coğrafyası, Biyocoğrafya, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama gibi konuları bünyesinde sürdürmektedir. Temelde insan ve mekan ilişkilerini konu edinen Beşeri ve İktisadi Coğrafya, coğrafi çevrenin insan yaşamına etkisi ve insanın mekanda yaptığı değişiklikleri, başta nüfus ve yerleşme olmak üzere insanların yeryüzünde gerçekleştirdiği çeşitli ekonomik faaliyetleri incelemektedir.

Beşeri ve İktisadi Coğrafya Ana bilim Dalı, 4 profesör, 3 doçent, 3 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi ile modern coğrafya çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye Coğrafyası Ana bilim dalı coğrafya bilimine çok sayıda akademisyen yetiştirmiştir. Türkiye Coğrafyası Ana bilim Dalı öğretim üyeleri tarafından çok sayıda kitap, makale yayınlanmış, proje üretilmiş, yurt içi ve yurt dışında kongrelerde bildiriler sunulmuştur. Türkiye Coğrafyası Ana bilim Dalı, 2 profesör, 1 araştırma görevlisi ile modern coğrafya çalışmalarını sürdürmektedir. Bölgesel Coğrafya Ana bilim Dalı, Coğrafya Bölümü Lisans programına çeşitli bölge dersleri ile katkıda bulunmaktadır. Lisans öğretiminin ilk yılında Bölgesel Coğrafya’nın metolojisi ve gelişme devrelerinin ele alındığı bir ders ile giriş yapılırken sonraki yıllarda hemen tüm dünya bölgelerinin anlatıldığı derslerle devam edilmektedir. Bölgesel Coğrafya Ana bilim Dalı günümüzde 1 profesör, 1 doçent ve 2 doktor öğretim üyesi ile çalışmalarını sürdürmektedir.4 Ana bilim Dalı da Yüksek Lisans ve Doktora ders programları ile lisansüstü eğitimlerini başarılı bir şekilde sürdürmektedir.


Araştırma Alanları

"Bölümümüz vizyon ve misyonu çerçevesinde geçtiğimiz yıl boyunca, ulusal düzeyde 3, uluslararası düzeyde ise 50 bildiri olmak üzere toplam 53 bildiri sunulmuştur. Akademik diğer yayınlarda yurt içinde 8 kitap, yurt dışında 8 kitap, yurt içinde 23 kitap bölümü, yurt dışında 3 kitap bölümü 13 yurt dışı makale, 19 yurt içi makale, 5 i yabancı dilde olmak üzere 6 basıma hazır kitap, yine 1i yut dışı olmak üzere 13 basıma hazır makale vb. olarak 86 Türkçe, 24 yabancı dilde olmak üzere toplam 110 adet akademik yayın gerçekleştirilmiştir. BAP destekli 2, dış destekli 2 proje halen sürdürülmekte olup, 19 adet arazi çalışması düzenlenmiştir. Bölüm öğretim üyelerimizin danışmanlığında 10 yüksek lisans, 3 Doktora tezi tamamlanmış, halen 69 yüksek lisans, 35 Doktora tez ise devam etmektedir.

Öğretim üyelerimiz tarafından öğrencilerimize yönelik olarak 2018-2019 yılında 6 adet konferans verilmiştir. Bu konferanslara katılan öğrencilere katılım sertifikaları verilmiş, öğrencilerimiz de bu katılımlarını ve sertifikalarını “Grup veya Bilimsel Gelişim Çalışmaları” olarak kendi AKSİS sayfalarına eklemektedirler. Yine son 4 yıldır oryantasyon çalışmaları kapsamında birinci sınıflara yönelik olarak günübirlik arazi çalışmaları düzenlenmeye devam etmektedir.

Coğrafya Dergisi adını taşıyan bölüm dergimiz, İstanbul Üniversite Rektörlüğü tarafından desteklenmeye değer bulunmuş ve Istanbul University Press adıyla oluşturulan İstanbul Üniversite dergi yayın havuzunun içine alınmış, bu yıl da WoS tarafından taranan bir dergi haline gelmiştir. Bilim alanımızın en eski kuruluşu olan Türk Coğrafya Kurumu ile işbirliği halinde 20-22 Haziran 2019 tarihleri arasında fakültemizde 1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresini gerçekleştirmiştir. İzleyici ve sunum yapan olarak yaklaşık 450 meslektaşımız kongreye katılarak en yüksek katılım gerçekleşmiştir. Uluslararası Coğrafya Birliği ve Türk Coğrafya Kurumu ile birlikte 2021 yılı içinde 34. Uluslararası Coğrafya Kongresi Fakültemizde gerçekleştirilecektir. Söz konusu kongreye uluslararası boyutta 2000 kişilik bir katılım beklenmektedir. Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Barbaros Gönençgil Uluslararası Coğrafya Birliği (IGU) Başkan Yardımcılığı görevini sürdürürken, Bölüm öğretim üyelerimizde Doç. Dr. T. Ahmet Ertek de geçtiğimiz yıl kurulan Asya Coğrafyacılar Birliği’ne (AGA) Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir.

Akademik Kadro

Beşeri ve İktisadi Coğrafya Ana Bilim Dalı
Prof.Dr. SÜHEYLA AKOVA ( Ana Bilim Dalı Bşk. )
Prof.Dr. İSMET AKOVA
Prof.Dr. MESUT DOĞAN
Prof.Dr. ÖZLEM SERTKAYA DOĞAN
Doç.Dr. MEHMET BAYARTAN
Doç.Dr. MUZAFFER BAKIRCI
Doç.Dr. ORHAN GÜRBÜZ
Doç.Dr. SELMA AKAY ERTÜRK
Dr.Öğr.Üyesi AYLİN YAMAN KOCADAĞLI
Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KAHRAMAN
Arş.Gör. MERVE ZAYIM
Arş.Gör. MERYEM DOĞRUER 

 Bölgesel Coğrafya Ana Bilim Dalı
Prof.Dr. AYŞE NUR TİMOR ( Ana Bilim Dalı Bşk. )
Doç.Dr. HÜSNİYE DOLDUR
Dr.Öğr.Üyesi GAYE ERTİN
Dr.Öğr.Üyesi KAAN KAPAN 

 Fiziki Coğrafya Ana Bilim Dalı
Prof.Dr. BARBAROS GÖNENÇGİL ( Ana Bilim Dalı Bşk. Ve Bölüm Başkanı )
Prof.Dr. HÜSEYİN TUROĞLU
Prof.Dr. MERAL AVCI
Doç.Dr. CİHAN BAYRAKDAR
Doç.Dr. TOPÇU AHMET ERTEK
Arş.Gör. EMRE ELBAŞI
Arş.Gör. MELİKE SULTAN KARABULUT
Arş.Gör. ONUR HALİS 

Türkiye Coğrafyası Ana Bilim Dalı
Prof.Dr. MERAL SUNA DOĞANER ( Ana Bilim Dalı Bşk. )
Prof.Dr. SEDAT AVCI
Arş.Gör. MEHTAP BAYRAK

Akademik Başarılar

Bölümümüz öğretim elemanları hem uluslararası hem de ulusal organizasyonlar arasında üst düzey yöneticilik görevinde yer almakta olup, Türk Coğrafya camiasını bu kuruluşlarda başarıyla temsil etmektedir. Uluslararası Coğrafya Birliği başkan yardımcılığı görevi Coğrafya bölüm başkanı da olan Prof. Dr. Barbaros Gönençgil tarafından yürütülmektedir. 22 Asya ülkesinin coğrafya kurumlarının iş birliği ile kurulan Asya Coğrafya Birliği’nin kurucu yönetim kurulu üyeleri arasında Doç. Dr. Ahmet Ertek bulunmaktadır. Ülkemizde coğrafyaya ait en eski kuruluş olan Türk Coğrafya Kurumu’nun başkanlığı Doç. Dr. Ahmet T. Ertek tarafından yürütülmekte birlikte, kurumun başkan yardımcılığı pozisyonunda Prof. Dr. Barbaros Gönençgil bulunmaktadır. Bölümümüz öğretim elemanlarından Prof. Dr. Hüseyin Turoğlu tarafından kurulan ve halen başkanlık görevine devam ettiği Jeomorfoloji Derneği ülkemizdeki jeomorfologları bir çatı altında toplamaktadır.

TÜBİTAK ve diğer dış kaynaklı çok sayıda projede yürütücü veya araştırmacı olan bölümümüz akademisyenleri bu projeler aracılığıyla yayın üretmenin dışında, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine burs sağlamakta ve bursiyer öğrencilerin tezlerinin bu projeler kapsamında oluşturulmasını desteklemektedir. Şu anda 1 adet TÜBİTAK 1001 projesi halen devam etmekte olup Doç. Dr. Cihan Bayrakdar tarafından yürütülmektedir. Bölümümüz eski öğretim elemanlarından olan Doç. Dr. Tolga Görüm, bölümümüz akademisyeni iken T.C. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bilimler Akademisi tarafından verilen Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ödülüne layık görülmüştür.

Eğitim-Öğretim Hedefleri

Bölüm vizyonumuz; ülkemizde coğrafya biliminin gelişim sürecinde varolan öncü yapısını koruyarak, yerelden küresel ölçeğe kadar coğrafya biliminin kapsamında olan tüm fiziki ve beşeri konularda çözüm üreten, uygulama geliştiren eğitim programlarıyla birlikte bilimsel çalıştaylar, konferanslar, sempozyumlar, kongreler düzenleyen, gerçekleştirdiği bilimsel faaliyetleri duyurmak için bilimsel ve popüler yayınları hayata geçiren coğrafya bilimi ve toplum için bilgi üreten, üretilen bilgilerin tanıtılması, yaygınlaştırılması ve kabul görebilirliğinin arttırılması ve hayata geçirilmesi için politika, iletişim, iş dünyası, eğitim gibi sektörlerde görev alacak bireyler yetiştiren, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden mezun kaliteli eğitim kadrosu, geniş laboratuvar imkânları ve coğrafyanın tüm alanlarından dersler içeren müfredat programıyla ülkemizin ve dünyanın seçkin Coğrafya Bölümü olmaktır.

Bölümümüzün misyonu ise; sürekli gelişen, inovasyona açık, proaktif, günümüz dünya sorunlarını Coğrafi açıdan ele alarak çözümler üretmek, Türkiye’de coğrafya bilimine ve eğitimine hizmet etmek, dünyadaki coğrafya araştırmalarına ve literatürüne katkıda bulunmak ve bu amaçla, evrensel bilim dalları arası ilişkiyi de gözden uzak tutmaksızın, öğrencileri mesleki kimlik bilincine sahip, sürekli kendini geliştirmeyi hedef alan, konusunda uzman, bilimsel açıdan donanımlı, bilgili, olayları sorgulayan ve eleştirel bir anlayışla yaklaşan bilim insanları niteliğinde yetiştirerek coğrafi anlayışı ve bilgiyi topluma yaymaktır.Öğrencilerimiz coğrafya biliminin doğasını kavrayarak coğrafya bilimi çalışma alanları, ilkeleri, diğer bilimler ile olan ilişkileri, coğrafya biliminin genel ve yerel ilkelerini, dünyanın evrendeki, insanın dünya üzerindeki konumu, yakın ve uzak çevre ile ilişkisi, coğrafi bilginin üretilmesi, yorumlanması, güncel ve ileri teknolojilerin kullanılmasını kavramaktadır. Bu bilgileri ile birlikte bölüm öğrencilerimiz için yerel yönetimlerde, ilgili bakanlıklarda ve özel sektör firmalarında iş bulma olanakları mevcuttur. Bölümümüz YKS puan türü SÖZEL, kontenjan sayısı 103, öğrenci başarı sıralaması 69.070'dir.

Öğrenci Kulüpleri

Bölümümüz Coğrafya Kulübü olarak kulüp faaliyetlerini her yıl düzenli arazi çalışmaları ve seminerler ile sürdürmektedir. 2019-2020 Yılı Eğitim-Öğretim Dönemi, 3-4 Kasım 2018 tarihlerinde, Doç. Dr. T. Ahmet Ertek önderliğinde düzenlenen “Bursa ve Çevresi Arazi Gezisi” ile Bursa ve çevresinde yer alan fiziki ve beşeri coğrafya unsurları; Hasankeyf-Mardin Arazi Gezisi'nde ise 19-22 Nisan 2019 tarihlerinde, Coğrafya Kulübü Danışmanı Doç. Dr. Cihan Bayrakdar önderliğinde, Hasankeyf-Mardin bölgesinde yer alan beşeri vefiziki coğrafya unsurları incelenmiştir. 20 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirdiğimiz

“Mezuniyetten Öğretmenliğe Sınavlar ve Atama Süreçleri” konulu seminerde Mehmet Zor ve Behzat Mirkan, konu ile ilgili sunumlarını yaparak tecrübelerini öğrenci ve öğretim üyeleri ile paylaşmışlardır. Arazi çalışmaları ve seminerler belli aralıklarla farklı yerlerde ve farklı konularda sürdürülmektedir.

Kulüp Danışman Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan BAYRAKDAR e-posta:cihanbyr@istanbul.edu.tr
Coğrafya Kulüp Başkanı Sezer Can KAYA, e-posta: sezercan.ky@gmail.com Üye Sayısı:150 iletişim :(0212) 455 57 00

Uluslararası Anlaşmalar

Erasmus Programı Faaliyet süresi, aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ilâ 12 ay arasında bir süre (1,2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilmektedir. Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora olan ve ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler, mezun olmuş öğrenciler programdan yararlanabilmektedir. Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekmektedir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelmesi gerekmektedir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır; başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir. Farabi 2020-2021 Akademik yılında bölümümüz kabul edilecek öğrenci sayısı 2. sınıf ve 3. sınıf için 1 öğrenci, 4. sınıf için 0, gönderilecek öğrenci sayısı 0'dır. Mevlana Değişim Programı, kapsamında, öğrenci değişimine yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilir. Öğrenci değişimi süresi en az bir, en fazla iki yarıyılı kapsar. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değiştirilebilir. Ancak değişimin toplam süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamaz.

Mevlana Değişim Programında ise açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler faydalanamazlar.Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar. Öğrencinin, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması, ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması gerekmektedir.

Bölümün Önemi

Bölümümüz, Türkiye üniversitelerinde coğrafya derslerinin 1863’de başladığı ilk kurumdur. Coğrafya Bölümü 1915’den sonra güçlenerek 1933’deki Üniversite Reformu’yla Türkiye’de ilk üniversite olarak kurulan İstanbul Üniversitesi’nde yine ilk açılan bölüm olması özelliği ile ülkemizde Coğrafya biliminin gelişmesini sağlamıştır. Coğrafya Bölümü, Türkiye’de özellikle ilk gelişme dönemlerinde diğer üniversiteler için öğretim üyesi yetiştirilmesi bakımından “kaynak” özelliği taşımakta ve bu özelliğini hâlâ korumaktadır. Bölüm öğretim üye ve yardımcılarının ülkenin birçok bölgesi, bölümü ve yöresiyle ilgili yaptığı çalışmaların bu alanların kalkınmasında uygulanacak olan projeler için önemli bir veri/bilgi kaynağı oluşturmalarının yanında Uluslararası Coğrafya kurumları ve bilim insanlarıyla bağlarının bulunması, disiplinler arası işbirliğini önemseyen bir yaklaşıma sahip olması da bölümümüzü farklı kılmaktadır.

Uluslararası Coğrafya Birliği bünyesinde dört yılda bir gerçekleştirilen 'Uluslararası Coğrafya Kongresi'nin ilk defa ülkemizde bölümümüzün katkılarıyla 2021 yılı içinde Edebiyat Fakültesinde gerçekleştirilecek olması ve Uluslararası Coğrafya Birliği Başkan Yardımcılığı görevine seçilen ilk Türk Coğrafyacının bölümümüzden olması bölümümüzü farklı kılan diğer özelliklerdir. Bölümümüz, öğrencilerimize coğrafya alanında bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme, sahip oldukları bilgi ve deneyimleri alanla ilgili yetkin kişilerle paylaşabilme, karşıt görüşleri savunabilme, sosyal veri analizi yaparak bu verileri farklı analiz, yöntem ve teknikleri kullanarak işleyebilme ve yürütebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, kendini sürekli yenileyerek yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olma yetkinliği kazandırmaktadır. Öğrencilerimiz alanındaki uygulamalar ile evrensel ve toplumsal boyutlarda çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal adalet, sosyal hakların evrenselliği, kalite ve kültürel değerler bilincine sahip olma sorumluluğu kazandırmaktadır.

Mezunların İş İmkanları

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri, Orman Genel Müdürlüğü, Karayolları, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı vb. gibi resmi kuruluşlar ile Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı gibi bakanlıklarda çalışabilmektedir. Mezunlarımız, bölge planlama çalışmaları ile belediyelerin planlama faaliyetlerinin yer aldığı birimlerde görev yapabilme olanaklarına sahip olmaktadır. Bununla birlikte böümümüz Mesleki Yeterlilik Kurumu nezdinde yapılan Coğrafyacı mesleki tanınırlık çalışmaları ile YÖK bünyesinde sürdürülen Coğrafya Çekirdek Programı oluşturulması çalışmaları önemli katkılar sağlamaktadır.

Sosyal Medya

Instagram : iucografya
Twitter: IU_GeographyKısa Tarihçe

Dilbilim, insanı doğada yaşayan diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği olan dili ve dile bağlı düşünce yapısını inceleyen bir bilim dalıdır. Ülkemizde bilhassa İstanbul Üniversitesi’nin öncülüğünde gelişen dilbilim, birkaç üniversitede bağımsız bölüm çatısına kavuşmuş; üniversitemizde ise 2010 yılında Dilbilimi Bölümü’nün kurulmasıyla bu bilim alanıyla ilgili bağımsız bir birim oluşmuştur. Dilbilimi Bölümü, dili salt dilbilgisi kuralları çerçevesinde değil; diğer bilim dalları ile olan yakın ilişkilerinin de bir bütün olarak incelendiği geniş açılı bir yaklaşımı benimseyerek incelemektedir.

Araştırma Alanları

Her insan dili, dilin konuşmacılarının birbirleriyle iletişim kurmasını, fikirleri, hipotezleri, duyguları, arzuları ve ifade etmesi gereken diğer her şeyi ifade etmesini sağlayan bir bilgi ve yetenekler bütünüdür. Dilbilim, bu bilgi sistemlerinin tüm yönleriyle incelenmesidir. Böyle bir bilgi sisteminin nasıl yapılandırıldığı, nasıl edinildiği, mesajların nasıl üretildiği ve anlaşıldığı, nasıl zamanla değiştiği dilbilimin inceleme alanına girer. Dilbilimciler sonuç olarak dilin doğasıyla ilgili bir takım özel sorularla ilgilenirler. “Bütün insan dillerinin ortak özellikleri nelerdir, diller nasıl farklılaşır ve farklılıklar sistematik olarak ne kadar farklıdır, yani farklılıklardaki ortak noktaları bulabilir miyiz?” benzeri sorular dilbilimciler tarafından sorulurlar.

Akademik Kadro

Genel Dilbilimi Ana Bilim Dalı 
 Prof.Dr. HAYATİ DEVELİ ( Ana Bilim Dalı Bşk. )
Doç.Dr. MEHMET GÜRLEK
Dr.Öğr.Üyesi AHMET ISPARTA
Arş.Gör. PINAR KARAKILÇIK
Arş.Gör. YASİN TAŞDEMİR 

 Uygulamalı Dilbilimi Ana Bilim Dalı
Doç.Dr. MURAT ELMALI ( Ana Bilim Dalı Bşk. )
Dr.Öğr.Üyesi MEHMET AYGÜNEŞ
Arş.Gör. ABDULLAH TOPRAKSOY
Arş.Gör. ZEYNEP SEZA YILMAZ

Akademik Başarılar

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Aygüneş: 2018 - İlgi Tümceciklerinin İşlemlenme Süreci: Olaya İlişkin Beyin Potansiyelleri ve Zaman-Frekans Analizi
TÜBİTAK Projesi, 2018 - Sözdizimsel işlemleme ve sözel işler bellek ayrımının multimodal görüntüleme ile incelenmesi
TÜBİTAK Projesi, 2011- 2014 - İkinci Dil Olarak Türkçenin Ediniminde Uyum ve Özne Konumu Yetkilendirmesi,
TÜBİTAK Projesi, Mayıs 2016 - BAP Başarı Ödülü İstanbul Üniversitesi

Eğitim-Öğretim Hedefleri

Dilbilimi Bölümü akreditasyon için başvuru aşamasında olup eğitim dili Türkçe olduğundan hazırlık sınıfı gerektirmemektedir. Yks puan türü, kontenjanlar ve başarı sıralaması için linke tıklayabilirsiniz. 

Öğrenci Kulüpleri

Bölümümüz öğrencileri tarafından kurulan İstanbul Üniversitesi Dilbilim Kulübü gerek sosyal medyada, gerek okul içindeki faaliyetleriyle en aktif kulüplerden biri konumundadır.
 Instagram: iudilbilimkulubu Twitter: dilbilimkulubu Facebook: iudilbilimkulubu

Uluslararası Anlaşmalar

Dilbilimi Bölümü henüz Erasmus anlaşması olmamakla birlikte, bu konuda yabancı çeşitli üniversitelerle görüşmelere devam etmektedir. Bölümün Mevlana anlaşması vardır.

Bölümün Önemi

Bölümümüz eğitim dili Türkçe olması itibarıyla İngilizce dilbilim bölümlerinden ayrılır ve Yabancılara Türkçe Öğretimi gibi yeni alanlarda çalışma imkanı sunar.

Mezunların İş İmkanları

Mezunlarımız; iletişim, yazın, eğitim gibi birçok alanda çalışma imkanı bulmaktadırlar.

Sosyal Medya - Websitesi


 Twitter: iu_dilbilim
Kısa Tarihçe

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün tarihi Osmanlı’nın Batılı anlamda ilk üniversitesi olan Darülfünun’a dayanmaktadır. Darülfünun bünyesinde yaklaşık 1910 yılında bağımsız bir Felsefe Şubesi olarak kurulmuştur. 1933 Üniversite Reformu ile bazı hocaları tasfiye edilen İstanbul Felsefe, Hans Reichenbach tarafından yeniden kurulmuştur.

Araştırma Alanları

Bölüm programımız felsefe tarihinin bütün dönemlerini kapsayan bir konu çeşitliliği sunmaktadır. 


Akademik Kadro

     Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı
    Prof.Dr. CENGİZ ÇAKMAK ( Ana Bilim Dalı Bşk. )
    Prof.Dr. AYHAN BIÇAK
    Prof.Dr. MEHMET GÜNENÇ
    Prof.Dr. UĞUR EKREN
    Doç.Dr. MURAT ERTAN KARDEŞ
    Dr.Öğr.Üyesi ARZU İBİŞİ TEMELLİ
    Dr.Öğr.Üyesi NECATİ MURAD OMAY
    Arş.Gör. ARDA TELLİ

    Mantık Ana Bilim Dalı
    Prof. Dr. YÜCEL YÜKSEL ( Ana Bilim Dalı Bşk. )
    Doç. Dr. MAHBUBE NAZLI İNÖNÜ
    Doç. Dr. ÖZGÜÇ GÜVEN
    Dr. Öğr. Üyesi VEDAT KAMER

    Sistematik Felsefe Ana Bilim Dalı
    Prof. Dr. ENVER ORMAN ( Ana Bilim Dalı Bşk. )
    Prof. Dr. NEDİM YILDIZ
    Doç. Dr. SANEM YAZICIOĞLU VAN DER HEİDEN
    Dr.Öğr.Üyesi EGEMEN SEYFETTİN KUŞCU
    Arş.Gör.Dr. ERDEN MİRAY YAZGAN YALKIN
    Arş.Gör.Dr. FİLİZ DİDEM ÇOBAN SARI

    Türk-İslam Düşünce Tarihi Ana Bilim Dalı
    Prof.Dr. MEHMET CÜNEYT KAYA ( Ana Bilim Dalı Bşk. )
    Prof.Dr. ABDURRAHMAN ALİY
    Prof.Dr. HÜSEYİN SARIOĞLU
    Doç. Dr. CAHİD ŞENEL
    Arş.Gör. CEMALLETTİN ERGÜN
    Arş.Gör. MUHAMMET HALİT ÇELİKYÖN

Akademik Başarılar

Bölümümüz öğretim üyeleri başta TÜBİTAK olmak üzere çeşitli projelerde yer almaktadır.


Eğitim-Öğretim Hedefleri

Bölümümüz, ulusal ve uluslararası kültürel birikimi disiplinler arası işbirliği çerçevesinde ele alıp eleştirel bir tutumla değerlendiren, elde edilen sonuçları felsefi bir bakış açısıyla yorumlayan, toplumla paylaşan ve dünya sorunları karşısında duyarlı öğrenciler yetiştiren bir kurumdur.
YKS Puan Türü: Eşit Ağırlıklı
Kontenjan: 80
Başarı Sıralaması: 256500
İsteğe bağlı bir yıl hazırlık.

Öğrenci Kulüpleri

Felsefe Topluluğu
İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi Dağcılık Kulübü

Uluslararası Anlaşmalar

Bölümümüzle Erasmus Anlaşması bulunan üniversiteler şunlardır;
Almanya – Ruhr Üniversitesi
Almanya- Hamburg Üniversitesi
Almanya- Albert Ludwig Üniversitesi Freiburg
Polonya- Varşova Üniversitesi
Polonya- Wrocław Üniversitesi
İtalya- Pisa Üniversitesi

Bölümün Önemi

Bölümümüz Türkiye’nin en fazla ders çeşitliliği sunan felsefe bölümüdür.


Mezunların İş İmkanları

Mezunlarımız başta öğretmenlik olmak üzere, kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilir.


Sosyal Medya

https://www.facebook.com/iufelsefe/
https://twitter.com/IUFelsefe

Kısa Tarihçe

1990'larda özel müzeciliğin gelişmesi, 2000'li yıllarda müzelerin koleksiyon, personel ve ziyaretçilerinin giderek artması, müze yönetiminden sorumlu kişilerin birtakım güçlüklerle karşı karşıya getirmiştir. Yetersiz Finanasal yapının yarattığı sorunlar yanında, özel müzelerin artması, müzeler arası rekabet ortamının değişmesi müzelerin yönetim sorununu gündeme getirmiştir. Özellikle 2015 yılından sonra STEAM eğitim sistemlerinin müze atölyelerinde uygulamalı çalışmalara dönüşmesi müzeciliğin çok hızlı gelişmesini sağlamıştır. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde Müzecilik Bölümü Prof. Dr. Fethiye ERBAY tarafından kurulmuştur. 

Bölüm, ülkemizde lisans düzeyindeki ilk onaylı Müzecilik Bölümüdür ve Bölüm Başkanlığı’nı Prof. Dr. Fethiye ERBAY yürütmektedir.2009 yılında Müze Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Bilim Dalı açılmıştır. 2011 yılında Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi Ana bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, 2012 yılında Müze Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve Müze Yönetimi Tezsiz Uzaktan Eğitim Programları Prof. Dr. Fethiye ERBAY tarafından kurulmuştur. Şu ana kadar toplam 180 öğrenci bu Ana Bilim ve Bilim Dallarında eğitim görmüş yada görmektedir. 

 Bu amaçla Müze Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programından 37 kişi,
- Müze Yönetimi Tezsiz (II. Öğretim) Yüksek Lisans Programından 44 kişi,
- Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programından 1 kişi olmak üzere 82 kişi mezun olmuştur. 
- Bu güne kadar tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında toplam 160 öğrenci de interaktif olarak eğitim çalışmalarına katılmıştır. 
- Kore, Rusya, Çeçenistan, Ürdün, Sırbistan, İran ve Özbekistan’dan olmak üzere 7 yabancı uyruklu öğrenci eğitim almakta olup, 2020 yılına kadar 4 yabancı uyruklu öğrenci yüksek lisans tezi hazırlayarak mezun olmuşlardır.

Müze Yönetimi Yüksek Lisans programları ile Müze Yöneticileri yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Akademik Kadro

Prof.Dr.Fethiye ERBAY, 
Dr.Öğr.Üyesi Nuri Özer ERBAY, 
Dr,Öğr.Üyesi Güner SAĞIR, 
Dr.Öğr.Üyesi A.Gökçe KILIÇ

Müzecilik lisans programı henüz açılmamıştır.
Kısa Tarihçe

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Türkiye’de psikoloji bilimini üretmek, yaygınlaştırmak ve psikolog yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne taşıdığı alanında öncü olmak vizyonuyla, bilimsel araştırma ve yayınlarıyla ulusal ve uluslararası camiada tanınan ve yetkin psikologlar yetiştiren bir kurum olmayı hedefleyen bölümümüzün tarihi oldukça köklüdür.İstanbul Üniversitesi ya da o zamanki adıyla Darülfünun Edebiyat Şubesinde, Felsefe Kürsüsü çatısı altında psikoloji derslerinin 1915 yılından itibaren verilmeye başlandığı bilinmektedir. O yıllarda G. Anschütz dersler vermek, ayrı bir kürsü ve psikoloji laboratuvarı kurmak üzere gelmiş ancak 3 yıl sonra geri dönmek zorunda kalmıştır.

1919 yılında, Umumi Psikoloji Kürsünün başına getirilen M. Şekip Tunç’la birlikte psikoloji eğitimi başlamıştır. 1937 yılında W. Peters tarafından Tecrübi Psikoloji Kürsüsü oluşturulmuştur. Bu yıldan itibaren W.Peters ve M. Turhan’ın çalışmaları ile tecrübi psikolojinin kurumsallaşması sağlanmış, bir Psikoloji Kütüphanesi ve Psikoloji Laboratuvarı kurulmuştur. 

Daha sonra, üniversitemiz çatısı altında psikoloji bilimi sırasıyla W. Peters, M. Turhan ve B. Toğrol’un başkanlıklarında “Tecrübi Psikoloji” ve M.Ş. Tunç, E.S. Siyavusgil, N. Arkun’un başkanlıklarında Umumi Psikoloji Kürsüsü olarak temsil edilmeye başlanmıştır. 1981 yılından sonra, bölüm faaliyetleri 4 anabilim dalından oluşan tek bir bir psikoloji bölümü olarak çalışmalarına devam etmiştir. An itibariyle bölümümüzün başkanlığını Prof. Dr. Sevtap CİNAN yürütmektedir.

1930’lu yıllar ve sonrasında yurt dışında yetiştirilmiş veya yabancı öğretim üyeleri ile alanda öncü pek çok çalışmaya imza atılmıştır. M.Ş. Tunç tarafından yapılan W. James ve S. Freud; 1938 yılında E.S. Siyavusgil tarafından yapılan J. Piaget çevirileri, Peters tarafından kurulan Deneysel Psikoloji Laboratuvarı, 1940 yılında yayına başlayan ve bölüm laboratuvarında yürütülen çalışmaları yayınlayan Psikoloji ve Pedagoji Çalışmaları Dergisi, 1956 yılında W. Miles tarafından başlatılan “Tecrübi Psikoloji Çalışmaları” Dergisi bu çalışmalardan bazılarıdır. Bu dergi bugün Psikoloji Çalışmaları adı altında yayın hayatına devam etmektedir.

1960 -70’li yıllarda doktora çalışmaları ile öğrenci yetiştirmeye ve aynı zamanda çeşitli testlerin ülkemize uyarlanma çalışmalarına ağırlık verildiğini görüyoruz. 1980-90’lı yıllarda bölüm öğretim üyeleri tarafından yazılan kitaplar ile katkı yapıldığı görülmektedir.

1915’ten bu yana lisans ve yüksek lisans düzeyinde verdiği eğitimi sürdürmekte olan bölümümüz, halen yürütülen araştırma projeleri ve yayınlanan eserlerle çalışmalarını sürdürmektedir. Bölümümüz, 2014 yılında Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan Türk Psikologlar Derneği tarafından akredite edilerek hem bilimsel üretim hem de öğretim süreçlerinin düzenlenmesi bakımından yeterli niteliklere sahip olduğunu belgelemiş ve akreditasyon belgesini almaya hak kazanmıştır.

Ülkemizde kurulan ilk psikoloji bölümü olan ve ilk mezunlarını verdiği 1938 yılından bu yana bu bilimin gelişimine hizmet veren bölümümüz 21. yüzyılda da niteliklerini geliştirmeye devam ederek çalışmalarını sürdürmektedir.

Bölümümüzde Deneysel Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji, Sosyal Psikoloji ve Gelişim Psikolojisi alanında uzmanlaşmış kadromuz tarafından dersler verilmekte ve akademik çalışmalar yürütülmektedir.

Araştırma Alanları

1915’ten bu yana lisans ve yüksek lisans düzeyinde verdiği eğitimi sürdürmekte olan bölümümüz, halen yürütülen araştırma projeleri ve yayınlanan eserlerle çalışmalarını sürdürmektedir.​

Bölümümüzce yönetilen Psikoloji Çalışmaları dergisi; bölümümüzün kurucularından W.Peters tarafından 1940 yılından itibaren “Psikoloji ve Pedagoji Çalışmaları” Dergisi olarak yayımlanmaya başlamış ve bölüm psikoloji laboratuvarında yürütülen çalışmalar 2 cilt halinde yayınlanmıştır. 1956 yılından itibaren ise dönemin bölüm öğretim üyelerinden W.Miles editörlüğünde “Tecrübi Psikoloji Çalışmaları” dergisi yayımlanmaya başlamıştır. Bu dergi günümüze kadar varlığını sürdürmüş olup, bugün “Psikoloji Çalışmaları” olarak yayın hayatına devam etmektedir.Psikoloji Çalışmaları / Studies in Pscyhology, temel olarak psikolojinin tüm alt alanlarından niteliksel ya da niceliksel görgül araştırmalar yayınlar. Aynı zamanda teorik, metodolojik ve derleme makaleler ile kitap değerlendirmelerini kapsamaktadır. Psikoloji ile farklı alanları (Sosyoloji, Psikiyatri, Geriatri, Eğitim, İşletme, Mesleki Sağlık, İletişim, Siyasal Bilimler vb.) bir araya getiren disiplinler arası makaleleri de kabul etmektedir.

Yayınlar​

Tekdemir Yurtdaş, G. ve İkiz, T. (Ed.). (2018). Savaş ve Psikoloji. Psikoloji Bilimi Çerçevesinden Birinci Dünya Savaşına Bir Bakış. İstanbul: Hyperlink.
Cesur, S. (2018). Ahlakın Sosyal Psikolojisi. Pales: İstanbul.
İkiz Tunaboylu, T. ve Şahin S. (Ed.) (2018).Aşk Mektupları, Bağlam yayınları: İstanbul
İkiz Tunaboylu, T. (2017). Rorschach Testi Psikanalitik Yorum Kodlama ve Uygulamalar, Bağlam Yayınları: İstanbul.
Cesur, S., Erdoğan, Ç., Tepe, B., Bayad, A., Yılmaz, O. (Ed) (2017). Sosyal Psikolojide Değerler ve Ahlak: Kuramlar ve Ölçekler. Nobel: İstanbul
İkiz Tunaboylu, T., Erdem Atak, İ., Pirim Düşgör, B., Mete, L. Kalem, E. (2013). Rorschach Kodlama Kitabı 3: Yaşlı Normları. Bağlam Yayınları: İstanbul
İkiz Tunaboylu, T. (2012). Tematik Algı Testi Psikanalitik Yönelimli El Kitabı. Bağlam Yayınları: İstanbul
Arkonaç, S. (Ed) (2012). Söylem Çalışmaları. Nobel: İstanbul
İkiz Tunaboylu, T. (2009). Psikanaliz Konuşmaları, Bağlam Yayınları: İstanbul
İkiz Tunaboylu, T., Erdem Atak, İ., Pirim Düşgör, B., Zabcı, N. (2009). Rorschach Kodlama Kitabı 2: Yetişkin Normları. Bağlam Yayınları: İstanbul
Arkonaç, S. (2008). Psikolojide İnsan Modelleri ve Yerel İnsan Modellerimiz. Nobel: İstanbul.
İkiz Tunaboylu, T., Erdem Atak, İ., Pirim Düşgör, B., Zabcı, N., Yavuz Sever, E., Ataç, S., Alsancak Sönmez, B., Akkapulu, F. (2007). Rorschach Kodlama Kitabı 1: Ergen Normları. Bağlam Yayınları: İstanbul
Projeler
Bireysel farklılıkların Türkiye’deki örtük liderlik teorilerinin metaforik yapısına etkileri (The effect of individual differences on methaphorical structure of implicit leadership theories in Turkey. (2017). Yrd. Doç. Dr. Mahmut BAYAZIT yürütücülüğünde Tübitak (Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı) tarafından destelenerek yürütülmüştür.
Kurumsal kimlik ve e-yönetişim ilişkisi. (2015-2017). Yrd. Doç. Dr. Göklem Tekdemir Yurtdaş ve Araş. Gör Büşra Alparslan tarafından İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin (54855) desteği ile yürütülmüştür. 
Türkiyede Barışın Sosyal Temsilleri. (2015-2018). Doç Dr. Sevim Cesur yürtücülüğünde, Araş. Gör. Dr. Çağatay Çoker, Araş. Gör. Büşra Alparslan, Araş. Gör. Aslı Aydemir, Araş. Gör. Yakup Azak, Araş. Gör. Sercan Balım, Araş. Gör. Aydın Bayad, Araş. Gör. Canan Çelikadam, Araş. Gör. Deniz Derin, Araş. Gör. Gonca Nebioğlu, Araş. Gör. Ogeday Çoker, Elif Sakin ve Mersin Üniversitesinden Araş. Gör. Tuğçe Gündüz tarafından sürdürülmüştür.
Bir “İş Stresi Bataryası” Geliştirme Çalışması (2009-2011). Bu proje Yrd. Doç. Dr. İlknur Özalp Türetgen’in yürütücülüğünde Doç. Dr. Pınar Ünsal, Yrd. Doç. Dr. H. Özlem Sertel Berk ve Ar. Gör. Gökçe Başbuğ tarafından İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin (4322) desteği ile gerçekleştirilmektedir.Bilingualism, Emotion, and Autonimic Reactivity (2001): Doç. Dr. Ayşe Ayçiçeği tarafından Boston Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Dil Laboratuarında yürütülmüştür.
Psikanalizin Sosyal Temsilleri (2006): Bu proje Yrd. Doç. Dr. Meltem Narter ve Doç. Dr. Tevfika Tunaboylu tarafından İ.Ü.Bilimsel Araştırma Fonu ( 545/05052006) desteğiyle yürütülmüştür.
Rorschach Testinin Türkçe’ye Adaptasyonu ve Standardizasyonu Çalışması (2004): Bu proje Doç. Dr. Tevfika Tunaboylu-İkiz’in yürütücülüğünde, Arş.Gör. Bengi Pirim Düşgör, Arş.Gör. Ayşe Elif Yavuz, Dr. Penbe Çağatay, Arş.Gör. Sevim Purisa tarafından İ.Ü. Bilimsel Araştırma Fonu (258/23082004) desteğiyle yürütülmüştür.
Mekansal Bellek: Nesne–Yer belleği (2004): Bu proje Yrd. Doç. Dr. Sevtap Cinan tarafından İ.Ü. Bilimsel Araştırma Fonu Projesi (BYP-542/02122004) olarak gerçekleştirilmiştir.
Türk Hava Kuvvetlerinin İdeal Pilot Subay Kişilik Profili (2002-2003) Bu proje Prof. Dr. Nursel Telman’ın yürütücülüğünde Doç. Dr. Pınar Ünsal, Yrd. Doç. Dr. Sevtap Cinan, Ar. Gör. İlknur Özalp Türetgen, Ar. Gör. Deniz Atalay, Dalga Teoman (Y.L. Öğrencisi), Hediye Süleyman (Y.L. Öğrencisi) tarafından İ.Ü. Döner Sermaye Fonu kapsamında gerçekleştirilmiştir.
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’na Psikometrik ve Psikoteknik Laboratuarın Kurulması (2000-2003): Bu proje Prof. Dr. Nursel Telman’ın yürütücülüğünde Yrd. Doç. Dr. Levent Önen, Yrd. Doç. Dr. Pınar Ünsal, Ar. Gör. İlknur Özalp Türetgen ve Ar. Gör. M. Burak Tüzün tarafından İ.Ü. Döner Sermaye Fonu kapsamında gerçekleştirilmiştir.
Doğumlarından İtibaren 15 Ay Boyunca, Çocukların Genel Gelişimlerinin İncelenmesi: Boylamsal Bir Çalışma (2002): Bu proje Yrd. Doç. Dr. Gül Şendil ve Yrd. Doç. Dr. Sevim Cesur tarafından İ. Ü. Bilimsel Araştırma Fonu (1624/342001) desteğiyle yürütülmektedir.
Çeviriler
Gawronski, B. ve Bodenhausen, G. V. (2018). Sosyal Psikolojide Kuram ve Açıklama. (G. Tekdemir Yurtdaş, Ç. Çoker, ve S. Cesur, Çev. Ed.) Nobel: İstanbul (Orijinal Çalıma Basım tarihi: 2014).
Smith, J. R. ve Haslam, S. A. (2016). Sosyal Psikoloji Klasik Çalışmaları Yeniden Değerlendirmek. (S. Cesur, G. Tekdemir Yurtdaş ve Ç. Çoker, Çev. Ed.). Nobel: İstanbul. (Orijinal çalışma basım tarihi 2012).
Kongreler/Sempozyumlar
2018- Ahlak Sempozyumu
2017- Sosyal Bilimlerde Niteliksel Araştırmalar Sempozyumu
2016- Barış Üzerine Konuşmalar Sempozyumu
2015- Rorschach ve Projektif Testler Derneği işbirliği ile III. Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi
2012- Rorschach ve Projektif Testler Derneği işbirliği ile II. Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi
2009- Rorschach ve Projektif Testler Derneği işbirliği ile I. Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi
2009 - XIV. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi
2008 - XV.Ulusal Psikoloji Kongresi​

Akademik Kadro

Deneysel Psikoloji Ana Bilim Dalı
Prof.Dr. SEVTAP CİNAN ( Ana Bilim Dalı Bşk. )
Doç.Dr. AYDAN AYDIN
Dr.Öğr.Üyesi DENİZ ATALAY ATA
Dr.Öğr.Üyesi SİMGE ŞİŞMAN BAL
Arş.Gör. HİLAL KOTAN
Arş.Gör. REYHAN ÜNVER

Gelişim Psikolojisi Ana Bilim Dalı
Doç.Dr. ŞERİFE SEMA KARAKELLE ( Ana Bilim Dalı Bşk. )
Arş.Gör.Dr. TOLGA YILDIZ
Arş.Gör. BİLGE GÖZ ÇENGELLİ
Arş.Gör. ESRA DEMİRKAN
Arş.Gör. EZGİ ACUN
Arş.Gör. MUHAMMED ŞÜKRÜ AYDIN
Arş.Gör. SİNEM HAYALİ EMİR
Arş.Gör. ŞULE PALA SAĞLAM
Arş.Gör. YASEMİN YEŞİLYAPRAK

Sosyal Psikoloji Ana Bilim Dalı
Prof.Dr. SEVİM CESUR ( Ana Bilim Dalı Bşk. )
Dr.Öğr.Üyesi GÖKLEM TEKDEMİR
Arş.Gör.Dr. ÇAĞATAY ÇOKER
Arş.Gör. CANAN ÇELİKADAM
Arş.Gör. GÜL DENİZ DERİN

Uygulamalı Psikoloji Ana Bilim Dalı
Prof.Dr. PINAR ÜNSAL ( Ana Bilim Dalı Bşk. )
Prof.Dr. EMİNE TEVFİKA İKİZ
Doç.Dr. HANİFE ÖZLEM SERTEL BERK
Doç.Dr. İLKNUR ÖZALP TÜRETGEN
Doç.Dr. RUKİYE İREM ERDEM ATAK
Dr.Öğr.Üyesi AYŞE ELİF YAVUZ SEVER
Dr.Öğr.Üyesi BENGİ PİRİM DÜŞGÖR
Arş.Gör.Dr. ESİN TEMELOĞLU ŞEN
Arş.Gör.Dr. NERMİN TAŞKALE
Arş.Gör. FERHAT AYYILDIZ
Arş.Gör. JÜLİDE ECE KOSOVA
Arş.Gör. KÜBRA KOÇ
Arş.Gör. ÖZGÜN TAKTAKOĞLU
Arş.Gör. ZEYNEP BÜŞRA COŞAR

Akademik Başarılar

Nermin Taşkale-AB UFUK2020 MSCA IF/GF Projesi (Proje Adı: Yakın İlişki Şiddeti Mağdur, Fail ve Çiftleri için Mağdur ve Fail Tipolojilerine Göre Biçimlendirilmiş Yakın Öncüller Odaklı Müdahaleler)

Nermin Taşkale-EC HORIZON2020 MSCA IF/GF Project (Project Name: Proximal Antecedents-Focused Interventions for Intimate Partner Violence Victims, Perpetrators, and Couples Tailored for Victim and Perpetrator Typologies)


Eğitim-Öğretim Hedefleri

Genel Kontenjan 100, Okul Birincisi Kontenjanı 3 olmak üzere Toplam Kontenjan 103 kişidir. YKS puan türü Eşit Ağırlık puan türündedir. 2019 yılı tavan başarı sırası 833'tür. Hazırlık sınıfı yoktur. Lisans programımız YÖK tarafından yetkilendirilen Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından akredite edilmiştir. Bu akreditasyon lisans eğitimimizin kalitesinin bağımsız bir kuruluş tarafından yapılan değerlendirmelerle tanındığının göstergesidir. İlaveten Sosyal Bilimler Enstitüsü̈ bünyesinde Bölümümüz yüksek lisans ve doktora programları yürüterek lisansüstü düzeydeki öğrencilere çeşitli alanlarda eğitim/öğrenim deneyimleri ve araştırma yapma fırsatları sunmaktadır.

Öğrenci Kulüpleri

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Öğrencileri Topluluğu olarak 1995’te faaliyete başlamış olan Psikoloji Kulübü 2003 yılından bu yana Psikoloji Kulübü adı altında etkinliklerini sürdürmektedir. Toplamda 5 alt takım, 15 kişilik bir yönetim kadrosu ve 100’ü aşkın üyeye sahiptir. Psikoloji Kulübü, İstanbul Üniversitesi’nde ve diğer üniversitelerde okuyan psikoloji öğrencileri başta olmak üzere tüm ilgililerin; psikoloji bilimiyle ilgili gelişmeleri takip etmelerine, bu alandaki bilgi birikimlerini artırmalarına ve bilgi paylaşımında bulunmalarına imkan sağlayacak sosyal ortamlar yaratmayı hedeflemektedir. İÜPK’ya ulaşmak ve etkinlikleri takip etmek için:

twitter: @iupk
instagram: @iupk
snapchat: iupsikoloji
facebook: istanbul üniversitesi psikoloji kulübü

Uluslararası Anlaşmalar

Erasmus+ : Bölümümüz Erasmus+ Değişim Programı dahilinde her yıl Avrupa'nın farklı ülkelerine öğrenim ve staj değişimine öğrenci göndermektedir. Bölümüzüden değişim programlarına katılmak isteyen öğrenciler, programın genel şartlarına tabiidirler. 

Bu şartlar için Erasmus Program Koordinatörlüğünün websitesini ve uygulama kitabını takip edebilirler: https://erasmus.istanbul.edu.tr/tr/_ , https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=2019-sozlesme-donemi-yuksekogretim-kurumlari-icin-el-kitabi.pdf

Bölümümüzün lisans düzeyinde 6, yüksek lisans düzeyinde 8, doktora düzeyinde 4 üniversite ile anlaşması bulunmakta ve üniversiteler arası belirlenen kontenjan sayılarına göre, puan ortalamalarına göre öğrencilerimiz bu üniversiteler ile değişim programına katılmaya hak kazanmaktadırlar.

Bölümümüzün anlaşmalı olduğu üniversiteler ve anlaşma şartları için: https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=erasmus-anlasmalari-liste.pdf 

FARABİ: Farabi Değişim Programı, Türkiye’deki üniversiteler arasında bir dönem (Sadece Güz Dönemi) ya da bir yıl (Güz+Bahar Dönemi) öğrenci hareketliliğine olanak sağlayan bir programıdır. Üniversitemiz genelinde olduğu gibi Psikoloji bölümünde de gerek kendi öğrenci yoğunluğu ve gerek de yoğun değişim talebinden dolayı her akademik yılda o yıl için kontenjan belirleyerek değişimi gerçekleştirmektedir. Üniversitemizin anlaşmalı olduğu üniversiteler için: https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=anlasmali-universiteler-2020.pdf 

Mevlana: Mevlana Programı, yurtdışındaki çeşitli üniversitelerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişimini kapsamaktadır. Üniversitemizin Azerbaycan, Cezayir, Fas, Güney Kore, Kazakistan, Kırgızistan, Malezya, Moğolistan ve Ürdün ile sosyal bilimler alanında anlaşması bulunmaktadır. Programa başvurmak için, akademik not ortalaması en az 2.50 olmalı, son 2 yıl içinde, tercih edilecek üniversitenin eğitim diline ait YDS (en az 50) veya TOEFL/IBT (en az 60) belgesi olmalı, yabancı dil belgesine sahip olunmaması durumunda ise Mevlana Koordinatörlüğü’nün belirlemiş olduğu tarihlerde (http://mevlana.istanbul.edu.tr/ adresinden takip edilebilir) üniversite yabancı dil sınavına girilmesi gerekmektedir. 

 Değerlendirme, ağırlıklı not ortalamasının %50’si ile dil sınavının %50’sinin toplamı alınarak hesaplanan ağırlıklı not ortalaması sonucu yapılan sıralama ile gerçekleştirilmektedir. Anlaşmalı üniversiteler ve Mevlana programı hakkında daha detaylı bilgi https://mevlana.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden takip edilebilir. 

Bölümün Önemi

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü İstanbul'da ve Türkiye'deki devlet üniversitelerinde yer alan en köklü Psikoloji bölümlerinden biridir. Bölümümüzdeki öğretim elemanlarının hepsi alanında yetkin olup uzun yıllardır akademik alanda faaliyetlerine devam eden kişilerden oluşmaktadır. Programımız Türk Psikologlar Derneği tarafından akredite edilmiştir. 

Mezunların İş İmkanları

Psikoloji Bölümü mezunları eğitim kurumları, kreşler, çocuk esirgeme yurtları, huzurevleri, yaşlı bakım merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, şirketlerin insan kaynakları departmanları, hastaneler, üniversitelerin mediko-sosyal birimleri, Adalet Bakanlığı, Ceza Evleri, Sağlık Bakanlığı ve belediyeler gibi pek çok farklı kurum ve kuruluşta psikolog olarak çalışabilirler. 

Sosyal Medya

Bölüm twitter hesabı @iupsikoloji 
Psikoloji Öğrenci Topluluğu sosyal medya hesapları twitter: @iupk
instagram: @iupk
snapchat: iupsikoloji
facebook: istanbul üniversitesi psikoloji kulübü
blog: www.iupsikoblog.wordpress.com
web: www.istanbulpsikoloji.org

Kısa Tarihçe

Alanında ülkemizin ilk ve en köklü kurumu olan İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü, 1943 yılında Ernst Diez başkanlığında kurulmuştur. Bölümümüzün ilk akademik kadrosunu, Mazhar Şevket İpşiroğlu, Oktay Aslanapa, Arif Müfit Mansel ve Semavi Eyice oluşturmuştur. Türkiye’de sanat tarihi alanında hazırlanan ilk doktora tezi olan Turgut Cansever’in “Türk Sütun Başlıkları” konulu tezi, 1947 yılında, bölümümüzde tamamlanmıştır. 

Bölümümüz emekli hocaları arasında, Nurhan Atasoy, Ara Altun, Mehmet Baha Tanman gibi Türkiye sanat tarihi yazımına yön vermiş olan pek çok isim bulunmaktadır. 1960’lı yıllarda bölümümüz, olarak Türk ve İslam Sanatı, Estetik ve Sanat Tarihi, Bizans Sanatı olmak üzere üç ayrı kürsü halinde programlanmış; bir dönem de Arkeoloji Bölümü ile ortak bir program çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmüştür. Günümüzde, lisans eğitimine Türk İslam Sanatı, Bizans Sanatı ve Genel Sanat Tarihi olmak üzere üç anabilim dalı barındıran bir bölüm olarak eğitime devam etmekteyiz. Lisansüstü eğitim olanaklarımızı ise, tezli yüksek lisans ve doktora programlarımız meydana getirmektedir.


Araştırma Alanları

Bölümün bünyesinde bulunan Türk ve İslam Sanatı, Bizans Sanatı ve Genel Sanat Tarihi başlıklı, ortak bir ders programı uygulayan üç anabilim dalı bulunmaktadır. 

Lisans tahsilini tamamlayanların, gerekli koşulları yerine getirmek şartıyla Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nın yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmeleri mümkündür. 

Akademik Kadro

Bizans Sanatı Anabilim Dalı
Prof.Dr. Asnu Bilban Yalçın (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Özgü Çömezoğlu Uzbek
Doç.Dr. H.Ayça Tiryaki Türkmenoğlu
Doç.Dr. Ü. Melda Ermiş
Doç.Dr. Belgin Demirsar Arlı
Araş.Gör. Metin Kaya
Araş.Gör. Merve Kalafat Yılmaz

Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı
Prof.Dr. A.Tarkan Okçuoğlu (Bşk.)
Doç.Dr. E.Emine Naza Dönmez
Doç. Dr. Sevgi PARLAK
Doç.Dr. Gülberk Bilecik
Dr. Öğ.Üy.Ahmet Vefa Çobanoğlu
Dr. Öğ.Üy.Fatih Elcil
Dr. Öğ.Üy.Ayşe Denknalbant
Dr. M. Dila Gümüş

Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Uşun Tükel (Bşk.)
Prof. Dr. Ahmet Kamil Gören
Doç. Dr. Simge Özer Pınarbaşı
Doç. Dr. Serap Yüzgüller
Doç. Dr. Seda Yavuz
Arş. Gör. Gül Cevahir Altun

Eğitim-Öğretim Hedefleri

Lisans eğitimi bazında amacımız, ulusal ve uluslararası kültür varlıkları üzerinde kapsamlı araştırmalar gerçekleştirebilecek Sanat Tarihçileri yetiştirmektir. 

Bölümümüz YKS sınavının TS-2 puan türüyle öğrenci kabul etmektedir. 

Öğrenci Kulüpleri

Sanat Tarihi Kulubü
Kulubün faaliyetleri arasında söyleşi düzenlemek, film gösterimleri yapmak ve geziler düzenlemek yer almaktadır. 

Uluslararası Anlaşmalar

Lisansüstü öğrenciler için Erasmus olanağı bulunmaktadır.
Bölümün Önemi

Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından başkanlığı yürütülen üç kazı faaliyeti bulunmaktadır: İstanbul, Yoros Kalesi Kazısı (Kazı Bşk. Prof.Dr. Asnu Bilban Yalçın)
-İznik, Çini Fırınları Kazısı (Kazı Bşk. Doç.Dr. Belgin Demirsar Arlı)
-Amasya, Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazısı (Kazı Bşk. Doç.Dr. E.Emine Naza Dönmez)

Öğrencilerimiz yaz aylarında kazı faaliyetlerine katılarak bilgi ve tecrübelerini artırabilirler.

Ayrıca Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat alanı kapsamında 2008 yılından bu yana Prof. Dr. Uşun Tükel başkanlığında Avrupa’nın çeşitli kentlerindeki müze, galeri ve sergileri kapsayan yurtdışı araştırma gezileri düzenlenmektedir.

Mezunların İş İmkanları

Mezunlarımızın, akademik kariyer yapabilecekleri gibi, kamu ve özel sektöre ait müze ve sanat galerisi benzeri kültür kurumlarında çalışma olanağına sahiptirler. Bunlara ilaveten arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarında, sanat yapıtlarının ve kültür varlıklarının restorasyonunda görev alabilirler.


Sosyal Medya

Facebook:

İÜ Sanat Tarihi Bölümü Duyuruları

E-posta: iusanattaihikulubu@gmail.com


Twitter: iusanatarihi

Instagram: iusanattarihikulubu
Kısa Tarihçe

Temelleri 1914’te Ziya Gökalp’in öncülüğünde atılan İÜEF Sosyoloji Bölümü, Avrupa’nın ikinci, Türkiye’ninse ilk ve en köklü sosyoloji kürsüsüdür. Kurulduğu günden bugüne, Ziya Gökalp’ten Hilmi Ziya Ülken’e, Baykan Sezer’den akademik faaliyetlerini ve üretimlerini halihazırda bölümümüz bünyesinde yürüten mevcut öğretim üyesi kadrosunun çalışmalarıyla daima geçmişi güncelle birleştirmek suretiyle dünümüzü, bugünümüzü ve geleceğimizi aydınlatan pek çok ciddi akademik ürün ve yaklaşım ortaya koyma başarısı gösterdi. Gerek dünya ve gerekse de Türk sosyolojisinin zengin birikimi üzerinde yükselen İÜEF Sosyoloji Bölümü; öğretim ve akademik faaliyetlerini, geçmişi bugünle ve gelecekle, tarihi felsefeyle, ekonomiyi siyasetle birleştiren bir yaklaşımla sürdürmeye özen gösteriyor. İÜEF Sosyoloji Bölümü’nün bu başarı ve misyonu devam ettirme yönündeki çalışma arzusu, ilk günkü canlılığını koruyor.

Araştırma Alanları

Sosyoloji Bölümü, gerek dünya ve gerekse de Türk sosyolojisinin zengin birikimini bünyesinde barındırmaktadır. Bu zengin birikim üzerine yükselen bölümümüz; öğretim faaliyetlerini, geçmişi bugünle ve gelecekle, tarihi felsefeyle, ekonomiyi siyasetle birleştiren bir yaklaşımla sürdürmektedir. Bölümümüz, bu anlayış doğrultusunda, kent problemlerinden toplumsal değişmeye, toplumdaki sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin incelenmesinden iletişim sosyolojisine, edebiyat ve kültür incelemelerinden din sosyolojisine, toplumsal yapıdan gündelik hayatın sosyolojisine, toplumsal değişmeden dünyada ve toplumumuzda yaşanan güncel gelişmelere ve yeniliklere varıncaya dek toplumsal hayatın tarihsel ve güncel çeşitli boyutlarını inceleme konusu yapmakta; öğrencilerin toplumsal hayatın bu çeşitli veçhelerine ilişkin ilgilerini teşvik etme ve bu konularda derinleşmelerine katkı sağlayacak kuramsal ve yöntemsel araçlarla donanımlarını artırma doğrultusunda bir öğretim faaliyeti yürütmektedir.

Akademik Kadro

Genel Sosyoloji ve Metodoloji Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. İsmail COŞKUN
Prof. Dr. İ. Ertan EĞRİBEL
Doç. Dr. Ayşen ŞATIROĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali AKYURT
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin BALCI
Arş. Gör. Ayşe KAYA
Arş. Gör. Elif ALTUNDERE
Arş. Gör. Salih ÜNÜVAR
Arş. Gör. Ş. Sevde TUNÇBİLEK
Arş. Gör. Tülay KAPAN

Kurumlar Sosyolojisi Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Köksal ALVER
Doç. Dr. Oya OKAN
Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan TURHAN
Dr. Öğr. Üyesi Tuba TOPÇUOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Tülay KAYA
Arş. Gör. S. Sezer Şimşek
Arş. Gör. Hamdusena EŞREFOĞLU

Sosyometri Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Yücel BULUT
Doç. Dr. M. Ufuk ÖZCAN
Dr. Öğr. Üyesi Aynur ERDOĞAN COŞKUN
Dr. Öğr. Üyesi Melike AKBIYIK
Dr. Öğr. Üyesi Metin TUNÇ
Arş. Gör. Begüm UZUN

Uygulamalı Sosyoloji Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Enes KABAKCI
Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Seda GÜVEN
Arş. Gör. M. Fatih KARAKAYA

Akademik Başarılar

Kentsel Dönüşüm ve Metropolde Yaşlanmak
- Prof. Dr. İsmail Coşkun, Doç. Dr. Murat Şentürk, Arş. Gör. Hamdusena Eşrefoğlu
İstanbul Üniversitesi Öğrenci Profili Araştırması
- Doç. Dr. Murat Şentürk, Prof. Dr. Enes Kabakcı, Dr. Öğr. Üyesi Aynur Erdoğan Coşkun, Prof. Dr. Yücel Bulut, Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Şatıroğlu, Dr. Öğr. Üyesi Melike Akbıyık
İstanbul Halkının Dilencilik Olgusuna Bakışı
- Prof. Dr. İsmail Coşkun
Sosyoloji Araştırma Merkezi’nin Altyapısının Oluşturulması ve Kapasitesinin Geliştirilmesi
- Prof. Dr. İsmail Coşkun, Prof. Dr. Yücel Bulut, Prof. Dr. Enes Kabakcı, Doç. Dr. Murat Şentürk, Dr. Öğr. Üyesi Aynur Erdoğan Coşkun, Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Şatıroğlu, Dr. Öğr. Üyesi Tülay Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Akyurt, Dr. Öğr. Üyesi Melike Akbıyık
Science with and for Society
- Dr. Öğr. Üyesi Tülay Kaya
The USA: The Most Fertile Ground for Homeschooling
- Dr. Öğr. Üyesi Tülay Kaya
ABD’de Evde Eğitim Uygulaması ve Toplumsal Arka Planı
- Dr. Öğr. Üyesi Tülay Kaya
Aile Eğitim Programı Müfredat Geliştirme Çalışması
- Dr. Öğr. Üyesi Aynur Erdoğan Coşkun
Şanlıurfa Vizyon 2023
- Dr. Öğr. Üyesi Melike Akbıyık
Farklı Bilim ve Meslek Dalları İçin Veri Üretim Analizi ve Stratejik Yönetim
- Dr. Öğr. Üyesi Metin Tunç
Türkiye Bilimsel Yayın Göstergeleri I
- Dr. Öğr. Üyesi Metin Tunç
Türkiye Bilimsel Yayın Göstergeleri II
- Dr. Öğr. Üyesi Metin Tunç
Türkiye Bilimsel Yayın Göstergeleri III
- Dr. Öğr. Üyesi Metin Tunç
Türkiye Bilimsel Yayın Göstergeleri IV
- Dr. Öğr. Üyesi Metin Tunç
Türkiye Bilimsel Yayın Göstergeleri V
- Dr. Öğr. Üyesi Metin Tunç
Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Performans İncelemesi 2010
- Dr. Öğr. Üyesi Metin Tunç
Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Performans İncelemesi 2011
- Dr. Öğr. Üyesi Metin Tunç
Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Performans İncelemesi 2012
- Dr. Öğr. Üyesi Metin Tunç
Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Performans İncelemesi 2013
- Dr. Öğr. Üyesi Metin Tunç
Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Performans İncelemesi 2014
- Dr. Öğr. Üyesi Metin Tunç
Population issue de l’immigration de Turquie en France
- Prof. Dr. Enes Kabakcı
Beylikdüzü Kent Belleği ve Sosyal Yapı Araştırma Projesi
- Doç. Dr. Murat Şentürk
Gönüllülük Akademisi ve Gönüllülük Eğitimleri
- Doç. Dr. Murat Şentürk
14-19 Yaş Arası Eğitime Devam Eden Gençlerde Bağımlılık
- Doç. Dr. Murat Şentürk
Aile Dostu Kentler Etüt Araştırma Projesi
- Doç. Dr. Murat Şentürk
İstanbul’da Yaşlılara Yönelik Hizmetler ve Yaşlıların Mevcut Durumu Araştırması
- Doç. Dr. Murat Şentürk
Aile Eğitim Programı Yaygınlaştırma ve Uygulama Projesi 2012
- Doç. Dr. Murat Şentürk
Fener-Balat-Ayvansaray Alan Araştırması
- Doç. Dr. Murat Şentürk
Aile Eğitim Programı Materyal Geliştirme Çalışması
- Doç. Dr. Murat Şentürk
Yüksek Öğretim Sistemi ile İş Piyasası Arasındaki Uyum Düzeyinin Analizi ve Arz Talep Projeksiyonları (YÖSİP) Etüt Projesi
- Doç. Dr. Murat Şentürk
Aile Eğitim Programı Program Geliştirme Çalışması
- Doç. Dr. Murat Şentürk
Çocuklara Yönelik Programlar ve Bu Programlarda Yayımlanan Reklamların İçerik Analizi Araştırması
- Doç. Dr. Murat Şentürk, Dr. Öğr. Üyesi Aynur Erdoğan Coşkun
Medya Profesyonellerinin ve Medyanın Aile Algısı Araştırması
- Doç. Dr. Murat Şentürk, Dr. Öğr. Üyesi Aynur Erdoğan Coşkun

Eğitim-Öğretim Hedefleri

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde kuram, yöntem ve saha bilgisi bir uyum içerisinde öğrenciye verilmektedir. Öğrenciler mevcut sosyolojik kuramı kavramakta, bunu uygulayabilmek için ihtiyaç duydukları yöntemsel bilgileri öğrenmekte ve toplumsal kurumları tanıyarak bir uygulama zemini elde etmektedirler. Sosyoloji bölümünden mezun olan bir öğrenci toplumsal yaşamı anlama ve açıklama becerisini elde etmekte ve bu becerisiyle pek çok alanda çalışma imkanı bulmaktadır. Sosyoloji Bölümümüz, 4 yıllık lisans eğitiminin yanı sıra Yüksek Lisans ve Doktora programlarıyla daha ileri sosyolojik araştırmalar yapmak isteyen öğrencilere de kapılarını açmaktadır. YKS Eşit Ağırlık puan türünden 80 kontenjan ile öğrenci kabul eden Sosyoloji Bölümümüz, Devlet Üniversiteleri arasında alanında Türkiye’nin dördüncü en iyi Sosyoloji Bölümüdür. FEDEK tarafından akredite edilen Sosyoloji Bölümümüz, Uluslararası Sosyoloji Derneği ve Avrupa Sosyoloji Derneği gibi kuruluşlara üyedir.

Öğrenci Kulüpleri

Sosyoloji Bölümü öğrencilerinin dört resmi kulübü vardır: Sosyoloji Kulübü, Şehir ve Toplum Kulübü, Ekoloji Kulübü ve Kültürlerarası Etkileşim Kulübü.

- Sosyoloji Kulübü: Edebiyat Fakültesinde Sosyoloji eğitimi alan ve sosyoloji bilimine ilgi duyan öğrencilere, düzenleyeceği çeşitli eğitsel ve sosyal faaliyetlerle katkıda bulunmak ve öğrencileri mezuniyet sonrasına hazırlamaktır. Bu doğrultuda düzenlenecek okuma ve atölye çalışmalarıyla öğrencilerin gelişim süreçlerine yardımcı olacaktır. Süreç içerisinde faaliyetlerimizin fakülte çapında kulübe ait olarak oluşturulacak bir yayın organıyla duyurulup, desteklenmesi hedeflenmektedir.

- Şehir ve Toplum Kulübü: Başta Sosyoloji Bölümü öğrencileri olmak üzere Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin yaşadıkları ve öğrenim gördükleri şehre dair bilgi ve deneyimlerini arttırmak ve şehri tarihsel ve kültürel bakımlardan tanımalarına yönelik çeşitli faaliyetlerle şehir bilincini desteklemek Şehir ve Toplum Kulübünün amaçlarındandır. Yine Şehir ve Toplum Kulübü üyelerinin şehrin toplumsal sorunlarına dair bilinç düzeylerine katkı sağlamayı ve bu amaçla şehirdeki yaşam alanlarını tanımaya ve özellikle hızlı kentleşme ve kentlileş(eme)me sorunlarıyla beraber ortaya çıkan dezavantajlı grupları (gecekondu sakinleri, yoksullar, göçmenler, gençlik alt-kültür grupları) gerek içerisinde bulundukları toplumsal sorunlar ekseninde gerekse de yaşam koşulları itibariyle tanımayı ve bir farkındalık ve duyarlılık geliştirmeyi amaçlar.

- Ekoloji Kulübü: Başta Sosyoloji Bölümü öğrencileri olmak üzere İstanbul Üniversitesi'ne bağlı tüm fakültelerdeki öğrencilerin yaşadıkları Dünya'ya olan bakışlarını ve davranışlarını değiştirmek; ekolojik ve adil bir dünya adına farkındalıklarını artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler, atölyeler, geziler ve söyleşiler düzenlemektedir. Tüm bu etkinliklerin asıl amacı çevreye ve dünyaya olan bakışın her anlamda iyiye yönelmesi ve doğa ile bir olunduğunun farkına varılmasıdır. Sürdürülebilir bir Dünya için öğrenciler olarak yapabileceklerimizin hiç de az olmadığını etkileşimlerimizle deneyimlemek ve buna inanmak hedeflerimiz arasındadır.

- Kültürlerarası Etkileşim Kulübü: Kültürlerarası Etkileşim Kulübü farklı toplumlar ve kültürler hakkında programlar hazırlayarak öğrencilerin daha önce tanışmadıkları kültürel pratikler hakkında bilgi sahibi olmasını ve farklı kültürlerin birbirleri ile olan etkileşimini gözlemlemeyi amaçlar. Aynı zamanda Kültürlerarası Etkileşim Kulübü; Sosyoloji Bölümü bünyesinde bulunan yabancı öğrenciler ile etkileşimi arttırmayı amaçlar, kulüp öğrencilerin okula ve İstanbul'a adaptasyon süreçlerinde bir köprü görevi görmektedir. Kültürler Arası etkileşim Kulübü; araştırma projeleri geliştirerek kültürel teorik bilgiyi, pratik saha deneyimi ile birleştirmeyi amaçlar.

Uluslararası Anlaşmalar

Sosyoloji Bölümü Lisans ve Lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler Erasmus, Farabi, Mevlana gibi öğrenci hareketlilik programlarına başvuru imkânlarına sahiptir.

- Erasmus Programı kapsamında bölümümüz hem lisans hem de lisansüstü öğrencileri için Eğitim Amaçlı Değişimler gerçekleştirmektedir. Başvuracak öğrencilerin AGNO’larının lisans öğrencileri için en az 2.20, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için ise en az 2.50 olmak zorundadır. Başvuran öğrenciler Not Ortalamasının %50si ve Dil Sınavı %50si alınarak ortaya çıkan puanlarına ve gitmek istedikleri bölümlere göre sıralanmaktadırlar. Programdan yararlanmaya hak kazananlara genel sıralama içindeki konumlarına göre hibe verilmektedir. Hibe miktarları Ulusal Ajans tarafından yaşam standartlarına göre 27 AB ülkesi için ayrı ayrı belirlenmiştir.

- Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Program kapsamında Sosyoloji Bölümünden her yıl 4 öğrenci değişiminden faydalanmaktadır.

- Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Bölümün Önemi

Geçmişin zengin ve köklü birikimiyle güncelin dinamizmini kavramayı başarıyla gerçekleştiren bölümümüz, geleceğin belirsizliğini belirginleştirmek ve öngörmek üzere çalışmalarını yürütmekte, kendisini bu zorlu uğraşa hazır hissetmektedir. Yüz yıllık öğretim ve akademik faaliyetlerin bölümümüze kazandırdığı zengin birikimi edinmek ve yukarıda sözünü ettiğimiz zorlu fakat bir o kadar da zevkli düşünsel ve uygulamalı faaliyetlere katılmak isteyecek öğrencileri aramızda görmek bizleri mutlu edecektir.

Mezunların İş İmkanları

Sosyolog unvanı alan mezunlarımız, elde ettikleri toplumsal alanı yorumlama becerisiyle eğitim-öğretim faaliyetlerinden medyaya, siyasal araştırma kurumlarından reklamcılığa, sosyal hizmetlerden insan kaynaklarına ve halkla ilişkilere varıncaya dek pek çok alanda meslekî kariyer yapabilmekte; özel ve kamu kuruluşlarında çalışma imkânına sahip olabilmektedirler.
Sosyal Medya

Sosyoloji Bölümü Web Sayfası: https://sosyoloji-edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/_
Sosyoloji Bölümü Twitter Adresi: iuefsosyoloji
Sosyoloji Bölümü YouTube Adresi: https://www.youtube.com/channel/UC4PI6m6byz1VSOyS0JgmzOg

Tarihçe

Osmanlı Devleti’nin Batılaşma sürecinde bir Darülfünun kurma fikri ilk defa 1845 yılında Muvakkat Maarif Meclisi tarafından ortaya konmuştu. 
Bu meclisin çalışmaları neticesinde, esas hedefi meslekî eğitim yerine “ikmâl-i kemâlât-ı insâniye” olan bir Darülfünun açılmasıydı. Darülfünun, 1900’da kesintisiz ve kurumsal eğitime geçene değin 19. yüzyılın ikinci yarısında öncelikle halkı çeşitli ilmî konularda bilgilendirmeyi amaçlayan çeşitli girişimlerin merkezi olmuştu. Teşebbüs aşamalarında Tarih-i Umumi, İlm-i Tarih, İlm-i Asar-ı Atika ve İlm-i Meskûkât gibi Tarih derslerinin yer aldığı görülmektedir.                                                             
1900’de kurulan Darülfünun ise, kesintisiz bir şekilde öğretime devam etmişti. Başlangıçta talebe sayısı sınırlı idi ve merkeziyetçi bir anlayışla yönetilmekteydi. Zaman geçtikçe, gelişme ve yenileşme gösteren Darülfünun, gerçek bir üniversiteye dönüşmeye başladı. Bu dönemde henüz bölüm ayrımının olmadığı ve “şube” ismiyle adlandırılan üç fakülteden birisi olan “ulum-ı edebiye” şubesinin müfredat programında tarih dersleri ağırlıklı olarak yer almıştır. Tarih-i Osmanî, Tarih-i Düvel, İlm-i Asar-ı Atika, Etnografya derslerini dönemin aydınları arasında yer alan Abdurrahman Şeref Efendi ve Efdalüddin gibi isimler vermiştir. Darülfünun’da okutulan ilk ders “Tarih-i Hikmet”tir.                                                                

II. Meşrutiyet döneminde faaliyete başlayan fakülte meclisleri ders programlarının oluşturulmasında birinci derece etkin olmuştur. Edebiyat şubesi programını hazırlayacak encümenin içerisinde Hüseyin Daniş, Mehmet Akif, Ahmet Naim, Ahmet Mithat Efendi, Efdalüddin, Ahmet Hikmet ve Hamdullah Suphi gibi isimler yer almıştır. Encümenin hazırladığı ıslahat raporuna göre Tarih Bölümü’nün temelini oluşturan Tarih-Coğrafya kısmı ilk kez burada ifade edilmiştir. Tarih-i Umumi, Asr-ı Hazır Tarihi, Tarih-i Medeniyet, Bizans Tarihi, İslam Devletleri Tarihi, Tarih-i Osmanî, Arkeoloji, Etnografya, Usul-ı Tarih, Arapça ve Fransızca gibi derslerin yer aldığı ıslahat programı muhteva olarak oldukça zengindir. Ancak bu program iktisadi ve siyasi nedenlerle hayata geçirilememiştir. Özerk bir üniversite yapısının oluşturulmasında Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinin katkısı büyüktür. 1919’da yapılan yeni düzenleme ile Tarih Bölümü’nün iyice şekillendiğini görmekteyiz. “Medrese” olarak adlandırılan fakültenin ders programında bölümün dersleri şunlardır: Tarih-i Siyasi, Türk Tarihi, İslam Kavimleri Tarihi, Türkiye Tarihi, Avrupa-Türkiye Münasebetleri Tarihi, Ortaçağ’da Şark Kavimleri Tarihi, Kadim Şark Kavimleri Tarihi, Kadim Yunan ve Roma Tarihleri.                                                                
                                                                
Mütareke yıllarında zor günler geçiren Edebiyat Fakültesi’nde diğer bölümlerde olduğu gibi Tarih Bölümünden de çeşitli nedenlerle birçok öğretim üyesi kadro dışı kalmıştır. Özellikle Milli Mücadele’ye destek için Anadolu’ya geçen öğretim üyelerinden dolayı akademik kadrolar zayıflasa da genç öğretim üyeleri kısa sürede bu açığı kapatmıştır. Tarih Bölümü’nden Ahmet Refik, Şemseddin Günaltay, Abdurrahman Şeref Efendi, Ağaoğlu Ahmet ve Yusuf Akçura gibi hocalar yeni devletin kültür ve eğitim politikalarında aktif rol alarak Türk kültürüne hizmet edecek birçok projeye destek olmuşlardır. Bu anlamda Türkiye’nin ilk Tarih Bölümü olan bölümümüz mezun ettiği öğrenciler ile yeni kurulan birçok üniversitenin temelini oluşturmuştur. Tarihi Bölümü kuruluşundan günümüze kadar yetiştirdiği öğrenciler, yayınladığı akademik çalışmalar ile başta Türk Tarihi olmak üzere Dünya Tarihinin çeşitli meselelerini bilimsel yöntemlerle araştırmış ve halen de bu görevini sürdürmektedir. Tarih Bölümü mensubu birçok kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin idari kadrolarında çeşitli kademelerde görev alarak vazifelerini en iyi şekilde yerine getirmişlerdir.                                                                

Araştırma Alanları

Büyük Üniversite Reformundan sonra bölüm olarak varlığını koruyan Tarih Bölümü bu dönemde Tarih Disiplini olarak adlandırılmıştır. İlerleyen yıllarda Avrupa’dan mülhem çağ sistemine geçilmiştir. 1946’dan itibaren bölüm içerisinde anabilim dalı niteliğinde “kürsü sistemi” uygulanmaya başlanmıştır. Son dönemde yapılan düzenlemeler neticesinde bugün Tarih Bölümünde Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi olmak üzere yedi anabilim dalı yer almaktadır.                                            

Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı: Tarih Bölümü içerisinde yer alan ve en eski çağlardan günümüze değin uzanan konuları kapsayan ve bir kısmının “Powerpoint / Barkovizyon” destekli yapıldığı Eskiçağ Tarihine ilişkin dersler arasında; Eskiçağ Tarihi'ne Giriş, Eski Anadolu Tarihi, Eski Mezopotamya Tarihi, Eski Mısır Tarihi, Eski İran Tarihi, Hellen ve Hellenizm Tarihi, Roma Tarihi ve Eski Anadolu Sikkeleri dersleri bulunmaktadır; adı geçen derslerin bir kısmı seminerlerle de desteklenmektedir. Öğrenciler dilerlerse, Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından yaz aylarında sürdürülen arkeolojik nitelikli müze, yüzey araştırması ve kazılara katılarak, teorik bilgilerini uygulamalı veya gözleme dayalı olarak da zenginleştirebilmektedirler                                                
                                                
Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı: Fakültemizde 1933 yılı Üniversite Reformu’ndan itibaren, Ord. Prof. Şemseddin Günaltay, Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı ve Ord. Prof. Mükrimin Halil Yınanç tarafından verilmekte olan Ortaçağ Tarihi dersleri, 1946’dan sonra ayrı bir kürsü halini almıştır. İslâm Tarihi, Selçuklu Tarihi, Anadolu ve Bizans Tarihi, Haçlı Seferleri Tarihi, Batı Devletleri Tarihi ders ve seminerleri Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı’nın başlıca konularıdır.                                                
Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı: Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihine ilişkin meseleler, Osmanlı klasik kurumlarının doğuşu ve kök salması, Rönesans ve Reform devri Avrupa tarihi, erken modern Akdeniz tarihi gibi konular Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’nın incelediği başlıca konulardır.                                                

Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı: Kuruluşundan itibaren faaliyetlerini üç önemli devrede ele almak mümkündür. Birinci dönem, Anabilim Dalının 1933 Üniversite Reformu ardından Yeni ve Son Zamanlar Tarihi Kürsüsü adı altında başlayıp, 1952 yılında müstakil bir kürsü haline gelişine kadar ki dönem faaliyetlerini ihtiva etmektedir. İkinci aşamada 1952 yılında kürsü Yeniçağ Sertifikası ile birlikte olan yapılanmasından müstakil sertifika haline gelmiştir. Bu dönem 1982 yılında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile birlikte Tarih Bölümü tasarrufu olarak Yakınçağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı adıyla yeniden yapılandırılmasına kadar sürmüştür. Üçüncü aşama 1982 senesinden itibaren günümüze kadar devam etmekte olan süreçtir.                                                
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı: 1982 Anayasası çerçevesinde YÖK Kanunun yürürlüğe girmesiyle her üniversitede Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalları kurularak faaliyete başlamıştır. Tarih Bölümümüzün bünyesinde de rahmetli Prof. Dr. Nejat Göyünç’ün kuruluşunu gerçekleştirdiği Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı, bölüm tasarrufu olarak başlangıçta Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı ile birlikte eğitim vermiştir. 1989 yılı sonunda anabilim dalı hocalarının fikir birliği ile Yakınçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalları ayrı birer Anabilim Dalı haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı’nda Milli Mücadele, Cumhuriyetin kuruluşu, Cumhuriyet dönemi eğitim ve iktisat politikaları, Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türk Demokrasi Tarihi ve Türkiye’nin dış politikası bilimsel yöntemlerle araştırılmakta ve bu konularda dersler verilmektedir. Büyük önder Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti işlerken, O’nun Türk dünyası hakkındaki düşünceleri ile demokratikleşme alanındaki çabaları araştırmalara ve derslere konu olmuştur. Türk üniversitelerinde ilk defa, Türk Demokrasi Tarihi dersi Anabilim Dalımızda verilmeye başlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anabilim Dalı’nda, Atatürk’ün Türk tarihini ve kültürünü araştırmada kaynak olarak gördüğü Orta Asya Türk tarihi ve kültürü ile ilgili 3 ayrı ders konmuş ve bu sahada geniş ilmi araştırmalar yapılmıştır. “Atatürk ve Dış Türkler”, “Türkiye ve Yeni Türk Cumhuriyetleri”, “Türk Dünyasında Fikir Hareketleri” dersleri, kuruluşundan itibaren kürsünün programında yer almıştır. Bu Anabilim Dalı’nda Türk dünyası ile ilgili yapılan çalışmalar ve verilen dersler örnek teşkil etmiş ve bugün 10’un üzerinde üniversitenin Tarih bölümünde bu programlar uygulanmaya başlanmıştır.                                                

Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı: Türk Tarihi kültürü ve medeniyeti açısından son derece önemli görevler üstlenen bir anabilim dalımızdır. Anabilim Dalımız çalışma sahaları itibariyle Tarih bölümünün büyük oranda yükünü çeken bir kürsüdür. Prof. Dr. A.Z. Velidi Togan hocanın kurduğu bu kürsüde milattan önceki devirlerden itibaren kurulmuş Türk Devletleri, Türk toplulukları ve bunların teşkilat, sosyal hayatları, siyasi faaliyetleri, askeri düzeni, iktisadi faaliyetleri, dini inançları, yaşadıkları coğrafyalar, göçleri ve komşularıyla olan münasebetleri üzerinde hassasiyetle durulmaktadır. Bununla beraber özellikle günümüze kadar varlığını devam ettiren Anadolu coğrafyası dışındaki yani Doğu Avrupa, Balkanlar ve Türkistan’daki Türklerle ilgili de çalışmalar yapılmaktadır.                                                

Osmanlı Müesseseleri Ve Medeniyeti Tarihi: Osmanlılar gibi asırlar boyunca dünya siyasî, idarî, ekonomik ve kültür tarihinde önemli bir yer tutan ve bu alanlarda diğer devletlerle etkileşim halinde olan bir devletin, kurumlarını ve kültürel yapısını incelemek için ayrı bir anabilim dalına olan ihtiyaç aşikârdır. Türkiye’de ilk kez Türkiye Cumhuriyeti’nin en köklü üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi bu bilimsel ihtiyacı fark ederek 14 Aralık 1961 tarihinde Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalını kurmuştur. Anabilim Dalının kurucu hocası olan Prof. Dr. Tayyib Gökbilgin 1977 yılına kadar anabilim dalının oluşma ve gelişmesi için çaba harcamıştır. Bu tarihten itibaren ise başkanlık görevini devralan Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu’nun yirmi bir yıl boyunca, kürsüyü ayakta tutup akademik faaliyetlerini sürdürme ve yeni elemanlar yetiştirmedeki emek ve gayretleri büyüktür.                                                

Akademik Kadro

Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı
Prof.Dr. HAMDİ ŞAHİN ( Ana Sanat Dalı Bşk. )
Prof.Dr. MUSTAFA HAMDİ SAYAR
Doç.Dr. ALİYE EROL ÖZDİZBAY
Doç.Dr. ERKAN KONYAR
Dr.Öğr.Üyesi YUSUF GÜRKAN ERGİN
Öğr. Gör. Dr. CAN AVCI
Arş.Gör.Dr. İSMAİL AYMAN
Arş.Gör. ARMAĞAN TAN
Arş.Gör. SELİN ÖNDER KADDAR

Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı
Prof.Dr. İLYAS TOPSAKAL ( Ana Bilim Dalı Bşk. )
Prof.Dr. MUALLA YÜCEL
Doç.Dr. DİNÇER KOÇ
Doç.Dr. KÜRŞAT YILDIRIM
Dr.Öğr.Üyesi ALİ AHMETBEYOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ZEREN
Arş.Gör.Dr. FATMA AYSEL DINGIL ILGIN
Arş.Gör. SAMET ATALAY
ILSUR NAFIKOV

Ortaçağ Tarihi Ana Bilim Dalı
Prof.Dr. BİRSEL KÜÇÜKSİPAHİOĞLU ( Ana Bilim Dalı Bşk. )
Prof.Dr. EBRU ALTAN
Prof.Dr. MUHARREM KESİK
Dr.Öğr.Üyesi CUMHUR ERSİN ADIGÜZEL
Dr.Öğr.Üyesi MURAT ÖZTÜRK
Arş.Gör. MAHMUT OLGAÇ
Arş.Gör. SERDAR SEVMEZLER
Arş.Gör. YASİN KARAKUŞ

Osmanlı Müesseleri ve Medeniyeti Ana Bilim Dalı
Prof.Dr. ARZU TERZİ ( Ana Bilim Dalı Bşk. )
Prof.Dr. ZEYNEP TARIM
Arş.Gör. ASLI TUNA
Arş.Gör. SİNEM SERİN

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı
Prof.Dr. CEZMİ ERASLAN ( Ana Bilim Dalı Bşk. )
Prof.Dr. HALİL BAL
Doç.Dr. ABDURRAHMAN BOZKURT
Doç.Dr. FATİH MEHMET SANCAKTAR
Doç.Dr. RAMAZAN ERHAN GÜLLÜ
Dr.Öğr.Üyesi MURAT AYDOĞDU
Arş.Gör. ÖZLEM ARSLAN
Arş.Gör. YUNUS BOR

Yakınçağ Tarihi Ana Bilim Dalı
Prof.Dr. MAHİR AYDIN ( Ana Bilim Dalı Bşk. )
Prof.Dr. ALİ FUAT ÖRENÇ
Doç.Dr. GÜLTEKİN YILDIZ
Doç.Dr. METİN ÜNVER
Doç.Dr. NERİMAN ERSOY HACISALİHOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi ADEM KORKMAZ
Dr.Öğr.Üyesi BURCU KUTLU DİLBAZ
Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA TANRIVERDİ
Dr.Öğr.Üyesi ŞAMİL MUTLU
Arş.Gör.Dr. CEMAL ATABAŞ
Arş.Gör.Dr. DİLARA DAL
Arş.Gör. SEMİH SEFER

Yeniçağ Tarihi Ana Bilim Dalı
Prof.Dr. MAHMUT AK ( Ana Bilim Dalı Bşk. )
Prof.Dr. FİKRET SARICAOĞLU
Prof.Dr. İDRİS BOSTAN
Doç.Dr. YUSUF ALPEREN AYDIN
Dr.Öğr.Üyesi ÖZGÜR KOLÇAK
Dr.Öğr.Üyesi ÖZGÜR ORAL
Arş.Gör. FATMA ERDİM
Arş.Gör. İSMAİL EMRE PAMUK
Arş.Gör. SEYFULLAH ASLAN

Akademik Başarılar

 Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü TÜBA-TESEP Mansiyon Ödülü 2018                    
Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kolçak TÜBA-GEBİP Ödülü 2016                    

Eğitim-Öğretim Hedefleri

Tarih disiplininin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı temel bilgi birikimine sahip;                                                                    
Alanlarında birinci elden kaynakları doğru şekilde okuyabilme ve değerlendirebilme; modern çalışmaları ve güncel tartışmaları takip edebilme becerisi kazanmış;                                                            
"Dünya ve Türkiye tarihi, kültürleri ve uygarlıkları hakkında güncel ve güvenilir bilgiler edinmiş, alanında ileri araştırmalar ve projeler için gerekli donanıma sahip, 
ulusal ve uluslararası gelişmelerle tartışmaları izleyerek katkıda bulunabilecek birikimi barındıran;"                                                            
Bilimsel etik, araştırma, tartışma, metodoloji, proje hazırlama konularında uluslararası akademik standartları benimsemiş ve bunları uygulayabilecek;
Alanıyla ilgili farklı disiplinlerin çözüm önerilerine açıktır ve bunları analiz ederek yorumlama becerisine sahip;                                                            
Tarih bilgisine ve metodolojisine ihtiyaç duyulan eğitim, medya, bürokrasi, turizm, kültür, yayımcılık gibi alanlarda güvenilir uzmanlar/danışmanlar olarak görev alabilecek;                                                             
Edindikleri bilgi ve birikimlerini kamuyu doğru şekilde bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve yönlendirmek için nasıl kullanacaklarını bilen; 
Kültürel mirasın korunmasını destekleyen ve kamuoyunu bu konuda bilgilendiren tarihçiler yetiştirmeyi hedef edinmiştir.

Bölümümüze YKS sınavı SÖZ puan türünden tercih yapılabilmektedir. Kontenjan sayısı, 90 Genel Kontenjan 3 Okul Birincisi Kontenjanı ve 5 Dış Kontenjan olmak üzere 98'tir.                                                            
Bölümümüze ilk yerleşen öğrencinin başarı sıralaması 157 son yerleşen öğrencinin başarı sıralaması 7.433'tür.                                                            
Bölümümüzde akreditasyon çalışmaları devam etmektedir.                                                            

Öğrenci Kulüpleri

Türk Kültürü ve Araştırmaları Kulübü
Kulüp Danışman Hocası: Prof.Dr. Mualla UYDU YÜCEL 
Danışman Mail: muallauyduyucel@gmail.com 
Kulüp Başkanı: Fatma KARAMAN 
Kulüp Sorumlusu Mail: fatmakaraman2836@gmail.com 
Kulübün Amacı: İstanbul Üniversitesi Türk Kültürü ve Araştırmaları Kulübü Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuş bir öğrenci kulubüdür.Türk Dünyası’nı, burada öne çıkmış önemli şahsiyetleri tanıma ve tanıtma amacı güdüp atalarımızdan gelen ortak mirası ortaya koymayı hedeflemektedir.


Tarih Topluluğu
Bölümümüz öğrenci kulüplerinden Tarih Topluluğu 2008 yılında kurulmuştur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Uluslararası Anlaşmalar

Tarih Bölümü Erasmus İkili Anlaşmaları                        
Almanya    Freie Universität Berlin                    
Almanya    Ruhr Universität Bochum                    
Almanya    Universität zu Köln                    
Almanya    Universität Hamburg                    
Almanya    Westfälische Wilhelms Universität Münster                    
Almanya    Albert Ludwigs Universität Freiburg                    
Avusturya    Universität Wien                    
İtalya     Universita degli Studi di Pavia                    
İspanya    Universitat Rovira i Virgili                    
Macaristan    Szegedi Tudomanyegyetem (Szeged Üniversitesi)                    
Yunanistan    İyonya Üniversitesi                    
Yunanistan    National and Kapodistrian University of Athens             
                        
İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencileri 1. sınıfı tamamladıktan sonra eğitimlerine bir veya iki sömestr boyunca Farabi Değişim Protokolü kapsamında Türkiye’nin başka bir yükseköğretim kurumundaki muadil bir bölümde devam edebilirler. Başvuru esnasında öğrencinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması şartı aranır. Farabi Değişim Programından bir dönemde öğrencilerin not ortalamalarına göre oluşturan listeden Yüksek Öğretim Kurumu’nun belirlediği kontenjan sayısınca kişi yararlanabilir.                         

Bölümün Önemi

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü, Osmanlı Devleti’nin yükseköğretimin kurumu olan Darülfünun’daki ilk kurulan bölümlerden biridir. 
Bu yönüyle Türkiye’deki en köklü tarih bölümüdür. İlk günlerden itibaren bünyesinde Türk tarihçiliğinin en önemli akademisyenleri ders vermiş ve yetişmiştir. Bu yönüyle Bölümümüz akademisyenleri ve mezun ettiği öğrencileriyle yeni kurulan birçok üniversitenin ve Tarih Bölümlerinin temelini oluşturmuştur. Bölümümüzün yetiştirdiği akademisyenler, uzmanlaşmış oldukları alanlarda yayınladıkları akademik çalışmalar ile başta Türk Tarihi olmak üzere Dünya Tarihinin çeşitli meselelerini bilimsel yöntemlerle araştırmaktadır.                                            

Tarih Bölümümüz, Türkiye’deki üniversiteler içinde en çok akademisyen bulunan bir bölümdür. Her biri alanının uzmanı olan 40 Öğretim Üyesi 19 öğretim elemanını bulunduğu Tarih Bölümü’nde Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi olmak üzere 7 Anabilim Dalı yer almaktadır. Ayrıca Bölümümüz mevcut kadrosu sayesinde çeşitlilik açısından en geniş ders programına sahiptir. Bu temelde Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı çatısı altında Eski Anadolu Tarihi, Eski Mezopotamya Tarihi, Eski Mısır Tarihi, Eski İran Tarihi, Hellen ve Hellenizm Tarihi, Roma Tarihi ve Eski Anadolu Sikkeleri gibi dersler verilmekte; uzmanlaşma gerektiren konularda ayrıca seminer çalışmaları yürütülmektedir. Tarih bölümü öğrencilerinin, Eskiçağ Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından yaz aylarında yürütülen arkeolojik nitelikli müze, yüzey araştırması ve kazılara katılarak, teorik bilgilerini uygulamalı veya gözleme dayalı olarak da zenginleştirebilmeleri mümkündür. Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı, özellikle Arapça ve Latince gibi kadim medeniyet dillerinde uzmanlaşmış öğretim üyesi kadrolarıyla İslâm Tarihi, Selçuklu Tarihi, Anadolu ve Bizans Tarihi ve Haçlı Seferleri Tarihi’ni esas alan ders ve seminerler vermektedir. 

Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı, akademik olarak ilgilendiği zaman dilimi bakımından geniş konular bütününü ihtiva etmektedir. Bu anabilim dalındaki öğretim üyeleri, milattan önceki devirlerden itibaren kurulmuş Türk Devletleri, Türk toplulukları ve bunların teşkilat, sosyal hayatları, siyasi faaliyetleri, askeri düzeni, iktisadi faaliyetleri, dini inançları, yaşadıkları coğrafyalar, göçleri ve komşularıyla olan münasebetleri üzerinde incelemeler yürütmenin yanı sıra günümüze kadar varlığını devam ettiren Anadolu coğrafyası dışındaki yani Doğu Avrupa, Balkanlar ve Türkistan’daki Türklerle ilgili de çalışmalar yapmaktadırlar. 

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı, Osmanlı kurum ve yapılar tarihini araştırmak amacıyla Türkiye’de kurulan en erken tarihli kürsüdür ve  Osmanlı Devleti'nin sosyal, ekonomik ve kültürel kurumlarını incelemektedir. Gerek okutulan dersler gerekse Anabilim Dalı’nda yürütülen çalışmalar ve yaptırılan lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri bu konulardaki arşiv malzemeleri ve birinci elden kaynaklar kullanılarak hazırlanmıştır. Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihine ilişkin meseleler, Osmanlı klasik kurumlarının doğuşu ve kök salması, Rönesans ve Reform devri Avrupa tarihi, erken modern Akdeniz tarihi gibi konular Yeniçağ Tarihi Ana bilim Dalı öğretim üyeleri tarafından incelenmekte ve öğrencilere bu konularla ilgili ders ve seminerler sunulmaktadır. 

Yakınçağ Tarihi Ana bilim Dalı, Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri tarihi başta olmak üzere 18-19. yüzyıllar Osmanlı, Avrupa ve dünya tarihinin meselelerine ilişkin araştırmalar yürütmektedir. Osmanlı tarihi üzerine uzmanlaşan kürsüde, Tarih Bölümü öğrencilerine yönelik Osmanlıca dersleri de verilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana bilim Dalı’nda Milli Mücadele, Cumhuriyetin kuruluşu, Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türk Demokrasi Tarihi, Türkiye’nin dış politikası, II. Dünya Savaşı, Türk basın tarihi ve Türkiye’deki azınlıklar araştırılmakta ve bu konularda dersler verilmektedir. Türk üniversite tarihinde ilk defa Türk Demokrasi Tarihi dersinin verilmeye başlandığı Ana bilim Dalı, Türk dünyası ile ilgili yapılan çalışmalar ve verilen derslerle örnek teşkil ederek birçok üniversitenin Tarih müfredatını etkilemiştir.

Mezunların İş İmkanları

Tarihçi ünvanlıyla mezun olan öğrencilerimiz öğretmenlik (formasyon dersleri almak şartıyla), akademisyen, yayıncılık, editörlük, müzecilik, sinema danışmanlığı gibi resmi ve özel kurumlarda iş imkanına sahip olmaktadırlar. Kurulduğu tarihten itibaren Bölümümüz mensupları Türkiye Cumhuriyeti’nin idari kadrolarında çeşitli kademelerde görev almıştır. Bu meyanda mezunlarımız hal hazırda Türkiye’deki üniversitelerde birçok akademisyen, öğretmen, müze müdürü, kültür müdürü, üniversite rektörü vb. çalışma alanlarında görev yapmaktadır.


Kısa Tarihçe

Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu yönetiminde 1992 yılında kurulan Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü, saptamış olduğu hedeflere ulaşmak, bölümde görev alacak donanımlı öğretim elemanlarını yetiştirmek için, 1992 yılı ve sonrasında uyguladığı yüksek lisans ve doktora programlarında çekirdek öğretim kadrosunu da oluşturmuş, öğretim elemanları yüksek lisans ve doktora programlarına katılan ve başarıyla tamamlayan kişiler arasından seçilmiştir.1994-95 öğretim yılında lisans programını açan bölüm, 1998 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu’nun emekli olmasının ardından, akademik çalışmalar ve etkinlikler Prof. Dr. Dikmen Gürün'ün başkanlığında sürdürülmüş, Prof. Dr. Dikmen Gürün’ün de haziran 2008’de emekliye ayrılmasıyla bölüm başkanlığına Prof. Dr. Kerem Karaboğa atanmıştır. 2008 yılı itibariyle, bölümümüz bünyesinde, “Tiyatro Eleştirisi ve Teorisi Ana bilim Dalı” ve “Dramaturji ve Dramatik Yazarlık Sanatı Ana bilim Dalı” olmak üzere iki yeni ana bilim dalı açılmış, bölümün faaliyet alanları genişlemiştir.

Araştırma Alanları

Tiyatro tarihi, dramatik edebiyat, eleştiri kuramları ve oyun yazarlığı gibi alanlarda öğrencilerin genel bilgi ve becerilerini geliştirmek. Dramaturji ve dramatik yazarlık alanlarında ortaya konacak, özgün, çağdaş ve ilerici kültürel ve sanatsal ürünlerle, ülkemiz ve dünya tiyatrosuna katkıda bulunmak. Tiyatro eleştirisi ve tiyatro kuramı alanlarında ortaya konacak, özgün, çağdaş ve ilerici kuramsal ve sanatsal ürünlerle, ülkemiz ve dünya tiyatrosuna katkıda bulunmak. Ülkemiz oyun yazarlığının mevcut niteliğinin geliştirilmesi için yöntemler oluşturmak, elde edilen sonuçlar çerçevesinde kuramsal ve pratik ürünler vermek. Ülkemiz tiyatrosunun uluslararası alanda tanınması ve tiyatro teorisi ve eleştirisi alanının mevcut niteliğinin geliştirilmesi için yollar aramak, elde edilen sonuçlar çerçevesinde kuramsal ve pratik çalışmalar üretmek. Tiyatro alanında çalışan uluslararası ve ulusal akademik ve resmi kurumlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek suretiyle tiyatro sanatının ülkemizdeki bilimsel konumunu kuvvetlendirmek ve saygınlığını sağlamak.

Akademik Kadro

Dramaturji ve Dramatik Yazarlık Sanatı Ana bilim Dalı
Doç. Dr. Yavuz Pekman
Doç. Dr. Hasibe Kalkan
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Arıcı

Tiyatro Eleştirisi ve Teorisi Ana bilim Dalı
Prof. Dr. Kerem Karaboğa
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Firidinoğlu
Arş. Gör. İstek Serhan Erbek

Akademik Başarılar

Projeler
Cultural Education Through Theatre (Diğer Uluslararası Kurum Destekli)
Theatre Empowers (Diğer Uluslararası Kurum Destekli)
Kültürel Eğitim Alanında Örnek Modeller (AB Destekli)
Gençlerin Kültürel Alana Erişimi (AB Destekli)

Eğitim-Öğretim Hedefleri

Programımız 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren merkezi yerleştirme sınavı (Puan türü: SÖZ ) ile öğrenci almaktadır.

Uluslararası Anlaşmalar

Bölümümüzün Aristotle University of Thessaloniki, Academy of Fine Arts of L'aquila, Freie Universitat Berlin, University of Lincoln üniversiteleriyle Erasmus anlaşması bulunmaktadır.

Bölümün Önemi

"Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji" bölümü programı, dünyadaki benzeri örneklerden yola çıkarak ülkemizde dramaturji ile birlikte tiyatro eleştirmenliği alanlarını bölüm seviyesinde ve sosyal bilimler bünyesi içerisinde akademik ortama taşıyan ilk ve tek programdır. Bölümümüzün her iki ana bilim dalıyla birlikte içerdiği kapsamlı ve boyutlu program sayesinde mezunlarımız bu güne kadar yazarlık, dramaturgluk, drama eğitmenliği, tiyatro eleştirmenliği sahalarında gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde önemli hizmetler verdikleri gibi, ülkemiz üniversitelerinin sahne sanatları bölümlerinin akademisyen kadrolarını beslemiş, özellikle kuramsal derslerin geliştirilmesine katkı sunmuşlardır. Öte yandan, özellikle medya sektöründeki gelişmeler ve sektörün drama bölümlerinin artması beraberinde programımız faaliyetlerine ve mezunlarımıza talepte de bir artışı getirmiştir.

Mezunların İş İmkanları

Devlet ya da Belediye tiyatroları gibi ödenekli kurumlarda veya çeşitli özel tiyatrolarda dramaturg, yönetmen ya da yazar olarak, basın sektöründe eleştirmen, muhabir ya da yazar olarak, görsel medyanın drama birimlerinde senarist ya da diyalog yazarı olarak, yayınevlerinde editör, düzeltmen ya da yazar olarak, reklam sektöründe metin yazarı ya da yaratıcı eleman olarak, sinema sektöründe yazar, senarist, dramaturg ya da diyalog yazarı olarak, üniversite veya ilgili kurumlarda tiyatro araştırmacısı ve kuramcısı olarak istihdam edilmektedirler. Bunun yanı sıra Devlet ve Özel Üniversitelerdeki artışla birlikte mezunlarımız bu üniversitelerin ilgili departmanlarında öğretim görevlisi olarak tiyatro kuramı ve dramaturji bağlamında ülkemizde mevcut önemli bir açığı doldurmaktadır.

Sosyal Medya

facebook: Tiyatro-Eleştirmenliği-ve-Dramaturji-Bölümü
twitter: iudramaturji
instagram: iu_dramaturjiKısa Tarihçe

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Edebiyat Fakültesi'nin en eski bölümlerinden biridir. Edebiyat Fakültesi, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Edebiyat, Tarih, Felsefe ve Coğrafya olarak dört bölüme ayrılmıştır. Edebiyat Bölümü hem Doğu hem de Batı edebiyatlarının tarihlerini de içermiştir. 1933 yılında Üniversitenin Reformu ile Edebiyat bölümünün içerdiği dil birimleri bağımsız bölümler olarak düzenlenmiştir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü de bu tarihte kuruldu. Bölüm başkanı Prof. Dr. Mehmet Fuat Köprülü idi. Dilimizin ve edebiyatımızın başlangıcından bugüne kadar ilerlediği aşamalara bakıldığında, bu aşamalardaki sanat duyuları, bu bağlamda yaratılan eserler, bu eserlerin yaratıcıları bir bütün olarak ve genç beyinlere aktarılması hedeflerimiz arasındadır. Bölüm. Bu bağlamda Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, bilgi ve kültürel bilgisini bugünün ve yarının entelektüellerine, liderlerine, akademisyenlerine aktarmaya devam etmekte ve toplumun gelişimi ve gelişimi için önemli bir mihenk taşı olmaya devam etmektedir. Sizleri bu mübarek çatı altında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak görmekten mutluluk duyacağız.


Araştırma Alanları

Türk kültürünün temel unsurları olan Türk dili ve edebiyatı alanında geçmişten günümüze ortaya konulan yazılı ve sözlü ürünleri araştırıp incelemek; elde edilen bilgileri toplumla paylaşmak; diğer kültürlerle olan ilişkilerde belirleyici ve etkin rol oynamak; alanında yetkin bilim adamları ve eğitimciler yetiştirmek.

Akademik Kadro

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk
Yrd. Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Samsakçı
Yrd. Bölüm Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Feryal Korkmaz

Eski Türk Dili Ana Bilim Dalı
Prof.Dr. Fikret Turan
Dr.Öğr.Üyesi Özcan Tabaklar
Dr.Öğr.Üyesi Feryal Korkmaz
Dr.Öğr.Üyesi Asli Zengin
Arş.Gör.Dr. Ümran Erdoğan
Arş.Gör. Berker Keskin
Arş.Gör. Ahmet Aksu

Esk, Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Mücahit Kaçar
Dr.Öğr.Üyesi Esra Egüz
Arş.Gör.Dr. Bilal Alpaydın
Arş.Gör.Ömer Arslan
Arş. Gör. Yasemin Karakuş

Türk Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalı
Prof.Dr. Abdulkadir Emeksiz
Dr.Öğr.Üyesi Esra Bilge Savcı
Dr.Öğr.Üyesi Zehra Hamarat
Arş.Gör. Seda Aksüt Çobanoğlu
Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı
Prof.Dr. Hatice Tören
Prof. Dr. Mustafa Balcı
Doç.Dr. Ahmet Naim Çiçekler
Doç.Dr. Uğur Gürsu
Arş.Gör. Mizan Coşkun Özgür
Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı
Prof..Dr. Ali Şükrü Çoruk
Prof. Dr. Mehmet Tekin
Doç.Dr. İsmail Karaca
Doç.Dr. Mehmet Samsakçı
Doç.Dr. Nuri Sağlam
Dr.Öğr.Üyesi Çilem Tercüman
Dr.Öğr.Üyesi Fırat Karagülle
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Şerif Eskin
Arş.Gör. Cemile Odunkıran
Arş.Gör. İmren Gece Özbey
Arş.Gör. Sevim Güldürmez

Eğitim-Öğretim Hedefleri

Türk dili ve edebiyatı alanında yetkin eğitmen ve araştırmacı yetiştirmek. Mevcut eğitim koşullarını geliştirmek ve alanın sorunlarına çözüm üretmek. 
YKS Puan Türü: SÖZEL
Kontenjan:93
Başarı Sıralaması: 1220
Yabancı dil hazırlık eğitimi yoktur.

Öğrenci Kulüpleri

Türk Dili ve Edebiyatı Kulübü
Öğrencilerimizin mesleki hayatlarına başlamadan önce, ilim dünyasında başarıya ulaşmaları için ileride önlerine çıkacak zorluklar karşısında milli ve ahlaki değerleri muhafaza eden hem bireysel hem toplumsal fayda sağlama gayesi güden, günümüz şartlarının imkânlarını kullanabilen, eleştirel bakış açısına sahip ve özgür düşünebilen bireyler olarak yetişmelerine rehberlik etmektir.

Uluslararası Anlaşmalar

İstanbul Üniversitesi Erasmus+ programına 2003/2004 akademik yılında pilot bir proje ile katılmış olup, 2004/2005 akademik yılından bu yana öğrenci ve öğretim üyesi değişim hareketliliğini başarıyla sürdürmektedir. İstanbul Üniversitesi Erasmus Programı üniversitemizin Uluslararası Akademik İlişkiler Komitesi tarafından yürütülmektedir.

Erasmus+ Değişim Programı kapsamında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, öğrencilerine, akademik personeline ve eğitimcilerine bu değişim imkanını sunarak onların bilgi birikimini arttırmayı ve onlara zengin bir vizyon katmayı amaçlar. Fakültemiz, bu değişim programıyla yurtdışındaki üniversitelerde eğitim gören öğrencilerinin kendi bilim dallarındaki son gelişmeleri yakından takip eden araştırmacılara dönüşmelerini ve alanlarındaki bilgi birikimlerini geliştirmeye odaklanmalarını hedefler.

Aday öğrenciler için bağlı bulundukları eğitim kurumlarında ilk yılını tamamlamış olma şartının arandığı programda en az üç aylık bir süreyle başka bir Avrupa ülkesinde eğitime devam edilmesine olanak sağlanır. Öğretim üyelerinin de misafir öğretim üyesi olarak bulunabildikleri anlaşma yapılmış eğitim kurumlarında en az beş saat ders vermeleri gerekmektedir.

Tarihçesi 1453’te kurulan Sahn-ı Seman medreselerine dayanan İstanbul Üniversitesi, Türkiye’nin en eski ve köklü eğitim kurumudur. Bunun yanısıra 2007 ve 2008 verilerine göre “Dünyanın en iyi 500 üniversitesi” sıralamasına Türkiye’den giren 6 üniversiteden de biridir. İsmini 31 Mayıs 1933 tarihli kanun ile alan İstanbul Üniversitesi, bu kanunun 1 Ağustos 1933’te yürürlüğe girmesi ile faaliyetine başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ise köklü geçmişi ile ülkemizin en önemli edebiyat fakültelerinden biri olup, günümüzde 39 diploma programı ve 21 ana bölümle sunduğu bilim dalları açısından son derece zengin bir yelpazeye sahiptir. Fakültemizde özellikle İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Almanca, Yunanca ve Fransızca ile Batı dillerinde, Farsça, Arapça, Urduca ve Çince ile Doğu dillerinde, Rusça, Makedonca ve Lehçe ile Slav dillerinde eğitim veren bölümlerin bulunması Erasmus+ programı açısından zengin ve dinamik bir eğitim hareketliliği sağlamaktadır.
Bölümün Önemi

Programın Güçlü Yönleri
• Geleneği olan köklü bir kurum olması.
• Alanında söz sahibi öğretim üyelerine sahip olması. 
• Türk Dili ve Edebiyatı sahasını ilgilendiren kütüphanelerin bulunduğu bir şehirde olması ve bu kütüphanelere yakınlığı.
• Mezunlarımızın pek çok kurum ve kuruluşta görev yapıyor olmaları; yeni mezunlarımıza çeşitli iş imkanlarını sunmaları. 
•Üniversite bünyesinde ihtisas kütüphaneleri, nadir eserler kütüphanesi ve genel kitaplığa sahip olması. 

Kazandıracağı Bilgi, Beceri ve Tutumlar
Bilgi: Alanında güncel ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuram ve uygulama bilgilerine sahip olmak. Alanıyla ilgili temel kavram ve kuramları özümseme, tartışma ve bu bilgileri alanında uygulayacak veya sorgulayacak düzeyde bilgiye sahip olmak. Alanıyla ilgili yazılmış kaynaklar ve alanını destekleyen diğer kaynakları değerlendirebilecek kuramsal bilgilere sahip olmak. Alanıyla ilgili ürettiği ve elde ettiği verileri raporlama ve takdim etme becerisine sahip olmak. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.
Beceri: Çevresel bilginin alanıyla ilgili bağlantısını kurma ve geliştirme refleksine sahip olmak. Alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, sorunları saptayabilme ve gerekçelendirilebilir çözümler önerebilme becerisine sahip olmak. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve bu gereksinimleri karşılayabilmek.
Tutum: Alanıyla ilgili karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. Alanıyla ilgili her türlü olasılığı göz önünde bulundurarak uygun iletişimi sağlayacak bireysel girişimlerde bulunabilmek. Alanında sahip olduğu bilgi ve deneyimlerini alanla ilgili yetkin kişilerle paylaşabilme, karşıt görüşlerini savunabilmek. Sosyal veri analizi yapabilmek ve veri türüne bağlı uygun analiz yöntem ve tekniklerini seçip yürütebilmek.

Mezunların İş İmkanları

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü genel olarak; akademisyen, öğretmen ve araştırmacı yetiştirmektedir. Bununla beraber bölüm mezunları basın-yayın ve radyo-televizyon sektörü başta olmak üzere, arşivcilik ve kütüphanecilik gibi çok çeşitli iş alanlarında çalışma imkânlarına sahiptirler. Bölümün düzenlediği konferans, sempozyum, söyleşi ve anma toplantıları sosyal olanaklardandır.

Sosyal Medya

twitter: iutudeb
.

Arkeoloji Bölümü Ana Bilim DallarıKısa Tarihçe

Klasik Arkeoloji Ana bilim Dalı 1946 yılında Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel tarafından “Klasik Arkeoloji Kürsüsü” adı altında kurulmuştur. Eski Yunan ve Roma uygarlıklarını, günümüze bıraktıkları kalıntılar ışığında inceleyen Klasik arkeoloji disiplininin yanına, bir dönem, tarihöncesini ele alan prehistorya disiplini de eklendi. Fakat 1982 yılında Klasik Arkeoloji Kürsüsü, Arkeoloji ve sanat Tarihi Bölümü içinde ayrı bir ana bilim dalı olarak yerini aldı.​

Araştırma Alanları

Ana bilim dalımız tarafından iki önemli bilimsel kazının başkanlığı yürütülmektedir: Perge Kazısı ve Nif Dağı Kazısı. Kazı ve projeler hakkında detaylı bilgi  buradan edinilebilir.

Akademik Kadro

Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe, 
Doç. Dr. Aşkım Özdizbay, 
Doç. Dr. Müjde Peker, 
Dr. Öğr. Üyesi Özgür Turak, 
Araş. Gör. İpek Dağlı, 
Araş. Gör. F. Nihal Köseoğlu

Akademik Başarılar

UNESCO The First International Conference of Iranian School - Iranian Architecture Yazd University - Best Paper Award. (Pelin Kurtul Vacek, Seden Acun Özgünler ile birlikte Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe)

Eğitim-Öğretim Hedefleri

YKS puan: EA, Kontenjan: 62, Yerleşen son kişi başarı sıralaması: 419.301. Akreditasyon bulunmamaktadır. Hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.

Öğrenci Kulüpleri

İÜ Klasik Arkeoloji Topluluğu: Klasik Arkeoloji Topluluğu, Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı ile Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı öğrencileri arasında köprü görevi görmeyi misyon edinen, Eski Yunan ve Roma kültür tarihi, mimarisi, mitolojisi, heykeli, keramiği ve dilleri hakkında çeşitli söyleşiler, atölyeler düzenleyen ve öğrencilerin bu alanlardaki ilgisini ve motivasyonunu arttırmaya yönelik çalışmalar yapan, öğrencilerin Klasik Arkeoloji eğitimini görsel olarak da yerinde; antik kentlerde ve ören yerlerinde geliştirmeye yönelik geziler düzenleyen aynı zamanda Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı ile interdisipliner çalışmalar yapabilecek Felsefe, Klasik Filoloji, Psikoloji, Eskiçağ Tarihi gibi değerli bölümlerle iletişim halinde olan bir öğrenci topluluğudur. 

11 Şubat 2019 tarihinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı öğrencileri tarafından Dr. Ögr. Üyesi Özgür TURAK danışmanlığında kurulmuştur. Kerykeion adlı süreli dergi kulüp tarafından basılmaktadır. iükat.info@gmail.com, iükat/instagram

Uluslararası Anlaşmalar

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır. Yükseköğretim alanına özel olarak ise, yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Erasmus+ Erasmus faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yükseköğretime taraf olan kurum ve kuruluşlar ile bu kurumların çalışanları ile öğrencileri kapsamaktadır. Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından, proje çeşidine göre Ulusal Ajans’a ya da AB Komisyonunun ilgili birimi olan Eğitsel, Görsel ve Kültürel Yürütme Ajansına yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir. 

​Klasik Arkeoloji Ana bilim Dalı Erasmus Koordinatörü:
Yrd. Doç. Dr. Özgür Turak Mevlana Programı

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler.

Klasik Arkeoloji Ana bilim Dalı Mevlana Koordinatörü: Arş. Gör. İpek Dağlı Dinçer Farabi Değişim Programı Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. 

Klasik Arkeoloji Ana bilim Dalı Farabi Koordinatörü: Arş. Gör. Fatma Nihal Köseoğlu

Bölümün Önemi

1- Ana bilim dalımızın İstanbul Üniversitesi bünyesinde yer alması, 2. Edebiyat Fakültesi'nin İstanbul kenti içerisindeki konumu, 3. Zengin ve kapsamlı müfredatı, 4. Kütüphane imkanları, 5. Yaz aylarında öğrencilerin arkeolojik kazılara katılma imkanı.

Mezunların İş İmkanları

1- Devlet Müzeleri, 2- Özel Müzeler, 3- Belediyeler, 4- Üniversiteler, 5- Serbest Arkeolog, 6- Turizm

Kısa Tarihçe

Fakültemizde 1940-41 öğretim yılında Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri Kürsüsü kurulur ve Prof. Dr. H. Th. Bossert 1959 yılına kadar yürüteceği Kürsü Başkanlığı görevine getirilir. H. Th. Bossert’in ilk öğrencilerinden biri olan U. Bahadır Alkım, 1939 yılında arkeoloji lisans diploması alır, 1941 yılında asistan olarak kürsüye atanır,1945 yılında Doçent, 1960 yılında Profesör olur ve 1981 yılında vefatına kadar görev yapacağı Bölüm Başkanlığı’na getirilir.Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri Bölümü, 1981 yılında 2547 sayılı YÖK Yasası ile ayrılarak Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı ve Hititoloji Ana Bilim Dalı olarak farklı bölümlerde işlevini sürdürmeye başlamıştır. Ana Bilim Dalımızda sırasıyla Prof. Dr. Refik Duru, Prof. Dr. Önder Bilgi, Prof. Dr. Turan Efe Ana Bilim Başkanlıklarını yürütmüşlerdir. Prof. Dr. Gülsün Umurtak 2009 yılından itibaren Ana Bilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. 


Araştırma Alanları

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı, insanlığın Önasya'da geçirdiği kültürel evrimi ve bıraktığı arkeolojik belgeleri, tarımın, hayvan evcilleştirmenin başladığı ve ilk yerleşik hayata geçildiği dönem olan Neolitik Çağ’dan (yaklaşık olarak M.Ö. 10.000), Demir Çağı (M.Ö. 1.200-330) sonuna kadar olan zaman diliminde, Anadolu öncelikli olmak üzere tüm Önasya coğrafyasında  (Mezopotamya, Suriye, Filistin, Mısır, İran, Kafkasya, Kıta Yunanistan, Ege Adaları, Kıbrıs, Balkanlar) çağdaş, bilimsel, etik değerler ile disiplinler arası ve uluslararası işbirliği temelinde incelemektedir.

Akademik Kadro

Prof. Dr. Gülsün Umurtak, 
Prof. Dr. Şevket Dönmez, 
 Doç. Dr. Aslıhan Beyazıt, 
Dr. Öğr. Üyesi Gonca Dardeniz Arıkan, 
Araş Gör. Fatih Mehmet Çongur

Akademik Başarılar

Dr. Öğr. Üyesi Gonca Dardeniz Arıkan 
1-Kızılırmak Havzası'nda Piroteknoloji ve Entegre Teknolojiler (TÜBİTAK 2219) 
2- The Ancient Metallurgy at Delice Valley and Its Relation to the Early Bronze Age Settlement of Resuloğlu (Corum, Turkey) (BIAA)

Eğitim-Öğretim Hedefleri

Hedeflerimiz: 1. Doğru, güncel bilgiyi aktararak öğrencileri bağımsız düşünmeye ve araştırma yapmaya yönlendirmek, 2. Ders Programını her yıl güncellemek, 3. Lisansüstü öğrencilerinin sayısını arttırmak, 4. Erasmus programını daha yoğun kullanmak. 

YKS Puan Türü: Eşit Ağırlık Kontenjan: 52 Öğrenci Tavan Başarı Sıralaması: 156.680 İmkanları: Refik Duru Laboratuvarı, U. Bahadır Alkım İhtisas Kitaplığı Akreditasyon hazırlıkları yapılmaktadır. 

Öğrenci Kulüpleri

Bölümümüz öğrencileri tarafından faaliyet gösteren Arkeoloji Kulübü, Ülkemizin farklı şehirlerinde yer alan arkeolojik yerleşmelere ve müzelere geziler düzenlemekte, ulusal / uluslararası öğrenci sempozyumlarına katılmaktadır.  Instagram: iuarkeolojikulubu twitter: arkeolojiiu 
 Kulüp Başkanı Baran Tunçel (Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğrencisi) eposta: barantuncel@gmail.com

Uluslararası Anlaşmalar

Ana Bilim Dalımıza ait Bulgarian Academy of Sciences ile yapılmış bir Erasmus programı bulunmaktadır. Söz konusu programa ait şartlar Üniversitemiz ve Bulgarian Academy of Science tarafından belirlenmektedir. 

Bölümün Önemi

1. Ana Bilim Dalımızın İstanbul Üniversitesi bünyesinde yer alması, 2. Edebiyat Fakültesi'nin İstanbul kenti içerisindeki konumu, 3. Zengin ve kapsamlı müfredatı, 4. Kütüphane imkanları, 5. Yaz aylarında öğrencilerin arkeolojik kazılara katılma imkanı.

Mezunların İş İmkanları

1- Devlet Müzeleri, 2- Özel Müzeler, 3- Belediyeler, 4- Üniversiteler, 5- Serbest Arkeolog, 6- Turizm
Kısa Tarihçe

Tarihöncesi Arkeolojisi (Prehistorya) Ana Bilim Dalı başlangıçta Arkeoloji Bölümü içerisinde yer alır. 1948 yılında bölüme asistan olarak giren Halet Çambel, Kurt Bittel’in de desteğiyle 1950’li yılların başında o dönemdeki adı ile Prehistorya Kürsüsü’nü kurar. Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün başkanlığını yapan Kurt Bittel, Arkeoloji Bölümü’nde kadrolu olarak prehistorya dersleri verir. Halet Çambel ise Prehistorya’nın İstanbul Üniversitesi’nde bağımsız tanımlı bir Ana Bilim dalı haline gelmesine öncülük eder. Ana Bilim Dalı’nın bilimsel saygınlığını ve geleneklerini oluşturan Çambel, aynı zamanda bilimsel yaklaşım ve etik değerlerin de tanımlı hale gelmesini sağlar. Bu dönemden itibaren dünyadaki gelişmelerle uyumlu bir bölüm haline gelen Prehistorya Kürsüsü’nün laboratuvar ve koleksiyonu da oluşmaya başlar. Sadece Prehistorya Kürsüsü için değil arkeolojideki için birçok yeni kavramın Türkiye arkeolojisine girmesini sağlayan Çambel, kürsünün efsaneleşmiş başkanı haline gelir. Çambel’den sonra Prehistorya Ana Bilim Dalı başkanlığını 1984 yılında, İstanbul Üniversitesi’nin ilk prehistorya öğrencisi ve ilk doktorantı olan, Ufuk Esin üstlenir. Esin, arkeometri alanındaki öncülüğünün yanı sıra Ana Bilim dalında arazi ekiplerinin oluşturulması ve yeni arkeolojik tekniklerin uygulanması konusunda açılımlarda bulunur. Türkiye Bilimler Akademisi’nin kurucu üyesi olan Esin’in Prehistorya Ana Bilim Dalı’nın uluslararası düzeyde gelişmesinde de önemli bir rol üstlenir. Ufuk Esin’in 1960’lı yılların sonunda o dönem Ana Bilim dalının genç asistanlarından biri olan ve daha sonra araştırmalarını ağırlıklı olarak Paleolitik Çağ üzerine sürdüren Güven Arsebük ile beraber Keban Baraj Bölgesi kazılarına başlar. Ufuk Esin’in ardından Ana Bilim dalı başkanlığını, Keban Projesi çalışmalarında yetişen Mehmet Özdoğan (1999-2009) ve Sevil Gülçur (2009-2011) üstlenir. Türkiye'nin farklı bölgelerinde çok sayıda arkeolojik araştırmalar gerçekleştiren Mehmet Özdoğan, özellikle Neolitik dönem arkeolojisi üzerine yoğunlaşan çalışmalarıyla tanınır. Orta Anadolu'da bulunan Güvercinkayası yerleşmesindeki uzun süreli ve kapsamlı çalışmalarıyla tanınan Sevil Gülçur ise Anadolu'da kentleşme ve hemen öncesindeki sürecin anlaşılmasına önemli katkılar sağlar. 2011-2019 yılları arasında Ana Bilim dalı başkanlığı görevini Nur Balkan-Atlı devralır. Balkan-Atlı’nın Orta Anadolu’da bulunan obsidiyen kaynakları ve özellikle Niğde’deki Göllüdağ çevresinde yürüttüğü atölye kazıları, tarihöncesi dönemde uzak bölgeler arası hammadde, bilgi ve teknoloji aktarımının somut kanıtlarının elde edildiği projeler olarak ses getirir. Uluslararası ortaklı bu çalışmalar aynı zamanda yontma taş üzerine uzmanlaşmış kadroların yetişmesine imkân sağlar. 2019 yılından itibaren ise Ana Bilim dalı başkanlığı görevini Necmi Karul sürdürmektedir.

Araştırma Alanları

Tarihöncesi Arkeolojisi (Prehistorya) Ana Bilim Dalı, insanlık tarihinin en eski bölümünü oluşturan tarihöncesi dönem üzerinde uzmanlaşmış bir akademik birimdir. Ana Bilim Dalımız, eğitim programıyla ülkemizin gerek duyduğu nitelikli kadroların oluşturulması ve çeşitli alanlarda uzmanların yetiştirilmesinin yanı sıra bir sosyal bilim dalı olarak araştırma projeleri, arazi çalışmaları ve bilimsel etkinliklerle arkeolojik bilginin üretimi ve paylaşımına katkıda bulunmaktadır.

Akademik Kadro

Prof. Dr. Necmi Karul,
Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran,
Doç. Dr. Erhan Bıçakçı,
Doç. Dr. Çiler Algül,
Doç. Dr. Semra Balcı,
Doç. Dr. Eylem Özdoğan,
Doç. Dr. Emre Güldoğan,
Öğr. Gör. Doç. Dr. Nurcan Kayacan,
Öğr. Gör. Oğuzhan Tanındı,
Araş. Gör. Yasin Gökhan Çakan,
Araş. Gör. İsmail Caner Pınarcı

Akademik Başarılar

Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran / Doç. Dr. Nurcan Kayacan
2009-2011 TÜBİTAK 
Konut ve İnsan: Deneysel Arkeoloji Yoluyla Kerpiç Bir Aşıklı Evi Yapmak
2002-2004 Avrupa Birliği (Barselona Autonoma - İstanbul Üniversitesi iş birliği ile)
From the Adoption of Agriculture to the Current Landscape: Long-Term Interaction Between Men and Environment in the East Mediterranean
Doç. Dr. Nurcan Kayacan 2006-2008 Fransa-ATIP Projesi, Ecole Central de Lyon – İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı işbirliği ile, Obsidiennes Anatoliennes et Échanges au Neolithique: Approches Méthodologiques et Aplications Archéologiques 2013-2018 Fransa-ANR projesi, Université de Rouen, İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı işbirliği, GeoObs: Geography of Obsidian in Eastern Anatolia
2009-2012 Fransa-ANR projesi, CNRS-İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı işbirliği, Obsidiennes, pratiques techniques et usages en Anatolie Doç. Dr. Emre Güldoğan İstanbul Üniversitesi Genç Bilim İnsanlarının Desteklenmesi Projesi, İstanbul Üniversitesi , Mayıs 2014
2014 İstanbul Üniversitesi, YADOP 2013 İstanbul Üniversitesi, Genç Bilim İnsanlarının Desteklenmesi Projesi
2010 İstanbul Üniversitesi, Genç Bilim İnsanlarının Desteklenmesi Projesi
2010 TÜBİTAK, UBYT
2006 Doktora Araştırma Bursu, Suna&İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED)
2004 Doktora Araştırma Bursu, Amerikan Türk İlmi Araştırmaları Enstitüsü (ARIT)
2004 Doktora Araştırma ve Dil Eğitimi Bursu, Almanya Tübingen Üniversitesi “Institut für Ur-und frühgeschichte"" Doç. Dr. Eylem Özdoğan 2015 TÜBİTAK, Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu
2007 ARIT MACHTELD J. MELLINK Doktora Araştırma Burusu 2019-2012 DFG (German Research Foundation) Aşağı Pınar Höyüğü Hendekleri Araştırma Projesi Doç. Dr. Çiler Algül
ARIT Ilse B. Hanfmann ve Georges M. A. Hanfmann Yurtdışı Doktora Bursu
2019- Koç Üniversitesi Suna Kıraç ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED), Orta Toroslarda Kaya Resimleri Araştırması 
2013-2018 Fransa-ANR projesi, Université de Rouen, İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı işbirliği, GeoObs: Geography of Obsidian in Eastern Anatolia
2009-2012 Fransa-ANR projesi, CNRS-İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı işbirliği, Obsidiennes, pratiques techniques et usages en Anatolie Doç. Dr. Semra Balcı 2013-2018 Fransa-ANR projesi, Université de Rouen, İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı işbirliği, GeoObs: Geography of Obsidian in Eastern Anatolia
2009-2012 Fransa-ANR projesi, CNRS-İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı işbirliği, Obsidiennes, pratiques techniques et usages en Prof. Dr. Necmi Karul
2018 TÜBİTAK Aktopraklık Arkeoloji Okulu Projesi 2007-2013 Avrupa Birliği, Specific programme ""People"" implementing the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities, ""BEAN – Bridging the European and Anatolian Neolithic: Demography, Migration, and Lifestyle at the Advent of Civilization"" 2005 Harvard Üniversitesi, Postdoktora Bursu.
1996-2000 Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) Doktora Bursu.

Eğitim-Öğretim Hedefleri

Eğitim-Öğretim Hedefleri: Tarihöncesi arkeoloji eğitimindeki yenilikçi yaklaşımın sürdürülmesi, Tarihöncesi dönemleri, toplumun ve bilimin yararına araştırmak. Arkeolojideki yeni açılımlara öncülük etmek ve yeni yöntem/yaklaşımları ülkemize kazandırmak için yaratıcı ve yenilikçi çalışmalara devam edilmesi. Tarihöncesi arkeoloji konusunda yetkin, yeniliklere açık bilim insanları ve uzmanların yetiştirilmesi. Alanında yetkin, çevresine, bilimsel ve etik değerlere saygılı özgürlükçü bireyler yetiştirmek. Toplumla bilgi paylaşım mekanizmasını oluşturmak. Hedefler Örgün eğitimin geliştirilerek sürdürülmesi. Tarihöncesi Ana Bilim Dalının kuvvetli eğitim kadrosunun sürekliliğini sağlamak. Ana Bilim Dalı’nın görsel ve yazılı kolleksiyonlarının geliştilerek düzenlenmesi. Başka kurumların lisans, lisansüstü ve doktora üstü elemanlarıyla bilgi paylaşımını sağlamak. Uygulamalı ve kuramsal çalışmalarda disiplinlerarası işbirliğinin geliştirilmesi. 

YKS Puan Türü: Eşit Ağırlık. Kontenjan: 50. 2019 Yılında Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası: 477.460. Ana Bilim dalımız akredite değildir.

Öğrenci Kulüpleri

Ana Bilim Dalı olarak ayrı bir öğrenci kulübü bulunmamakla birlikte Arkeoloji bölümü olarak öğrenci kulübu bulunmaktadır.

Uluslararası Anlaşmalar

Hollanda Groningen Üniversitesi ile Bulgaristan'da bulunan New Bulgarian Üniversitesi ile Ana Bilim dalımızın ikili Erasmus anlaşmaları bulunmaktadır. Bu anlaşmaların kapsamı, lisans ve lisansüstü programlarını kapsamaktadır. Ana Bilim dalımızın Farabi için özel olarak bir kurum ile anlaşması bulunmamasına rağmen her yıl kontenjan verilmekte ve öğrencilerin Ana Bilim dalımızı tercih etmesi durumunda ilgili kontenjan kullanılmaktadır. 

Bölümün Önemi

Tarihöncesi Arkeolojisi Ana Bilim dalımızca yürütülen çok sayıda kazı ve araştırma projesi bulunmaktadır. Tüm öğretim üyelerimiz bir kazı veya yüzey araştırmasında yürütücü konumundadır. Aktif olarak her yıl eğitim ve öğretime ara verilen yaz aylarında, bilimsel faaliyetlerini sahada sürdürme imkanı bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası birçok uzmanın dahil olduğu projelerde öğrencilere katılma fırsatı sunulmaktadır. Bu yöntem ile arkeolojik verinin elde edilmesi tüm öğrencilere henüz lisans aşamasındayken öğretilmektedir. 1950'li yıllardan itibaren oluşturulmaya başlanan Prehistorya Ana Bilim Dalı arkeoloji koleksiyonda çok sayıda ve çeşitte arkeolojik malzeme bulunmaktadır. Ana Bilim dalımıza ait Prehistorya Laboratuvarı'nda arkeolojik malzeme ile çalışma imkanı sunulmaktadır.

Mezunların İş İmkanları

Üniversitelerin ilgili bölümleri ile Kültür Bakanlığı’na bağlı kurum, müze ve özel müzelerde istihdam edilebilirler. Ayrıca müze ya da ilgili kurumlarca yapılan-geçici- projelerde arkeolog olarak çalışabilirler. Kültür ve sanat konusunda çalışan kurumlarda görev alabilirler.
.

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Ana Bilim Dalları


Kısa Tarihçe

Alman Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı ilk kez 1933’te Almanya’daki Nasyonal Sosyalist idarenin baskısından kaçan Alman bilimciler tarafından kurulan Romanoloji Bölümü içerisinde bir yan dal olarak kuruldu; daha sonra 1942’de Romanoloji’den ayrılarak ‘Alman Filolojisi’ adıyla bağımsız bir kürsü niteliği kazandı. Kuruluş aşamasında ilk önce üç yarıyıl Prof. Hennig Brinkmann, ardından Prof. Walter Kranz önemli rol oynadılar. 1933’te Prof. Leo Spitzer’in asistanı olarak onunla birlikte gelen Traugott Fuchs 1978’e kadar ders verdi; ayrıca 1948’den itibaren değişik süreler gelen Prof. Gerhard Fricke bölümün gelişmesinde, öğretim üyelerinin yetişmesinde etkili oldu. Yukarıda adı geçen Alman öğretim üyelerinin yanında yetişmiş olan birinci kuşak Türk öğretim üyeleri Prof. Dr. Safinaz Duruman ve Prof. Dr. Şara Sayın Ana Bilim dalımızın gelişmesine önemli katkıda bulunmuşlardır. Prof. Sayın ve Prof. Duruman’dan sonra ise yine onların öğrencileri olan Prof. Dr. Nilüfer Kuruyazıcı, Prof. Dr. Yüksel Özoğuz ve Prof. Dr. Şeyda Ozil Ana Bilim dalımızın orta kuşak temsilcileri olarak kendilerinden sonra gelen öğretim kadrosunu yetiştirme görevini üstlenmişlerdir.

Araştırma Alanları

Akademik Kadro

Prof. Dr. Mahmut Karakuş (Ana Bilim Dalı Başkanı), 
Prof. Dr. Canan Şenöz Ayata, 
Prof. Dr. Ersel Kayaoğlu, 
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Sunar, 
Dr. Öğr. Üyesi Barış Konukman, 
 Ar. Gör. Dr. İrem Atasoy, 
Öğr. Gör. Günay Develi, 
Öğr. Gör. Ahmet Solak, 
Öğr. Gör. Julia Völker

Eğitim-Öğretim Hedefleri

Alman Dili ve Edebiyatı programı, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim vermektedir. Ülkemizin koşulları ve öğrencilerimizin beklentisi doğrultusunda yeniden belirlediğimiz programımızın temel amacı, Alman dili, edebiyatı ve kültürü temelinde öğrencilerin kültürlerarası ve disiplinlerarası bir bakış açısı kazanmasıdır. Ana Bilim Dalımızda öğrenim dili Almanca'dır. Öğrencilerin dersleri izleyebilmeleri için ileri düzeyde Almanca bilgisine sahip olması gerekmektedir. Almanca dil bilgisi yetersiz olan öğrencilere 2012-2013 öğretim yılından başlayarak hazırlık sınıfında Almanca öğretilmektedir. 


Lisans eğitimi sekiz yarıyılı kapsar. İlk iki yarıyılda haftalık 20, diğer yarıyıllarda haftalık 16 kredilik ders işlenir. İlk iki yıl Alman Dili ve Edebiyatı eğitiminin temelini oluşturan dilbilim ve edebiyat dersleri yapılır. Bu sürede Alman dili, edebiyatı ve kültürüne ilişkin genel bilgiler aktarılır, Almanca dil becerisinin geliştirilerek alanın gerektirdiği uzmanlık düzeyine getirilmesi amaçlanır. Öğrencilere edebiyat metinlerinden yola çıkarak yabancı dilde metin okuyup yazabilme, metni çözüp anlayabilme, okuduğu metnin özünü çıkarabilme, özetleyebilme ve aktarabilme becerileri kazandırmaya yönelik çalışmalar yaptırılır. Ders programı ilk iki yılda dilbilgisi, yazılı anlatım ağırlıklı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca edebiyat ve dilbilim derslerinde, 3. ve 4. yıllara hazırlık niteliğinde uzmanlık alan bilgileri kazandırılır.

Ardından 3. ve 4. yıllarda öğrencilerin okuduğu metni, tek yönlü değil, tüm boyutlarıyla anlayıp onunla hesaplaşabilmesini, metinleri farklı bakış açılarından eleştirebilmesini ve eleştirel bir bakış açısı kazanmasını amaçlayan bir program uygulanır. Böyle bir bakış açısı kültürlerarası ve disiplinlerarası bir çalışmayı gerektirdiğinden, edebiyat tarihinin yanı sıra kültür tarihi de ders konuları arasında önemli bir ağırlığa sahiptir. Derslerin başlıca konuları arasında, Almanya’daki sosyal ve politik yapı, tarihsel gelişmeler, düşünce ve sanat alanındaki temel görüşler sayılabilir. 3. yarıyıldan başlayarak sunulan çeşitli seçmeli derslerin yanı sıra 5. yarıyıldan 8. yarıyıla kadar Edebiyat Çevirisi, Uzmanlık Dili (Wirtschaftsdeutsch) ve Medya Semineri olmak üzere üç grupta toplanan ve öğrencilere belli mesleklere yönelik donanımlar kazandırılmaya çalışan seçmeli dersler de sunulmaktadır. Ana Bilim Dalımızdan mezun olan öğrenciler, Alman dili, edebiyatı ve kültürüne dair edindikleri bilgiler, ayrıca disiplinlerarası ve kültürlerarası bir çalışma yöntemi sayesinde yalnızca Alman değil, Batı kültürüne ilişkin genel bir eleştirel bakış açısı kazanırlar.

Uluslararası Anlaşmalar

Almanya'daki aşağıda adları yer alan üniveristelerle lisans ve lisansüstü düzeyde Erasmus anlaşmalarımız bulunmaktadır: 1-Freie Universität Belin 2-Universität zu Köln 3- Universität Hamburg 4- Universität zu Paderborn 5-Bergische Universität Wuppertal. Anlaşmalar, bir ya da iki yarıyıl süreli değşimi kapsamaktadır. Ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz.

Bölümün Önemi

Alman Dili ve Edebiyatı programı, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim vermektedir. Ülkemizin koşulları ve öğrencilerimizin beklentisi doğrultusunda yeniden belirlediğimiz programımızın temel amacı, Alman dili, edebiyatı ve kültürü temelinde öğrencilerin kültürlerarası ve disiplinlerarası bir bakış açısı kazanmasıdır. Ana Bilim Dalımızda öğrenim dili Almancadır. Öğrencilerin dersleri izleyebilmeleri için ileri düzeyde Almanca bilgisine sahip olması gerekmektedir. Almanca dil bilgisi yetersiz olan öğrencilere 2012-2013 öğretim yılından başlayarak hazırlık sınıfında Almanca öğretilmektedir.

Lisans eğitimi sekiz yarıyılı kapsar. Haftalık 16 kredilik ders işlenir. İlk iki yıl Alman Dili ve Edebiyatı eğitiminin temelini oluşturan dilbilim ve edebiyat dersleri yapılır. Bu sürede Alman dili, edebiyatı ve kültürüne ilişkin genel bilgiler aktarılır, Almanca dil becerisinin geliştirilerek alanın gerektirdiği uzmanlık düzeyine getirilmesi amaçlanır. Öğrencilere edebiyat metinlerinden yola çıkarak yabancı dilde metin okuyup yazabilme, metni çözüp anlayabilme, okuduğu metnin özünü çıkarabilme, özetleyebilme ve aktarabilme becerileri kazandırmaya yönelik çalışmalar yaptırılır. 

Ardından 3. ve 4. yıllarda öğrencilerin okuduğu metni, tek yönlü değil, tüm boyutlarıyla anlayıp onunla hesaplaşabilmesini, metinleri farklı bakış açılarından eleştirebilmesini ve eleştirel bir bakış açısı kazanmasını amaçlayan bir program uygulanır. Böyle bir bakış açısı kültürlerarası ve disiplinlerarası bir çalışmayı gerektirdiğinden, edebiyat tarihinin yanı sıra kültür tarihi de ders konuları arasında önemli bir ağırlığa sahiptir. 3. yarıyıldan başlayarak sunulan çeşitli seçmeli derslerin yanı sıra 5. yarıyıldan 8. yarıyıla kadar öğrencilere belli mesleklere yönelik donanımlar kazandırılmaya çalışan seçmeli dersler de sunulmaktadır.

Mezunların İş İmkanları

Lisans programımızdan mezun olan öğrenciler, Alman dili, edebiyatı ve kültürüne dair edindikleri bilgiler, ayrıca disiplinlerarası ve kültürlerarası bir çalışma yöntemi sayesinde yalnızca Alman kültürüne değil, Batı kültürüne ilişkin genel bir eleştirel bakış açısı kazanırlar. Bu bilgilerini daha da derinleştirmek ve Alman edebiyatı konusunda uzman filologlar olarak meslek hayatlarına ve akademik çalışmalarına devam etmek isteyenler, Alman dili ve edebiyatı yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz iletişim, tiyatro, işletme, Avrupa Birliği vb. alanlarda yüksek lisans öğrenimine devam edebilmekte, Alman dili ve edebiyatı alanındaki edindikleri bilgiler ve çok yönlü bakış açısı, onlara bu açıdan avantaj sağlamaktadır.Kısa Tarihçe

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 1980’li yılların başlarında “Ana Bilim Dalı” statüsü kazanmadan önce, Amerikan kültürü ve edebiyatı kapsamlarında yürütülen çeşitli akademik çalışmalar, 1930’lu yılların sonunda Halide Edip Adıvar başkanlığında kurulan İngiliz Filolojisi bünyesinde sürdürülmekteydi. Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla 1982 yılında “Amerikan Dili ve Edebiyatı” olarak ilk öğrencilerini kabul eden Ana Bilim Dalımız, 1987 yılında isim değişikliğine uğrayarak “Amerikan Kültürü ve Edebiyatı” olarak şu anki halini almıştır ve günümüze uzanan bu zaman dilimi içerisinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.


Araştırma Alanları

Ana Bilim Dalımızın öğrencilere sunduğu akademik eğitim, önde gelen uluslararası üniversitelerde benzer programlardakine denk bir müfredat doğrultusunda, edebiyat, kültür, tarih alanlarında derslerden oluşmaktadır. “Amerikan Edebiyatı” başlığı altında verilen temel derslerde, roman, şiir, tiyatro, kısa öykü türlerinde metinler kronolojik olarak ele alınır. Bu derslerde geleneksel olarak dönemleri ve akımları temsil eden belli başlı yazarlar ve eserleri kadar, geleneğin dışladığı ya da merkezden uzakta tuttuğu metinler ve türlerin örneklerine de yer verilmektedir. Kültür alanındaki derslerde ise, Amerikan tarihinin ve kültürünün temelinde yatan kavramlardan yola çıkarak, eleştirel bir yaklaşımla, edebi ve kültürel ürünler incelenmektedir. Ayrıca, sadece Amerikan edebiyatına odaklanmakla kalmayıp, günümüz edebiyat ve kültür kuramları ışığında, edebiyat ile edebiyat dışı disiplinlerin ilişkilerinin ele alındığı “Edebiyat ve Tarih”, “Edebiyat ve İdeoloji”, “Edebiyat ve Bilinçdışı” gibi dersler müfredatımızda sunulmaktadır. 


Akademik Kadro

Prof. Dr. Hasine Şen Karadeniz
Dr. Öğr. Üyesi İrfan Cenk Yay
Dr. Öğr. Üyesi Kudret Nezir Yunusoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Sinem Yazıcıoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Güniz Sertel
Öğr. Görevlisi Özge Öktem Yay
Arş. Gör. Dr. Aşkın Çelikkol
Arş. Gör. Eser Pehlivan

Akademik Başarılar

Dr. Öğr. Üyesi İrfan Cenk Yay: YAY İ. C. , Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik, TÜBİTAK, Aralık 2013


Eğitim-Öğretim Hedefleri

Ana Bilim Dalımızın Lisans seviyesinde misyonu, edebiyatın, dünyaya ve hayata dair basmakalıp düşünce ve önyargıları sorgulayan dönüştürücü işlevinden hareketle ve edebi/kültürel metinler üzerinden, Amerikan kültürü ve tarihine ve bunların dünya tarihi ve kültürleriyle etkileşim sürecine eleştirel açıdan bakan akademik çalışmalar yapmaktır. Bu misyondan hareketle vizyonumuz, tarihsel, kültürel ve edebi ürünleri karşılaştırmalı bakış açılarıyla irdeleyebilecek yetenekte öğrenciler ve araştırmacılar yetiştirmek; eğitim kadromuzun ve başarılı öğrencilerimizin uluslararası akademik dünyaya yenilikçi ve özgün katkıda bulunacak çalışmalar sürdürmesine destek olmaktır. Her yıl 80 kişilik kontenjanıyla bölümümüzün İngiliz Dil puan türü ile, sınavda ilk dokuz bine giren öğrencileri kabul etmektedir. Bölümümüz akreditasyon şartlarını oluşturmak ve taleplerini karşılamak adına hazırlık yapma sürecindedir. Yabancı Diller Fakültesi bünyesinde, İngilizce yeterlilik sınavının geçilememesi durumunda programımızın bir yıllık hazırlık sınıfı bulunmaktadır. 


Öğrenci Kulüpleri

Ana Bilim Dalımıza dair bir öğrenci kulübü bulunmamaktadır.


Uluslararası Anlaşmalar

Ana Bilim Dalımızın Erasmus değişim programı kapsamında iki üniversite ile anlaşması bulunmaktadır. Erasmus değişim programı için anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bulunan iki kişilik kontenjan, öğrencinin gireceği İngilizce dil sınavından alacağı puana göre belirlenmektedir ve değişim programı beş ay sürmektedir. Erasmus anlaşmalarımızın olduğu üniversiteler, Almanya’da bulunan Freie Universitaet Berlin ve Avusturya’da bulunan Karl Franzens Universitaet Graz.


Bölümün Önemi

Ana Bilim Dalımızda verilen eğitim deneyimli bir akademik kadro ile uluslararası eş değer olan bölümlerin standartlarında denk bir eğitim sunmaktadır. Mezun olan öğrencilerine alanıyla ilgili temel kavram ve kuramları özümseme imkânı vererek, tartışma ve bu bilgileri alanında uygulayacak veya sorgulayacak düzeyde bilgiye sahip olma fırsatını sunar.


Mezunların İş İmkanları

Ana Bilim Dalımızın müfredatı mesleki eğitim odaklı değildir. Bununla birlikte dört eğitim-öğretim yılı (8 dönem) boyunca ileri düzeyde yabancı dil bilgisinin yanı sıra eleştirel/analitik düşünme yetisi kazanmış olarak mezun olan öğrencilerimiz, edindikleri beceriler sayesinde eğitim, iletişim, bilişim, yayıncılık, çevirmenlik, turizm ve finans gibi alanlarda iş imkanı bulabilmektedirler.

Kısa Tarihçe

Türkiye ve Yunanistan arasındaki karşılıklı kültürel ilişkiler çerçevesinde İstanbul Üniversitesi ile Atina Üniversitesi arasında imzalanan protokol doğrultusunda, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü bünyesinde, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı 2000-2001 akademik yılında kurulmuştur. İmzalanan protokol doğrultusunda Atina Üniversitesi Felsefe Fakültesi’nde de Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı kurulmuştur. Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı 2000-2001 eğitim ve öğretim yılında lisans düzeyinde eğitime geçerek öğrenci almaya başlamıştır. Ana Bilim Dalı’nın öğretim dili Modern Yunanca ve Türkçedir. Lisans eğitimi süresi bir (1) yıl hazırlık sınıfıyla birlikte beş (5) yıldan oluşmaktadır. 


Araştırma Alanları

Programımızda önemli edebiyatçıları anma günleri, çeşitli misafir katılımcılarla gerçekleştirilen konferanslar, Uluslararası Yunan Dili Günü kapsamında öğrencilerimizin de yer aldığı çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Akademik Kadro

Prof. Dr. Esin Ozansoy (Ana Bilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Damla Demirözü
Dr. Öğr. Üyesi İrini Sarıoğlu
Öğr. Gör. Dr. Marika Bekar Pandelara
Öğr. Gör. Serap Memet
Arş. Gör. Dr. Aslı Çete
Arş. Gör. Aslı Damar Çakmak
Arş. Gör. M. Serhan Özemrah

Akademik Başarılar

“The East Has Set” Uzun Metraj Belgesel Filmi Birincilik Ödülü-13. Yunan Belgesel Festivali (Halkida 2019), “Imvros Island: A Tale of Memories” Yaratıcı Belgesel Birincilik Ödülü-9. Uluslararası Londra Film Festivali (Mayıs 2016), “Letters Never Received” En İyi Müzik Ödülü-5. Uluslararası Londra Film Festivali (Ekim 2012), “The Silent School” Yaratıcı Belgesel Birincilik Ödülü-5. Uluslararası Londra Film Festivali (Ekim 2012), “The Exile” En İyi Müzik Ödülü-5. Uluslararası Londra Film Festivali (Ekim 2012), “The Exile” En İyi Belgesel Ödülü-Uluslararası Drama Film Festivali (Eylül 2010).


Eğitim-Öğretim Hedefleri

Öğrencinin Yunanca konuşma, yazma, araştırma ve inceleme yeteneklerini geliştirmek; temel dil ve edebiyat bilgilerini kavrama becerisini kazandırmak; Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatının ürünlerini bilimsel ölçütler çerçevesinde anlama ve inceleme yeterliliğine ulaşmak; ileri düzeyde çeviri yapabilmek; öğretim programı kapsamında edinilen bilgileri meslek sahasında uygulayabilecek kalifiye eleman yetiştirmek programın hedefleri arasında yer almaktadır.


Uluslararası Anlaşmalar

Yunanistan’daki farklı üniversitelerde lisans düzeyinde Erasmus anlaşmalarımız bulunmakta olup Ana Bilim dalımızın belirlediği kontenjanlar ve puan sıralaması dikkate alınarak öğrenci seçimi gerçekleştirilir. İspanya Cadiz Üniversitesiyle de Erasmus anlaşmamız bulunmaktadır. Farabi ve Mevlâna Anlaşmalarımız da mevcuttur.

Öğrencinin Yunanca konuşma, yazma, araştırma ve inceleme yeteneklerini geliştirmek; temel dil ve edebiyat bilgilerini kavrama becerisini kazandırmak; Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatının ürünlerini bilimsel ölçütler çerçevesinde anlama ve inceleme yeterliliğine ulaşmak; ileri düzeyde çeviri yapabilmek; öğretim programı kapsamında edinilen bilgileri meslek sahasında uygulayabilecek kalifiye eleman yetiştirmek programın hedefleri arasında yer almaktadır. 


Bölümün Önemi

Her yıl öğrencilerimizi Yunanistan Üniversitelerinin uluslararası yaz dil, kültür, eğitim okullarına burslu olarak göndermekteyiz. Yunanistan’ın çeşitli kurum ve kuruluşlarından aldığımız davetlerle kültür programları çerçevesinde geziler düzenlemekteyiz ve bu programlara seçilmiş başarılı lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilerimiz de katılmaktadır. Yunan edebiyatından seçkin yapıtlar seçilerek, oluşturduğumuz çeviri atölyesinde, bu yapıtların çevrilme çalışmaları sürdürülmektedir.


Mezunların İş İmkanları

Resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda (bakanlıklar, emniyet, askeri, istihbarat), çeviri, eğitim-öğretim, turizm ve seyahat, denizcilik, bankacılık, ithalat –ihracat, medya gibi alanlarda çok uluslu firmalarda çalışma olanakları bulmaktadır.


Kısa Tarihçe

Fransız Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı'nın İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi çatısı altında kurulması üniversite reformuyla1933 yılında gerçekleşmiştir. Romanistik'e uzanan kökleriyle Ana Bilim Dalımız uzun yıllar boyunca diğer üniversitelerin Fransızca bölümleri için örnek teşkil eden, Türkiye çapında birçok bölüm ve Ana Bilim dalında çalışmalar yapan araştırmacı, bilim insanı, eleştirmen, yazar ve çevirmen yetiştirmiş öncü bir bölümdür. Kurucuları arasında Erich Auerbach ile Leo Spitzer gibi edebiyat incelemelerinde çığır açan filologların ardından Süheylâ Bayrav, Nesterin Dirvana, Adnan Benk, Berke Vardar, Tahsin Yücel, Nuran Kutlu, Erdim Öztokat, Osman Senemoğlu gibi değerli hocaların uzun yıllar süren katkılarıyla, bugün edebiyat incelemeleri ve eleştirisi, göstergebilim ve dilbilim temelinde güncel çalışmaları yakından izleyen bir kadro görev yapmaktadır.

Araştırma Alanları

Fransız Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalının yoğun bir eğitim programı bulunmaktadır. Bir yıllık hazırlık programında, Fransızca bilmeyen veya Fransızca bilgi seviyesi düşük olan öğrencilere yönelik temel Fransızca öğrenimi verilmektedir. Birinci sınıftan itibaren dilbilgisi dersleriyle öğrencilerin Fransızca seviyelerini geliştirmeye devam etmenin yanı sıra, edebiyat ve dilbilim içerikli derslerle öğrencinin Fransız edebiyatı, kültürü ve tarihi hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlanmaktadır. Ortaçağ Edebiyatı’ndan başlayarak 21. yüzyıl edebiyat anlayışına ve yazınsal üretimlerine gelinceye dek Fransız edebiyat tarihinin her aşaması, tüm akımları, ayrıca tiyatro, dilbilim, yazınsal eleştiri ve göstergebilim gibi disiplinler ders programımızda yer almaktadır.

Akademik Kadro

Prof.Dr. Arzu Mehlika Kunt (Ana Bilim Dalı Bşk. )
Prof.Dr. Nedret (Öztokat) Kılıçeri
Prof.Dr. Nurcan Delen Karaağaç
Dr.Öğr.Üyesi Buket Karslı
Dr.Öğr.Üyesi Selin Gürses Şanbay
Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Necmi Öztürk
Dr.Öğr.Üyesi Bülent Çağlakpınar
Öğr. Gör. Dr. Seldağ Bankır Mesçioğlu
Arş.Gör. Çağatay Yılmaz

Akademik Başarılar

Palmes Académiques Şövalye nişanı - Prof. Dr. Arzu Mehlika KUNT (2015)
Palmes Académiques Şövalye nişanı - Prof. Dr. Nedret KILIÇERİ (2007)

Eğitim-Öğretim Hedefleri


Öğrenci Kulüpleri

Ana Bilim Dalımızda Frankofoni adlı bir öğrenci kulübü bulunmaktadır. Uzun yıllardan beri kendisini sürekli yenileyerek çalışmalarına devam eden kulübümüz, başta Film Okumaları ve Edebiyat Sohbetleri olmak üzere birçok etkinlik düzenleyen, faal bir yapıdadır. Bugüne dek çok sayıda akademisyen, yazar ve sanatçı kulüp etkinliklerinin konuğu olmuştur. Biz Ana Bilim Dalı hocalarının da katkısıyla edebiyat, sinema, bilim, Fransız Kültürü gibi alanlarda etkinlikler düzenleyen kulüp, etkinlik mekanı olarak İstanbul Üniversitesi imkanlarının yanısıra Fransız Kültür Merkezi, Notre Dame de Sion Lisesi, Pera Müzesi ve İstanbul Modern Müzesi gibi alanları kullanmaktadır.

Uluslararası Anlaşmalar

Bölümün Önemi

Ana Bilim Dalımızda Lisans ve Lisansüstü seviyelerinde verilen Edebiyat, Dilbilim ve Göstergebilim dersleri, içerik bakımından Ana Bilim Dalımız ile aynı adı taşıyan diğer bölüm müfredatlarından ayrılmaktadır. Prof.Dr. Arzu Kunt Karşılaştırmalı Edebiyat, 21. yüzyıl Fransız Edebiyatı, Absürt Edebiyat ve Tiyatro alanlarındaki çalışmalarıyla Ana Bilim Dalımızı farklı bir noktaya taşırken, Dilbilim ekseninde de Prof.Dr.Nurcan D. Karaağaç her zaman dilbilimdeki en güncel gelişmeleri öğrencilerimizle paylaşmaktadır. Prof.Dr. Nedret Kılıçeri ise göstergebilim düzleminde Ana Bilim Dalımızın ön plana çıkmasını sağlamıştır. Göstergebilimin kurucusu olan ünlü bilim insanı Algirdas J. Greimas'ın da yıllarca ders verdiği Ana Bilim Dalımız, göstergebilim çalışmalarında öncü konumdadır. Bunun yanısıra Ana Bilim Dalı Başkanımız Prof.Dr. Arzu Kunt, öğretim üyelerimiz Prof.Dr. Nedret Kılıçeri ve Prof.Dr. Nurcan Delen Karaağaç'ın Fransız bilim insanları ve araştırmacılarıyla olan köklü bağları sayesinde, Ana Bilim Dalımızın bir ayağı her zaman yurtdışında olmuştur. Bu sayede de Ana Bilim Dalımız, bünyesinde Lisansüstü seviyede araştırma yapmak isteyen öğrenci veya araştırmacılara çağdaş bir bakış açısı kazandırma konusunda öne çıkmaktadır. 

Mezunların İş İmkanları

Mezunlarımız donanımlarına göre eğitim kurumları, yayınevleri, çeviri büroları, medya kuruluşları, bakanlıklar, turizm ve özel sektör alanlarında çalışma fırsatı bulabilirler.

Sosyal Medya

Twitter : @iufransizdili
Frankofoni Kulübü : @istuniffk
Kısa Tarihçe

İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Edebiyat Fakültesi'nin en eski birimlerinden biri olup, 1930'lu yılların sonunda, Erich Auerbach ve Halide Edip Adıvar başkanlığında, Türk kültürü ve İngiliz edebiyatı arasındaki etkileşime katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur. Ana Bilim Dalında, geçmiş yıllarda, Vahit Turan, Mina Urgan, Berna Moran, Tatyana Moran, Sencer Tonguç, Özcan Başkan, Cevat Çapan, Akşit Göktürk gibi ilk kuşak öğretim üyelerinin yanı sıra Lale Akalın, İnci Birdal, Murat Belge, Oya Berk, Nebile Direkçigil, Zeynep Ergun, Nural Yasin ve Murat Seçkin ders vermiştir.

Araştırma Alanları

Ana Bilim Dalımız, Araştırma Üniversitesinin bir birimi olarak, öğrencilere araştırma olanakları sağlamaya çalışmanın yanı sıra çeşitli başvurular, davetler ve Erasmus+ ile her seviyede öğrenci ve akademik kadronun yurt dışı üniversitelerde araştırmalarını sürdürebilmesi için olanaklar sağlar. Akademik kadro uzmanlık alanlarında yeni araştırma projelerine yoğunlaşmayı hedeflerken bu kapsamda öğrenci de yetiştirmeye devam eder. 

Akademik Kadro

Prof.Dr. Esra Melikoğlu (Ana Bilim Dalı Başkanı)
Doç. Canan Şavkay
Doç. Yıldız Kılıç
Dr. Öğr. Üyesi Arpine Mızıkyan
Dr. Öğr. Üyesi Ferah İncesu
Dr. Öğr. Üyesi Buket Akgün
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Karadağ
Öğr. Gör. Ayşegül Deniz Toroser
Araş. Gör. Zöhre Baş Korkmaz
Araş. Gör. Zehra Aydın Koçak
Araş. Gör. Deniz Ayyıldız 
 Araş. Gör. Meryem Senem Başçı

Akademik Başarılar

Proje: The Josiah Trent Memorial Foundation Endowment Fund/ Duke University/ Engaged Theater and Politics (Dr. Öğr. Üyesi Özlem Karadağ) 
Proje: Kyoto Seika Üniversitesi, Kyoto, Japonya'da, "İngiliz Edebiyatı Eserlerinin Çizgi Roman, Manga ve Animelerdeki Alımlamaları" (Dr. Öğr. Üyesi Buket Akgün) 

Eğitim-Öğretim Hedefleri

YKS Puan Türü: Dil, Başarı Sırası: 6703, Akreditasyon Yok.

Öğrenci Kulüpleri

Edebi Eleştiri Kulübü

Uluslararası Anlaşmalar

Erasmus Anlaşmaları:
İspanya Universidad Almeria 
Fransa Universite De Limoges
Polonya Pedagogical University Of Cracow
Slovenya University of Maribor
İtalya Universita Degli Studi G D Annunzıo
Macaristan University of Mıskolc
Romanya Ovidius Unıversıty Of Constanta
Makedonya International Balkan University
Letonya Latvian Academy of Culture 

Bölümün Önemi

Ana Bilim Dalımızın programı ülkemizin en eski ve en köklü İngiliz Dili ve Edebiyatı programlarından biridir. Programımız lisans aşamada kronolojik ve çok yönlü ilerler, lisansüstü aşamalarda ise 20. ve 21. yüzyıla odaklanır ve konusunda uzman öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. Her aşamada İngilizce eğitim veren Ana Bilim Dalımız program içeriklerinin yoğunluğu ve ders çeşitliliği gibi konularda diğer benzerlerinden ayrılır. Lisansta her edebi dönem ve tür konusunda iyi bir altyapı ve donanıma sahip öğrenciler yetiştirirken, lisansüstü programlarda 20. yüzyıl ve sonrasına odaklanarak yenilikçi uzmanlaşma ve araştırma alanları geliştirmeyi hedefler. Lisans ve Lisansüstü programların ders ve/veya tez aşamalarında sunduğu Erasmus+ gibi olanakların yanı sıra, Araştırma Üniversitesi olanaklarını da öğrencilerine sunar.

Mezunların İş İmkanları

Öğretmenlik, Çeviri, Özel Sektör, Akademisyenlik, Yazarlık, Yayıncılık, İletişim ve Reklamcılık Sektörleri

Sosyal Medya

Twitter: @iuingilizdili | Instagram: iuingilizedebiyati | Facebook: iuidesanatkultur
Kısa Tarihçe

İspanyol Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı ilk kez 1986-87 döneminde eğitime başlamıştır. Kuruluş aşamasında Prof. Dr. Gül Işık ve Okt. Dr. Ricardo Campos Bloss önemli rol oynamışlardır. Prof. Dr. Ayşe Nihal Akbulut, Doç. Dr. Türkan Araz, Doç. Dr. E. Zeynep Önal ve Yard. Doç. Dr. Leman Gürlek’in farklı sürelerle başkanlık görevini yaptığı ana bilim dalımız; Türk ve İspanyol öğretim kadrosuyla güçlenerek günümüzde Doç. Dr. Ebru Yener Gökşenli’nin başkanlığında akademik faaliyetlerini geliştirerek sürdürmekte, donanımlı kadrosu ve kaliteli eğitimiyle her geçen yıl daha fazla talep görmektedir.

Araştırma Alanları

Ana Bilim Dalımızda İspanyol dili, edebiyatı, kültürü ile Latin Amerika edebiyatı, kültürü ağırlıklı çalışmalar yapılmakta; bu alanda tarih,çeviri, dilbilim, edebiyat ve dil eğitimi üzerine araştırmalar yürütülmektedir.
Akademik Kadro

Prof. Dr. Rafael Carpintero Ortega
Doç. Dr. Ebru Yener Gökşenli  
Doç. Dr. Mehmet İlgürel
Doç. Dr. María Jesús Horta Sanz 
Doç. Dr. E. Zeynep Önal
Doç. Dr. Leman Gürlek
Dr. Öğr. Üyesi María Antonia Panizo Büyükkoyuncu 
Okt. Dr. Ricardo Campos Bloss
Ar. Gör. Saliha Seniz Coşkun Adıgüzel 
Öğr. Gör. Diana María Ríos Hoyos

Eğitim-Öğretim Hedefleri

HEDEFLER: 1- Öğrencilerin çağdaş eğitim teknolojilerinden yararlanan öğretim elemanlarından ders almaları
2- Öğrencilerin en iyi şekilde eğitim almaları için ders malzemelerinin geliştirilmesi ve aralarında nicelik ve nitelik    açısından    denge    sağlanması 3- Öğrencilerin İspanyol dilini tüm kurallarıyla tanıyıp uygulama becerisine sahip olmalarının ve İspanyol Edebiyatı hakkında derin bilgi sahibi olmalarının sağlanması
4- Öğrencilerin İspanyolca bilgilerinden yararlanabilecekleri alanlara yönlendirilmesi

YKS Puan Türü: Dil, Kontenjanı: 52, Öğrenci Başarı Sıralaması: 2019 yılında programa yerleştirilen son kişinin puanı 419,34, başarı sırası ise 10.285’tir.

Ana Bilim Dalımız akreditasyon sürecine hazırlık çalışmaları içindedir. Hazırlıkla birlikte 1+4 yıllık bir eğitim sunulmaktadır.

Öğrenci Kulüpleri

Öğrencilerimiz fakültemizin ve üniversitemizin öğrenci kulüplerinden faydalanabilmektedirler.
Uluslararası Anlaşmalar

Ana Bilim Dalımızın Farabi ve Mevlana değişim programları için kontenjanı bulunmaktadır. En aktif öğrenci değişimi ise Erasmus programında gerçekleşmektedir. Lisans düzeyinde İspanya’da Salamanca, Almería, Burgos, Castilla-La Mancha Üniversitelerinde ve Yunanistan’da Atina Kapodistrian Üniversitesi’nde; lisansüstü düzeyde ise İspanya’da Burgos Üniversitesi, İtalya’da Napoli Orientale Üniversitesi ve Yunanistan’da Atina Kapodistrian Üniversitesi’nde Erasmus programından yararlanmak mümkündür.

Erasmus+, öğrenim ve staj hareketliliği olmak üzere iki ayrı eğitim olanağı sağlamaktadır. Erasmus+, aday öğrencilerde bağlı bulundukları eğitim kurumlarında ilk yılını tamamlamış olma şartını aramaktadır. Erasmus+ öğrenim hareketliliği en az 3 aylık, en fazla ise 12 aylık bir süreyle başka bir Avrupa ülkesinde eğitime devam edilmesine olanak sağlamaktadır. Erasmus+ staj hareketliliği ise en az 2 ay en fazla 12 ay süre ile gerçekleştirilebilmektedir.

Erasmus+ öğrenim hareketliliğine başvuru yapabilme şartları için detaylı bilgi fakültemizin ilgili sayfasından takip edilebilir.

Bölümün Önemi

İspanyolca uluslararası iletişimde dünya üzerinde İngilizceden sonra en çok kullanılan dildir. Tüm dünyada İspanyolca bilen kişi sayısı yaklaşık 567 milyondur. Resmi dil olarak 21 ülkede konuşulmaktadır. Böyle bir dilin edebiyatıyla birlikte öğretimini üstlenmiş Ana Bilim Dalımız 1986-87 eğitim ve öğretim yılından günümüze İspanyol ve Latin Amerika dili, edebiyatı ve kültürünün Türkiye'deki elçisi görevini görmektedir.

Eğitim, turizm, çeviri, basın, ticaret alanlarında çalışan çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Gerek eğitim sektöründe gerekse ülkemizle ilişkileri giderek artan Konsolosluklarda, Büyükelçiliklerde ve ticaret sektöründe çalıştırmak üzere insan yetiştirmeye devam etmektedir.

Mezunların İş İmkanları

Mezunlarımız öğretmenlik, mütercim tercümanlık, gazetecilik ve televizyon yayıncılığı, ithalat-ihracat, diplomasi, bankacılık, eğitimsel yazılar ve yayıncılık, telekomünikasyon, seyahat ve turizm endüstrisi, moda tasarımı alanlarına yönelmektedir.

Sosyal Medya

Facebook: İ.Ü. İspanyol Dili Edebiyatı 
Twitter: @UEdebiyat
Kısa Tarihçe

1969’dan beri Fransız ve Roman Dilleri ve Edebiyatları Bölümü çerçevesinde seçmeli Yardımcı Sertifika veren Birimimiz, 1978’de İtalyan Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı adı altında ilk öğrencilerini alarak, dört yıllık dil ve edebiyat eğitimine başlamıştır. Ana Bilim Dalı’nın kurumlaşması için, Türk uyruklu öğretim görevlilerin yetiştirilmesi amaçlanmış; bu nedenle ilk kez 1986-1987 öğretim yılında Yüksek Lisans, 1995-1996 öğretim yılındaysa Doktora Programı açılarak Ana Bilim Dalı’ndaki araştırma görevlilerin yetiştirilmesi öncelikli hedef olarak belirlenmiştir. 2005-2006 öğretim yılından itibaren Avrupa Birliği Ortak Başvuru Metni gözetilerek hazırlanan dört yıllık lisans programı sonunda öğrencilerin C1 düzeyine ulaşabilmeleri hedeflenmektedir. 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren Yabancı Diller Yüksek Okulu bünyesinde iki yarıyıldan oluşan İtalyanca hazırlık programı açılmıştır. 

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü içinde yer alan İtalyan Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Lisans ve Yüksek Lisans programları düzeyinde İtalyan dili, edebiyatı, tarihi ve kültürü alanında eğitim veren bir birimdir. İtalyanca hazırlık programında öğrencilerimiz temel dil becerilerini kazandırmayı hedefleyen okuma, yazma ve konuşmaya yönelik dilbilgisi ve dil çalışmaları dersleri görmektedirler. 


Araştırma Alanları

Yabancı dil olarak İtalyanca öğretimi, karşılaştırmalı dilbilim, karşılaştırmalı edebiyat, sömürgecilik sonrası edebiyat, feminist edebiyat ve eleştiri, İtalyan edebiyatı, çeviribilim vb. alanlarda bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapılmakta, bilimsel etkinlikler düzenlenmektedir.


Akademik Kadro

Doç. Dr. Sadriye Güneş Ana Bilim Dalı Başkan V.
Doç. Dr. Lucia Barbara Çelebi
Doç. Dr. Antonella Elia
Dr. Öğr. Üy. Cristiano Bedin
Dr. Öğr. Üy. Deniz Dilşad Karail Nazlıcan
Öğr. Gör. Raffaella Lincesso
Öğr. Gör. Silvana Memaj
Öğr. Gör. Paolo Praticò
Arş. Gör. Dilara Duymaz

Akademik Başarılar

Doç. Dr. Sadriye Güneş: IPHRAS – Interphraseologie für Stüdien-und Berufsmobile (Avrupa Birliği Öğrenim ve Çalışma Hareketliliğine Yönelik Çok Dilli Frazeoloji Modulleri Tasarımı ve Online Öğretimi) AB Destekli Proje, 2013-2014; 

Cultural Heritage and Local Development along the Southern Border of Bulgaria, 2012-2013; 


Food and Cultural Identity: between the Market, the Humanities and the Social Sciences, Erasmus Intensive Program, AB Destekli Proje 2012; 

PERMİT (Promote Education and Reciprocal Understanding Through Multicultural Integrated Teaching / Çokkültürlü Bütünleşik Öğretim Aracılığıyla Eğitimi ve Karşılıklı Anlayışı Teşvik Etmek), AB Destekli Proje, 2008-2009;

Doç. Dr. Barbara Çelebi: 

Proje Koordinatör    CAP. 2619/2 ES. FIN. 2015 İTALYAN DİLİ EĞİTİMİ İÇİN KATKI KULLANIMI PROJESİ, İtalyan Dış İşleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, 4000€
01/12/2014 - 01/07/2015 
Proje Koordinatör    CAP. 2619/2 ES. FIN. 2014 İTALYAN DİLİ EĞİTİMİ İÇİN KATKI KULLANIMI PROJESİ, İtalyan Dış İşleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, 5000€
 01/12/2013 - 01/07/2014 

Proje Koordinatör    CAP. 2619/2 ES. FIN. 2013 İTALYAN DİLİ EĞİTİMİ İÇİN KATKI KULLANIMI PROJESİ, Italyan Dış İşleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, 5000€, 01/12/2012 - 01/07/2013

Doç. Dr. Antonella Elia: Napoli l’Orientale Üniversitesi ile“NAPOLI – ISTANBUL un viaggio in tandem: Ponti, Intrecci e Incontri tra Lingue e Culture del Mediterraneo” başlıklı proje, 2019-2020; Venedik UNICORN kültür derneği ile öğrencilerin edebiyat becerilerinin geliştirilmesine yönelik proje, 2019-2020.

Eğitim-Öğretim Hedefleri

Eğitim-Öğretim Hedefleri: Ana Bilim Dalımızı tercih eden öğrencilerimizin İtalyan dili, edebiyatı ve kültürüyle tanışmasını, edindiği bilgi birikimini işler hale getirerek mesleki anlamda da kullanabilmesini sağlamak öncelikli hedefimizdir. Kültürlerin, dillerin kaynaşmasıyla küreselleşen dünyada İtalyan dilini, kültürünü, edebiyatını derinlemesine bilen nitelikli elemanların, kariyer yapan bilim insanlarının yetiştirilmesinin yanı sıra müfredatımızda yer alan çeviri ve özel alanlar dersleri ile son yıllarda başta sağlık turizmi olmak üzere ülkemizde gelişmekte olan alanlarda çalışacak başarılı kişilerin yetiştirilmesi Ana Bilim Dalımızın hedefleri arasında yer almaktadır.

YKS Puan Türü: Ana Bilim Dalımız YKS-Dil puan türü ile öğrenci almaktadır. 50 kontenjanı bulunan Ana Bilim Dalımızın 2019 yılı ortalama başarı sıralaması 397011, tavan başarı sıralaması 2276, taban başarı sıralaması ise 15935’tir.

İmkânlar: Ana Bilim Dalımızda öğrencilerimizin faydalanması için her dil seviyesine uygun yaklaşık 3000 İtalyanca kaynaktan oluşan bölüm kitaplığımız mevcuttur. Ayrıca İstanbul İtalyan Kültür Merkezi ve Circolo Roma ile düzenlenen toplantılar, konferanslar, sinema gösterimi ve müzik dinletisi etkinlikleri ile öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren aktif olarak İtalyan dili ve kültürü ile iç içe bulunmaktadır.

Hazırlık: Hazırlık sınıfımızda İtalyan uyruklu öğretim görevlilerimiz ders vermektedir ve dersler %70 oranında İtalyanca yapılmaktadır. Yıl sonunda yapılan Hazırlık Yeterlik Sınavı’ndan geçer not alan öğrencilerimiz 1. sınıfa geçmeye hak kazanır.

Bölümümüze gelmeden önce İtalyanca öğrenmiş olan öğrencilerimiz güz dönemi başında yapılan İtalyanca Yeterlik Sınavını geçtikleri takdirde hazırlık sınıfını atlayarak 1. sınıfa geçmeye hak kazanırlar. Güz dönemi başında yapılan İtalyanca Yeterlik Sınavına İtalyanca bilmeyen öğrencilerimizin girmesine gerek bulunmamaktadır.


Uluslararası Anlaşmalar

Ana Bilim Dalımız ile Erasmus anlaşması olan Üniversiteler:
Università Ca’ Foscari: Lisans, Doktora
Università degli Studi di Verona: Doktora 
Università per Stranieri di Siena: Lisans, Doktora
Università degli Studi di Perugia: Lisans, Yüksek Lisans
Università degli Studi di Pavia: Lisans, Yüksek Lisans, Doktora
Università degli Studi di Napoli L’Orientale: Lisans, Yüksek Lisans, Doktora

Bölümün Önemi

Ana Bilim Dalımızın akademik kadrosunda anadili İtalyanca olan çok sayıda akademisyen yer almaktadır. İtalyan üniversiteleriyle yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde sağlanan fırsatlar sayesinde öğrencilerimizin İtalyan dili, edebiyatı kültürü ve tarihi hakkında bilgileri artar ve iletişim becerileri gelişir. Üniversitemizin bulunduğu şehir, mezun öğrencilerimize birçok alanda çalışma fırsatı sunmaktadır.


Mezunların İş İmkanları

İtalyan Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı mezunları yabancı dil olarak İtalyanca öğretimi yapan kurumlarda (özel okullar, liseler, dil kursları v.b.) öğretmenlik yapabilir; gerek resmi kurumlarda gerekse özel sektör alanında tercüman olarak çalışabilir; İtalyan şirketlerinde, banka, tekstil, dış ticaret, turizm ve sağlık turizmi ile ilgili kuruluşlarda görev alabilirler..

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Ana Bilim Dalları


Kısa Tarihçe

1938 yılından önce Edebiyat Fakültesi bünyesinde çeşitli programlarda yer alan Arap Dili ve Edebiyatı ile Fars Dili ve Edebiyatı dersleri, 1938 yılında bir kürsü içinde verilmeye başlanmış, daha sonra 1963 yılından itibaren iki ayrı kürsü halinde faaliyet göstermeye devam etmektedir.


Araştırma Alanları

Ana Bilim Dalımızda Arap ülkeleri ve bu ülkelerin edebi, kültürel yaşamlarıyla ilgili modern ve klasik dönemlere dair bilimsel çalışmalar yapılmaktadır.

Akademik Kadro

Prof.Dr. Abdullah Kızılcık (Ana Bilim Dalı Bşk.)
Prof.Dr. Mehmet Yavuz
Doç.Dr. İbrahim Şaban
Doç.Dr. Ömer İshakoğlu
Arş.Gör.Dr. Leyla Yakupoğlu Boran
Arş.Gör. Ayşe Türkhan
Arş.Gör. Mahmut Şan
Arş.Gör. Esra Altay
Arş.Gör. Rukiye Aydemir
Arş.Gör. Tuğba Şahinoğlu
Arş.Gör. Yasemen Toruloğlu
Arş.Gör. Hüseyin Ölmez
Arş.Gör. Sümeyra Demirel Uzut
Öğr. Gör. Dr. Abdulsattar Elhajhamed
Öğr. Gör. Necmi Küçük
Öğr. Gör. Sumyah Ahmed Hadı Gamaladdın
Öğr. Gör. Asmaa Almasrı

Eğitim-Öğretim Hedefleri

Programımız üniversite sınavında alınacak yabancı dil puanı ile tercih edilebilmektedir. 2019 yılı kontenjan sayısı 80'dir. Geçen yıl programımıza giren öğrencilerin sıralamaları şu şekildedir: 

2018 YKS
Tavan Puan: 480.009
Taban Puan: 369.810

2019 YKS
Tavan Puan: 517.868
Taban Puan: 377.994

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü içerisinde bir Ana Bilim dalı olarak yer alan Arap Dili ve Edebiyatı programında bir yıl hazırlık eğitimi bulunmaktadır. Muafiyet sınavından geçenler hazırlık sınıfı okumadan birinci sınıftan başlayabilmektedirler. 

Programımızın amacı ise Arap dili ve edebiyatını öğretmenin yanı sıra kütüphanelerdeki Arapça yazma eserleri inceleyerek bunları tanıtabilecek, ayrıca Türk kültür ve tarihine ait Arapça bilgileri derleyip inceleyebilecek düzeyde öğrenciler yetiştirmektir.

Öğrenci Kulüpleri

Programımız bünyesinde iki adet öğrenci kulübü bulunmaktadır. Her kulüp kendi içerisinde farklı etkinlikler yapmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerin yazılarına yer veren dergiler çıkarılmakta ve ders dışında medya, konuşma ve tercüme alanlarındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik farklı aktiviteler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca yurt içinde geziler ve piknikler düzenlenmekte, yaz aylarında ise Arapçasını geliştirmek isteyen öğrenciler Fas, Tunus, Ürdün gibi ülkelerde bulunan anlaşmalı kurumlara gönderilmektedir.

Dil Kültür Kulübü Sosyal Medya Hesapları: 

Facebook : İÜ Arap Dili ve Edebiyatı Dil Kültür Kulübü 
Twitter : @iu_dilkultur
Instagram : iu_dilkultur

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Topluluğu Sosyal Medya Hesabı :
Instagram: iudodet
Uluslararası Anlaşmalar

Programımızın Polonya, İsviçre ve Fransa'da bulunan üniversiteler ile Erasmus anlaşması bulunmaktadır. Avrupa dışındaki ülkelerle de Mevlana ve farklı ikili anlaşmalar mevcuttur. Bu anlaşmalar çerçevesinde bölümümüzün başarılı öğrencileri istedikleri bir ülkede bir dönem okuma imkânına sahip olurlar.

Bölümün Önemi

Türkiye’de Arap Dili programları içinde ilk ve köklü bir program olma özelliğini taşıması, tecrübeli Türk ve Arap hocalardan oluşan güçlü bir öğretim kadrosuna sahip olması ve gerek Avrupa ve gerekse dünyadaki diğer pek çok ülke ile ikili anlaşmalarının bulunması programımızı Türkiye’deki diğer programlardan ayıran başlıca özelliklerdendir.

Mezunların İş İmkanları

Bu Ana Bilim Dalından mezun olanlar, Orta-Doğu ülkeleri ile gelişen temaslar sayesinde, özel sektörde artan iş imkanlarına sahip olmakta, Arapça yazma eserlerin bulunduğu zengin kütüphanelerimizde çalışma imkanları elde etmekte ve pek tabi olarak üniversitelerimizin ilgili bölümlerinde akademik kariyere intisap edebilmektedirler.


Kısa Tarihçe

Ana Bilim dalımız 2010 yılında kurulmuştur. Öğrenci alımınına ise 2016 yılında başlamıştır ve ilk mezunlarını 2020 yılında verecektir.

Araştırma Alanları

Dünya nüfusunun en çok konuşulan dilini öğrenecek olan öğrencilerimiz, Çin edebiyatı, kültürü ve tarihine hakim olarak Sinolog unvanını kazanacaklardır.

Akademik Kadro

Prof. Dr. Eyüp Sarıtaş, 
Dr. Öğr. Üyesi Feyzullah Uygur, 
Arş. Gör. Dr. Lale Aydın Tunç, 
Öğr. Gör. Chunyang Wang, 
Öğr. Gör. Dan Zheng

Eğitim-Öğretim Hedefleri

YKS Puan Türü: DİL 2019 Kontenjanı: 40+1 Başarı Sırası: 10.821. Hazırlık eğitimi bulunmaktadır.

Öğrenci Kulüpleri

Kulübümüzün adı Çin Dili Kulübü olup instagram hesabı: iucindilikulubu şeklindedir.

Bölümün Önemi

Türkiye'de Çince hazırlık veren ve eğitim dili yüzde yüz Çince olan tek Ana Bilim dalıyız. Ayrıca haftalık 25 saat süren hazırlık eğitimin tamamı, anadili Çince olan eğitmenler tarafından sağlanmaktadır. 

Mezunların İş İmkanları

Mezun öğrencilerimiz bakanlıklarda, ticari firmalarda, özel havayolu şirketlerinde, turizm sektöründe, çeviri ofislerinde çalışma imkanı bulabilir. Bunlara ek olarak formasyon eğitimi alarak özel okullarda Çince öğretmenliği yapabilir.Kısa Tarihçe

Kore Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2016 Eylül ayında kurulmuş ve aynı yıl öğrenci almaya başlamıştır.


Araştırma Alanları

Ana Bilim Dalımız, Kore dilinin yanı sıra Kore tarihi, Kore edebiyatı, Kore kültürü gibi konularda çeşitli akademik ve kültürel faaliyetler düzenleyerek bu alanların ülkemizde tanıtılmasını ve araştırılmasını sağlamayı hedeflemektedir.Ana Bilim Dalımızda yapılan faaliyetler;
""I. Uluslararası Korenoloji Konferansı""
""Orta Avrasya Bölgesi Üniversite Öğrencileri için Kore Kültürü Video Yarışması""
""100. Yılında Türkiye ve Kore'nin Bağımsızlık Mücadeleleri""konulu panel
“Eski Çağ Kore Tarihi (-Koguryo Göçmeni Go Son Ci Hakkında-) semineri
""II. Uluslararası Orta Avrasya Korenoloji Konferansı""
""1.Uluslararası Orta Avrasya Üniversite Öğrencileri için Kore Çalışmaları Sunum Yarışması""
""Kore Edebiyatı Haftası - Koreli Yazarlarla Buluşma"" söyleşi vb.

Akademik Kadro

Prof. Dr. Ali Şükrü ÇORUK (Ana Bilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Eun Kyung JEONG
Öğr. Gör. Hongyoun CHO
Öğr. Gör. Youngeun SON
Öğr. Gör. So Young YANG
Öğr. Gör. Seungup HWANG
Arş. Gör. Merve KAHRIMAN ÖZDEMİR

Akademik Başarılar

*Preparation for Foundation of Korean Studies Hub in Central Eurasia Area (Güney Kore Destekli Proje)
*A Comparative Study on the Idiot Folktales of Korea and Turkey (Güney Kore Destekli Proje)
* Oral Life Story and Migration History of First- Generation Korean Immigrants in Turkey (Güney Kore Destekli Proje)
* Korean Literature Workshop Grants (Güney Kore Destekli)


Eğitim-Öğretim Hedefleri

Ana Bilim Dalımız, Kore dilinin öğretilmesinin yanı sıra Kore tarihini, Kore klasik ve modern edebiyatını, Kore kültürünü tanıtarak bu alanlarda yazılmış önemli kaynakları incelemeyi ve bu alanlarda araştırmalar yaparak bunların tanıtılmasını sağlamaktır. Amacımız sadece bu alanlarda öğretim vermek değil aynı zamanda iki ülke arasında köprü görevi görecek elemanlar yetiştirmektir.

Ana Bilim Dalımız, YKS Dil Puan Türüne göre alım yapmaktadır. Kontenjan: 20+1'dir. 2019 verilerine göre 0,12 katsayı ile yerleşen son kişinin puanı: 420, 89275, sıralaması ise 9.979'dur. Yerleşme oranları: %100'dür. Eğitim süresi hazırlıkla beraber 1+4, 5 yıldır. 

Öğrenci Kulüpleri

Ana Bilim Dalımız bünyesinde Kore Dili ve Kültürü Kulübü faaliyet göstermektedir.
Kulüp iletişimi için: edebiyat.koredili@istanbul.edu.tr

Uluslararası Anlaşmalar

Mevlana Anlaşmaları: 
Güney Kore/ Hankuk University of Foreign Studies
Güney Kore(South Korea)/ Kangwon National University
Güney Kore(South Korea)/ Woosong University
Mevlana Programı Şartları:
*Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,
*Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması,
*%50 dil puanı + %50 Not Ortalaması
*Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

İkili Çoklu İlişkiler kapsamında yapılan anlaşmalar: 
Güney Kore Dongguk University 2023 + 5 yıl
Güney Kore University of Seoul 2022 + 5 yıl
Güney Kore Kangwon National University 2023 + 5 yıl
Güney Kore Kyungsung University 2020
Güney Kore Kyungpook National University SÜRESİZ
Güney Kore Kyung Hee University 2023 + 5 yıl
Güney Kore Yonsei University 2023
Güney Kore Chungnam National University 2020
Güney Kore Keimyung University 2020
Öğrencilerimiz, ikili çoklu ilişkiler (MoU) anlaşmaları kapsamında olan üniversitelerde de bir yarıyıl ya da iki yarıyıl boyunca değişim öğrencisi olarak eğitim görme hakkı elde edebilmektedir. 

Bölümün Önemi

Ana Bilim Dalımızda, hazırlık programının da olması dolayısıyla öğrencilerimiz dil alanında kendilerini daha iyi geliştirme fırsata bulabilmektedir.

Öğrencilerimiz, Mevlana değişim programı ve İkili çoklu anlaşmalar kapsamında yapılan değişim programlarına büyük oranda katılabildikleri için bizzat Kore'ye giderek hem Kore dilini aktif olarak kullanmak fırsatı bulabilmekte hem de Kore kültürünü yakından tanıma imkanı elde edebilmektedir.

Mezunların İş İmkanları

Ana Bilim Dalımızda lisans öğrenimini başarıyla bitiren öğrencilerimiz,
  Dışişleri Bakanlığı
  Kültür ve Turizm Bakanlığı
  Hava Yolları,
  Kore Büyükelçiliği
  Kore Başkonsolosluğu
  Profesyonel turist rehberliği
  Seyahat acentelerinde yöneticilik
  Hyundai, Samsung, Kia, LG, SK, Posco vb. büyük Kore firmalarında
  Kore ile ticari ilişkileri olan firmalarda iş alanlarında çalışma imkanı bulabileceklerdir.
Kore’ye olan ilgilinin gün geçtikçe artması dolayısıyla Kore ve Kore edebiyatını iyi bilen akademisyen ihtiyacı da artmaktadır. Mezun öğrencilerimiz akademik olarak ilerleme fırsatı da bulabileceklerdir.
Bunun yanısıra Korece'nin ortaöğretim kurumlarında seçmeli yabancı dil olarak okutulmasının onaylanmasını ardından bu alanda eğitim verecek insan kaynağına ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Dolayısıyla mezun öğrencilerimiz, ortaöğretim kurumlarında öğretmen olarak çalışma imkanı da bulabilecektir. 

Sosyal Medya

Instagram: i.u._kore

Kısa Tarihçe

II. Dünya Savaşı sırasında Almanya’dan Türkiye’ye iltica eden şarkiyatçı bilim adamı Helmut Ritter, 1938 yılında Ahmet Ateş ile birlikte İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olarak Şarkiyat Enstitüsü’nü kurmuşlardır. Yine eski adıyla Dârülfünun olan Edebiyat Fakültesi’nde 15 Ağustos 1900’de yapılan düzenlemede hazırlanan ders programında yer alan Arap Edebiyatı ve Fars Edebiyatı dersleri, 1938 yılından itibaren Helmut Ritter’in katkılarıyla Arap-Fars Filolojisi adıyla tek kürsü içinde verilmeye başlanmıştır. 1963 yılından itibaren iki ayrı kürsü halinde faaliyet göstermeye başlayan bu bölüm, bu öğretimini 1981 yılında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun yürürlüğe girişine kadar Arap Filolojisi, Fars Filolojisi ve Pakistan Kültürü kürsülerince sürdürmüş, 1994 yılında da Urdu Dili ve Edebiyatı’nı bünyesine katarak Doğu Dilleri ve Edebiyatları bölümü içerisinde Fars Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı olarak yerini almıştır.

Araştırma Alanları

Günümüzde başta İran, Tacikistan ve Afganistan’da konuşulan Farsça, yüzyıllardan beri geniş bir coğrafyada edebiyat ve kültür dili olarak kullanıla gelmiş ve bu dilde her sahada sayısız eserler ortaya konmuştur. Ana Bilim dalının gayesi; tarihi gelişim süreci içerisinde yoğun bir biçimde Türk kültürüyle yoğrulmuş Farsçayı öğretmek ve bu dilde ortaya çıkan ortak kültürü ve yazılmış olan kaynakları araştırıp inceleyecek, tanıtacak ve ilmi usullerle yayın yapabilecek filologlar yetiştirmektir.

Akademik Kadro

Prof. Dr. Ali Güzelyüz (Ana Bilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Mehmet Atalay
Prof. Dr. Davoud Sparham
Dr. Öğr. Üyesi Güller Nuhoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Kadir Turgut
Dr. Öğr. Üyesi Nihat Değirmenci
Arş. Gör. Saniye Simla Özçelik
Arş. Gör. Yaşar Yeşim Amaç

Akademik Başarılar

1) Prof. Dr. Ali Güzelyüz, 2018, İran İslam Cumhuriyeti Erdebil Valiliği, Kültür Nişanı,
2) Prof. Dr. Ali Güzelyüz, Ocak 2017, İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Sanat Ödülü,
3) Prof. Dr. Ali Güzelyüz, 2016, İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Kültür Ataşeliği, Farsça Çeviri ve Araştırma Ödülü,
4) Prof. Dr. Ali Güzelyüz, Eylül 2015, Tebriz Üniversitesi Rektörlüğü, Uluslararası Şehriyar Kültür Nişanı ve Madalyası,
5) Prof. Dr. Ali Güzelyüz, 2013, İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Aşk Dilinin Grameri adlı kitap için Çeviri Takdir Ödülü,
6) Prof. Dr. Ali Güzelyüz, 2011, İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Mesih Nefesli Aşk adlı kitap için Çeviri Takdir Ödülü.

Eğitim-Öğretim Hedefleri

Fars Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı programımızda hazırlık sınıfı yoktur. 4 yıl süren eğitim yılında Farsçayı başlangıç seviyesinden başlayarak öğrencilere okuma, yazma, anlama ve konuşma becerileri kazandırılması hedeflenir.

Farsça öğretiminin yanı sıra Fars edebiyatının klasik ve modern dönemleriyle ilgili araştırmaların yapılmasını; bu dilde yazılmış kaynaklarda yer alan Türk tarihine ve kültürüne ait bilgilerin incelenip derlenmesini ve yayınlanmasını; Türk dili, kültürü, tarihi ve edebiyatı ile ilgili Farsça yazılmış el yazması ve eski Türkçe matbu kaynakların tenkitli neşirlerinin ve çevirilerinin yapılarak gün ışığına çıkarılmasını, karşılaştırmalı dil ve edebiyat çalışmalarının yapılmasını, yakın disiplinlerde bu sahada çalışanlara alt yapı malzemesini ve konforunu hazırlamayı, dilimizin ve kültürümüzün Farsça konuşan ülkelerde tanıtılmasını amaçlamaktadır.Bölümümüze YKS (Dil) puanı ile öğrenci kabul edilir. Ana Bilim Dalımız 2019 yılında 280,42391 taban puanıyla ve 51.658 başarı sırasıyla öğrenci almış ve 80+2 kontenjanının tamamı dolmuştur.

Öğrenci Kulüpleri

Farsça ve Kültür Topluluğu Kulübünün faaliyetleri kapsamında şu etkinlikler yapılmaktadır.
1. Fars edebiyatının tanıtılması ve Türk edebiyatı üzerindeki etkilerini görmeye yönelik şiir ve kitap okumaları düzenlenir. 
2. İran sinemasının tanıtılması üzerine filim günleri oluşturulur. 
3. Fars ve Türk kültürlerine ait özel günlerde çeşitli kutlamalar hazırlanır. 
4. Öğrencilerin Farsça konuşmalarını geliştirmek için Farsça konuşma grupları oluşturulur. 
5. Fars kültürünün tanıtılması ve yaygınlaştırılması için sergi ve konferanslar düzenlenir. 
6. Öğrencilerin kendilerini kültürel olarak geliştirmeleri amacıyla gezi çalışmaları düzenlenir. 
7. Kulüp amaçlarının gerçekleşmesi ve bilgi iletişiminin hızlandırılması için yayımlar hazırlanır. Kulübün danışman öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Kadir Turgut ve faaliyet göstereceği birim İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'dir. 
İletişim: iufarkut@gmail.com 

Uluslararası Anlaşmalar

Farabi Değişim Programı için lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması; yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması gerekmektedir. Mevlana Değişim Programı için AGNO Şartları;
 lisans öğrencileri için 2,5/4; yüksek Lisans ve doktora öğrencileri için 3.00/4 şeklindedir. Farsça Yabancı Dil Yeterlilik düzeyi 50’dir. Yeterlilik düzeyinin altında Farsça yabancı dil puanına sahip öğrencilerin, Programa başvuru yaparken Farsça yabancı dil sınavına da başvuru yapmaları gerekmektedir. Mevlana Değişim Programı anlaşmalarımızın olduğu üniversiteler, İran, Şiraz Üniversitesi, İran, Tehran Üniversitesi, İran, Allame Tabatabai Üniversitesi ve İran, Gilan Üniversitesi'dir. Ana Bilim dalımızın anlaşmasının olduğu Erasmus programı bulunmamaktadır.

Bölümün Önemi

1938 yılından beri Arap-Fars filolojisi adıyla tek kürsü içinde yer alan 1963 yılından itibaren ayrılarak Doğu Dilleri ve Edebiyatları bölümünde devam eden İstanbul Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Türkiye’nin ilk ve en köklü kürsüsüne sahiptir. Bu yönüyle kendisinden sonra kurulmuş olan Fars Dili ve Edebiyatı programları için bir ekol olmuştur. Halen Türk ve İranlı hocalardan oluşan güçlü öğretim kadrosuyla kaliteli eğitim vermesi bakımından önemli bir yere sahiptir. 

Mezunların İş İmkanları

Fars Dili ve Edebiyatı programından mezun olan öğrencilere Fars Dili ve Edebiyatı filologu unvanı verilmektedir. Mezun olanların bir kısmı akademik hayatı sürdürürken bir kısmı da İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, Emniyet Genel Müdürlüğü, TRT, Silahlı Kuvvetler, Haber Alma Teşkilatı, Devlet Arşivleri, Vakıf kuruluşları, yazma eser kütüphaneleri, elçilikler, konsolosluklar, görsel ve yazılı basın kuruluşlarında çalışabilir ve Formasyon Eğitimi aldıkları takdirde MEB’e bağlı okullarda Farsça öğretmenliği yapabilirler. Ayrıca turizm acentelerinde ve özel sektörde mütercim-tercüman olarak çalışma veya yayınevleriyle işbirliği yaparak editörlük ve çevirmenlik yapma olanağı bulabilmektedirler.

Sosyal Medya

Facebook: 
İ.Ü. Fars Dili ve Edebiyatı
@istanbulfarsdili 
 Instagram: İstanbulfarsdili 
Twitter: istanbulfarsdili @iufarsdiliKısa Tarihçe

II. Dünya Savaşı sırasında Almanya’dan Türkiye’ye iltica eden şarkiyatçı bilim adamı Helmut Ritter, 1938 yılında Ahmet Ateş ile birlikte İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olarak Şarkiyat Enstitüsü’nü kurmuşlardır.

Yine eski adıyla Dârülfünûn olan Edebiyat Fakültesi’nde 15 Ağustos 1900’de yapılan düzenlemede hazırlanan ders programında yer alan Arap Edebiyatı ve Fars Edebiyatı dersleri, 1938 yılından itibaren Helmut Ritter’in katkılarıyla Arap-Fars Filolojisi adıyla tek kürsü içinde verilmeye başlanmıştır. 1963 yılından itibaren iki ayrı kürsü halinde faaliyet göstermeye başlayan bu bölüm, bu öğretimini 1981 yılında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun yürürlüğe girişine kadar Arap Filolojisi, Fars Filolojisi ve Pakistan Kültürü kürsülerince sürdürmüş, 1985 yılında Pakistan hükümeti tarafından görevlendirilen Gulam Hüseyin Zülfikar adlı Pakistanlı öğretim görevlisinin Pakistan Kültürü kürsüsünde göreve başlamasıyla Urduca seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmıştır. 1994 yılında Urdu Dili ve Pakistan Araştırmaları adı altında kurulan Ana Bilim dalı, 01.03.1999 tarihinde Urdu Dili ve Edebiyatı adını alarak bugünkü haline gelmiştir.

Araştırma Alanları

Ana Bilim Dalımızın mezunları T.C Başbakanlık Devlet Arşivlerinde, İçişleri Bakanlığı ile Dış İşleri Bakanlıkları’nın ilgili birimlerinde, TRT ve Gazete arşivlerinde, Emniyet ve Haber Alma Teşkilatında, Pakistan – Hindistan gibi Güney Asya ülkeleri ile gelişen ticari ilişkiler doğrultusunda çeşitli firmalarda, havayolu şirketlerinde başta tercümanlık olmak üzere çeşitli pozisyonlarla görev alabilmektedirler.

Akademik Kadro

Prof. Dr. Halil TOKER (Ana Bilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Celal SOYDAN
Doç. Dr. Durmuş BULGUR
Doç. Dr. Zekai KARDAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÇİFTSÜREN
Dr. Öğr. Görevlisi Mohammad RASHID
Arş. Gör. Hatice GÖRGÜN
Arş. Gör. Onur KILIÇER
Arş. Gör. Muhsin Ramazan İŞSEVER

Eğitim-Öğretim Hedefleri

Günümüzde Pakistan devletinin ulusal dili olan ve Hindistan'ın resmi dilleri arasında yer alan Urduca, Türklerin Hindistan'daki fetihlerini müteakip, o bölgenin mahalli dilleri ile Müslüman askerlerin konuştukları Farsça, Arapça ve Türkçe gibi dillerin karışımı ile ortaya çıkmıştır. Günümüzde başta Pakistan ve Hindistan olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinde yüz milyonlarca kişi tarafından konuşulan Urduca, yüzyıllardan beri Pakistan ve Hindistan'da edebiyat ve kültür dili olarak kullanıla gelmiş ve bu dilde her sahada sayısız eserler ortaya konmuştur. Ana Bilim dalının gayesi; tarihi gelişim süreci içerisinde yoğun bir biçimde Türk kültürüyle yoğrulmuş Urducayı öğretmek ve bu dilde teşekkül eden müşterek kültürü ve yazılmış olan kaynakları araştırıp inceleyecek, tanıtacak ve ilmi usullerle yayın yapabilecek filologlar yetiştirmektir.
Kontenjan: 40
Akreditasyon: Yok 
Hazırlık: Yok
Öğrenci Kulüpleri

DODET: Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü kulübü bulunmakta olup, Doğu Dilleri bünyesinde bulunan Arap, Fars, Urdu, Çin ve Kore Dili öğrencileri tarafından aktif bir şekilde kullanılmaktadır.

Bölümün Önemi

Hindistan ve Pakistan gibi gelişmekte olan çok önemli iki ülkenin resmi ortak dili olması hasebiyle Urdu Dili büyük önem arz etmektedir. 

Mezunların İş İmkanları

Dış İşleri Bakanlıkları, Turizm

Sosyal Medya

facebook: iuurdu
twitter: @iu_urdudili


.

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Ana Bilim Dalları


Kısa Tarihçe

1983 yılından itibaren Eski Yunan Dili ve Edebiyatı adı altında akademik faaliyetlerini sürdüren Ana Bilim dalımızın kökeni, Eski Yunan ve Latin filolojilerinden oluşan Klasik Filoloji’nin bir alt disiplini olarak 1930’lu yılların ikinci yarısına dayanır. 1933 yılı üniversite reformuyla Klasik Filoloji ilk kez bir enstitü olarak İstanbul Üniversitesi’nde kurulmuş ve bu enstitü 1938’de Klasik Filoloji Kürsüsü’ne dönüştürülmüştü. Böylece İstanbul’da Türkiye’nin ikinci Klasik Filoloji Kürsüsü kurulmuş oldu; çünkü ilki aynı reformla 1936’da Ankara Üniversitesi’nde açılmıştı. İstanbul Üniversitesi’ndeki Klasik Filoloji kürsüsünün ilk başkanı Prof. Dr. Clemens Bosch olmuş; 1942-1944 yılları arasında bu görevi Oxford Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ronald Syme üstlenmişti. 1942-1943 öğretim yılında yalnızca Latince öğretilen kürsüde, sonraki öğretim yılında İrlanda’dan Prof. Dr. Oliver Davies’in gelmesiyle Eski Yunanca da öğretilmeye başlamıştı. 1944 yılında Cambridge Üniversitesi’nden gelen Dr. George Ewart Bean 1971 yılına kadar Yunanca ve Latince dersler vermişti. Ankara Üniversitesi Klasik Filoloji Kürsüsü’nden mezun olan Prof. Dr. Zafer Taşlıklıoğlu, aynı yıl üniversitemizin kadrosuna dahil olarak Eski Yunan filolojisiyle ilgili çalışmalara ve öğrenci yetiştirmeye katkıda bulunmuş; 1977-1983 yılları arasında ise Klasik Filoloji Kürsüsü başkanlığı görevini yürütmüştür. 

1983 yılında adı Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri olarak değişmiş olan bölümümüz o tarihten itibaren “Eski Yunan Dili ve Edebiyatı”, “Latin Dili ve Edebiyatı” ile “Hititoloji” Ana Bilim dallarını içermektedir. Bu değişimden sonra Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nın ilk başkanı, bölümümüzün yetiştirdiği öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kenan Yonarsoy olur (1983-1999 yılları arasında). Yine bölümümüzün yetiştirdiği öğretim üyelerinden Prof. Dr. Güler Çelgin 1999 yılında bu göreve, 2010 yılında da Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü başkanlığına atanır. Prof. Dr. Çelgin her iki görevi de hâlen sürdürmektedir.
Araştırma Alanları

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nın araştırma alanı, Yunan ve Roma uygarlıklarının yayıldığı, bugün bizim yaşadığımız Anadolu topraklarını da içine alan çok geniş bir coğrafyada, yaklaşık olarak MS VI. yüzyıla kadar Yunan dilinin farklı lehçeleriyle üretilmiş olan Eski Yunan literatürünü kapsamaktadır. Ancak bu literatürü değerlendirmek çoğu zaman Latince yazılmış kaynaklara da başvurmayı gerektirir; dolayısıyla öğrencilerimizin Lâtin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’ndan alınan zorunlu ve seçmeli derslerle Klâsik Filoloji eğitimine uygun bir formasyona sahip olmaları sağlanmaktadır. Eski Yunan literatürü yalnızca bizim bugün anladığımız anlamda edebî eserleri içermez, aynı zamanda temel bilimlerden mimarlığa kadar birçok tür içerir; bu türler dahi linguistik özellikleri ve anlatı teknikleriyle bizi yakından ilgilendirir. 

Ana Bilim dalımızda kaynaklar esas olarak edebî ve tarihsel metodlarla incelenir. Bu yaklaşıma uygun olarak hazırlanan ders programımızda dört yıl boyunca Yunanca gramer ve sözdizimi dersleri, Yunan filolojisi, farklı dönemlerde ve lehçelerde yazılmış ve özellikle her dönemin başlıca yazarlarının eserlerinin seçilip incelendiği metin okuma dersleri, Yunan edebiyatının, Yunan kültür tarihinin, mitoloji ile din tarihinin, siyasi tarihin ve tarihî coğrafyanın kronolojik olarak ele alındığı dersler verilmektedir. Eski Yunan literatürü değerlendirilirken çoğu zaman epigrafik ya da nümismatik malzemeye ya da papirüslere başvurulması kaçınılmazdır; bu yüzden derslerde bu malzemelerin yayımlandığı kaynaklar öğrencilere tanıtılır. Edebî eserlerdeki bilgilerin tarihsel güvenilirliğinin sorgulanmasında epigrafik malzeme son derece değerli birincil kaynak olduğu için, ayrıca epigrafya derslerimiz bulunmaktadır. Nihayet bütün bu dersler, son sınıf öğrencilerine bilimsel araştırma yöntemlerinin öğretildiği seminer dersleriyle desteklenir.

Akademik Kadro

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı:
Prof.Dr. GÜLER ÇELGİN ( Ana Bilim Dalı Bşk. )
Doç.Dr. EMRE ERTEN
Doç.Dr. ERMAN GÖREN
Dr.Öğr.Üyesi FİLİZ CLUZEAU
Öğr. Gör. Dr. EMEL KARAYEL
Öğr. Gör. VİCDAN TAŞÇI
Arş.Gör. ÖZGE ACAR"

Akademik Başarılar

Yürütücü: Doç. Dr. Emre Erten
1) Dorylaion ve Territorium’unda Epigrafya Araştırmaları-2. TÜBİTAK 2219 
2) Phrygia’da Epigrafya Araştırmaları. Deutsches Archäologisches Enstitut bursu
3) Dorylaion ve Territorium’unda Epigrafya Araştırmaları-1. TÜBİTAK 2219
4) Phrygia Bölgesi Epigrafya, Tarihi Coğrafya Araştırmaları. YÖK bursu.

Eğitim-Öğretim Hedefleri

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı, “Klasik Filoloji”nin, Antik Çağ’dan günümüze kalan Eski Yunanca yazılı metinlerle ilgili bir alt disiplindir. Bu metinlerin konuları matematik, fizik, tıp gibi temel bilimlerden şiir, retorik, mektup, tarih, felsefe gibi edebiyatın çeşitli türlerine kadar uzanır. Eski Yunan Dili ve Edebiyatı, Eski Yunanca’da yazılmış bu uçsuz bucaksız literatürün sunduğu verileri değerlendirmeye ve yorumlamaya yoğunlaşır. Daha önce belirttiğimiz nedenlerden dolayı, bu bölümün öğrencileri eğitimlerini Klasik Filoloji formasyonuna uygun bir biçimde tamamlamak için Latin Dili ve Edebiyatı Bölümünden de ders almak zorundadır. 

Bölümümüzde verilen eğitimle akılcı, hümanist, tarih bilincine ve bilimsel yaklaşıma sahip, eski çağlara ait yazılı kaynakların ve maddi kültür varlıklarının önemini kavramış, söz konusu yazılı kaynaklarla ilgili bilimsel çalışmalar gerçekleştirebilecek düzeyde bireylerin topluma kazandırılması hedeflenmektedir. Ana Bilim dalımızın esas amacı ülkemizin birçok uygarlığa sahne olmuş tarihsel geçmişini Eski Yunanca’da yazılmış metinler aracılığıyla araştıracak, topladığı verileri değerlendirecek ve bilimsel bilginin artışına katkıda bulunmak için bulduğu sonuçları paylaşacak öğrenciler yetiştirmektir. Ana Bilim Dalımıza YKS Dil puanıyla öğrenci alınmaktadır. Ana Bilim Dalı Kontenjanı 52 öğrencidir. Hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.

Öğrenci Kulüpleri

Klasik Filoloji Öğrenci Topluluğu 
(Fotoğraflar web sayfasında mevcuttur.) (Danışman: Doç Dr. Erman Gören)
Sosyal Medya Hesapları:
Twitter : klasikfiloloji
Instagram : klasikfiloloji

Klasik Filoloji Öğrenci Topluluğu, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı ile Latin Dili ve Edebiyatı öğrencilerinden oluşamaktadır. 
Faaliyet alanları: yurt içi/yurt dışı eğitim gezileri düzenlemek, bilimsel içerikli sergiler düzenlemek, okuma grupları ve atölye çalışmaları düzenlemek, “Klasik Filoloji Topluluğu Bülteni”ni (Tabvla Dergisi) yayımlamak, Klasik Filoloji Öğrenci Sempozyumu” (Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Öğrenci Sempozyumu) düzenlemek. 

Klasik filoloji topluluğu ayrıca fakülte içinde film gösterimleri düzenlemektedir. Her yıl farklı bir üniversitenin ev sahipliği yaptığı Klasik Filoloji Öğrenci Sempozyumu 2013 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Topluluk üyelerinin öğretim üyelerimizin danışmanlığında hazırladıkları Tabula Dergisi 2015 yılından bu yana yılda iki kez olmak üzere düzenli olarak yayımlanmaktadır.

Bölümün Önemi

Ana Bilim dalımızın Homeros’a ve büyük tragedya ozanlarına yoğunlaşılan şiir çevirisi derslerinde, şiirler yalnızca dil ve anlatı yapısı açısından ele alınmamakta, aynı zamanda ritmik yapısı, yani prozodi ve vezin bilgisi ile birlikte uluslararası standartlara uygun bir biçimde incelenmektedir. Ana Bilim dalımız özellikle öğrencilerine prozodi ve vezin bilgisi öğretmekle Türkiye’deki diğer üniversitelerden ayrılır. Ayrıca Ana Bilim dalımız edebiyat çalışmalarının tarihsel bağlamından koparılamayacağı, tersine edebî ve tarihsel yöntemlerin birbirini tamamladığı düşüncesinden hareketle epigrafya derslerine oldukça önem vermektedir. Bu yaklaşımla Ana Bilim dalımızdaki öğretim üyeleri Dorylaion ve Termessos antik kentlerinde epigrafya ve tarihî-coğrafya yüzey araştırmalarına katılmaktadır. Bu epigrafik faaliyetlerle Ana Bilim dalımız hem uluslararası bilimsel çalışmalara katkı sağlamakta hem de öğrencilerini bu açıdan da yetiştirmeye özen göstermektedir. 

Mezunların İş İmkanları

Mezunlarımız arasında üniversitelerde bizim alanımızda ya da yakın bir alanda çalışan öğretim üyeleri bulunmaktadır. Bunun temel nedeni Eski Yunanca bilmenin Klasik Arkeoloji, Antik Çağ Felsefesi ve Eskiçağ Tarihi alanlarında tartışılmaz bir öneme sahip olmasıdır. Nitekim mezunlarımızın bir kısmının bu bölümlerde istihdam şansı bulmaları bu temel ihtiyacın göstergesidir. 

Kimi mezunlarımız da sahip oldukları dil formasyonuyla müzeler ve koruma kurullarında mesleklerini icra etmektedir. Ancak Eski Yunan Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olan bir bireyin her koşulda bir klasik filolog olarak çalışması şüphesiz zorunlu değildir. Klasik dillerin öğretiminin kazandırdığı sağlam yetilerle editörlük, çevirmenlik yapan mezunlarımız bulunmaktadır. Dahası, klasik filoloji formasyonunun kazandırdığı kültürel kavrayış, tarih bilinci, sorun çözme ve analiz-sentez kabiliyetleri mezunlarımıza başarılı olabilecekleri meslek konusunda daha fazla seçenek sunar.

Sosyal Medya ve Web
Web: https://eskiyunandili-edebiyat.istanbul.edu.tr
Instagram: eskiyunandiliveedebiyati
Twitter: eskiyunandili

Kısa Tarihçe

Hititoloji Ana Bilim Dalı, Türkiye Üniversitelerinde, bu adla eğitim yapan iki birimden, ilk kurulanıdır. Atatürk’ün 1933 yılında yaptığı Üniversite reformu ile birlikte, Sümer-Eti filolojisi adı ile ve Prof. Dr. Helmuth Theodor Bossert’in başkanlığında çalışmalarına başlamış, daha sonra Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri Bölümü adı ile hem arkeoloji hem filoloji alanlarında varlığını 1942-1981 yılları arasında sürdürmüştür. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile bölüm 1981’de ikiye ayrılmış, diller kısmı Hititoloji Ana Bilim Dalı adı ile Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü içinde yer almıştır.

Araştırma Alanları

Programımız Öğretim Üye ve Elemanları Hitit dili ve Hititçe belgeler üzerine yaptığı çalışmaların yanında interdisipliner projeler üreterek ve bu tarz projelerde yer alarak arkeoloji ve eskiçağ tarihi alanlarında da faaliyet göstermektedir. Bunun yanında Anadolu Hiyeroglif Luvice belgeler ve Hurrice belgeler üzerine bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapılmaktadır. 

Akademik Kadro

Doç. Dr. Hasan Peker 
 Doç. Dr. Metin Alparslan 
 Doç. Dr. Meltem Alparslan 
 Arş. Gör. Dr. Fatma Kaynar 
 Arş. Gör. Tolga Pelvanoğlu

Akademik Başarılar

Doç. Dr. Meltem Alparslan : Üstün Başarılı Bilim İnsanı Ödülü/GEBİP TÜBA (2009) “(H)işuwa Bayramı; Bir Hurri-Hitit Bayramı’nın Metin Rekonstrüksiyonu: Çivi Yazılı Metnin Transkripsiyonu, Hititçe’den Çevirisi ve Filolojik/Kültürel Yorumu

TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) SOBAG Doç. Dr. Metin Alparslan ""Hittite Historical Atlas (HHA): Uluslararası ve Interdisipliner Hitit Tarih Atlası""/TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) SOBAG (2011-2014) 

Hititlerin Başkenti Hattusa'nın Kent Topoğrafyası: Filolojik ve Arkeolojik Belgelerin Karşılaştırılmasıyla Kentin Sivil, Kültsel ve İdari Mimarisinin Yorumlanması/TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) SOBAG (2020-2022) 

Eğitim-Öğretim Hedefleri

Bölüm/programın lisans seviyesinde eğitim-öğretim hedefleri, YKS puan türü, kontenjan ve öğrenci başarı sıralaması, imkanları, akraditasyon durumu, varsa hazırlık sınıfı hakkında bilgi    Programımızda insanlık tarihinin MÖ 1750-700 yıllarını kapsayan sürecinin öğretilmesi, Önasya tarihi içerisinde Hititlerin siyasal ve kültürel yerinin belirlenmesi ve Türkiye için kültür bilincine sahip, çağdaş modeli benimsemiş nesiller yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ana Bilim Dalımız YKS Dil puan türünden öğrenci almaktadır ve 40 kontenjanı bulunur.     Aim of our program, teaching the process of human history covering the period 1750-700 BC, political and cultural determination of the location of the Hittites in the history of Asia Minor and the cultural awareness for Turkey, adopted the contemporary generation models. Our department accepts students with YKS Language points and has 40 quotas.

Öğrenci Kulüpleri

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Önasya Kültürleri Kulübü, 2014 yılında Doç. Dr. Meltem Alparslan danışmanlığında, Hititoloji, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ile Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı öğrencileri tarafından kurulmuştur. Kulübün amacı, Edebiyat Fakültesi bünyesindeki, ''Hititoloji'', ''Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi'' ile ''Eskiçağ Tarihi'' Ana Bilim dalları öğrencilerinin Hitit bilimi, Önasya arkeolojisi ve eskiçağ medeniyetleri konusunda bilgilerini artırmaktır. Bunun yanında M.Ö. III. binyıldan Hellenistik döneme kadar olan süreçte Önasya arkeolojisi ile tarihini arkeolojik ve filolojik belgeler ışığında inceleyecek öğrenci platformu oluşturmak, panel, seminer, konferans, gezi gibi etkinlikler düzenleyerek ortak çalışma sahalarındaki öğrencilerin bir araya gelmesinin önemini vurgulamaktır. 
e-mail: okk.istuni@gmail.com

Uluslararası Anlaşmalar

Almanya'da 2 üniversite ile lisans ve lisansüstü düzeylerde Erasmus Anlaşması bulunmaktadır: 

Julius-Maximilians-Universität Würzburg/Almanya (Öğretim Dili: Almanca-İngilizce)
Freie Universitat Berlin /Almanya (Öğretim Dili: Almanca-İngilizce) 

 Farabi Değişim Programı ile Lisans düzeyindeki öğrenciler en az bir en çok iki dönem kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim alabilmektedir. Kabul edebileceği ve gönderebileceği kontenjan dâhilinde (Programımızın her yıl için 1'er kontenjanı vardır) protokol imzalamış olduğu üniversitelerden gelen başvuruların tümü içinden en yüksek puana sahip öğrenciler seçilmektedir. 

Bölümün Önemi

Dünya’da Hititoloji çalışmaları ve eğitimi üniversitelerin enstitü ve fakültelerdeki ilgili kürsülerinde gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nde Ana Bilimdalı olarak lisans ve lisansüstü düzeyde programlar yürütülmektedir. İstanbul Üniversitesi Hititoloji Ana Bilimdalı diğer üniversitelerden farklı olarak lisans sırasında Eski Mısır Hiyeroglif Yazısı ve Orta Mısırca başlangıç seviyesinde öğretilmektedir. 

Mezunların İş İmkanları

Türkiye Üniversitelerindeki Akademisyen Kadroları, Arkeoloji Müzeleri, İletişim Araçlarının (TV, Radyo, Dergi, Gazete gibi) Kültür servisleri, Özel Müzeler, Özel Müzeler ve Eskiçağ, Hitit Tarihi-Dili konularında hazırlanacak her tür program-sinema-belgesel danışmanlığı.

Sosyal Medya

Twittter: @iuhititoloji / Hititoloji İstanbul instagram: iuhititoloji / Hititoloji İstanbul

Kısa Tarihçe

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesinde üniversite reformunun yapıldığı 1933 yılından 1943 yılına kadar kurulan on iki enstitü arasında Klasik Filoloji Enstitüsü de bulunmaktaydı. 1938’de enstitünün yerini Klasik Filoloji Kürsüsü aldı ve kürsünün ilk başkanı Prof. Clemens Emin Bosch oldu. 1942-1944 yılları arasında bu görevi Prof. Ronald Syme sürdürdü. Bu dönemde İrlandalı Prof. Oliver Davies ve Cambridge Üniversitesi’nden gelen George Ewart Bean dersler verdi. 1945 yılında Prof. Syme’ın ayrılmasıyla, kürsünün başkanlığını bir süre için Felsefe Kürsüsü profesörlerinden Walter Kranz üstlendi. Ardından bu görevi 1977 yılına kadar sürdürecek olan Prof. Dr. Faruk Zeki Perek devraldı. 

Klasik Filoloji Kürsüsü’nün 1982 yılında çıkan YÖK yasasından önceki son başkanıysa Prof. Dr. Zafer Taşlıklıoğlu oldu. Klasik Filoloji Kürsüsü’nden doğan ve Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü içinde bir Ana Bilim Dalı olan Latin Dili ve Edebiyatı’nın başkanlığını sırasıyla Prof. Dr. Müzehher Erim ve Prof. Dr. Erendiz Özbayoğlu yürüttü. Bu görevi 2002-2003 öğretim yılından bu yana Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken sürdürmektedir.

Araştırma Alanları

Latin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, klasik metinleri filolojik yöntemle inceler, değerlendirir ve yorumlar. Başta gramer ve edebiyat olmak üzere tarih, siyaset, felsefe gibi alanları da kapsayacak şekilde antikçağ kültürü üzerine bilimsel araştırmalar yürütür. 

Akademik Kadro

Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken (Ana Bilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Bedia Demiriş
Doç. Dr. Fatma Çiğdem Menzilcioğlu
Dr. Öğr.Üyesi Bengü Cennet Coşkun
Dr. Öğr.Üyesi Ekin Öyken
Dr. Öğr.Üyesi Eyüp Çoraklı
Dr. Öğr.Üyesi Pelin Erçelik
Arş. Gör. Aysun Kara

Eğitim-Öğretim Hedefleri

Latin Dili ve Edebiyatı evrensel bilim, felsefe, edebiyat ve sanat dili olan Latinceyi çağdaş yöntemlerle öğreterek öğrencilerimize antikçağ metinlerini özgün dilinde anlayabilecek, bu metinleri çevirebilecek ve yorumlayabilecek donanımı kazandırmayı, Batı uygarlığının temeli olan antikçağ edebiyat ve kültür dünyasına hakim, bilimsel ve felsefi düşünme yetisine sahip filologlar yetiştirmeyi hedefler. 

YKS Puan Türü: Dil Kontenjan: 50 2019 yılında yerleşen son kişinin başarı sıralaması (0,12 Katsayı ile): 24.565 Latin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı henüz akredite edilmemiştir. 
Öğrenci Kulüpleri

Klasik Filoloji Topluluğu 
Öğretim üyelerimizin danışmanlığı ve desteğiyle 2012 yılında kurulan Klasik Filoloji Topluluğu’nun amacı, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı ile Latin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim dallarında eğitim görmekte olan öğrencilerin klasik çağ bilgilerini artırmak, klasik filoloji alanında çalışma yapmaları, bu çalışmaları yazılı hale getirmeleri, bunları sözlü olarak sunmaları ve Klasik Filoloji Topluluğu’nun amaçlarına uygun olarak seminer, panel, konferans, okuma toplantıları, atölye çalışmaları, kültür gezileri gibi faaliyetlerde bulunmaktır.İletişim: iuedkft@gmail.com 
twitter: klasikfiloloji
instagram: klasikfiloloji

Uluslararası Anlaşmalar

Latin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalının Adam Mickiewicz University in Poznań ile Erasmus anlaşması bulunmaktadır. Tüm değişim programları için Üniversitenin belirlediği şartlar uygulanır. 


Bölümün Önemi

Latin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı alanında uzman akademik kadrosu, klasik kültürü ve edebiyatı tüm yönleriyle kapsayan yetkin ders programı ve düzenlediği akademik faaliyetlerle alanına hakim öğrenciler yetiştirmektedir.

Mezunların İş İmkanları

Mezun öğrencilerimiz, Bilim Dalımızda akademik kariyerin dışında, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı, Eskiçağ Tarihi, Felsefe ve Arkeoloji gibi ilişkili dallarda akademik kariyer; müzelerde uzmanlık, yayıncılık, editörlük, çevirmenlik ve metin yazarlığı gibi alanlarda çalışabilirler.

Web


İletişim
edebiyat.latindili@istanbul.edu.tr
.

Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Ana Bilim DallarıKısa Tarihçe

Leh Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü çatısı altında 1992-1993 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2000-2001 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alımına ara verilmiştir. Ancak 2014-2015 eğitim-öğretim yılı itibariyle tekrar öğrenci alımına başlanmıştır.

2018-2019 bahar yarıyılı itibariyle Polonya Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı Ana Bilim dalı bünyesinde lisansüstü eğitime başlamıştır. 

Araştırma Alanları

Ana Bilim dalı olarak aynı zamanda Polonya ile ilgili farklı disiplinler ile “Dil, Edebiyat, Tarih ve Kültür” alanlarında bilimsel araştırmalar, çalışmalar yapılmakta ve ortak etkinliklerde bulunulmaktadır. Polonya’nın çeşitli üniversiteleriyle iş birliği içerisinde bilimsel ve eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir.
Akademik Kadro

Doç. Dr. Hacer Topaktaş Üstüner
Dr. Öğr. Üyesi Seyyal Körpe Kemer
Arş. Gör. Dr. Emrah Gaznevi
Arş. Gör. Mehmet Enver Erbil
Öğr. Gör. Dr. Mariana Budu
Öğr. Gör. Agnieszka Pyczek
Öğr. Gör. Marika Michalak

Akademik Başarılar

Doç. Dr. HACER TOPAKTAŞ ÜSTÜNER -2017, Türkiye Bilimler Akademisi,
Üstün Genç Bilim İnsanlarını Destekleme Programı (GEBİP) Ödülü
-2015, Türkiye Bilimler Akademisi, Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Projesi (TEÇEP) Ödülü
-2010, YÖK Araştırma Bursu, University College London, School of Slavonic and East European Studies, Londra, İngiltere
-2009-2012, Türk Tarih Kurumu Doktora Öğrencileri Bursu
-2009, TÜBİTAK Yurt Dışı Araştırma Bursu, Varşova Üniversitesi Tarih Enstitüsü Varşova, Polonya
-2007-2008, Polonya Hükümeti Araştırma Bursu, Varşova Üniversitesi Tarih Enstitüsü Varşova, Polonya
-2007, DAAD (Deutsche Akademische Austauschdients-Alman Akademik Mübadele Servisi) Sandwich Bursu, Bonn, Almanya 
-2005, Polonya Hükümeti Araştırma Bursu, Jagiellon Üniversitesi Tarih Enstitüsü Krakov, Polonya

Eğitim-Öğretim Hedefleri

Lisans eğitimi süresince öğrencilerimizi yoğun bir Lehçe öğrenim programına tabi tuttuğumuz gibi Polonya kültürünü, edebiyatını ve tarihini en iyi şekilde öğrenmelerini sağlayarak ülkemize bu sahada donanımlı bireyler yetiştirmeye gayret etmekteyiz.

YKS Puan Türü : DİL

Kontenjan : 35+1

Akreditasyon hazırlıkları devam etmektedir. 

Hazırlık Sınıfı: 1 yıl

YÖK Atlas linki için tıklayınız.


Öğrenci Kulüpleri

Lehçe Konuşma Kulübü;
İstanbul Üniversitesi’nde Polonya Günleri
Polonezköy Gezileri
Adam Mickiewicz Müzesi Ziyareti
Polonyalı akademisyenlerle seminerler
Disiplinler arası sempozyumlar, paneller, sergiler

Uluslararası Anlaşmalar

-Lisansüstü için Polonya’da pek çok üniversiteyle Erasmus anlaşması mevcuttur. -Ayrıca ikili anlaşmalarla NAWA programları vasıtasıyla da Polonya’da bir veya iki dönem eğitim alınabilmektedir.
-Yine Polonya hükümeti yaz kursuna burslu olarak her yıl öğrenci gönderimi yapılmaktadır.

Bölümün Önemi

Her yıl; 
-Ortalama 15-20 öğrenciye burslu olarak Polonya’nın farklı üniversitelerinde 1 aylık hızlandırılmış-yoğun dil ve kültür kursu imkanı sağlanmaktadır.
-Erasmus ve NAWA programıyla eğitiminin bir veya iki dönemini Polonya’da geçirme olanağı sunulmaktadır.
-Varşova Büyükelçiliği’nde staj imkanı kazanan öğrencilerimiz mevcuttur.
-Çeşitli yarışmalarla LOT firmasından Polonya’ya uçak bileti kazanma fırsatı tanınmaktadır.
-Polonya Hükümeti ve İstanbul Başkonsolosluğu her yıl ders materyali desteği sağlamaktadır.

Mezunların İş İmkanları

•    -    akademi
•    -    siyaset 
•    -    diplomasi 
•    -    ekonomi 
•    - tercümanlık
•    - yayıncılık
•    -    lojistik
•    -    turizm
•    -    medya 
•    -    inşaat 
•    -    enerji
•    - hukuk 
alanlarında iş imkanı bulunmaktadır.

Sosyal Medya

twitter: IstanbulLeh

Kısa Tarihçe

Rus Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı 1992 yılında Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü içinde kurulmuştur.
2000-2001 eğitim-öğretim yılında Hazırlık sınıfı faaliyete geçerek eğitim-öğretim süresi 5 yıla çıkmıştır. 
Yine 2000-2001 eğitim-öğretim yılında Rus Dili ve Edebiyatında Yüksek Lisans ve Doktora programları açılmıştır. 
Rus Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalının kurucu kadrosu şöyledir: Moskova Bilimler Akademisinden Tofik D. Melikov (1992-1993), Emine İnanır (1990), Gönül Uzelli (1992), Canan Ersoy (1993), Dr. Nuri Eyupoğlu (1993-2000), Türkan Olcay (1994), Ataol Behramoğlu (1995-2009).

Araştırma Alanları

Ana Bilim Dalı öğretim üyelerince ağırlıklı olarak dil, kültür ve edebiyat alanında pek çok bilimsel çalışma yayınlanmakta, ulusal ve uluslararası projeler yürütülmekte ya da katkı verilmektedir. 
Tamamlanan uluslararası proje:
IMLI RAN “Russian Literature in the World Context” 2019.
Yürütülmekte olan uluslararası proje:
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığınca desteklenen “Üsküp-İstanbul Kentsel Kültürel Kimlikler.” 

Akademik Kadro

Prof. Dr. Emine İnanır
Prof. Dr. Türkan Olcay
Prof. Dr. Gönül Uzelli
Dr. Öğr. Üyesi Korhan Korbek
Öğr. Gör. Canan Ersoy
Öğr. Gör. Nihal Erturan
Öğr. Gör. Zoya Şengüder
Öğr. Gör. Lola Kadırova Salgıncı
Arş. Gör. Yulva Muhurcişi
Arş. Gör. İren Dilara Kongaz
Arş. Gör. Gamze Üçer
Arş. Gör. Cihan Kara

Eğitim-Öğretim Hedefleri

Ana Bilim Dalımızın eğitim-öğretim hedefi: Rus Dili ve Edebiyatı öğreniminde temel kuramsal ve yöntemsel alanları tanıtmak. Öğrencilerin mesleki gelişimlerinde Rus Dili ve Edebiyatı öğrenimi konusunda güncel alanlara odaklanmak. Öğrencilerin öğretim, araştırma alanlarında çalışmaları ve kendi alanlarında daha ileri gidebilmelerini sağlamaktır.

YKS Puan türü: DİL
Genel Kontenjan: 50
Öğrenci Başarı Sıralaması: 437623
1 yıl süreli zorunlu Hazırlık programı vardır.

Öğrenci Kulüpleri

İstanbul Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Kulübü
İletişim: 
iurusdiliveedebiyatikulubu@gmail.com

Uluslararası Anlaşmalar

Ana Bilim dalımızın Litvanya, Polonya ve Bulgaristan olmak üzere 3 ülke ve 5 üniversite ile Erasmus anlaşması bulunmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca Mevlana Değişim Programı ile dönemlik ya da senelik yurt dışında eğitim görebilmektedirler.


Bölümün Önemi

Lisans programımızda alanında uzman ve deneyimli öğretim elemanlarınca uygulanan 1 yıl süreli yoğun Hazırlık eğitimi sayesinde öğrencilerin dil becerileri kısa sürede gelişmektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz eğitimleri süresince orta ve ileri seviye dil derslerine devam etmekte ayrıca uzman öğretim üyelerince yürütülen kültür, edebiyat ve sanat derslerini de yeterli düzeyde görme fırsatına sahip olmaktadırlar.

Ana Bilim Dalımızın Rusya’nın köklü üniversiteleri ile ikili anlaşmalara sahip olması da öğrenciler için büyük bir fırsattır. Gerekli koşulları sağlayan öğrencilerimiz bir ya da iki dönem boyunca Rusya’daki üniversitelerde sene kaybetmeden öğrenim görebilmektedirler. Ayrıca Ana Bilim Dalımız Erasmus programına da büyük önem vermekte, mevcut anlaşmaları sürekli güncellemekte ve yeni anlaşma olanaklarını takip etmektedir.

Mezunların İş İmkanları

Mezunlarımız başta eğitim olmak üzere kültür, turizm, çevirmenlik ve dış ilişkiler alanlarında çalışmayı tercih etmektedirler.

Sosyal Medya ve Web

Kısa Tarihçe

15 Eylül 2017 yılında açılan Ukrayna Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Türkiye’de açılan ilk Ukrayna Dili ve Edebiyatı programıdır. 

Araştırma Örnekleri

Oleksandr Sereda “XVII-XVIII belgelerinde Osmanlı-Ukrayna Diplomasisi” İstanbul-Kyiv, 2018 (monografi)

Akademik Kadro

Prof.Dr. İLYAS TOPSAKAL ( Vekil Ana Bilim Dalı Bşk. )
Öğr.Gör. Oleksandr Sereda
Öğr.Gör. Mariana Barchuk-Halyk
Öğr.Gör. Olena Furat
Öğr.Gör. Alla Dudka
Öğr.Gör. Tetiana Fetsan

Akademik Başarılar

Oleksandr Sereda’ya Ukrayna Milli Bilim Akademisi tarafından “Osmanlı-Ukrayna Bozkır Serhatti” adlı kitabı için Agatangel Krımskıy adına araştırma ödülü verilmiştir.

Eğitim-Öğretim Hedefleri

Ana Bilim Dalımızın eğitim-öğretim hedefi: Ukrayna Dili ve Edebiyatı öğreniminde temel kuramsal ve yöntemsel alanları tanıtmak. Öğrencilerin mesleki gelişimlerinde Ukrayna Dili ve Edebiyatı öğrenimi konusunda güncel alanlara odaklanmak. Öğrencilerin öğretim, araştırma alanlarında çalışmaları ve kendi alanlarında daha ileri gidebilmelerini sağlamaktır.
YKS Puan Türü: Dil
Genel Kontenjan: 20
Öğrenci Başarı Sıralaması: 562
1 yıl süreli zorunlu Hazırlık programı vardır.

Mezunların İş İmkanları

Ukrayna Dili Uzmanı, Ukraynaca-Türkçe Tercümanı; Dış İşleri Bakanlığında Ukraynaca uzman, özel kuruluşlarda çevirmen.
.


İktisat Fakültesi, 14 Aralık 1936 tarihinde Atatürk’ün isteği ile kurulan ve ülkemizde iktisat öğrenimini ayrı bir fakülte olarak sunan ilk köklü yükseköğretim kurumudur. Fakültemizin hedefi, çağdaş ilke ve kurumlar çerçevesinde farklı görüşleri yansıtan, evrensel nitelikteki araştırmalarla ekonomik ve toplumsal analize yönelik bilgi üretmek ve yaratıcı düşünceye sahip bireyler yetiştirmektir. 90 yıla yaklaşan tarihimizde, nitelikli ve araştırmaya dayalı eğitim anlayışımız ve sahip olduğumuz uluslararası düzeydeki seçkin akademik kadromuzla mezun ettiğimiz öğrencilerimizin farklı alanlarda elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırmaktadır. Fakültemizde bünyesinde İktisat Bölümü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Maliye Bölümü, Ekonometri Bölümü, İşletme Bölümü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile Turizm İşletmeciliği Bölümü olmak üzere 7 bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerde tarafından beşi yabancı dilde eğitim veren toplam 8 diploma programı yürütülmektedir. Fakültemizde hazırlık eğitimi veren beş diploma programımız dışında öğretim süresi dört yıldır. Dersler yarıyıllık olarak ve bölümlerin uzmanlık alanları doğrultusunda hazırlanmış olup, seçimlik dersler ile öğrenciler kendi ilgi alanlarına yönlendirilmektedir.


İKTİSAT FAKÜLTESİ
İktisat Fakültesi, 14 Aralık 1936 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği ile kurulan ve ülkemizde iktisat öğrenimini ayrı bir fakülte olarak sunan ilk köklü yükseköğretim kurumudur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin kurucu dekanlığına Ord. Prof. Dr. Ömer Celal Sarc atanmış olup; 12 yıl başarı ile bu görevi yürüten Ord. Prof. Dr. Sarc 1949 yılında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne seçilmiştir. Fakültemizin hedefi, çağdaş ilke ve kurumlar çerçevesinde farklı görüşleri yansıtan, evrensel nitelikteki araştırmalarla ekonomik ve toplumsal analize yönelik bilgi üretmek ve yaratıcı düşünceye sahip bireyler yetiştirmektir. 90 yıla yaklaşan tarihimizde, nitelikli ve araştırmaya dayalı eğitim anlayışımız ve sahip olduğumuz uluslararası düzeydeki seçkin akademik kadromuzla mezun ettiğimiz öğrencilerimizin farklı alanlarda elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırmaktadır. 
Fakültemizde yabancı dilde eğitim veren biri %100 İngilizce ve dördü %30 İngilizce olmak üzere toplam 8 diploma programı bulunmaktadır. İktisat Fakültesi’nde lisans eğitimi veren bölümlerimiz; Türkçe ve İngilizce diploma programlarıyla İktisat Bölümü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü (%30 İngilizce), Maliye Bölümü (%30 İngilizce), Ekonometri Bölümü, İşletme Bölümü (%30 İngilizce), Turizm İşletmeciliği Bölümü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüdür (%30 İngilizce). Ayrıca, Fakültemiz bünyesinde %30 veya %100 İngilizce seçenekleriyle eğitim veren programlarımızda öğrencilerimizin, İngilizce olarak okutulan dersleri rahatlıkla anlama kabiliyetine ve akademik dil yetkinliğine sahip olmaları için bir yıl süreli zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı programı uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin uluslararası fırsatlara hazır hale gelmesi için diploma programlarımızın 5., 6. 7. ve 8. yarıyıllarında seçmeli ders olarak okutulmak üzere Çince, Rusça, Arapça, İspanyolca, Fransızca ve Almanca dersleri müfredatta yer almaktadır. Fakültemizde dersler yarıyıllık olarak ve bölümlerin uzmanlık alanları doğrultusunda hazırlanmış olup, seçimlik dersler ile öğrenciler kendi ilgi alanlarına yönlendirilmektedir. 
Fakültemizde kültürel, mesleki ve akademik alanlarda faaliyet gösteren 14 kulübümüz bulunmaktadır. Her yıl gerçekleştirdikleri onlarca etkinlikle, kulüplerimiz üniversitenin en etkin kulüpleri arasına girmiştir. Öte yandan, İktisat Fakültesi spor takımları, her yıl futbol, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi ve satranç dallarında düzenlenen “İstanbul Üniversitesi Spor Şöleni”ne tüm dallarda katılmakta olup pek çok spor alanında Fakültemizin dereceleri bulunmaktadır. Öğrencilerimizin akademik deneyimlerini ve bilgilerinin zenginleşmesi, farklı kültürlerle tanışması, yabancı dil yeteneğini geliştirmesi için yararlanabileceği öğrenci değişim programları kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarıyla anlaşmalarımız da bulunmaktadır. 
İKTİSAT BÖLÜMÜ
Değerli akademisyen kadrosu ve yüksek öğrenci sayısı ile, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde yer alan İktisat Bölümü, Türkiye’nin en büyük iktisat bölümüdür. Kurulduğu 1936 yılından beri lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim vermektedir.

Türkçe ve İngilizce programlarıyla lisans ve lisansüstü seviyelerde eğitim veren Bölümümüz, iktisat kuramı temelinde, iktisadi olay ve olgulara analitik bir yaklaşım geliştirme hedefiyle matematik, istatistik ve ekonometri gibi nicel tekniklere ağırlık vermektedir. İktisat biliminin uygulama alanları göz önünde tutularak ve Türkiye ekonomisini tarihsel süreç içinde çeşitli yönleriyle tanıtarak iktisadi yaşamın çeşitli aşamalarında, araştırmacı ve uygulamacı olarak (planlamacı, analist, pazarlamacı, uzman, müfettiş vb.) çalışacak iktisatçılar yetiştirmeyi amaç edinmektedir. Bölümümüzde verilen derslerin birçoğu uygulama ders saatleriyle desteklenmekte ve bazı dersler bilgisayar laboratuvarında gerçekleştirilmektedir. Program ayrıca öğrencilerin kişisel ilgi alanlarına ve yeteneklerine bağlı olarak seçebilecekleri bir dizi seçmeli ders sunarak entelektüel vizyonlarını genişletmeyi amaçlamaktadır.
İngilizce programımızda verilen derslerin tümü İngilizce olarak yürütülmektedir. İktisat Bölümü ayrıca öğrencilerine Arapça, Çince, Rusça, İspanyolca, Fransızca veya Almanca dillerinden birini öğrenerek eğitimlerini tamamlama ve ikinci bir dili öğrenme fırsatı da vermektedir.

İktisat Bölümü, bütün teorik eğitimlerin yanı sıra, düzenlediği bilimsel ve sosyal etkinlikler ile öğrencilerini toplumsal hayata her yönüyle hazırlamayı da ilke edinmiştir. Buna ek olarak, sahip olduğu araştırma merkezleri ile güncel ve marka yaratacak konularda çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Avrupa'da ve Amerika'daki üniversitelerle Fakülte ve Bölüm bazında yapılan anlaşmalarla öğrencilerimize yurt dışında da eğitim alma imkânı sağlanmaktadır. 
MALİYE BÖLÜMÜ
Başlangıçta Hukuk Fakültesi bünyesinde yapılan maliye eğitimi ve çalışmaları 1936 yılından sonra yeni kurulan İktisat Fakültesi içinde devam etmiştir.

Maliye Bölümü, bilimsel alt uzmanlık alanlarına göre Maliye Teorisi Ana Bilim Dalı, Mali İktisat Ana Bilim Dalı, Bütçe ve Mali Planlama Ana Bilim Dalı ve Mali Hukuk Ana Bilim Dalı olmak üzere dört ana bilim dalından oluşmaktadır. Maliye Bölümü’nde lisans seviyesinde %30 İngilizce müfredatla eğitim yapılmakta ve Arapça, Çince, Rusça, İspanyolca, Fransızca veya Almanca dilleri seçmeli ders olarak sunulmaktadır.

Sahip oldukları bilgi birikimi ile eğitim süreci boyunca kazandıkları inceleme, analitik düşünme ve problem çözme becerileri, gerek kamu kurumlarında ve gerekse özel kuruluşlarda kariyer mesleklerine girişte mezunlarımıza önemli avantajlar sağlamaktadır.

Maliye Bölümü mezunları Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda vergi müfettişliği, gelir uzmanlığı, Sayıştay denetçiliği, vergi ve idare mahkemeleri hakimliği, banka müfettişliği, serbest muhasebeci ve mali müşavirlik, ulusal ve uluslararası denetim şirketlerinde denetçilik gibi pozisyonlar başta olmak üzere, diğer bakanlıklar ve bağlı tüm kamu kurumları ile özel sektörde pek çok pozisyonda görev alabilmektedir. Bugüne kadar bölümümüz mezunları çok önemli görevler ifa etmişlerdir. Halen kamu idarelerinde, yargıda ve özel sektörde binlerce mezunumuz başarıyla görev yapmaktadır.

Her biri alanında tanınan değerli eğitim kadrosu, bugüne kadar eğitim ve öğretim görevlerini sürdürmelerinin yanı sıra, yaptıkları araştırmalar, hazırladıkları raporlar ve verdikleri görüşlerle ülkemizde ve diğer pek çok ülkede maliye ve vergi sistemlerinin yapılanmasına ve maliye politikalarının hazırlanmasına katkı sağlamışlardır. 
EKONOMETRİ BÖLÜMÜ
Ekonometri; iktisat, matematik ve istatistiğin birleşiminden oluşan bir disiplindir. Son yıllarda bilgisayar teknolojisindeki gelişime paralel olarak iktisadi teori ve hipotezleri sayısal tabana oturtabilme ve geçerliliklerini test edebilme olanaklarının artmasıyla birlikte ekonometri de hızlı bir şekilde gelişmiştir. Ekonometri Bölümü, iktisadın yanı sıra matematik, istatistik ve bilgisayar programlarını da bilen ve uygulayan öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


Öğretim üye ve yardımcılarının literatüre hâkim ve ek olarak mevcut literatüre katkılar sunduğu Ekonometri Bölümü’nde, teorik ve uygulamalı ekonometri alanlarını, teorik ve uygulamalı istatistik alanlarını ve doğrusal-doğrusal olmayan programlama, hedef programlama, üretim ve tedarik zinciri, karar verme teknikleri alanlarını kapsayan dersler okutulmaktadır. Ayrıca müfredatta bölüm öğrencilerinin paket program kullanımı ve programlama yeteneklerini geliştiren dersler de bulunmaktadır. Ekonometri bölümü öğretim üyeleri tarafından yürütülen Ekonometri, İstatistik ve Finansal Ekonometri olmak üzere 3 yüksek lisans ve bir de Ekonometri doktora programı bulunmaktadır. Ayrıca Fakültemizde sunulan ikinci seçmeli yabancı ders olanağı kapsamında Ekonometri lisans programında Arapça, Çince, Rusça, İspanyolca, Fransızca ve Almanca dilleri seçmeli ders olarak dört yarıyıl boyunca okutulmaktadır. 
Bölüm mezunları kamu ve özel sektörde çok geniş kariyer olanakları bulmakta olup; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Borsa İstanbul (BİST), tüm bankaların ve bakanlıkların araştırma birimleri, sigorta ve araştırma şirketlerinde çalışabilecekleri gibi bunlara ek olarak iktisatçıların istihdam edildiği her iş kolunda kariyer imkânına sahip olmaktadır.
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, hem içerde hem de uluslararası ilişkilerde meydana gelen gelişmelerin iç politika, siyaset bilimi ve yönetim alanlarında ortaya çıkardığı değişimler ile siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinde yol açtığı yeniliklerin gereği olarak programını sürekli olarak güncellemekte, öğrencilerini son bilgilerle donatmaktadır.

Bölümümüzde, zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı okutulmakta, daha sonra derslerin yarıya yakını İngilizce olarak yürütülmektedir. Ayrıca lisans düzeyinde, Arapça, Çince, Rusça, İspanyolca, Fransızca veya Almanca dilleri seçmeli ders olarak sunulmaktadır.

Lisans programımızda, ekonomi ve hukuk alanlarında yeterli sayıda ders yer almakta, bölüm derslerinin asıl yoğunlaştığı konular olarak, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, Türkiye’de siyasal yaşam, siyasal sistemler, siyasal davranış, siyasal tarih, siyasal düşünceler tarihi öne çıkmaktadır. Üçüncü sınıftan itibaren seçmeli derslerle Asya, Afrika, Amerika ve Avrupa gibi bölgesel çalışmalara yoğunlaşma imkânı da bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz, Türkiye’de ve dünyada kamu ve özel sektör kuruluşlarında başta diplomatik görevler olmak üzere bilgi, özgüven ve yetenek gerektiren kariyer imkânlarını hedefleyebilirler. Bu konuda, bakanlıkların dış ilişkiler bölümleri başta olmak üzere TİKA, YTB gibi uluslararası kuruluşlarımız ile AB ve BM kuruluşları ve projelerinde, bankalar ve şirketlerin yurtiçi ve yurtdışı temsilciliklerinde, uluslararası STK’larda, geleneksel, yeni/sosyal medya kuruluşlarında istihdam olanakları bulabilirler. Bölümümüzün sunduğu Erasmus+ ve Mevlana yurtdışı öğrenci değişim programı ve yurtdışı staj olanakları ile öğrencilerimiz iyi bir kariyer için ilk adımlarını daha öğrenci iken atabilirler.
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
Turizm İşletmeciliği Bölümünün temel amacı kamu ve özel düzeyde turizm endüstrisine nitelikli üst düzey yöneticilerin istihdam edilmesini sağlamaktır. 2005-2006 Eğitim Öğretim Yılı’nda öğrenci almaya başlayan bu bölümde, turizm dersleri ve sektörel ağırlıklı otomasyon eğitim sistemleri ile, İktisat ve İşletme dersleri de okutulmaktadır. Ayrıca, Mesleki Yabancı Dil İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Arapça, Çince ve Rusça dersleri de bulunmaktadır. 
Staj mezuniyetin zorunlu bir parçası olup ikinci ve üçüncü sınıfta yaz dönemlerinde öğrencilerimiz turizm işletmelerinde toplam 60 işgünü staj yapmaktadırlar. 8. yarıyılda ise, zorunlu olarak üç ay boyunca işletmelerde işbaşı eğitimine katılmaktadırlar. Bu eğitimi başarı ile tamamlayan öğrencilere istihdam garantisi sağlanmaktadır. Bölümümüzün sektör ile iş birliği güçlü olup, Turizm İşletmeciliği Kulübü aracılığı ile araştırma gezilerine gidilmekte, sektör temsilcilerinin uzmanlıklarından yararlanılmakta ve toplantılar düzenlenmektedir. Erasmus kapsamında öğrenci ve öğretim üyesi değişim anlaşmaları da bulunmaktadır. Bölümümüzde halen beş profesör, bir doçent, üç doktor öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi, altı araştırma görevlisi bulunmakta, hocalarımız uluslararası/ulusal projeler yapmakta ve toplantılara katılmaktadırlar. 
Turizm İşletmeciliği Bölümünde 1982 yılından beri süregelmekte olan tezli yüksek lisans programından ve 2011-2012 yılından bu yana yürütülen doktora programından mezun olanlar özel sektörde ve üniversitelerde görev yapmaktadırlar. İktisat Fakültesi’nin vizyonuna ve misyonuna uygun olarak, bölümümüz daha büyük projelere imza atmak için başarılarını sürdürmeye çalışmaktadır.
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
Türkiye’de sosyal politika ve eğitiminin beşiği olan bölümümüz, sosyal siyaset, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, iş hukuku, sosyal güvenlik, çalışma sosyolojisi ve çalışma psikolojisi, sendikacılık ve toplu pazarlık alanlarında ekol olmuştur. Bölümümüz Türkiye'de çalışma hayatı ile ilgili kurum ve kanunların şekillenmesinde doğrudan ve dolaylı biçimde etkili olmuş yüzlerce öğretim üyesi bürokrat siyasetçi sendikacı yönetici yetiştirmiştir.


Bölümümüzde öğrencilere genel iktisat ve işletme eğitimiyle birlikte, insanın toplumsal hayatına ve çalışma yaşamına ilişkin konular, sosyal, hukuksal ve ekonomik açılardan uzmanlık düzeyinde öğretilmektedir. Toplumsal refah ve mutluluğun sağlanmasını hedefleyen sosyal politika, sosyal güvenlik, sosyal planlama, şehircilik ve çevre sorunları disiplinleri bölüm öğrencilerinin eğitimini alacağı konular arasındadır. Çalışma ilişkileri ise bölümümüzdeki öğrencilerin daha ayrıntılı olarak üzerinde durduğu ikinci alandır. Bireysel ve toplu düzeyde işçi-işveren ilişkileri, sendikacılık, toplu pazarlık ve insan kaynakları yönetimi ile ücret, istihdam, işsizlikle mücadele ve verimlilik konuları bölümümüzün ders programında yer almaktadır. 


Mezunlarının kamu kesimi ve özel sektörde çok farklı alanlarda iş ve kariyer imkânı bulduğu Bölümümüz, insan kaynakları alanında tercih edilen bir kurumdur. Bölümde 10 profesör, 4 doçent, 8 doktor öğretim üyesi dâhil 37 kişilik Türkiye'nin en güçlü çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri akademik kadrosuyla, bir doktora, iki tezli ve bir tezsiz yüksek lisans programı yürütmektedir. Bölümümüzde öğrencilerimize lisans düzeyinde, Arapça, Çince, Rusça, İspanyolca, Fransızca veya Almanca dilleri seçmeli ders olarak sunulmaktadır.
İŞLETME BÖLÜMÜ
İşletme bölümünün genel amacı, akademiye ve iş dünyasına saygın bilim insanı ve yöneticiler eğitmek ve yetiştirmektir. Bu doğrultuda, ülke ekonomisinin gereksinim duyduğu çağdaş işletmecilik anlayışına sahip ve özellikle uluslararası işletmecilik alanında bilgili ve nitelikli işletme yöneticilerinin yetiştirilmesini amaç edinmiştir. Bölümümüzde 6 profesör, 7 doçent, 7 dr. öğretim üyesi, 2 dr. öğretim görevlisi ve 8 araştırma görevlisi çalışmaktadır. Lisans seviyesinde %30 İngilizce müfredatla eğitim yapılmakta ve öğrencilerimize Arapça, Çince, Rusça, İspanyolca, Fransızca veya Almanca dilleri seçmeli ders olarak sunulmaktadır.

Bölüm müfredatımızda İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Ekonometri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümleri derslerinin, diğer İşletme fakültelerinden farklı olarak daha yoğun olması, bölüm mezunlarının sadece mikro düzeyde işletmeci bakış açısı yerine, işletmenin dış çevresini oluşturan makro düzeydeki faktörlerin de etkin bir şekilde analiz edilebilmesinin amaçlanması sonucudur. Bölümümüzde ilk iki yıl iktisat, işletmecilik, matematik, istatistik, hukuk ve bilgisayar alanlarında temel eğitim, üçüncü ve dördüncü yıllarda ise yönetim, finans, muhasebe ve pazarlama gibi işletme disiplininin tüm alt dallarına ilişkin orta ve ileri düzeyde uzmanlık derslerine yer verilmektedir. Son iki yılda bu konular, yan disiplinlerden sayısal karar alma teknikleri, bankacılık-finansal kurumlar ve Türk vergi sistemi gibi uzmanlık gerektiren dersler ve mesleki İngilizce ile desteklenmektedir. Ayrıca, son yıl yarıyıl başına üçer seçimlik ders alma hakkı tanınarak, öğrencinin seçmiş olduğu işletmecilik alanında uzmanlaşmasına olanak sağlanması amaçlanmaktadır.
Türkiye’deki ilk İktisat Fakültesi olma ayrıcalığına sahip Fakültemiz, 7 bölümü ve 8 diploma programıyla sosyal bilimler alanında interdisipliner çalışma imkanlarını geliştirmiştir. Diğer disiplinlerle temas halinde geniş araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmekte ve bu sayede toplumun her kesimiyle, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla temas halinde olmakta ve iş birliği içinde çalışmaktadır. Uluslararası düzeyde akademik kadroya sahip, nitelikli eğitim veren, araştırma ve yayınları ile saygın ve öncü bir fakülte olmaktır. 


Öğrenci merkezli modelle eğitim-öğretim faaliyetlerinin uluslararası standartlara taşınması programlarınızın akreditasyonu gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin öğrenmek istediği yabancı dilde seçmeli dersleri tamamlayarak uluslararası fırsatlara hazır hale getirilmesi amacıyla Fakültemizde seçmeli ikinci yabancı dil dersi kapsamında Çince, Rusça, Arapça, İspanyolca, Fransızca ve Almanca dersleri başlamıştır.

Fakültemizde öğrencilerimize gerek akademik gerekse mesleki kariyer anlamında katkı sağlayan, türlü alanlarda yetkin kişilerin sunduğu eğitimler verilmektedir. Öğrencilerimizi mesleki kariyerlerinde destekleyecek olanaklar konusunda bilgilendirmek ve direkt staj ve iş imkanlarını değerlendirebilecekleri ortamlar hazırlamak ve iş dünyası ile buluşmalarını sağlamak üzere birçok toplantı, seminer, konferans ve iş birlikleri geliştirilmektedir. 


Kütüphane:
Asım Kocabıyık Okuma Salonu’nda 250 kişilik bir okuma salonu, öğrencilerin katalog tarama ve akademik çalışmaları için kullanacakları bilgisayar odası, ödünç verme bölümü ve yönetici odası mevcuttur. 60.000 kitap, 6.000’den fazla Yüksek Lisans-Doktora Tezi ile 20.000 cilt süreli yayın koleksiyonu bulunan kütüphanemiz, pek çok kütüphaneden farklı olarak sadece öğretim üyelerine değil, öğrencilerimize de ödünç kitap verme hizmeti sunmaktadır.


Öğrenciler kimliklerini göstererek kayıtlarını yaptırıp, fakülte ile ilişkileri kesilinceye kadar tüm yayınları, yararlanma ilkelerine uygun olarak kullanabilirler. Kitaplar belirli süreler için ödünç alınabilmektedir. Süreli yayınlar, tezler ve başvuru kaynaklarından ise ya kütüphane içinde okuyarak ya da fotokopi çekerek yararlanılabilmektedirler.


Kulüpler:
Öğrenci kulüpleri hem sosyal hayat hem de mesleki kariyer açısından öğrencileri için eşsiz imkanlar sunmaktadır. Kulüpler öğrencilerimize, öğrenciler arasındaki iletişimin aracı olması, organizasyon yeteneklerinin geliştirilmesi, çevre bilinci, toplumsal farkındalık, motivasyon, özgüven, takım çalışması, sorumluluk bilinci, gönüllülük anlayışı gibi pek çok kazanım sağlamaktadır. 


Fakültemizde kültürel, mesleki ve akademik alanlarda faaliyet gösteren 14 kulübümüz bulunmaktadır. Her yıl gerçekleştirdikleri onlarca etkinlikle, kulüplerimiz üniversitenin en etkin kulüpleri arasına girmiştir. Diğer üniversiteler, akademik ve mesleki çevreler ile de iş birliği içinde geliştirici faaliyetler ve fikirler üretmeye devam etmektedirler.


Sportif Faaliyetler:
İktisat Fakültesi spor takımları, her yıl “İstanbul Üniversitesi Spor Şöleni”ne katılmaktadır. Spor Şöleni futbol, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi ve satranç dallarında yapılmakta olup, İktisat Fakültesi tüm dallarda şölene katılmaktadır. Pek çok spor alanında Fakültemizin dereceleri bulunmaktadır.
Her sene fakültemizi yeni kazanan öğrenciler arasından yaptığımız seçmeler ile takımlarımıza yeni oyuncular katmaktayız ve gelişmeleri yönünde destek sunmaktayız. Fakülte olarak, her yıl bölümler arasında düzenlenen basketbol ve futbol turnuvalarını da desteklemekteyiz.
BLOKZİNCİR KULÜBÜ

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Blokzincir Teknolojisi Kulübü multidisipliner bir inovasyon teknolojisi olan Blockchain Teknolojisi ve Fintech alanında çalışmalar yürüten bir öğrenci topluluğudur. Vizyonumuz, Blockchain Teknolojisi ile ilgili hem ulusal hem uluslararası alanında araştırma-geliştirme çalışmaları yapan öncü bir kulüp olmaktır. Misyonumuz, Blockchain ve Fintech alanında eğitimler ve etkinlikler yaparak İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencileri için dijital dönüşüm farkındalığı yaratmaktır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Blokzincir Teknolojisi kulübü olarak hem ulusal hem uluslararası ağımız ve startup ruhuyla yapmış olduğumuz gönüllü çalışmalar ile İktisat Fakültesi öğrencilerine yeni ufuklar kazandırmayı amaçlıyoruz. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Blokzincir Teknolojisi Kulübü (Blockchain Technology Club), araştırma-geliştirme, eğitim, organizasyon, kurumsal iletişim ve sosyal medya birimleri aracılığıyla öğrencilerin bu ekosistemde yer alarak katma değer üretmesini sağlamaktadır.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KULÜBÜ

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğrenci Kulübü 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesinde kurulmuş köklü bir bölüm kulübüdür. Bölüm ve fakülte öğrencilerinin teorik eğitimi sürecinde elde ettikleri bilgiyi, pratikte bir deneyime ve sonrasında da bir birikime dönüştürmelerine yönelik eğitimler, seminerler, ulusal ve uluslararası nitelikte kongre ve konferanslar düzenlemektedir. Kamu, özel ve sivil sektörde çalışma hayatının dinamiklerini tanıyarak çalışma ve meslek ahlakı ile topluma ve ülkeye faydalı üretken bireyler olma hedefiyle düzenlenen bu etkinliklere 1992 yılından beri devam eden kulübümüz, bölüm ve fakülte öğrencilerine bu misyonu taşıyan ilk kulüptür. Son dönemde akademik, kültürel, mesleki ve sosyal inovasyon ağırlıklı etkinliklerle kulübümüz öğrencilerimizin sosyal farkındalığı yüksek, bilgili, deneyimli ve birikimli bireyler olarak yetişmeleri için kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir.

ESPOR

Günümüz dünyasının gelişen teknolojisi sayesinde yeni ortaya çıkmış bir dal olan e-sporun (elektronik spor), ağırlıklı olarak genç nesil olmak üzere yaş ve cinsiyet fark etmeksizin bu dala ilgi duyanlar adına daha anlaşılır hale getirmek, bu dala gönül verenleri ortak bir paydada buluşturmak ve şimdiden küçümsenmeyecek bir popülariteye sahip olmakla birlikte gelecekte kendine çok önemli bir yer bulacak olan e-spor dalında ülkemizi temsil edecek olan sporcuların şimdiden yetişmesine yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bir kulübüz.

ETİK KULÜBÜ

Etik, bireysel bir davranış olmanın yanı sıra ekonomik ve sosyal hayatın diğer alanlarını da kapsamaktadır. Her birimiz gerek iş hayatımızda gerekse günlük yaşantımızda belirli etik kurallara uymak yükümlülüğündeyiz. Yaşantımızı kolaylaştırmak adına etik kurallar, vazgeçilemez bir yer tutmaktadır. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi altında kurulan kulübümüz ile, her alanda süregelen etik ilkeleri anlatmaları üzere birbirinden değerli misafirleri ağırlamayı sürdürüyoruz. Finansal piyasalar, işletmeler, medya, çevre, kısacası hayatımız boyunca karşılaşabileceğimiz her konunun ve alanın etik kurallarını, sizlere birbirinden farklı etkinlikle ve çok değerli konuklarımızla sunuyoruz. Siz de yaşantınızı kolaylaştırmak, gireceğiniz her ortama kolayca uyum sağlayabilen bir birey olmak ve tüm bunların yanında kulüp yönetim süreçlerine dahil olarak iş yaşamına bir adım önde başlamak istiyorsanız aramızda yeriniz hazır!

GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Girişimcilik Kulübü 2013 yılında kurulmuş ve girişimcilik ekosisteminin içinde yer alarak üyelerine kariyer yolculuğunda eşlik eden bir kulüptür. Yıl içerisinde pazarlama ve girişimcilik zirvesi Marketing6; teknoloji, inovasyon ve girişimcilik zirvesi Shift Up; Sosyal Farkındalık Festivali SociAll Up ve çeşitli alanlarda inovatif eğitimler düzenleyen GK Akademi etkinliklerine imza atmaktadır. Girişim fikirleri üretip projelendirerek hayata geçirmek için destek olunan GK Growth’a da öncülük etmektedir. Yıl içerisinde yapılan tüm bu aktivitelerde girişimcilik ekosistemine stajyer istihdamı sağlarken, üyelerine ve katılımcılarına avantajlı bir sosyal ağ ortamı da sunmaktadır.

İKTİSAT KULÜBÜ

İktisat Kulübü gerek yaptığı etkinlikler gerekse sektörün öncü firmalarını öğrencilerle buluşturan İstanbul Üniversitesi’nin öğrenci eliyle kurulan ilk ve en büyük öğrenci topluluklarındandır.

Kulübümüz 1992 yılında sektörü anlamak isteyen ve onlardan sonra gelecek nesillerin de bilgi sahibi olabilmesi için girişimci öğrenciler tarafından kurulmuş bir öğrenci kulübüdür. Kurulduğu yıldan itibaren her yıl kendisini geliştirerek ilerleyen, kümülatif özelliğini her zaman koruyan, yeniliğe açık ve tamamen öğrencilere ait olan bir kulüptür. Kulübümüzün amacı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencilerinin akademik imkânlardan faydalanmasını sağlamak, iktisadi bilimleri ve bunlara bağlı bilimler ile ilgili teorik ve pratik bilginin bütün yönleri ile paylaşılmasını sağlayıp öğrencilerin mesleki açıdan gelişmesine ve desteklenmesine katkıda bulunmak, üyelerin kariyer gelişimine katkıda bulunmak, mesleki anlamda paylaşım ortamını sağlamak amacıyla etkinlikler, programlar düzenlemektir.

İŞLETME KULÜBÜ

İşletme Kulübü 2007 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Misyonu gereği derslerde alınan teorik eğitimi pratiğe dönüştürmek ve aynı zamanda öğrencilerin hem kamu hem de özel sektörde hangi alanda çalışabilecekleri konusunda onlara ışık tutabilecek bir öğrenci kulübüdür. Çeşitli organizasyonlar, seminerler, firma-öğrenci buluşmaları ve etkinlikler düzenleyerek onlara network ağı kazanacakları bir platform oluşturmayı, bunu da sosyal sorumluluk projeleriyle destekleyerek manevi, kültürel, sosyal, doğa ve eğitim yönünden geliştirmeyi hedef edinmiştir.

LİDERLER KULÜBÜ

Liderler Kulübü olarak İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin kariyer ve girişimcilik üzerine çalışmalar yapan aktif kulüplerinden birisiyiz. Yıl içerisinde yaptığımız büyük etkinlikler, eğitimler ve şirket gezileri ile öğrencilerin üst düzey yöneticilerle, insan kaynakları yetkilileriyle ve diğer alanlarda donanımlı kişilerle tanışmalarına, onların tecrübelerinden ve tavsiyelerinden faydalanmalarına, sosyalleşmelerine ve kişisel gelişimlerini sağlamalarına yardımcı oluyoruz. Kulüp içerisinde şirketlerin organizasyon yapılarına uygun olarak işleyen çalışma sürecimiz sayesinde, ekip arkadaşlarımıza temel düzeyde iş hayatını tecrübe etme fırsatı sağlıyoruz.

MALİYE KULÜBÜ

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Kulübü 26.03.1996 tarihinde üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olup bir grup öğrenci tarafından “Farklı Düşünmek İçin” sloganıyla resmi olarak faaliyetlerine başlamıştır.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Kulübü’nün temel amacı, yapılacak etkinlikler ile öğrencilerin iş ve entelektüel hayata hazır ve rekabette avantajlı olmalarını sağlamaktır. Yaptığı etkinlikleri en iyi şekilde yerine getiren ve profesyonellere taş çıkartan kulübün, entelektüel ve akademik bir çizgisi vardır. 1996’dan bu yana birçok yönetim ve başkan değiştiren Maliye Kulübü, bu değişimlerin her birinde kendini bir basamak daha yukarıya taşıyarak farkını ortaya koymuştur.

“Farklı Düşünmek İçin” sloganıyla yola çıkan kulübümüz farklı alanlarda birçok faaliyete imza atarak çeşitli alanlarda başarılar elde etmişlerdir. Kurumsallığa önem veren ve ciddiyetinden ödün vermeyen Maliye Kulübü, 5 farklı departmandan oluşmaktadır.

MÜZİK KULÜBÜ

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Müzik Kulübü, üniversitemizin beş sene önce kurulan kulüplerinden birisidir. Kulübümüz, yılın çeşitli zamanlarında konserler düzenleyerek üyelerine birçok sahne deneyimi fırsatı sunmuştur. Bunun dışında müzisyenlerle söyleşiler düzenleyip öğrencilerin müzik hakkında fikirlerinin gelişmesini sağlamıştır. Kulübümüzün, öğrencilere müziği sevdirmesinin dışındaki en temel ve bizce de en önemli amaç, güçlü ve çok güzel arkadaşlıkların müzik sayesinde kurulması olmuştur. Bu sebeple müzik sevgimize ortak olacak arkadaşlar arıyor, müzikle ilgilenen herkesi kulübümüze bekliyoruz.

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ

2004 yılında kurulan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü (SUİK), kuruluşundan bu yana geçen 16 yıllık süreçte önemli etkinliklere imza atarak İktisat Fakültesi’nin aktif kulüplerinden biri olagelmiştir. SUİK, bölüm derslerinin haricinde üniversitede bulunmayı verimli hale getirmeyi ve bireylerin entelektüel birikimlerinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Güncel toplumsal ve akademik konuları yakından takip ederek bunlarla alakalı çeşitli konferanslar, söyleşiler, seminerler düzenleyen kulübümüz aynı zamanda akademik yetkinliklerini ve entelektüel birikimlerini artırmaya yönelik okuma grupları ve sinema söyleşileri düzenlemektedir. Ayrıca SUİK siyaset, uluslararası ilişkiler ve ekonomi ile ilgilenen 84 tane öğrenci kulübünü bir araya getiren Türkiye İİBF Kulüpler Ağı'nın kuruluşunda yer almaktadır. Kulübümüz gelecekte düzenli biçimde dergi çıkarmayı ve kadrosunu farklı disiplinlerden gelecek öğrencilerle genişletmeyi hedeflemektedir.

TİYATRO KULÜBÜ

İstanbul İktisat Sahnesi, Türkiye’nin ilk İktisat Fakültesi’ne sahip olan İstanbul Üniversitesi bünyesinde 1988 yılında sabit bir mekân olmadan kurulmuş bir kulüptür. Daha sonra rahmetli Türkel Minibaş Hocamızın desteğiyle hâlâ kullanmakta olduğumuz sahne, bir depo olarak bize tahsis edilmiştir. Mezunlarımızın kendi emekleriyle başlangıçta “Dionysos Sahnesi” haline getirilen bu mekân, Türkel Hocamızın vefatından sonra adını ve anısını yaşatmak için “Türkel Minibaş Sahnesi” adıyla kullanılmaya başlanmıştır. Yönetmensiz çalışma biçimini benimsemiş İstanbul İktisat Sahnesi, tercihen deneyimlerin aktarımı yoluyla ilerleyen ve kolektif bilinç oluşturmaya çalışan, süreç boyunca birlikte hareket eden bir topluluktur.

Her sene okulların açılmasıyla beraber yeni üyelerin de gelmesiyle birlikte İktisat Sahnesi’nin 3 ana periyottan oluşan oyun çıkarma süreci başlar. İlk dönem temel eğitim çalışmaları ve teorik aktarımlarla ilerler. Yeni üyelerimizin hem sahneye hem de işleyişe alışmasına yönelik türlü çalışmalar yapılır. İlk periyodu oyun seçimiyle kapatırken ikinci periyoda seçtiğimiz oyunun dramaturjisiyle başlarız. Dramaturji sürecinin sonunda oyun, İktisat Sahnesi’nin yorumlarıyla harmanlanmış son halini almış olur ve böylece üçüncü periyot başlar. Bu süreçte mevcut ekip oyunun provalarını alır, gerekli prodüksiyonu tamamlar ve oyunu prömiyer için hazır hale getirir. İlk oyununu geleneksel olarak kendi sahnesinde oynayan İktisat Sahnesi, sonraki süreçte hem şehir içinde farklı yerlerde oynar hem de şehir dışındaki tiyatro şenliklerine katılır.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ KULÜBÜ
Kulübümüz 2014 yılından bu yana bölüm öğrencilerinin sektörle kaynaşmasını ve bölüme girdikten hemen sonra sektör ve öğrencinin arasındaki bağı kurmayı hedefler. Bunun yanı sıra kulübümüzün sosyal sorumluluk etkinliklerimiz ve bölüm öğrencilerini kendi içinde kaynaştırmaya yönelik çalışmaları da bulunmaktadır. Bölüm hocalarımızın öğrenci odaklı çalışmaları sayesinde kulübümüz daima hocalarımız tarafından desteklenir ve onların da yol göstermesi ile ilerler. Kısacası kulübümüz bir öğrenci kulübünün olması gerektiği gibi öğrenciyi öğrenci emeğiyle sektör ve hocalarla kaynaştırır ve öğrencinin sosyal yönünü geliştirmeyi hedefler

Vizyonumuz nedir?

Her yıl yaklaşık olarak 90 kişinin mezun olduğu bölümümüzde bir aidiyet duygusu oluşturup mezunlarımızın hiç kopmayıp birlikte iyi işlere imza atmak.

Misyonumuz nedir?

İçinde bulunduğumuz her dönemde öğrenci için en iyisini hedefleyerek güzel bağlar kurup iletişim yetilerini arttırmak.

Etkinliklerimiz ise genellikle öğrenci kariyeri odaklıdır. Anlaşmalı olduğumuz şirketlerle dört yıldır düzenli olarak kariyer günleri düzenliyoruz. Sektörün ileri gelen otelleriyle yılda 4-6 defa buluşma düzenleriz.

Bunun dışında sosyal sorumluluk projelerinde yer alırız, kitap bağışları, barınak ziyaretleri ve sıfır atık projesi gibi projelerde yer alıp bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bunların da yanı sıra öğrenci odaklı etkinliklerimiz olmaktadır. 4 dönemin de birbirini tanıması amacıyla doğa yürüyüşlerimiz, keşif gezilerimiz konaklamalı kış turizmi turlarımız öğrencilerin arasında bağ kurmayı amaçlar ve genellikle gezi sonlarımızda yeni arkadaşlıklar ve daha sağlam öğrenci-hoca ilişkisi gözlemleriz.

TÜDİAK

Türk Dünyası İktisadi Araştırmalar Kulübünün amacı, küreselleşen dünya ekonomisindeki başta Türkiye ekonomisi olmak üzere diğer Türk devletlerinin ekonomisini milli şuur çerçevesinde, milli kulüp güçlü iktisat benliğinde anlamak ve anlatmaktır. İktisadi anlamda konferanslar, seminerler düzenleyerek öğrencilerin bu konular üzerinde bilgi sahibi olması için 2017 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi çatısı altında kurulmuş öğrenci kulübüdür.

YEDİNCİ SANAT SİNEMA KULÜBÜ

Yedinci Sanat Sinema Kulübü İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne bağlı bir kültür sanat kulübüdür. Amacımız katılım sağlayan öğrencilerin sinema üzerinden sanat bilinci edinmesi ve entelektüel kaygı kazanmalarıdır. Bu amaç doğrultusunda belli seçkilerden oluşan sinema gösterimi, okuması ve tartışması gibi etkinlikler düzenlemekteyiz. Bunun yanı sıra üniversite içi, dışı gezi ve etkinlikler düzenlemekteyiz.


E-posta: iuiktisatiletisim@istanbul.edu.trBölümlerBölüm Başkanının Mesajı
Sevgili gençler,

Sizleri Türkiye sosyal politika ve eğitiminin beşiği bir bölüme davet etmekten dolayı gururluyum. Tarihi Fakültemizden de eski olan Bölümümüz, İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü adıyla kurulmuştur ve Fakültenin nüvesini oluşturan bir bölüm olarak iktisadın insana ilişkin / insani yanını temsil etmektedir. YÖK'e kadar Sosyal Siyaset kürsüsü adıyla anılan Bölümümüz, Türkiye'de sosyal siyaset dendiğinde akla gelen ilk merkez, bu alanın öncü eğitim kurumu, öncü, siyaset yapıcılar ve uygulamacılar için görüşlerinden yararlanılan bir ocak olmuştur.

Kurucusu Prof. Gerhard Kessler'in görüşlerinin ve karakterinin biçimlendirdiği bu ekolün gelenekleri, Orhan Tuna ve takipçileri olan akademisyenler tarafından oluşturulmuş; Bölüm, tüm Türkiye için sosyal siyasetin akademik merkezi olma özelliğini muhafaza etmiştir.

Sabahattin Zaim, Nevzat Yalçıntaş, Nusret Ekin, Metin Kutal, Toker Dereli, Turan Yazgan gibi öncü hocaları, sosyal siyaset, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, iş hukuku, sosyal güvenlik, çalışma sosyolojisi ve çalışma psikolojisi, sendikacılık ve toplu pazarlık alanlarında ekol olmuş, yüzlerce öğretim üyesi bürokrat siyasetçi sendikacı yönetici yetiştirmiş; Türkiye'de çalışma hayatı ile ilgili kurum ve kanunların şekillenmesinde doğrudan ve dolaylı biçimde etkili olmuşlardır. 

Geleneğinden beslenen Bölüm, verdiği güçlü temel iktisat formasyonu yanında, mezunlarının ihtiyaç duyacağı bilgilerle sürekli güncellenen zengin bir müfredat sunmaktadır. Bu yönüyle de her zaman model bölüm vasfı taşımıştır.

Mezunlarının kamu kesimi ve özel sektörde çok farklı alanlarda iş ve kariyer imkanı bulduğu Bölümümüz, insan kaynakları alanında tercih edilen bir kurumdur. 

Bölümde 10 profesör, 4 doçent, 8 doktor öğretim üyesi dahil 37 kişilik Türkiye'nin en güçlü çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri akademik kadrosuyla, bir doktora iki tezli ve bir tezsiz yüksek lisans programı yürütülmektedir.

Prof. Dr. H.İbrahim Sarıoğlu


BÖLÜM TANITIM KATALOĞU
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ HAKKINDA
Sanayi devriminden itibaren geniş kesimlerin çalışma hayatına katılmaları ve artan refah seviyesi, toplumların dikkatini çalışma ilişkilerine ve sosyal hizmetlere yöneltmiştir. İçinde bulunduğumuz küreselleşme çağında ise hızla gelişen enformasyon teknolojisi ile konunun önemi daha da artmıştır. Bu durum sözü geçen alanlara akademik ilginin artmasına neden olmaktadır.

Araştırma ve eğitim faaliyetlerini, genel düzeyde sosyal sorunlar ve sosyal hizmetlerde, özel olarak da işçi ve işverenler arasındaki çalışma ilişkileri alanlarında yoğunlaştıran Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, bu alanda Türkiye’de ilk ve en büyük birim olma özelliğine sahiptir.
Bölüm öğrencilerine genel iktisat ve işletme eğitimiyle birlikte, insanın toplumsal hayatına ve çalışma yaşamına ilişkin konular, sosyal, hukuksal ve ekonomik açılardan uzmanlık düzeyinde öğretilmektedir.Toplumsal refah ve mutluluğun sağlanmasını hedefleyen sosyal politika, sosyal güvenlik, sosyal planlama, şehircilik ve çevre sorunları disiplinleri bölüm öğrencilerinin eğitimini alacağı konular arasındadır. Çalışma ilişkileri ise, bölümdeki öğrencilerin daha ayrıntılı olarak üzerinde durduğu ikinci alandır. Bireysel ve toplu düzeyde işçi – işveren ilişkileri, sendikacılık, toplu pazarlık ve insan kaynakları yönetimi ile ücret, istihdam, işsizlikle mücadele ve verimlilik, bölümün ders programında yer almaktadır.

Bölüm mezunları, bankacılık ve finans sektörü de dahil olmak üzere özel sektördeki bütün iş kollarında, sendikalarda uzman, denetçi ve üst düzey yönetici olarak iş bulma imkanına sahiptir. Ayrıca başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere tüm resmi kuruluşlarda müfettiş ya da uzman personel olarak istihdam edilmektedirler.

BÖLÜM TARİHÇESİ    
Ülkemizde batılı anlamda ve müfredat ile Sosyal Siyaset eğitimi ilk defa 1934 yılında Hukuk Fakültesi bünyesinde kurulmuş bulunan “İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü”’nde başlamış; 1936 yılında adı geçen enstitünün çekirdeğini teşkil ettiği İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde, “Sosyal Siyaset Kürsüsü” adı altında devam ettirilmiştir. Sosyal Siyaset Kürsüsü Ord. Prof. Dr. Gerharhd Kessler, Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Prof. Dr. Orhan Tuna’nın gayretleriyle Fakülte’nin temel kürsülerinden biri haline gelmiştir.

YÖK reformu ile birlikte, kürsü sistemi sona ermiş ve Sosyal Siyaset Kürsüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü adı altında Fakültenin beş bölümünden biri olmuştur.

İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü daha kürsü olarak kurulduğu ilk günden itibaren Türkiye’de sendikacılığın gelişiminde önemli bir role sahip olmuştur. Bölümümüzün geleneklerinin başında “Sosyal Siyaset Konferansları”’nın düzenlenmesi gelmektedir. Çalışma hayatına ilişkin temel sorunların tartışıldığı ve çözüm önerilerinin sunulduğu “Sosyal Siyaset Konferansları” 1948 yılından günümüze düzenli şekilde yapılmakta; 2003 yılından bu yana da hakemli bir dergi olarak yayına devam etmektedir. Buna ilaveten, bölüm mezunlarımız ve öğretim üyelerimiz geçmişten günümüze devletin çeşitli kademelerinde önemli roller üstlenerek çalışma hayatına yön veren kurumların kuruluşunda, gelişiminde ve kamu politikalarının belirlenmesinde önemli görevler almaktadırlar.

1980 Sonrası dönemde bölümümüzün büyümesi ve gelişmesinde Prof. Dr. Sabahattin Zaim, Prof. Dr. Turan Yazgan, Prof. Dr. Metin Kutal, Prof. Dr. Toker Dereli, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş ve Prof. Dr. Nusret Ekin hocalarımızın önemli katkıları olmuştur.

BÖLÜM YÖNETİMİ
Prof. Dr. Halil İbrahim SARIOĞLU
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı

Yard. Doç. Dr. Hasan ŞENOCAK
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Yardımcısı

ANA BİLİM DALLARI
SOSYAL SİYASET VE SOSYAL GÜVENLIK ANA BİLİM DALI
Sosyal siyaset, bir yandan sosyal güvenlik kapsamında geniş toplumsal kesimlere yönelmekte, öte yandan bu kesimler içinde yer alan özel grupların sorunlarıyla da ilgilenmektedir. Böylece kadınlara, özürlülere, yaşlılara, gençlere ve çocuklara yönelik politikalar gibi konular sosyal siyasetin içinde kendisine yer bulmaktadır. Ek olarak sosyal siyaset çerçevesinde, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar, sosyal hizmetler, konut politikaları, sağlık politikaları, sosyal dışlanma ve yoksullukla savaş gibi konular yer almaktadır.

Bu Ana Bilim Dalı kapsamında, bölüm lisans öğrencilerine 4 yıllık eğitim-öğretim dönemi süresince Sosyal Siyaset, Sosyal Güvenlik Teorisi, Uluslararası Sosyal Siyaset ve Kuruluşlar, Sosyal Sorunlar Ekonomisi, Demografik Yapı Analizleri, Kentleşme ve Çevre adlı dersler verilmektedir.

İŞ HUKUKU ANA BİLİM DALI
İş Hukuku Ana Bilim Dalı, çalışma hayatına ilişkin mevzuatın ayrıntılı bir şekilde ele alınıp incelendiği bir disiplin dalıdır. Bireysel iş Hukuku, Uygulamalı Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku, Uygulamalı Toplu İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ile iş Sağlığı ve Güvenliği derslerinin teorik ve pratik olarak sunuluyor olması öğrencilere meslek yaşamlarında avantaj sağlamaktadır. Ayrıca çalışma hayatına girmek isteyen öğrenciler gerekli donanıma sahip olarak hayata atılma imkanı yakalamaktadır.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ ANA BİLİM DALI
Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Bölümümüzün temel disiplinlerinden biridir. Çalışma ekonomisi, insanın ekonomik yaşamdaki fonksiyonlarını, özellikle "Emek Arzı" açısından ele alan; işgücü piyasaları, işgücünün yapısı, hareketliliği; istihdam yapısı, işsizlik; ücretler, ücret sistemleri ve verimlilik üzerine çalışmalar yapılan bir alandır. Günümüzde işsizliğin vahim bir ekonomik sorun haline geldiği düşünüldüğünde, insan gücü planlaması, istihdam arttırıcı programlar ve işsizliği azaltıcı önlemler gibi emek piyasası politikalarının önemi giderek daha da artmaktadır. Bu çerçevede Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalı tarafından verilen dersler; Çalışma Ekonomisi, Ücret Teorileri ve Politikaları, Verimlilik Yönetimi, İstihdam ve İşsizlik, Emek Piyasaları Yönetimi ve Toplu Pazarlık Ekonomisi’dir.

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANA BİLİM DALI
İlk ortaya atıldığı dönem itibariyle sanayi sektöründe yer alan işçi-işveren ilişkilerini ifade eden Endüstri İlişkileri, endüstrileşmenin hızlanması ile birlikte tüm sektörlerdeki çalışma ilişkilerini kapsayacak şekilde genişlemiştir. Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, lisans programında öğrencilere Endüstri İlişkileri Teorisi, Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri, Türkiye’de Sendikacılık ve Toplu Pazarlık, Toplu Pazarlık Uygulamaları, İşçi Hareketleri Tarihi, Türkiye’de Çalışma İlişkileri Tarihi, Endüstriyel Demokrasi, Kamu Kesimi Yönetimi ve Endüstri İlişkileri adlı dersleri teorik ve uygulamalı olarak öğretmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI    
İnsan Kaynakları ve Yönetimi Ana Bilim Dalı, insan kaynakları planlaması, temel insan kaynakları fonksiyonları; iş analizi ve dizaynı, iş gören bulma ve seçme süreci, performans değerlendirme, ücret politikaları ve yöntemleri, oryantasyon ve eğitim, kariyer planlaması ve uygulama yöntemleri ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Bölümümüzde İnsan Kaynakları Anabilim Dalı tarafından verilen dersler; İnsan Kaynakları Yönetimi, Uygulamalı İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Stratejik Yönetim, Çalışma Psikolojisi, İş ve Meslek Ahlakı, Uyuşmazlık Çözme Yöntemleridir.

ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ ANA BİLİM DALI
Prof. Dr. Levent ŞAHİN
Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Levent ŞAHİN
Prof. Dr. Meltem DELEN
Prof. Dr. Levent ŞAHİN
Prof. Dr. Sayım YORĞUN
Doç. Dr. Başak Işıl ALPAR
Dr. Ögr. Ü. Ziya ERDEM
Dr. Ögr. Ü. Osman AKGÜL
Araş. Gör. M. Erkam KOCAKAYA
Araş. Gör. Ömer KOÇ 
Araş. Gör. Çiğdem ULUDAĞ (35. Md. Görevlendirme)
Araş. Gör. Siyret AYAS (35. Md. Görevlendirme)
Araş. Gör. Sera YILDIRIM (35. Md. Görevlendirme)


ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANA BİLİM DALI
Prof. Dr. Arif YAVUZ
Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR 
Prof. Dr. Tekin AKGEYİK
Prof. Dr. Umut OMAY
Doç. Dr. Nilgün TUNÇCAN ONGAN
Dr. Ögr. Ü. Mehmet GÜLER
Araş. Gör. Dr. M. Enes KAYAGİL
Araş. Gör. Samet YAŞAR 

İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI
Prof. Dr. Mustafa DELİCAN
İnsan Kaynakları ve Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Şelale UŞEN
Dr. Ögr. Ü. Neşe ÇAKI
Dr. Halil YILDIZ
Araş. Gör. Murat KALKAN

İŞ HUKUKU ANA BİLİM DALI
Prof. Dr. Halil İbrahim SARIOĞLU
İş Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı
Dr. Ögr. Ü. Hasan ŞENOCAK
Araş. Gör. Dr. Abdullah EROL
Araş. Gör. Uygar Ekim İÇMEZ
Araş. Gör. Muhammet Erturan

SOSYAL SİYASET VE SOSYAL GÜVENLİK ANA BİLİM DALI
Prof. Dr. Sedat MURAT
Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ
Prof. Dr. Recep SEYMEN
Doç. Dr. Faruk TAŞÇI
Dr. Ögr. Ü. Şenol KURT
Dr. Ögr. Ü. İlhan DOĞAN
Dr. Ögr. Ü. Emir KAYACAN
Araş. Gör. Dr. Selcan PEKSAN
Araş. Gör. Fazilet İrem GÜR

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIMIZ
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora Programı
Çalışma Ekonomisi Yüksek Lisans (TEZLİ)
Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yüksek Lisans (TEZLİ)
Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yüksek Lisans (TEZSİZ)
Sağlık Hizmetleri Yönetimi ve Ekonomisi Yüksek Lisans (TEZSİZ)

KISA HEDEF VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLERİMİZ
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü olarak ilk hedefimiz bölümümüzü tercih eden öğrencilerin, bölüm müfredatı kapsamında alacakları dersler sonucunda kendilerini daha nitelikli bireyler haline getirmelerini sağlamak ve öğrencilik sonrası hayata hazırlamaktır. 

Bölümümüz faaliyetleri kapsamında 68 yıldır sürdürülen “Sosyal Siyaset Konferansları”nın gerçekleştirilmesi ve çalışma ilişkilerinin temel sorunlarına yönelik düzenli olarak kongre, sempozyum ve çalıştaylar düzenlenmektedir.

Bölüm hakkında öğrenci adaylarının e-posta gönderip soru sorabileceği e-posta adresi;
ceko@istanbul.edu.trEkonometri iktisat bilimi içinde iktisadi olaylar ve değişkenler arasındaki ilişkileri araştırarak bunların modellenmesi amacı ile kullanılan teknikler bütününü içerir. Bu teknikler sayesinde laboratuvar imkânı olmayan iktisat bilimine önemli bir laboratuvar deney ve test imkânı sunar. İktisadi sorunları önce anlayabilmek, sonra çözebilmek, kısaca sorunlara ve zorluklara “çare olabilmek” ekonometrinin doğuşunda ve gelişiminde ana etken olmuştur. İktisat kuramlarınının matematiksel ve istatistiksel olarak ifade edilebilmesi çabaları, iktisadı “bilimsel” yapma çabalarının bir parçasıdır. Vurgulamak gerekir ki, iktisadı bilimsel yapma çabası, “bilim yapma”, veya “bilimi bilim için yapma” çabasının çok ötesinde; hem mikro düzeyde, hem makro düzeyde yaşanan iktisadi sorunları çözebilme çabasıdır. Makro veya mikro ölçekteki iktisadi fenomenler ancak ekonometrik teknikler yardımıyla test edilerek simule edilebilir. Böylece ekonomi biliminde devletin elindeki iktisadi enstrümanları hangi ağırlıkla kullandığında hangi iktisadi sonuçlara ulaşabileceğini ancak ekonometrik yöntemler sayesinde önceden bilebilir. Bu açıdan devletin özellikle planlama faaliyeti için ekonometri olmazsa olmaz bir araçtır. 
Ekonometri programında sahip olunan ekonometrik yöntemler, istatistiki teknikler, neredeyse mühendislik seviyesinde verilen matematik, bir çok bilgisayar programının kullanımı ve bilgisayar programlama gibi kazanımlar öğrencilerimizin veri madenciliği (data mining), veri bilimi (data science) ve yapay zeka (artificial intelligence) gibi modern alanlarda kendilerini yetiştirmesi için de sağlam bir alt yapı sunar.
Son yıllarda Nobel ekonomi ödüllerinin dağılımına dahi bakıldığında iktisat biliminin gelişiminde ekonometrik tekniklerin yeri daha da iyi anlaşılabilir. Modern İktisat biliminin gelişme sahası ekonometri bilimi haline gelmiş durumdadır. İktisat bilimindeki uluslararası çalışmalara bakıldığında da ekonometrik çalışmaların önemli bir yer tuttuğu malumdur.
Ekonometrik modelleme, İstatistik ve Yöneylem Araştırmalarına ait çalışmaları doğrultusunda, Wassily Leontief (1973), Lawrance Klein (1980), Trygve Haavelmo (1989), John Forbes Nash (1994), Vernon L. Smith (2002), Robert F. Engle ve Clive Granger (2003), Thomas J. Sargent ve Christopher A. Sims (2011) yapmış oldukları çalışmalarla “Nobel Ekonomi Ödülü”ne layık görülmüş bilim insanları olarak tarihteki yerlerini almışlardır. Bu gelişmeler Ekonometri biliminin oldukça değerli ve önemli bir disiplin olduğunu göstermektedir.

1982 yılında yayımlanan Yüksek Öğretim Kanunu ile İktisat Fakültesi bünyesinde kurulan bölümlerden biri de Ekonometri Bölümü olmuştur. Türkiye’deki ilk ekonometri bölümü ise ismini daha önce de zikrettiğim Harvard Üniversitesi Profesörlerinden Prof. Dr. Ahmet Kılıçbay tarafından mensubu olmanın şerefini yaşadığım İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 


 
Sekiz yarıyıllık eğitim sunan Ekonometri bölümü, İstatistik ve Yöneylem Araştırmaları olarak iki anabilim dalından oluşmaktadır. Ekonometri disiplini 1982 yılı itibariyle bölüm olarak eğitim vermeye başlamış olsa da temelleri, dünyada 1930’lu Türkiye’de ise 1960’lı yıllara dayanmaktadır. Ekonometri biliminin doğuşunda, iktisadi sorunların ve teorilerin anlaşılması ve çözülebilmesi arayışı ana etken olmuştur. Günümüzde özellikle yeni ekonometrik yöntemlerin gelişmesi İktisat biliminin anlaşılmasına ve yorumlanmasına ışık tutmaktadır. Ayrıca Ekonometri bilimi İktisat bilimi haricinde sosyal bilimler içerisindeki birçok alan ile birlikte, Sağlık Bilimleri alanında da sunduğu yöntemler ile geniş bir uygulama alanı bulmaktadır.
Öğretim üye ve yardımcılarının literatüre hâkim ve ek olarak mevcut literatüre katkılar sunduğu Ekonometri Bölümünde, teorik ve uygulamalı ekonometri alanları, teorik ve uygulamalı istatistik alanlarını ve doğrusal-doğrusal olmayan programlama, hedef programlama, üretim ve tedarik zinciri, karar verme teknikleri alanlarını kapsayan dersler okutulmaktadır. Ayrıca müfredatta bölüm öğrencilerinin paket program kullanımı ve programlama yeteneklerini geliştiren dersler de sunulmaktadır. Ekonometri bölümü, Lisans, 4 Yüksek Lisans ve 1 Doktora programı düzeyinde eğitim vermektedir. Bölüm öğretim üyelerinin çok sayıda Türkçe, İngilizce Almanca dillerinde kitapları, uluslararası saygın makaleleri ve Uluslararası ve Ulusal fonlar aracılığıyla yapılan projeleri mevcuttur. Bölümümüz çok sayıda ulusal ve uluslararası kongrelere ev sahipliği yapmakta ve öğretim üyelerimiz saygın eserleriyle bu tip diğer organizasyonlara da katılmaktadır.

Türkiye’deki ilk ekonometri konusundaki yayınlar bölümümüzün de kurucusu olan Prof. Dr. Ahmet Kılıçbay a aittir.

Daha önce de arz ettiğimiz üzere iktisat biliminin gelişme sahası günümüzde açıkça ekonometridir. Bununla birlikte ekonometri eğitimi klasik iktisat eğitiminden yoğun matematik, istatistik teknik ve özellikle son yıllarda gelişen veri teknikleri dikkate alındığında daha hızlı gelişmekte ve daha teknik bir hal almaktadır. Bu da iyi ekonometristlerin yetişmesini iktisat biliminin olmazsa olmazı haline getirmektedir. Klasik iktisat eğitiminin yanında bir ekonometrist aynı zamanda çok iyi bir matematik, istatistik ve bilgisayar bilgisine sahip olmak zorundadır. Bu da ekonometristlerin yetişmesini oldukça zor bir hale getirmektedir. Bu özelliği bile ekonometri bilimini iktsat içinde multidisipliner bir bilim dalı haline getirmektedir. Bölümümüzde görevli öğretim üyeleri aldıkları bu multidisipliner eğitim sayesinde sadece iktisadi araştırmalarda değil aynı şekilde sosyal bilimlerin her dalında yapılan araştırmalarda ulusal ve uluslararası bilime katkı sunmaktadırlar.

Bölüm mezunları kamu ve özel sektörde çok geniş kariyer olanakları bulmakta, Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Borsa İstanbul (BİST), tüm bankaların ve bakanlıkların araştırma birimleri, sigorta ve araştırma şirketlerinde çalışabilecekleri gibi bunlara ek olarak iktisatçıların istihdam edildiği her iş kolunda kariyer imkânına sahip olmaktadır.

Belki henüz ailemize katılmadınız, belki de katılmak üzereseniz. Biliniz ki sağlık, fen ve sosyal bilimlerde modellemenin çok önemli olduğu günümüzde, Ekonometri Bölümü İktisat Fakültelerinde özel bir yere sahiptir. Şimdi sizlere dostane Ekonometri disiplininden bahsetmek isterim.

Ekonometri Bölümü'nü tercih eden genç öğrencilerimiz, genelde analitik düşünce yeteneğine sahip olan ya da bu yeteneğini geliştirmek isteyen genç arkadaşlarımızdır. Ekonometri bölümünde öğrenim gören öğrencilerimiz iktisat derslerinin yanı sıra özelleştirilmiş içerikleriyle aldıkları ekonometri, matematik, istatistik ve bilgisayar dersleriyle bu yeteneklerini bilimsel bilgi ve teknoloji ile zenginleştirerek, gerek makro gerekse mikro iktisadi ilişkileri daha iyi analiz edebilme imkanına sahip olabilmektedirler. İktisadi meseleleri modellemek, iktisadi değişkenler arasındaki ilişkileri tahmin ve tahlil etmenin temelinde, iktisadın yer aldığı bir disiplinde sahip oldukları araç ve teknolojiyle diğer disiplinlere uyum sağlama konusunda da gözle görünür bir kazanım elde ederler.

Mezun öğrencilerimizle de vedalaşmıyoruz. Sahip olduğumuz master programlarıyla öğrencilerimizin Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması'nın özel alanlarında uzmanlaşmasını ve bu uzmanlığını piyasa düzeyinde veya akademik kariyerlerinde bir adım olarak kullanılabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz.

Ayrıca bölümümüz doktora programı güzide ülkemizin birçok üniversitesinde çalışan değerli bilim insanları ve hocaların akademik kariyerlerinde temel ve en büyük adım olarak yerini almıştır. Bölümümüz lisans, yüksek lisans ve doktora programıyla insan kaynağı yetiştirme bağlamında bir öncü niteliğindedir.

Sevgili öğrenciler! Siz de iktisadi meseleleri ilginç buluyor ve matematiği etrafı anlamada kullanılan bir dil olarak benimsiyorsanız, bölümümüz sizin için biçilmiş kaftan olacaktır. Sizleri ailemizin bir üyesi olarak görmeyi biz de heyecanla bekliyoruz.
İKTİSAT BÖLÜMÜ
Değerli akademisyen kadrosu ve yüksek öğrenci sayısı ile, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde yer alan İktisat Bölümü, Türkiye’nin en büyük iktisat bölümüdür. Kurulduğu 1936 yılından beri lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim vermektedir.

Türkçe ve İngilizce programlarıyla lisans ve lisansüstü seviyelerde eğitim veren Bölümümüz, iktisat kuramı temelinde, iktisadi olay ve olgulara analitik bir yaklaşım geliştirme hedefiyle matematik, istatistik ve ekonometri gibi nicel tekniklere ağırlık vermektedir. İktisat biliminin uygulama alanları göz önünde tutularak ve Türkiye ekonomisini tarihsel süreç içinde çeşitli yönleriyle tanıtarak iktisadi yaşamın çeşitli aşamalarında, araştırmacı ve uygulamacı olarak (planlamacı, analist, pazarlamacı, uzman, müfettiş vb.) çalışacak iktisatçılar yetiştirmeyi amaç edinmektedir. Bölümümüzde verilen derslerin birçoğu uygulama ders saatleriyle desteklenmekte ve bazı dersler bilgisayar laboratuvarında gerçekleştirilmektedir. Program ayrıca öğrencilerin kişisel ilgi alanlarına ve yeteneklerine bağlı olarak seçebilecekleri bir dizi seçmeli ders sunarak entelektüel vizyonlarını genişletmeyi amaçlamaktadır.

İngilizce programımızda verilen derslerin tümü İngilizce olarak yürütülmektedir. İktisat Bölümü ayrıca öğrencilerine Arapça, Çince, Rusça, İspanyolca, Fransızca veya Almanca dillerinden birini öğrenerek eğitimlerini tamamlama ve ikinci bir dili öğrenme fırsatı da vermektedir.

İktisat Bölümü, bütün teorik eğitimlerin yanı sıra, düzenlediği bilimsel ve sosyal etkinlikler ile öğrencilerini toplumsal hayata her yönüyle hazırlamayı da ilke edinmiştir. Buna ek olarak, sahip olduğu araştırma merkezleri ile güncel ve marka yaratacak konularda çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Avrupa'da ve Amerika'daki üniversitelerle Fakülte ve Bölüm bazında yapılan anlaşmalarla öğrencilerimize yurt dışında da eğitim alma imkânı sağlanmaktadır. 


DEPARTMENT OF ECONOMICS
With its distinguished academic staff and its high number of selected students, the Department of Economics at the University of İstanbul is the largest economics department in Turkey. It has provided education at undergraduate, graduate, and doctoral levels since its foundation in 1936.

Our department, which provides education at undergraduate and postgraduate levels with Turkish and English programs, focuses on quantitative techniques such as mathematics, statistics and econometrics, with the aim of developing an analytical approach to economic events and phenomena on the basis of economic theory. Considering the application fields of economics and introducing the dynamics of Turkish economy within the historical framework, the department aims at educating economists who will work as researchers and practitioners in various aspects of business and academic life, such as planner, analyst, marketer, expert, inspector, academic member, etc. 

Many of the lectures given in our department are supported with practical lectures and some lectures are held in the computer laboratory. The program also aims at broadening the intellectual scope of students by providing them with a range of elective courses that they can choose from, depending on their personal interests and aptitudes. All of the courses given in our English program are carried out in English. The Department also provides students with the opportunity to study a second foreign language during their studies by learning one of the languages of Arabic, Chinese, Russian, Spanish, French and German. 

In addition to all theoretical trainings, the Department of Economics has adopted the principle of preparing its students in all aspects of social life with the scientific and social activities it organizes. In addition, it continues to work on current and brand-creating subjects with its research centers. With the agreements made on the basis of Faculty and Department with universities in Europe and America, our students are provided with the opportunity to study abroad.
Akademik Başarılar
Prof. Dr. Dilek Demirbaş:
TÜBİTAK ve AB Projeleri:
•    2012- Alternatif Sağlık Turizmi, ANKARA
CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
•    2011- Türkiye’deki KOBİ’lerin karşılaşacağı temel sorunlar ve aşma teknikleri’, TÜRKİYE
TÜBİTAK Projesi
•    2008 – 2009 - Outbound Foreign Direct Investment of Indian Firms, HİNDİSTAN
AB Destekli Diğer Projeler

En İyi Makale:

•    Formal and Informal Barriers for Entrepreneurs Microeconometric Evidence from 197 Turkish SMEs
DEMİRBAŞ D.
The 14th International Business Research Conference, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 20 - 30 April 2011, cilt.1, no.1, ss.1-15

Ulakbim Yayın Teşvik Ödülü:

•    Mart 2014 - ULAKBİM Yayın Teşvik Ödülü (ULAKBIM Publication Encouragement)

Doç. Dr. Murat Ustaoğlu: Emerald Publishing Group tarafından yayımlanan ve Web of Science endeksinde taranan, International Journal of Ethics and Systems adlı dergide yayımlanan "The isse of interest (riba) in Abrahamic religions” başlıklı makalesiyle yılın en etkili makalesi ödülünü aldı.
Doç. Dr. Çiğdem Börke Tunalı: 3 adet TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) ödülü bulunmaktadır.

İşletme Bölümü Hakkında
Sevgili Öğrenciler,

İktisat Fakültesi 1936 yılında kurulmuş olup, Türkiye'nin ilk kurulan Fakültelerinden biridir. İktisat Fakültesi bünyesinde yedi farklı bölüm yer almaktadır. İşletme Bölümü bu bölümlerden birisidir. Hiç şüphesiz üniversite ve bölüm tercihi geleceğinizi şekillendirecek en önemli kararlardan biridir. Bu önemli kararı üniversitemiz ve bölümümüzden yana kullandığınız için sizlere teşekkür ediyorum. 

Genel Amacı: İşletme bölümünün genel amacı; akademiye ve iş dünyasına saygın bilim adamı ve yöneticiler eğitmek ve yetiştirmektir.

İş Olanakları: İşletme Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz nerelerde iş bulabilir? 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi hem eğitim kalitesine hem de kurumsal kültüre sahip olmasından dolayı, mezun olan öğrencilerimiz hem kamuda hem de özel sektörde birinci sırada tercih edilmektedir. Ayrıca, mezun olan öğrencilerimiz akademik alanda ilk sıralarda tercih edilmektedir.
Anabilim Dalları: İşletme Bölümümüzde, Finans Ana Bilim Dalı, Muhasebe Ana Bilim Dalı, Pazarlama Ana Bilim Dalı, Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı, Üretim Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı olmak üzere altı anabilim dalı yer almaktadır. 

Çalışan Öğretim Eleman Sayısı: Bölümümüzde 6 Profösör, 7 Doçent, 7 Dr Öğretim Üyesi, 2 Dr Öğretim Görevlisi ve 8 Araştırma Görevlisi çalışmaktadır.
Yüksek Lisans ve Doktora Programları: Bölümümüz kurulduğundan beri, işletmecilik alanında değişik sektörlere yönelik yüksek lisans ve doktora programları yürütmektedir. 

Bu programlar: İşletme Doktora, İşletme Yüksek lisans, Para ve Sermaye Piyasaları Yüksek Lisans, İşletme İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans, Sermaye Piyasaları Tezsiz Yüksek Lisans, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans, Muhasebe ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans. 

Ayrıca bölümümüzde Muhasebe araştırmaları merkezi yer almaktadır. Bölümümüzde aynı zamanda birçok bilimsel çalışma ve projeler yürütülmektedir.
Gelecekte iyi bir yerde olmak istiyorsanız bizi tercih etmelisiniz.

Sevgi ve Saygılarımla
Prof. Dr. Halim Kazan
İşletme Bölümü Başkanı


Akademik Başarılar​


Prof.Dr. Halim KAZAN    -    2015 yılı içinde; “Uluslararası teknoloji, yenilikçi ve girişimcilik tabanında sürdürülebilir gelişmelerin tartışıldığı, bilimsel bilgiler ve projelerin sunulduğu, Türkiye’nin tanıtıldığı 100 den fazla ülkeden 1000 den fazla katılımcının katıldığı buyük bir bilimsel organizasyonun başarıyla ile yürütülmesi ödülü”.
-    14. Ulusal işletmecilik kongresine değerli Katkı Ödülü 2015
-    2016 da düzenlenen Başkanlığını yürütmüş olduğum 15. Ulusal işletmecilik kongresi “Türkiye'de inovatif fikirlerin AR-GE tabanında teknolojiye dönüştürülmesi” ödülü. https://www.youtube.com/watch?v=UmczRZJRFDc
-    “International Conference on Global Competition and Innovation Management” Ödülü, 2017 (https://www.facebook.com/pg/kry.istanbul.edu.tr/posts/)
-    International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress ödülü 2018
-    II. International Conference on Global Competition and Innovation Management, Ödülü 2020 (https://kry.istanbul.edu.tr/en/_)
-    1999–2001, yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde (Rensselaer Polytechnic Institute, The Lally School Of Management &Technology) çeşitli projelerde araştırmacı olarak çalışmıştır.
-    Desteklenen Projeler
-    Gönüllü ve Sosyal Gençlik Projesi KAZAN H. (Yürütücü), Gençlik ve Spor Bakanlığı(2013-2015)
-    İstanbul Ahilik Haritasının Çıkarılması ve Ahisanat Tasarım Atölyesi Kurulumu KAZAN H. (Yürütücü)
-    Girişimciliğin Yolunu Küçükçekmece Aydınlatıyor KAZAN H. (Yürütücü)(2016-2017)
-    Çalışanların Sosyal Hayat Tutumlarının, Demografik Özelliklerine Göre Optimal Ölçekleme Teknikleri İle İncelenmesi(2018)
-    Çok sayıda Bilimsel Araştırma Projeleri(BAP)(2016-2020)
-    Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje Ödüller
-    Türkiye Bilimler Akademisi Yayın Teşvik Ödülü Ocak 2007
-    Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Ocak 2006
-    Türkiye Bilimler Akademisi Yayın Teşvik Ödülü
-    Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Ocak 2005
-    Türkiye Bilimler Akademisi Yayın Teşvik Ödülü
-    Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Temmuz 1999
-    2006 Arder Başarılı Bilim Adamı Ödülü
-    Başarılı Yönetici Ödülü, Niğde Üniversitesi 1997
-    Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı Yüksek Lisans Programı Başarı Ödülü, İstanbul 2005-2006
-    1999 Yaz Spor Etkinlikleri Organizasyon Katkı Ödülü
-    Türk Mühendisler Birliği Eğitime Katlı Ödülü 2010
-    1999 Aksaray Üniversitesi kuruluşu ve gelişimi kurucu üstün yöneticilik ödülü
-    Niğde Üniversitesi Başarılı Çalışma Ödülü 1998
-    Selçuk Üniversitesi Matematik Ve İnovasyon etkinlik ödülü 2017
-    Gebze Kaymakamlığı Mavi Gökyüzü “Proje Ekibi” Proje ödülü 2015
-    Çok sayıda En İyi Bildiri ödülleri
-    Çok sayıda En İyi Bildiri ödülleri
-    Çok sayıda Sosyal içerikli proje ödülleri
-    Çok sayıda değişik ödüllere layık görülmüştür.

Doç. Dr. Mahmut HIZIROĞLU    -    TÜBİTAK Bilim Adamı Destekleme Dairesi Başkanlığı 1 Yıl Süreli Yurtdışı Araştırma Bursu 2005-2006 (İngiltere-Northumbria University)
-    TÜBİTAK Bilim Adamı Destekleme Dairesi Başkanlığı 1 Yıl Süreli Yurtdışı Araştırma Bursu 2011-2012 (ABD-University of Florida)
Dr. Öğr. Üyesi Burçay YAŞAR AKÇALI    -    Nisan 2018 En İyi Bildiri Ödülü- Bitcoin İle Bazı Döviz Kurları Arasındaki Volatilite Etkileşiminin Analizi (Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi)
-    Ekim 2015 Etkin Piyasalar Hipotezinin Asimetrik Doğrusal Olmayan Birim Kök Testi İle Analizi: G-7 Ve E-7 Ülkeleri Örneği İsimli Bildiri İçin “İkincilik Ödülü” (Finans Bilim Platformu, 19. Finans Sempozyumu)
Dr. Öğr. Üyesi Elçin ŞİŞMANOĞLU    -    Nisan 2018 En İyi Bildiri Ödülü - Bitcoin İle Bazı Döviz Kurları Arasındaki Volatilite Etkileşiminin Analizi (Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi)
Öğr. Gör. Dr. Y. Burçak BOYDAK ÖZTAŞ    -    Patent Adı: Kalan İçerik Miktarını Adet-Sayı Olarak Ölçen Dijital Geri Sayım Aracı (Patent No: TR 2016 08094 B)

Mezunların iş imkanları

Mezunlarımız hem ulusal hem de uluslararası ticari işletmelerin Pazarlama, Finans, Muhasebe, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları alanları ile Bankacılık, Sigortacılık, Sağlık ve Turizm İşletmelerinde görev alabilmektedirler.

Başlangıçta Hukuk Fakültesi bünyesinde yapılan maliye eğitimi ve çalışmaları 1936 yılından sonra yeni kurulan İktisat Fakültesi içinde devam etmiştir.

Maliye Bölümü, bilimsel alt uzmanlık alanlarına göre Maliye Teorisi Ana Bilim Dalı, Mali İktisat Ana Bilim Dalı, Bütçe ve Mali Planlama Ana Bilim Dalı ve Mali Hukuk Ana Bilim Dalı olmak üzere dört ana bilim dalından oluşmaktadır. Maliye Bölümü’nde lisans seviyesinde %30 İngilizce müfredatla eğitim yapılmakta ve Arapça, Çince, Rusça, İspanyolca, Fransızca veya Almanca dilleri seçmeli ders olarak sunulmaktadır.

Sahip oldukları bilgi birikimi ile eğitim süreci boyunca kazandıkları inceleme, analitik düşünme ve problem çözme becerileri, gerek kamu kurumlarında ve gerekse özel kuruluşlarda kariyer mesleklerine girişte mezunlarımıza önemli avantajlar sağlamaktadır.

Maliye Bölümü mezunları Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda vergi müfettişliği, gelir uzmanlığı, Sayıştay denetçiliği, vergi ve idare mahkemeleri hakimliği, banka müfettişliği, serbest muhasebeci ve mali müşavirlik, ulusal ve uluslararası denetim şirketlerinde denetçilik gibi pozisyonlar başta olmak üzere, diğer bakanlıklar ve bağlı tüm kamu kurumları ile özel sektörde pek çok pozisyonda görev alabilmektedir. Bugüne kadar bölümümüz mezunları çok önemli görevler ifa etmişlerdir. Halen kamu idarelerinde, yargıda ve özel sektörde binlerce mezunumuz başarıyla görev yapmaktadır.

Her biri alanında tanınan değerli eğitim kadrosu, bugüne kadar eğitim ve öğretim görevlerini sürdürmelerinin yanı sıra, yaptıkları araştırmalar, hazırladıkları raporlar ve verdikleri görüşlerle ülkemizde ve diğer pek çok ülkede maliye ve vergi sistemlerinin yapılanmasına ve maliye politikalarının hazırlanmasına katkı sağlamışlardır. 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, hem içerde hem de uluslararası ilişkilerde meydana gelen gelişmelerin iç politika, siyaset bilimi ve yönetim alanlarında ortaya çıkardığı değişimler ile siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinde yol açtığı yeniliklerin gereği olarak programını sürekli olarak güncellemekte, öğrencilerini son bilgilerle donatmaktadır. 
Bölümümüzde, zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı okutulmakta, daha sonra derslerin yarıya yakını İngilizce olarak yürütülmektedir. Öğrencilerimiz ikinci yabancı dil olarak Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca ve Rusça dillerinden birini seçebilmektedir. Lisans programımızda, ekonomi ve hukuk alanlarında yeterli sayıda ders yer almakta, bölüm derslerinin asıl yoğunlaştığı konular olarak, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, Türkiye’de siyasal yaşam, siyasal sistemler, siyasal davranış, siyasal tarih, siyasal düşünceler tarihi öne çıkmaktadır. Üçüncü sınıftan itibaren seçmeli derslerle Asya, Afrika, Amerika ve Avrupa gibi bölgesel çalışmalara da yoğunlaşılabilir.
Öğrencilerimiz, Türkiye’de ve dünyada kamu ve özel sektör kuruluşlarında başta diplomatik görevler olmak üzere bilgi, özgüven ve yetenek gerektiren kariyer imkanlarını hedefleyebilirler. Bu konuda, bakanlıkların dış ilişkiler bölümleri başta olmak üzere TİKA, YTB gibi uluslararası kuruluşlarımız ile AB ve BM kuruluşları ve projeleri, bankalar ve şirketlerin yurtiçi ve yurtdışı temsilciliklerinde, uluslararası STK’larda, geleneksel, yeni/sosyal medya kuruluşlarında istihdam olanakları bulabilirler. Bölümüzün sunduğu Erasmus+ ve Mevlana yurtdışı öğrenci değişim programı ve yurtdışı staj olanakları ile öğrencilerimiz iyi bir kariyer için ilk adımlarını daha öğrenci iken atabilirler.
------------------------------
Department of Political Science and International Relations focusses on developments in domestic and international politics, the changes and impact that they generate in political science, their effects on domestic politics, government and international order. Our department continuously reviews and revises its programmes and courses and provides an effective and interactive learning environment and the most recent academic knowledge to its students in line with global trends and world universities.
At first, our undergraduate programme has one-year compulsory English preparation, and later about a half of the courses is offered in English. A second foreign language can also be selected by students out of Arabic, Chinese, German, French, Russian or Spanish courses during their undergraduate study. A majority of our undergraduate courses are offered in political science, international relations, diplomatic history, Turkish politics, comparative politics, political behaviour and political philosophy and there are enough courses in economics, management and law as well. With a number of selective courses students can also concentrate on area studies such as African, American, Asian and European politics from their third year.
Our graduates can have their career planning in public and private sectors in Turkey and abroad in a variety of positions from a diplomatic career at institutions such as Turkish MFA, TİKA, YTB to roles and responsibilities in UN and EU programmes and projects. National and international banking and finance institutions, transnational companies, INGOs, conventional and new media corporations are also offering career opportunities for our students. Erasmus+ and Mevlana foreign student exchange and internship programmes offer opportunities to students when they plan their careers while studying with us. 
İletişim

sbui@istanbul.edu.tr
 
Turizm İşletmeciliği Bölümünün temel amacı kamu ve özel düzeyde turizm endüstrisine nitelikli üst düzey yöneticilerin istihdam edilmesini sağlamaktır. 2005-2006 Eğitim Öğretim Yılı’nda öğrenci almaya başlayan bu bölümde, turizm dersleri ve sektörel ağırlıklı otomasyon eğitim sistemleri ile, İktisat ve İşletme dersleri de okutulmaktadır. Ayrıca, Mesleki Yabancı Dil İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Arapça, Çince ve Rusça dersleri de bulunmaktadır. 


Staj mezuniyetin zorunlu bir parçası olup ikinci ve üçüncü sınıfta yaz dönemlerinde öğrencilerimiz turizm işletmelerinde toplam 60 işgünü staj yapmaktadırlar. 8. yarıyılda ise, zorunlu olarak üç ay boyunca işletmelerde işbaşı eğitimine katılmaktadırlar. Bu eğitimi başarı ile tamamlayan öğrencilere istihdam garantisi sağlanmaktadır. Bölümümüzün sektör ile iş birliği güçlü olup, Turizm İşletmeciliği Kulübü aracılığı ile araştırma gezilerine gidilmekte, sektör temsilcilerinin uzmanlıklarından yararlanılmakta ve toplantılar düzenlenmektedir. Erasmus kapsamında öğrenci ve öğretim üyesi değişim anlaşmaları da bulunmaktadır. Bölümümüzde halen beş profesör, bir doçent, üç doktor öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi, altı araştırma görevlisi bulunmakta, hocalarımız uluslararası/ulusal projeler yapmakta ve toplantılara katılmaktadırlar. 


Turizm İşletmeciliği Bölümünde 1982 yılından beri süregelmekte olan tezli yüksek lisans programından ve 2011-2012 yılından bu yana yürütülen doktora programından mezun olanlar özel sektörde ve üniversitelerde görev yapmaktadırlar. İktisat Fakültesi’nin vizyonuna ve misyonuna uygun olarak, bölümümüz daha büyük projelere imza atmak için başarılarını sürdürmeye çalışmaktadır.
KARİYER OLANAKLARI
Bölümüzün temel amacı; Ülkemizde günden güne daha da gelişen Turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu, turizm alanında gerekli olan tüm teorik bilgiye hakim, sektörel deneyime sahip, mesleki yabancı dile hakim, meslekle alakalı bilgisayar teknolojilerini kullanabilen, karar verebilme ve uygulayabilme yeteneğine sahip, dünya turizmindeki en son gelişmeleri yakından takip edebilen, insan ilişkilerinde yeterli olan, vizyonu geniş ve sürekli gelişime açık, kaliteli insan gücünü en iyi şekilde yetiştirmektir. Bu doğrultuda mezun olan öğrencilerimiz; başta otellerde olmak üzere, tatil köylerinde, yiyecek-içecek işletmelerinde, seyahat acentalarında, havayolu şirketlerinde ve rekreasyon işletmelerinde orta ve üst düzey yönetici olarak görev alabilmektedirler. Ayrıca akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilerimiz Yüksek Lisans ve Doktoralarını tamamlayarak yeterli puanları aldıkları takdirde üniversitelerin Turizm Bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilmektedirler.


Konaklama İşletmeleri ve İstihdam
Mezunlarımız genel olarak konaklama işletmelerinin önbüro, muhasebe, yiyecek içecek gibi departmanlarında çeşitli görevler almaktadırlar. Bu doğrultuda bölümümüz bu departmanlarda görev alacak öğrencilerin mesleki hayatlarında kullanabilecekleri “konaklama işletmelerinde otomasyon sistemleri”, finansal muhasebe gibi derslere yer verilmektedir. 
Seyahat Acentaları ve İstihdam
Mezunlarımız konaklama işletmelerinde görev alabilecekleri gibi seyahat acentalarında da görev alabilmektedirler. Bu doğrultuda bölümümüz öğrencilerimize “Seyahat İşletmeciliği, Seyahat İşletmelerinde Otomasyon Sistemleri” gibi dersleri vererek, seyahat işletmelerinde görev alacak öğrencilerimizi sektöre hazırlamaya çalışmaktadır. 
Yiyecek-İçecek İşletmeleri ve İstihdam
Mezunlarımız yiyecek içecek işletmelerinde de görev alabilmektedirler. Bu doğrultuda bölümümüz öğrencileri bu sektöre hazırlayabilmek için, Yiyecek İçecek İşletmeciliği, Hijyen ve Sanitasyon gibi dersleri vererek, bu yiyecek-içecek işletmelerinde görev almak isteyen öğrencilerimizi sektöre hazırlamaya çalışmaktadır.


İletişim: turizm@istanbul.edu.tr


.


Diş Hekimliği Fakültesi'nin hazırladığı tanıtım sayfasına ulaşmak için tıklayınız.


Ülkemizde 20. yüzyılın başlarında İstanbul'da biri Kadırga'da Menemenli Mustafa Paşa Konağı'ndaki Sivil Tıp Mektebi (Mektebi Tıbbiyei Mülkiye) diğeri de Haydarpaşa'da bulunan Askeri Tıp Mektebi (Mektebi Şahane veya Mektebi Fünunu Tıbbiyei Şahane) olmak üzere iki tıp okulu bulunmaktaydı. Sivil Tıp Mektebi, idari açıdan Maarif Nezareti'ne, bilimsel açıdan ise Askeri Tıp Mektebi'ne bağlıydı.
II. Meşrutiyetin ilanı ile birlikte (23 Temmuz 1908) Askeri Tıp Mektebi'nde başlatılan reform çalışmalarının başarılı olamayacağı anlaşılınca, Sivil Tıp Mektebi, 14 Kasım 1908'de Askeri Tıp Mektebi'nden ayrılarak, Maarif Nezareti'ne bağlanmış ve Cemil Paşa da bu mektebe atanmıştır.
Sivil Tıp Mektebi'nin 18 Kasım 1908'deki Muallimler Meclisi Toplantısında mektebin adının "Tıp Fakültesi" olması kararlaştırılmış ve başkanlığına da oy birliği ile Cemil Paşa seçilmiştir. Bu toplantıda öğrenime 21 Kasım 1908'de başlanmasına karar verilmiş, ancak bu tarihte öğrenime başlamak mümkün olmamıştır.
Tıp Fakültesi'nin kuruluşunun hemen ardından, 22 Kasım 1908'de yapılan Üçüncü Muallimler Meclisi Toplantısında, Maarif Nazırı Emrullah Efendi'nin isteği üzerine Eczacı ve Dişçi Mekteplerinin bütçeleri ayrı düzenlenerek Emrullah Efendi'ye gönderilmiştir. Tıp Fakültesinin Kadırga'daki ahşap binasında hizmet vermesi düşünülen yeni okulun adı "Darülfünunu Osmani Tıp Fakültesi Eczacı ve Dişçi ve Kabile ve Hastabakıcı Mektepleri" olarak belirlenmiştir.
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin temeli olan bu okul, Cemil Paşa (Topuzlu) ve Emrullah Efendi'nin çabaları ile kurulmuştur. Okulun kuruluşundan ardından fiili eğitim ve öğretime ancak 28 Ekim 1909'da başlanabilmiştir. Dişçi Mektebi, 43 kişilik ilk mezunlarını 30 Kasım 1911'de vermiştir.

1933 Üniversite Reformu’na kadar Tıp Fakültesine bağlı olarak birleşik bir idare altında yönetilen, "Eczacı ve Dişçi Okulları" 1 Ağustos 1933’de İstanbul Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte birbirinden ayrılarak, Dişçi Okulu “İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulu” adını almıştır ve eğitim süresi 4 yıl olarak belirlenmiştir.


11 Temmuz 1964’de Diş Hekimliği Yüksek Okulu, Tıp Fakültesinden ayrılmış ve bugünkü hali olan “İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi”ne dönüştürülmüştür ve eğitim süresi de 5 yıla çıkarılmıştır.


Fakültemiz, Çapa’da hizmet verdiği binasına 1970 yılında taşınmış ve 2019 yılının sonuna kadar bu binada devam etmiştir. 2020 yılının başında hizmet binası Vezneciler’e taşınmıştır.İÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Bilimler ve Klinik Bilimler Bölümü olmak üzere aşağıdaki anabilim dallarından oluşmaktadır. Klinik Bilimler Bölümü içinde dokuz tane, Temel Bilimler Bölümü içinde de bir tane ana bilim dalı bulunmaktadır.
•    Klinik Bilimler Bölümü
o    Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı
o    Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı
o    Endodonti Ana Bilim Dalı
o    Oral İmplantoloji Ana Bilim Dalı
o    Ortodonti Ana Bilim Dalı
o    Pedodonti Ana Bilim Dalı
o    Periodontoloji Ana Bilim Dalı
o    Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı
o    Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı
•    Temel Bilimler Bölümü
o    Temel Tıp Bilimleri Ana Bilim Dalı
Ödüller:
•    El Kullanmadan Dişleri Fırçalama Cihazı: (Uzm. Dr. Hülya Çakır Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Leyla Türker Şener - İTF) Patent başvurusuyla dört ödül kazandı;
    Dünya    Fikri    Mülkiyet    Örgütü    WIPO    (World    Intellectual    Property Organization) Altın Madalya,
    Kore Kadın Buluşçular Fuarı Altın Madalya,
    İran ve Tayvan Özel Ödülleri’nin sahibi olarak ülkemizi Kore’de en iyi şekilde temsil etti.


Patentler:
•    Eletrikli Diş Fırçası Simülatörü (08.08.2018): Araş. Gör. Dr. Nazmiye Şen
•    Dental Hareketli Protezlerde Tutuculuk Kuvvetini Ölçmeye Yönelik Bir Aygıt (18.04.2018): Prof. Dr. Canan Bural
•    Dijital Ağız İçi Tarayıcılar İçin Uygulama ve Test Simülatörü (16.09.2019): Araş. Gör. Dr. Nazmiye Şen
•    Trombosit Konsantresi ile Vitamin-Minarel-İlaç-Hormon-Enzim-Biyomateryal Bileşiminin Eldesi (29.05.2019): Prof. Dr. Mehmet Yaltırık, Prof. Dr. Gülsüm Ak, Araş. Gör. Dr. Ayşenur Genç, Dt. Cevat Tuğrul Turgut.
•    El Kullanmadan Dişleri Fırçalama Cihazı: Uzm. Dr. Hülya Çakır Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Leyla Türker Şener (İTF).
•        Üç Boyutlu Printer ya da Selektif Lazer Sinterleme ile Üretilen Kişiye Özgü Biyobozunur Membran (21.12.2017): Dr. Alper Sağlanmak, Prof. Dr. Zihni Cüneyt Karabuda
•    Elektrikle Çalışan Dental Membran Sabitleme Sistemi: Dr. Alper Gültekin, Prof. Dr. Serdar Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Erol Cansız, Dr. Derya Karabulut (İÜ Müh. Fak), Doç. Dr. Yunus Ziya Arslan (İÜ Müh. Fak), Prof. Dr. Çetin Sevük
TÜBİTAK:
•    Sanal Gerçeklik Kullanımının Çocuklarda Dental Anksiyete Üzerine Etkileri (TÜBİTAK): Prof. Dr. Elif Bahar Tuna İnce
•    Periodontitis ve Avülse Diş Modeli Olarak Periodontal Ligaman Fibroblast Hücre Kültüründe Propolisin Sağkalım ve Antienflamatuar Etkisinin Araştırılması (TÜBİTAK): Prof. Dr. Elif Bahar Tuna İnce, Prof. Dr. Oğuz Öztürk (İTF)
•    Teobromin, Mine Matriks Protein Türevi, Kazein Fosfopeptit Amorf Kalsiyum Fosfat ve Deniz Tuzunun Ortodontik Braketler Etrafındaki Minenin Remineralizasyonuna Etkisinin İn-Vitro Olarak İncelenmesi (TÜBİTAK): Doç. Dr. Evren Öztaş, Dr. Hatice Bahçe MemişİÜ Diş Hekimliği Fakültesi Mezunları;
•    Kamu Ağız, Diş Sağlığı Merkezleri ve Hastanelerinde,
•    Özel Ağız Diş Sağlığı Kliniği, Hastane ve Muayenehanelerde,
•    Diş hekimliğiyle ilgili (bakım ürünleri, alet-cihaz-malzeme firmaları) ticari kuruluşlarda,
•    Çeşitli Üniversitelerde çalışabilmektedir.


 Meslekte İlerleme:
•    Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS) kanalıyla uzmanlık yapabilir.
•    Doktora yapabilir ve sonrasında akademisyen olarak devam edebilir.

 Benzer Meslekler ve Alan Geçişleri Mezunlarımız;
•    Sağlık Bilimleri sektöründe, sağlık yöneticiliği gibi alanlarda istihdam edilebilmektedir.İÜ Diş Hekimliği Fakültesi’ni diğer fakültelerden ayıran güçlü yönleri:

•    Köklü ve güçlü bir üniversitenin fakültesi olmamız, Fakültemizin marka değerini yükseltmektedir.
•    Fakültemiz ülkemizde kurulan ilk diş hekimliği fakültesi olmasından dolayı meslek örgütlerine, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen bilimsel toplantılara öncülük etmektedir.
•    Hasta sayısının ve vaka çeşitliliğinin zenginliği, öğrenci eğitimine olumlu yansımaktadır.
•    Fakültemiz, diş hekimliği fakülteleri içinde temel bilimler bölümüne sahip olan tek fakültedir.
•    Sahip olduğumuz akademik kadro, alanında tanınmış ve kendini kanıtlamış isimlerden oluşmaktadır. Eğitim kadromuzda profesör sayısının fazla olması, eğitim kalitemize niteliksel ve niceliksel olarak üstünlük sağlamaktadır.
•    Fakültemiz, yeni kurulan diş hekimliği fakülteleri için kadro ve eğitim desteği sağlamaktadır.


Türkiye’de kurulan ilk diş hekimliği fakültesi olması (22 Kasım Diş Hekimliği günü)

İÜ Diş Hekimliği Fakültesi, ülkemizde modern diş hekimliği eğitimin başlangıcıdır. Ülkemizde diş hekimliği eğitimi vermek üzere kurulan ilk okul olması nedeniyle, kuruluş tarihimiz olan 22 Kasım, ülkemizde diş hekimleri günü; 22 Kasımı içine alan hafta da Ağız ve Diş Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır.•     Fakülte Dergisi
Fakülte Dergimiz European Oral Research, 2014 yılı itibariyle TÜBİTAK DergiPark sisteminde yer almaktadır. Yayın dili İngilizcedir. Dergimiz 2015 yılından itibaren PUBMED sisteminde yer almaktadır.

Dergimizin yer aldığı uluslararası ve ulusal indeksler şunlardır; Emerging Sources Citation Index (ESCI), PubMed Central, ProQuest, EBSCO, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Aire, Chemical Abstracts, Google Scholar, Tubitak Ulakbim TR Dizin, Turkiye Atıf Dizini.


•     URAP Başarısı
İÜ Diş Hekimliği Fakültesi Tüm Dünya Üniversitelerinin Branşlara Göre Akademik Performanslarını Değerlendirdiği URAP Sıralaması;
•    2015 - 2016 Dünya Alan Sıralamasında Fakültemiz 84. sırada yer alarak, Türkiye’deki Diş Hekimliği Fakülteleri arasında en yüksek sıralamaya sahip olmuştur.
•    URAP 2016 - 2017 Diş Hekimliği Alan Sıralamasında 105. sırada yer alarak, Türkiye’deki Diş Hekimliği Fakülteleri arasında ikinci sırada yer almıştır.
•    URAP 2017 - 2018 Diş Hekimliği Alan Sıralamasında 120. sırada yer alarak, Türkiye’deki Diş Hekimliği Fakülteleri arasında en yüksek sıralamaya sahip olmuştur.
•    URAP 2018 – 2019 Diş Hekimliği Alan Sıralamasında 143. sırada yer alarak, Türkiye’deki Diş Hekimliği Fakülteleri arasında ikinci sırada yer almıştır.
•    URAP 2019 – 2020 Diş Hekimliği Alan Sıralamasında 147. sırada yer alarak, Türkiye’deki Diş Hekimliği Fakülteleri arasında ikinci sırada yer almıştır.


•     İSO Kalite Belgesi
İÜ Diş Hekimliği Fakültesi; TSE Belgesine sahip ilk diş hekimliği fakültesidir. Hastalara verdiği tüm tedavi hizmetleri ile ilgili olarak 2004 yılından beri İSO Kalite Belgesi sahibidir.

Fakültemiz, ISO 9001:2015 versiyonu Kalite Sistemi kapsamında 10-11 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen TSE dış denetimden başarılı olarak geçmiştir.Öğrenci Kulüpleri
    Araştırma Kulübü

    Dans Kulübü

    Müzik Kulübü

    Sinema Kulübü
    Edebiyat Kulübü

    Fotoğraf Kulübü

    Teknoloji Kulübü
    Gezi Kulübü

    Yeryüzü Doktorları Kulübü
    Sosyal Sorumluluk Kulübü

    Görsel Sanatlar Kulübü

    Engelsiz Gülüşler Kulübü

    Diş Akademi Kulübü

    Kamp ve İzcilik Kulübü
    Sosyal İletişim Kulübü

    Çapa Gastronomi Kulübü
    Denizcilik ve Yelken Kulübü


Spor Takımları
o    Dragon Bot Takımı
o    Erkek Basketbol Takımı
o    Kadın Voleybol Takımı
o    Erkek Voleybol Takımı
o    Futbol Takımı

 Spor Başarıları
    İÜ 40. Spor Şöleni kapsamında düzenlenen dragon bot yarışında Fakültemiz takımı şampiyon oldu.
    İÜ 39. Spor Şöleni kapsamında düzenlenen turnuvada, Fakültemiz takımı kadınlarda Voleybol Turnuvası Şampiyonu oldu.
    İÜ 38. Spor Şöleni kapsamında düzenlenen turnuvada, Fakültemiz takımı kadınlarda Voleybol Turnuvası Şampiyonu oldu.
    İÜ 38. Spor Şöleni kapsamında düzenlenen turnuvada, Erkek Basketbol Takımımız Rektörlük Kupası üçüncüsü oldu.
Bunların haricinde Futbol Takımımız ve Erkekler Voleybol Takımımız müsabakalarda Fakültemizi temsil etmektedir.
Öğrenci Kulüpleri Festivali
Fakültemizde geleneksel olarak her yıl düzenlenen öğrenci kulüpleri festivali, 2010 yılından beri yapılmaktadır. Fakültede bir hafta boyunca süren etkinliklerde öğrenciler keyifli vakit geçirmektedir. 


Konser, sergi, dans gösterisi, ebru boyama, kil heykel yapımı, söyleşi ve daha birçok etkinliğin yer aldığı festival haftası oldukça renkli geçmektedir.


Araştırma Kulübü Öğrenci Kongresi
Araştırma Kulübümüz tarafından 2019 yılında 26.'sı düzenlenen Öğrenci Kongresi, her sene Fakültemizin ev sahipliğinde yapılmaktadır. Kongrede birçok farklı üniversiteden gelen diş hekimliği öğrencilerinin sözlü ve poster sunumları yer almaktadır. 2018 yılından itibaren uluslararası düzenlenen kongreye, yurt dışından da öğrenciler katılmaktadır.

•    09 – 10 Mayıs 2018 / 25. Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Kongresi
•    25 – 26 Nisan 2019 / 26. Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Kongresi

IADS Yaz Kampı
IADS ile birlikte Fakültemiz ev sahipliğinde ortak düzenlenen Yaz Kampı'na, birçok farklı ülkeden gelen diş hekimliği öğrencileri katılmaktadır.

•    24 - 30 Temmuz 2017 / International Dental Summer Camp Istanbul
•    22 – 29 Temmuz 2018 / 2. Uluslararası Diş Hekimliği Yaz Kampı
•    21 – 28 Temmuz 2019 / 3. Uluslararası Diş Hekimliği Yaz Kampı

Öğrencilerimizin Elde Ettiği Başarılar
•    Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği'nin (IADS) 2016-17 Dönemi Başkanı olarak Fakültemiz öğrencisi Sina Saygılı görev aldı.
•    IADS 2017-18 Dönemi Eğitim Komisyonu Başkanlığı görevine Fakültemiz öğrencisi Deniz YENİDÜNYA seçildi.
•    02 – 04 Haziran 2019 / JAT (The International Championship JULES ALLEMAND TROPHY (Şampiyonlar Şampiyonası Yarışması), bu yıl ülkemizi Fakültemiz öğrencisi Furkan Yavuz GENCEL temsil etmek üzere seçildi.disogbur@istanbul.edu.tr


İÜ İşletme Fakültesi’nin temelini 1954 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Harvard Business School’un akademik, Ford Vakfı’nın finansal desteği ile kurulmuş ve Türkiye’de yüksek lisans düzeyinde ilk işletmecilik eğitimi veren İşletme İktisadı Enstitüsü oluşturmaktadır. İşletme İktisadı Enstitüsü bünyesinde ders veren öğretim üyeleri 1968 yılında İşletme Fakültesini kurmuştur. İşletme İktisadı Enstitüsü bugün İ.Ü. İşletme Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 


İşletme Fakültesi 2012 yılında AACSB tarafından akredite edilmiştir ve günümüzde Türkiye Cumhuriyetinde bu akreditasyona sahip tek devlet işletme fakültesi durumundadır. İ.Ü. İşletme Fakültesi 2016 yılında taşındığı yeni ve modern binasında faaliyetlerine devam etmektedir.İşletme Fakültesi mezunlarını günümüzde kamu ve özel sektörde, siyasette ve medyada en üst düzeyde görmeniz mümkündür.


İşletme Fakültesi bünyesinde verilen dersler geniş bir yelpazeye sahiptir. Zengin öğretim üyesi kadrosuyla fakülte öğrencilerine çok sayıda seçmeli ders sunabilmektedir. Dolayısıyla öğrenciler ders döneminde ilgi alanlarını keşfedebilmektedir. Böylece kariyerlerine ilişkin yönü en doğru şekilde çizebilmektedirler. Örneğin finans ve muhasebe alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilerimiz; denetim şirketleri, danışmanlık şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri gibi ulusal veya uluslararası kökenli şirketlerde kolayca kariyerlerine başlayabilmekte ve bu organizasyonların en üst düzeylerine kadar yükselebilmektedir. Dış ticaret ve lojistik işletmelerinin yanı sıra, turizm ve telekomünikasyon sektörü de işletme mezunlarının seçenekleri arasında yer almaktadır. 


Kamuda çalışmak isteyen mezunlarımız KPSS sınavına girerek A grubu olarak adlandırılan uzman kadrolara (kaymakamlık, uzman yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı) ve B grubu olarak adlandırılan memur kadrolarına yönelik tercih yapabilmektedir. 
Pazarlama alanına yönelen öğrencilerimiz, internetten satış yapan modern altyapılara sahip, e-ticaret işletmelerinde; insan kaynakları alanına yönelen öğrencilerimiz işletmelerin insan kaynakları departmanlarında veya insan kaynakları hizmeti veren danışmanlık şirketlerinde çalışabilirler. İşletme mezunları profesyonel bir kariyer yapmanın yanında, kendi girişimlerini başlatıp ülkemizin en tanınmış şirketleri haline gelmesi ile de ünlüdür.
Türkiye’nin ilk işletme fakültesi olma özelliğine sahip olan fakültemiz güçlü ve köklü akademik kadrosu ile lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim veren bir kurumdur. İşletme Fakültesi’nde tüm eğitim düzeylerinde İngilizce ve Türkçe dillerinde eğitim verilmektedir. İşletme Fakültesi işletme alanında Finans, Pazarlama, İşletme Yönetimi ve Organizasyon, Muhasebe, İnsan Kaynakları, Ticaret Hukuku, Örgütsel Davranış, Sayısal Yöntemler, Üretim anabilim dallarında uzmanlaşmış 35 profesör, 26 doçent ve 24 doktor öğretim üyesine sahiptir.


Eğitim kalitesi ve akademik kadrosunun sahip olduğu nitelikler ile tüm dünyadaki işletme okullarını akredite eden önemli bir kuruluş olan The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) tarafından akredite edilmiştir. Dünyada yaklaşık olarak 12.000 işletme okulu arasından yaklaşık 800 tanesinin AACSB akreditasyonu bulunmaktadır. 2012 yılından beri İşletme Fakültesi Türkiye’deki devlet üniversiteleri içerisinde bu akreditasyona sahip tek işletme fakültesi durumundadır. 
İşletme Fakültesi Avrupa’da Almanya, Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülkedeki işletme okuluyla arasında imzalamış olduğu anlaşmaya göre Erasmus+ öğrencileri kabul etmekte ve fakültemizden bu okullara öğrenci gönderilmektedir. Her yıl fakültemizden yaklaşık 50 öğrenci Erasmus+ ile başka ülkelerdeki okullarda eğitim görmek üzere gönderilmektedir. Öğrenciler için büyük bir fırsat olan Erasmus+ programı öğrenci hareketlilikleri fakültemizde kurulmuş olan komisyon tarafından yürütülmekte, yurtdışındaki üniversiteler ile anlaşmalar sağlanarak ve bu anlaşmalar arttırılarak daha fazla öğrencinin bu fırsattan yararlanması için çalışılmaktadır.


1968 yılında kurulmuş olan İşletme Fakültesi, ikinci öğretim işletme yöneticiliği tezsiz yüksek lisans programı (MBA), uzaktan eğitim işletme yöneticiliği tezsiz yüksek lisans programı (e-MBA), örgün öğretim işletme yöneticiliği tezsiz yüksek lisans programı ve ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans uzmanlık programları (MS) ile hizmet vermekte olan İşletme İktisadı Enstitüsü’nü bünyesinde barındırmaktadır. Büyük çoğunlukla İşletme Fakültesi’nin akademik kadrosu tarafından yürütülmekte olan bu programlar ile aynı zamanda uygulamaya yönelik şirket eğitimleri ve sertifika programları da yine İşletme İktisadı Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmektedir.

İşletme Fakültesi EDUNIVERSAL tarafından 154 ülkedeki işletme okulları arasında yapılan değerlendirme sonucuna göre 2016 yılında Türkiye’nin en iyi işletme okulu seçilmiş ve dünyada en iyi 1000 işletme okulu arasında yer almıştır.İşletme Fakültesi bünyesinde İşletme Kulübü, Kültür Kulübü, Spor Kulübü ve Girişimcilik Kulübü olmak üzere 4 farklı kulübe sahiptir. Bu kulüpler çeşitli zirveler, şenlikler, törenler düzenleyerek öğrenciler için birçok faydalı ve eğlenceli etkinliğe imza atmaktadır. 


İşletme kulübü yıl içerisinde yapmış olduğu “Kariyer Şenlikleri” ile öğrencilerin sektörden firmalarla buluşmasını, staj ve iş başvuruları yapmalarını sağlamakta, bunun yanında “Reklam ve Pazarlama Zirvesi”, “Liderlik Zirvesi” gibi organizasyonlarıyla alanlarında uzman yöneticilerin fakültemize gelerek öğrencilerle buluşmasını sağlayan etkinliklere imza atmaktadır. 

Kültür kulübü ise daha çok sosyal faaliyetlere yönelmiş bir kulüp olma özelliğine sahiptir. Kültür kulübü söyleşiler düzenlemekte, partiler, geziler ve şenlikler organize ederek öğrencilerin üniversite hayatlarında çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmalarına imkân yaratmaktadır.


Gelişim Kulübü,  
İsmail Ünal, Yönetim Kurulu Üyesi (Kulüp Başkanı), ismailunaal@gmail.com 
Sadece ülkemizin değil dünyanın en önemli üniversitelerinden olan İstanbul Üniversitesi’nin öğrencileri olarak; bir adım ötemizde olan kariyerimiz için hazırlık yapmak, mesleki ve kişisel gelişimimize zemin oluşturmak için kurulan kulübümüzde başlıca amaçlarımız: 
•    – Derslerimizde edindiğimiz bilgileri iş hayatından profesyonellerle birlikte deneyimleyebileceğimiz ortamları oluşturmak.
•    – Staj ve işe giriş olanaklarımızı arttırmak.
•    – En doğru kariyer seçimlerini yapmak ve güvenle ilk adımlarımızı atmak için iş hayatının güncelini yakalamak.
•    – Ülkemizin ilk İşletme Fakültesi olan okulumuzun yurt içi ve yurt dışında tanınırlığına katkı sağlamak, fakültemiz öğrencilerinin aidiyet duygusunun gelişmesi için çaba sarf etmek.
Bu amaçlarımız doğrultusunda kulübümüzde; Muhasebe ve Denetim Topluluğu, Sermaye Piyasaları ve Yatırım Topluluğu, Pazarlama Topluluğu, İnsan Kaynakları Topluluğu, Girişimcilik ve İnovasyon Topluluğu, E-Ticaret Topluluğu olmak üzere altı ayrı topluluk bulunmaktadır. 
Biz, üniversite eğitiminin hayata hazırlık değil, hayatın kendisi olduğuna inanıyoruz. Öğrenci kulübümüzü ve yapacağımız faaliyetleri amaç olarak değil araç olarak görmekteyiz. Amacımız öğrenci olduğumuzu unutmadan kendimizin ve öğrenci arkadaşlarımızın gelişimine katkı sağlamaktır.
Gelişim Kulübü Genel Tanıtım Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=ruzc_kBSykQ

Gelişim Kulübü Career Talks Etkinliği Tanıtım Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=hKpFvuk2cs8

İşletme Kulübü
İbrahim Acıoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı, ibrahimacioglu.iu@gmail.com
İstanbul Üniversitesi İşletme Kulübü, 1983 yılından bu yana İşletme Fakültesi ve diğer fakültelerin öğrencilerine hizmet veren Türkiye’nin ilk ve tek ISO 9001:2015 Kalite Belgesi’ ne sahip öğrenci kulübü olarak; öğrencilerin rekabetin yüksek olduğu iş dünyasına daha iyi hazırlanmalarını, geleceğe güvenle bakabilen ayakları yere sağlam basan inovatif girişimciler ve iş insanları yetiştirmeyi kendisine misyon edinmiştir.
İşletme Kulübü olarak yıl içerisinde 5 büyük organizasyon ve yıllık bir dergi çıkarıyoruz;
•    İlk etkinliğimiz Ekim ayının ortalarında gerçekleşen EUREKA ile girşimcilik tutkunu öğrenciler adına start-up dünyasından firmaları fakültemizde ağırlıyoruz.


•    Her yıl Aralık ayı içerisinde fakültemizde bulunan Prof. Dr. Mehmet Oluç Konferans Salonu’nda gerçekleşen LİDERLİK ZİRVESİ adlı etkinliğimizde alanında uzman kişileri ve genel müdürleri ağırlayıp bizlerle eşsiz tecrübelerini paylaşmalarını rica ediyoruz.


•    Kulübümüzün dışarıya açılan kapısı olan REKLAM VE PAZARLAMA ZİRVESİ (RPZ İstanbul) ‘nde reklamcılık ve pazarlama alanında uzman kişileri her yıl İstanbul’un farklı mekanlarında ağırlayıp Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencilerle buluşturuyoruz.


•    Reklam ve Pazarlama Zirvesi’nin akşamında lansmanını gerçekleştirdiğimiz GENÇ GİRİŞİM DERGİSi ‘nin bu yıl 35. sayısıyla okurlarını buluşturduk. Dergimiz ile yıl içerisinde yaklaşık 10 bin öğrenciye ulaşarak içerisinde bulunan bilgi ve röportajlarla günümüz koşullarından geleceği daha iyi yorumlamayı amaçlıyoruz.


•    Firmaların insan kaynakları yöneticileri ile okulumuz öğrencilerini buluşturduğumuz KARİYER ŞENLİKLERİ adlı etkinliğimiz, her yıl fakültemizin kubbealtında gerçekleşen; öğrencileri staj ve iş başvuruları hakkında bilgilendirip yönlendirebilmeyi amaçladığımız bir etkinliğimizdir.


Bu yıl COVID-19 virüsü nedeniyle Kariyer Şenlikleri etkinliğimiz maalesef iptal olmuş olup İşletme Kulübü olarak bizler de etkinğimizi dijital platformlara taşıyarak EVDE KARİYER EVDE ŞENLİK isimli bir etkinliğe de imza atmış bulunmaktayız.

•    Yıl içerisinde iki tane ödül töreni etkinliğimiz bulunmaktadır;
İlki yıl içerisinde işletme alanında önemli girişimlere imza atmış firma ve iş insanlarına ödüller verdiğimiz YILIN İŞLETMECİLERİ ÖDÜL TÖRENİ etkinliğimizdir. Her yıl fakültemizdeki Prof. Dr. Mehmet Oluç Konferans Salonu’nda gerçekleşmektedir.

İkinci ödül törenimiz ise temellerini 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde attığımız MAVİ ELMA ÖDÜL TÖRENİ ‘dir. Amacımız öğrencilerin örnek aldığı ve kendi alanında büyük başarıla imza atan isimleri okulumuzda ağırlayıp ödül takdim etmektir.
Kültür Kulübü
Kültür Kulübü'nün amacı kültür ve sanat ile işlenmiş bir sosyal hayatı, tüm yoğunluğuyla yaşamak ve yaşatmak, üniversiteler arası iletişimi ve kolektif çalışma ruhunu geliştirmektir. Bu hedef ile beraber, iş dünyasına kültür-sanat ile yoğurulmuş bireyleri kazandırmak hedeflenmektedir.
 
Bu hedeften hareketle Kültür Kulübü; herkese hitap eden, kendisini, yeteneğini, düşünce ve hayallerini paylaşma fırsatı arayan tüm üniversitelilere kapılarını açmış, çok yönlü ve çok amaçlı bir sosyal çalışma ortamıdır. Kültür Kulübü aktiviteleriyle İstanbul Üniversitesi’nde kültür ve sanata değer veren tüm öğrencilere ulaşmayı amaçlamaktadır. 
 
Kültür Kulübü fotoğraf, dans, müzik, tiyatro, sinema gibi 14 kolda faaliyet gösteren, öğrencilere kültürel-sanatsal anlamda destek olan, yıl boyunca çeşitli etkinlikler, gösteriler düzenleyen bir öğrenci kulübüdür.

isletme@istanbul.edu.tr
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin (o zamanki adıyla Siyasal Bilimler Fakültesi) kuruluş kararı, 13 Ekim 1977 tarihinde toplanan Üniversite Senatosu’nda alınmıştır. Senato, Fakülte’nin kuruluş görevini Hukuk Fakültesi’ne vermiş ve gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Hukuk Fakültesi’nden ayrılan 7 Öğretim Üyesi, 26 Nisan 1979 tarihinde Siyasal Bilimler Fakültesi’ni kurmuşlardır.

Fakültemizin kurucu öğretim üyeleri arasında Prof. Dr. Tarık Zafer TUNAYA, Prof. Dr. Ümit DOĞANAY, Prof. Dr. Aydın AYBAY, Doç. Dr. Murat SARICA, Doç. Dr. A. Ülkü AZRAK, Doç. Dr. İzzettin DOĞAN ve Doç. Dr. Ersan İLAL yer almışlardır.


Bu önemli isimler arasında yer alan ve Türkiye’de çağdaş siyasal bilimlerin kurucularından biri olarak kabul edilen Prof. Dr. Tarık Zafer TUNAYA, fakültemizin kuruluşunun da fikir babası olmuştur. Aynı zamanda Prof. Dr. Tarık Zafer TUNAYA, fakültemizin “Kurucu Dekanı” olarak seçilmiştir. 


Siyasal Bilimler Fakültesi, 1979 yılının kasım ayında 146 öğrencisiyle öğrenime başlamıştır. Onarım tamamlanıncaya kadar Hukuk ve İktisat fakültelerine ait bir sınıfta öğretime devam edilmiştir. 1980 yılında kaydı yapılan 138 öğrencinin de katılmasıyla, Bekirağa Bölüğü olarak bilinen ve günümüzde öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tarihi binaya taşınılmıştır. Harbiye Nezareti müştemilatından olan ve Bekirağa Bölüğü olarak bilinen tarihi bina Ankara’nın başkent olmasını takiben İstanbul Darülfünunu’na devredilmiştir. Sonrasında bina uzun yıllar Tıp Fakültesi tarafından kullanılmıştır. Kaynaklarda morfoloji binası olarak adlandırılır. Tıp Fakültesi kliniklerinin yeni binalarına geçmesinin ardından içerisinde gereken onarım ve değişiklikler yapılarak Fakültemize tahsis edilmiştir.

Siyasal Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi’nden katılan öğretim üyeleriyle birlikte kadrosunu daha da güçlendirmiştir. Fakültemizin yüksek lisans ve doktora programları ise 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmış ve bu sayede lisansüstü öğretime de başlanmıştır. Fakülte, lisans düzeyindeki ilk mezunlarını ise 1983 yılında vermiştir. 

Kurumumuzdan mezun olan öğrencilerin kaymakamlık sınavlarına girebilmesi için, fakültemizin adı ilgili kanun ile uyumlu hale getirilerek 22 Mayıs 1986 tarihli bir yasayla Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

Üç bölümle kurulan fakültemiz, askeri yönetim döneminde YÖK tarafından verilen bir kararla tek bölüme indirilmiş ve uzun süre bünyesinde yalnızca Kamu Yönetimi Bölümü yer almıştır. 1991 yılında ise üç bölümün (Maliye, Uluslararası İlişkiler ve İşletme) eklenmesiyle dört bölümlü; 1992 yılında İktisat Bölümü’nün açılmasıyla da beş bölümlü hale gelmiştir. 29 Nisan 1999 tarihinde İstanbul Üniversitesi Senatosu, üniversite bünyesi içerisinde aynı isimleri taşıyan fakülte ve bölümlerin bulunduğu gerekçesiyle Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin İktisat, İşletme ve Maliye bölümlerini kapatmıştır. 1999-2000 eğitim ve öğretim yılında, yalnızca Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerine öğrenci alınmış; 2006 yılında ise İşletme Bölümü tekrar açılmıştır. 

2006 yılından itibaren üç bölümlü (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İşletme bölümleri) olan fakültemizde, 2014 yılında Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerimizin isimleri “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” ve “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler” olarak değiştirilmiştir. Fakülte binamız 2018 yılında kapsamlı bir restorasyon geçirmiş ve akademik faaliyetlerini sağlıklı ve verimli bir biçimde sürdürmesini sağlayacak tüm fiziki imkânlara sahip bir mekân haline gelmiştir.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplinleri, siyaset ve yönetim alanlarının hem kuramsal tartışmalarına hem uygulamadaki yansımalarına ilişkin zengin bir program çerçevesi sunar. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü merkezi idare ve yerel yönetimleri kapsayan devlet idare sisteminde karar ve politika oluşturma süreçlerinin bilimsel ve rasyonel çerçevede oluşturulması konusuyla ilgilidir. Bölümümüz yerel ve ulusal düzeyde kamu örgütlerinin yapılanmasını, yönetimini inceler ve oluşturulan siyasaların uygulanmasına odaklanır. Bu çerçevede siyaset bilimi, hukuk, iktisat ve maliye disiplinlerinin; çevre, mekân ve toplum ilişkilerinin kesiştiği bir düzlem üzerinde biçimlenir.
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kamu Yönetimi adı altında Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin kuruluşu ile öğretime başlamıştır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, hem kamu yönetimi ve ilgili disiplinler hem siyaset bilimi alanlarında sunduğu eğitimin kapsamı ve niteliğiyle alanının Türkiye’deki en önemli akademik merkezlerinden biridir. 2013-2014 öğrenim yılında alınan kararla bölümün adı, “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü” olarak güncellenmiştir.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, öğrencilerinin derslerinin yüzde 30’unu İngilizce tamamlanması koşuluyla yürütülen bir lisans programı olarak yapılanmıştır. Eğitim süresi hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıldır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programının amacı, öğrencilerine çok yönlü ve nitelikli bilgi donanımı sağlayarak, bu bilgiyle sorun çözme kapasitesi yüksek, eleştirel düşünme becerisine sahip ve kamusal duyarlılıkları gelişmiş öğrenciler yetiştirmektir. Bu kapsamda bölümümüz ulusal ve uluslararası düzeyde yetiştirdiği yöneticileri, alanında öncelikli tercih edilen mezunları, demokrasi ve insan hakları temelinde farklılıklara saygılı ve değişimlere açık bilim insanı ve araştırmacılarıyla bir ekoldür. 
Hedeflerimiz; “ulusal ve uluslararası düzeylerde karar verici yöneticiler yetiştirmek”, “kamu yönetiminin her düzeyinde öncelikle tercih edilen mezunlar vermek”, “demokrasi ve insan hakları temelinde farklılıklara saygılı, çağdaş gelişmelere ve değişimlere açık profesyonel yönetici, bilim insanı ve araştırmacılarıyla bir ekol oluşturmaktır.”
Lisans programı öğrencileri fakültemizin diğer programları ile çift anadal yapabildikleri gibi, farklı fakültelerle de çift anadal yapma imkânlarına da sahiptir.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde lisansüstü programlar da yürütmektedir. Kamu Yönetimi Yüksek Lisans ve Doktora programları 1983-1984 akademik yılında açılmıştır Lisansüstü düzeyinde, 2009-2010 akademik yılında “Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler”, 2012-2013 akademik yılında da “Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları” ile “Ekonomi ve Yönetim” adlarıyla yeni yüksek lisans programları açılmıştır.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Türkiye’nin önde gelen isimleri ile vücut bulmuş ve değerli akademik kadrolara ev sahipliği yapmış olan Bölümümüz, bugün de güçlü kadrosu ile geçmişinden gelen duruşu sürdürme ve aynı sorumluluğu taşıma gayretiyle öğrenime devam etmektedir.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programı Misyonu ve Vizyonu
Bölümümüz, Fakültemizin kuruluşuyla birlikte 1979 yılından bu yana kamu yönetimi alanında Türkiye’nin önde gelen bölümlerinden biri olarak,
    Evrensel bilgiyle donatılmış,
    Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası toplumun, politik, idari ve iktisadi sorunlarına duyarlı,
    Bunlara dönük özgün çözümler üretebilen,
    Kamusal ve mesleki etiğe sahip öğrenciler yetiştirmeyi misyon edinmiştir.
Bölümümüzün vizyonu; saygın kurumsal kimliğin taşıyıcısı olarak;
    Evrensel, çağdaş bilgi donanımlı,
    Özgün düşünce geliştirebilen,
    Nitelikli ve etik kamusal değerlerle yetiştirdiği öğrencileri ile alanında öncelikli tercih edilen bir bölüm olmaktır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Türkiye’nin en köklü kurumlarından olan İstanbul Üniversitesi “Araştırma Üniversiteleri” listesinde yer almaktadır. Araştırma Üniversiteleri, “bilimin gelişmesinde büyük rolü olan araştırma çıktıları ile birlikte, eğitim-öğretimden bilgi ve teknoloji transferi faaliyetlerine, kamu ve sanayi ile iş birliğinden uluslararası iş birliklerine kadar yansıyan araştırma önceliğine araştırma kültürüne sahip üniversiteler” olarak tanımlanmaktadır. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, bir araştırma üniversitesinin parçası olmanın gereği olarak, öğrencilerine araştırma yapmayı önceleyen ve teşvik eden, eleştirel düşünceyi merkezine alan yenilikçi programlar sunmaktadır. Alanında önde gelen akademisyenlerin görev yaptığı bölümümüz, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Devletler Hukuku ve Siyasi Tarih ana bilim dallarından oluşmaktadır. Bölümümüzde, iki lisans programı, üç yüksek lisans programı ve bir doktora programı olmak üzere toplam altı program bulunmaktadır. Her bir program, öğrencilerimize siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarındaki bilgilerini hayata geçirebilme becerisini, toplumsal, siyasal ve ekonomik problemleri saptama ve tanımlama becerisini, bu problemlere cevap önermek için uygun araştırma yöntemlerini belirleme becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır. Disiplinler arası çalışmayı desteklemek amacıyla, lisans programlarına kayıtlı öğrencilerimize Çift Anadal Programı (ÇAP) başvurusu yapma imkânı da sunulmaktadır. 
Öğrencilerimizin en az bir yabancı dili etkin olarak kullanabilmesi amacına paralel olarak, bölümümüzün lisans programlarında, tüm derslerin İngilizce yürütüldüğü (% 100 İngilizce) ve derslerin yüzde 30’unun İngilizce yürütüldüğü (% 30 İngilizce) öğrenim müfredatı takip edilmektedir. Her iki programın birinci yılında Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Toplum Bilimi ve Siyasi Tarih alanlarını öğrencilerimizle buluşturan giriş seviyesinde dersler verilmektedir. Bu teorik derslere ek olarak, uygulamalı olarak işlenen araştırma metotları dersi, çeşitli nicel (kantitatif) ve nitel (kalitatif) araştırma yöntemlerini tartışarak, öğrencilerimize sistemli araştırma yapma alışkanlığını kazandırmayı amaçlamaktadır. Programın ikinci yılında, Siyaset Teorisi (güç, otorite, meşruiyet, ideoloji, sosyal sınıf, temsil, siyasal katılım gibi kavramların tartışılması), Karşılaştırmalı Siyaset (siyasal rejimler, hükümet modelleri, seçim sistemleri, siyasi partiler, parti istemleri, sivil toplum kurumları gibi kurumların incelenmesi), Uluslararası İlişkiler Teorileri (Ana-akım teorilerin ve eleştirel teorilerin önerdiği farklı yaklaşımların tartışılması) ve Devletler Hukuku üzerine kapsamlı dersler verilmektedir. Programın üçüncü ve dördüncü yılında, “Demokrasi ve Demokratikleşme,” “Güncel Uluslararası Sorunlar,” “İnsan Hakları,” “Osmanlı Siyasal ve Toplumsal Yapısı,” “Türk Siyasal Hayatı,” “Türk Dış Politikası,” “Toplumsal Cinsiyet,” “Uluslararası Politik Ekonomi,” “Uluslararası Örgütler” gibi konulara ilişkin yapılmış araştırmaların detaylı incelemesini kapsayan dersler verilmektedir. Zorunlu derslere ek olarak, öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçebilecekleri seçmeli dersler programın ikinci yılından itibaren öğrencilerimize sunulmaktadır. Göreli özel konulara odaklanan seçmeli derslerin yanı sıra (Demokrasi Teorisi, Beden ve Siyaset, Görsel Kültür ve Siyaset, Türkiye’de Edebiyat Toplum ve Siyaset gibi) belirli bölgeleri konu alan seçmeli dersler öğrencilerimize sunulmaktadır (Rus Coğrafyasında Toplum ve Siyaset, Avrupa Entegrasyonu Süreci, Orta ve Doğu Avrupa’da Toplum ve Siyaset, Latin Amerika’da Devlet, Toplum ve Toplumsal Değişim gibi).
Çok kültürlü yapıya önem veren bölümümüzün lisans ve lisansüstü programlarında kayıtlı çok sayıda uluslararası öğrenci bulunmaktadır. Bölümümüz, Erasmus+, İkili-Çoklu Anlaşmalı öğrenci değişim programları ile öğrencilerimize en az bir yarıyıl için farklı bir ülkede eğitim öğretim görme imkanını da sunmaktadır. Öğrencilerimizin aktif bir sosyal yaşama sahip olmalarını teşvik eden bölümümüzde, bünyelerinde bizzat öğrencilerimiz tarafından düzenlenen çok sayıda etkinliğin yapıldığı öğrenci kulüpleri faaliyet göstermektedir. Bölümümüzün, tarihi Yarımada’da, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi’nde bulunması sayesinde, öğrencilerimiz, İstanbul’un kadim tarihini yakından hissetme imkanına da sahiplerdir. 
Bölümümüz, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans (Türkçe), Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans (İngilizce), Siyaset Bilimi Yüksek Lisans (Tezsiz) ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora (Türkçe) lisansüstü programlarını da yürütmektedir. Lisansüstü programlara kabul için aranan nitelikleri kazanarak lisans programını tamamlayan mezunlarımız, bölümümüzde ya da yurtiçi ve yurtdışında bulunan diğer önde gelen üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisansüstü programlara devam etmektedirler. 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı Misyonu ve Vizyonu
Bölümümüzün misyonu, Uluslararası İlişkiler alanında Türkiye'nin önde gelen bölümlerinden birisi olarak, alanında güncel ve evrensel bilgiye sahip, en az bir yabancı dili mesleki gerekliliklerini yerine getirecek düzeyde bilen ve kullanan, diğer Avrupa ülkelerinin öğrenci ve öğretim üyeleri ile öğretim ortamını paylaşan, aynı zamanda mesleki etiğe sahip, kamusal sorumluluklarının bilincinde öğrenciler yetiştirmektir.
Bölümümüzün vizyonu ise, Uluslararası İlişkiler alanında uluslararası tanınırlığa sahip, özgün araştırma yapma yeteneğini geliştirme ve mesleki alanda yabancı dile hakimiyet kazanma açılarından öncelikle tercih edilen program olmaktır.
İşletme Bölümü
Küreselleşme olgusunun hızlanıp yoğunlaşması gerek kamu gerek özel sektör alanlarında güncel bilgi ile donatılmış nitelikli personel ve yönetici gereksinimini artırmıştır. SBF İşletme bölümü, ülkemizin çağdaş profesyonel işletmeci ihtiyacını karşılamak amacı ile kurulmuştur. Fakültemizin çok disiplinli yapısı kapsamında verilen işletmecilik eğitimi, öğrencilerimizin olaylara dünyanın sürekli değişen şartları içerisinde farklı boyutlardan bakabilmelerini ve değerlendirebilmelerini amaçlamaktadır. Eğitim felsefemiz, öğrencilerimizin bilgi ve yeteneklerini geliştirmek; gelecek belirsizliklerine karşı yaşama hazırlamak; kültürel birikimlerini artırmak, yaşam boyu öğrenme bilincini aşılayarak birer dünya vatandaşı olmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda bölümün amacı, mezunlarını yurt içi ve yurt dışında, kamu ve özel sektör kurumlarında alacakları görevleri başarılı bir biçimde yürütebilecek donanıma sahip hale getirmektir. İşletme bölümü eğitim programında temel işletmecilik bilgileri, işletmelerin yapı taşı olarak yer aldıkları genel ekonomiye ait temel iktisat bilgileri ile bağdaştırılarak, genel ekonominin kendi kuralları çerçevesinde gelişen ilişkiler ağında verilecek işletme kararlarının daha etkin kararlar olmasını amaçlamaktadır. Bu temel iktisat bilgisi üzerine, işletmeciliğin alanları itibari ile uzmanlık bilgileri inşa edilmektedir. Uzun vadede rekabet üstünlüğü sağlayacak stratejik yönetim için gerekli mesleki bilgilerin yanı sıra meslek genel kültürünün de geliştirilmesi hedeflenmektedir. Sınıf içerisinde eğitim; simülasyon, örnek olay çalışmaları ve endüstri/şirket bazlı projelerle desteklenerek, öğrencilerin bilimsel araştırma yetenekleri geliştirilmektedir.

İşletme Programı Misyonu ve Vizyonu
Bölümümüzün misyonu, çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, sosyal sorumluluk bilincine sahip, öğrenmeyi öğrenmiş mezunlar yetiştirecek lisans ve lisansüstü programlar oluşturmak, toplumun beklentilerinin ötesinde liderlik niteliklerine sahip ve sosyal sorumluluk bilinciyle geleceği şekillendirecek bireyler yetiştirerek kamu ve özel sektör kuruluşlarının çok yönlü nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak, uluslararası alanda kabul gören özgün araştırmalar ve toplantılar yaparak bilimsel bilgi üretmek, üretilen bilgiyi kamu ve özel sektörün çeşitli alanlarında fark yaratacak şekilde kullanıma sunmak, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği alanları geliştirmek ve destek sağlamaktır.
Bölümünün vizyonu, çağdaş, bilimsel, bağımsız düşünme ve yorumlama yeteneği kazanmış bireyler yetiştiren; mezunları kamu ve özel sektörde öncelikle talep gören; işletme disiplininde ve disiplinler arası alanlarda nitelikli araştırmalar yaparak ürettiği bilgiyi toplumla paylaşan bir bölüm olmaktır.


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Akademik Kadro
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Adem ESEN
Hukuk Bilimleri Ana Bilim Dalı
•    Doç. Dr. Engin SELÇUK (Ana Bilim Dalı Başkanı)
•    Doç. Dr. Sinem YARGIÇ
•    Doç Dr. Sedat APAK
•    Doç. Dr. Seda İrem ÇAKIRCA-YÜCEOĞLU
•    Dr. Öğretim Üyesi Ferhat ERÇİN
•    Dr. Öğretim Üyesi Ömür AYDIN
•    Dr. Öğretim Üyesi Erkan DUYMAZ
•    Arş. Gör. Dr. Elif CENKERİ
•    Arş. Gör. Erkam MALBELEĞİ
İktisat Ana Bilim Dalı
•    Prof. Dr. Adem ESEN (Ana Bilim Dalı Başkanı)
•    Doç. Dr. İbrahim Ertuğrul KIZILKAYA
•    Doç. Dr. Mehmet Akif İÇKE
•    Doç. Dr. Ali Osman BALKANLI
•    Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emre ÜNSAL
•    Arş. Gör. Mete CAN
Kentleşme ve Çevre Sorunları Ana Bilim Dalı
•    Doç. Dr. Sevim BUDAK (Ana Bilim Dalı Başkanı)
•    Doç. Dr. Pelin Pınar GİRİTLİOĞLU
•    Arş. Gör. Dr. Cemal SALMAN
•    Arş. Gör. Dr. Seda YURTCANLI-DUYMAZ
•    Arş. Gör. Ayşecan Hazal AK-YILDIRIM
Maliye Anabilim Dalı
•    Prof. Dr. Gülay GÜNLÜK-ŞENESEN (Ana Bilim Dalı Başkanı)
•    Doç. Dr. Ayşegül YAKAR- ÖNAL
•    Dr. Öğretim Üyesi Özgün AKDURAN-EROL
•    Arş. Gör. Dr. Mustafa KAHVECİ
Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı
•    Prof. Dr. Kıvanç ULUSOY (Ana Bilim Dalı Başkanı)
•    Prof. Dr. Hikmet KIRIK
•    Doç. Dr. Murat ÖNDERMAN
•    Dr. Öğretim Üyesi Eylem ÖZDEMİR
•    Dr. Öğretim Üyesi Görkem DOĞAN
•    Dr. Öğretim Üyesi Berrin OKTAY-YILMAZ
•    Dr. Öğretim Üyesi Ali KAYA
•    Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Özde ATEŞOK
•    Arş. Gör. Ayla Ezgi AKYOL
•    Arş. Gör. Emir KURMUŞ
Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı
•    Prof. Dr. Azim ÖZTÜRK (Ana Bilim Dalı Başkanı)
•    Prof. Dr. Bülent ARI
•    Prof. Dr. Yeşer Yeşim ÖZER-YÜRÜR
•    Dr. Öğretim Üyesi N. Şebnem SAYHAN
•    Dr. Öğretim Üyesi Murat ÖZLER
•    Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Akif BARDAKCI
•    Dr. Öğretim Üyesi Özlem ARACI
•    Dr. Öğretim Üyesi Ceren ARK-YILDIRIM
•    Arş. Gör. Dr. Dilek DEDE
•    Arş. Gör. Dr. Ezgi PINAR
•    Arş. Gör. Mahmut Hüdayi ÖZGÜL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Akademik Kadro
Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Adil BAKTIAYA
Devletler Hukuku Ana Bilim Dalı
•    Prof. Dr. Ahmet Rauf VERSAN (Ana Bilim Dalı Başkanı)
•    Dr. Öğr. Üyesi Merve Özkan BORSA
•    Arş. Gör. Harun KOÇAK
Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı
•    Prof. Dr. Emine Zeynep SUDA (Ana Bilim Dalı Başkanı)
•    Prof. Dr. Ayşegül KOMSUOĞLU ÇITIPITIOĞLU
•    Prof. Dr. Serpil ÇAKIR
•    Doç. Dr. Ahmet BEKMEN
•    Doç. Dr. Ateş USLU
•    Doç. Dr. Mehmet ARISAN
•    Dr. Öğr. Üyesi Güven Gürkan ÖZTAN
•    Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çağatay ASLAN
•    Dr. Öğr. Üyesi Şenol ARSLANTAŞ
•    Arş. Gör. Zehra ÇELİK
Siyasi Tarih Ana Bilim Dalı
•    Prof. Dr. Adil BAKTIAYA (Ana Bilim Dalı Başkanı)
•    Prof. Dr. Mehmet Öznur ALKAN
•    Doç. Dr. Yusuf Doğan ÇETİNKAYA
•    Dr. Öğr. Üyesi İlker AKTÜKÜN
•    Dr. Öğr. Üyesi Sinan YILDIRMAZ
•    Arş. Gör. Kıvanç Yiğit MISIRLI
•    Arş. Gör. Yusuf Can İNDİBAY
•    Arş. Gör. Lütfullah SANCAK
Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı
•    Prof. Dr. Nurcan Özgür BAKLACIOĞLU (Ana Bilim Dalı Başkanı)
•    Prof. Dr. Ahmet UYSAL
•    Prof. Dr. Saadet Gülden AYMAN
•    Prof. Dr. Yaşar ONAY
•    Doç. Dr. Hakan GÜNEŞ
•    Doç. Dr. Hasan DURAN
•    Doç. Dr. Özgün Erler BAYIR
•    Dr. Öğr. Üyesi Ertan EROL
•    Arş. Gör. Dr. Mehtap Kayğusuz AKBAY
•    Arş. Gör. Cerenmelis KILIÇ
•    Arş. Gör. Pedriye MUTLU
İşletme Bölümü Akademik Kadro
Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Emrah CENGİZ
Muhasebe ve Finans Ana Bilim Dalı
•    Prof. Dr. Başak Turan İÇKE (Ana Bilim Dalı Başkanı)
•    Prof. Dr. Davut PEHLİVANLI
•    Prof. Dr. Serhat YANIK
•    Doç. Dr. İpek TÜRKER
•    Doç. Dr. Yusuf AYTÜRK
•    Dr. Öğr. Üyesi İbrahim SIRMA
•    Arş. Gör. Ece KOZOL
Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı
•    Prof. Dr. İbrahim Enis SINIKSARAN (Ana Bilim Dalı Başkanı)
•    Dr. Öğr. Üyesi Oya EKİCİ
•    Arş. Gör. Merve SAMİOĞLU
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı
•    Prof. Dr. Murat ERDAL (Ana Bilim Dalı Başkanı)
•    Prof. Dr. Emrah CENGİZ
•    Doç. Dr. Oylum ALTUNA
•    Doç. Dr. Zümrüt SATI
•    Dr. Öğr. Üyesi Gökhan YOLAÇ
•    Dr. Öğr. Üyesi İrfan AKYÜZ
•    Öğr. Gör. Dr. Esma Gültüvin GÜR OMAY
•    Arş. Gör. Adil ÜNAL
•    Arş. Gör. Ahmet TUZCUOĞLU
•    Arş. Gör. Hamdi Sedat BOYACIOĞULLARI
Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı
•    Prof. Dr. Esra Nemli ÇALIŞKAN (Ana Bilim Dalı Başkanı)
•    Prof. Dr. Ayşe Zeynep DÜREN
•    Prof. Dr. Selim YAZICI
•    Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Özbebek TUNÇ
•    Dr. Öğr. Üyesi Gökçe AKDEMİR ÖMÜR
•    Arş. Gör. Oya ZİNCİR
•    Arş. Gör. Yusuf AVCI

Projelere Örnekler
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası tanınırlıklarını destekleyen en önemli faaliyetleri, alanlarında toplumsal sorunlara ve ihtiyaçlara katkı sunacak içerikte ürettikleri projelerdir. Üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin (BAP) sağladığı olanakların yanı sıra ulusal ve uluslararası akademik araştırma fonlarına da başvurular yapılmakta ve birçok alanda projelerde ortak veya yürütücü olarak yer alınmaktadır.
Bu projelerde lisansüstü ve lisans öğrencileri de çalışma imkânı bulmaktadır. Özellikle akademik bir kariyer hedefleyen öğrenciler için önemli bir imkân olan araştırma projeleri öğrencinin kendini geliştirmesi, araştırma yöntemlerine hâkimiyeti açısından merkezi önemdedir. 
Fakültemizin yakın dönemde parçası olduğu ve üniversitemiz BAP birimi dışında finanse edilen araştırma projelerine aşağıdaki projeler örnek verilebilir:
Welcoming Syrian Refugees to Istanbul University: Improving Capacity and Knowledge (WESREF-IU)- Avrupa Birliği Projesi (EU Horizon 2020)
Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri/Görevlileri/Araştırma: Prof. Dr. Yeşim Özer (Yürütücü), Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu (Araştırmacı), Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Özde Ateşok (Araştırmacı )
Supporting Refugee Application and Admission to Higher Education Institutions in Turkey (SUPREF)- Avrupa Birliği Projesi (EU HOPES Project)
Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri/Görevlileri/Araştırma Görevlileri: Prof Dr. Yeşim Özer (Yürütücü), Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu (Araştırmacı), Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Özde Ateşok (Araştırmacı).
Integrating Syrians into Turkish Higher Education through Recognition of Qualifications (REFREC-TR)- Avrupa Birliği Projesi (EU HOPES Project)
Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri/Görevlileri/Araştırma: Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Özde Ateşok (Araştırmacı)
Leading Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research institutions – LeTSGEPs- AB Horizon 2020 projesi
Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri/Görevlileri/Araştırma Görevlileri: Prof. Dr. Gülay Günlük-Şenesen (Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi) (Danışman)
Master@Home-Internationalisation at Home through Online Micro Masters and Virtual Mobility - Turkey, Macedonia, Slovenia and Lithuania-AB Erasmus+ Programı
Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri/Görevlileri/Araştırma Görevlileri:
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Özbebek Tunç (Araştırmacı), Arş. Gör. Oya Zincir (Araştırmacı)
Bülent Arı (Araştırmacı ve Yürütücü)
İstanbul Kitlesel Fonlama Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi- İstanbul Kalkınma Ajansı Projesi, Girişimcilik Mali Destek Programı
Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri/Görevlileri/Araştırma Görevlileri: Prof. Dr. Serhat Yanık (Proje Danışmanı), Doç. Dr. Başak Turan İçke (Proje Uzmanı), Doç. Dr. Yusuf Aytürk (Proje Uzmanı), Dr. Öğr. Üyesi Oya Ekici (Proje Uzmanı), Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Sırma (Proje Yürütücüsü)
Patentlerin Finansal Değerinin Tespiti ve Patent Portföy Yönetimine İlişkin Yazılım Geliştirme Projesi- TUBİTAK 1507
Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri/Görevlileri/Araştırma Görevlileri: Doç.Dr.Yusuf Aytürk (Yönetici)
Türkiye’nin Suriyeli Göçmen Çocuklar İle İlgili Eğitim Politikası: İstanbul Örneği Çerçevesinde Bir Analiz-TÜBİTAK 3001 Projesi
Projede Fakülteden görev alan öğretim üyeleri/görevlileri/araştırma görevlileri: Prof. Dr. Yeşim Özer (Yürütücü), Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu (Araştırmacı), Dr. Öğr. Ü. Zeynep Özde Ateşok (Bursiyer)
Kamu Politikaları, Yerel Yönetimler, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Kadın Dostu Kentler-TÜBİTAK 1001 Araştırma projesi, 112K481
Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri/Görevlileri/Araştırma: Prof. Dr. Gülay Günlük-Şenesen (Yürütücü), Doç. Dr. Ayşegül Yakar Önal (Araştırmacı), Arş. Gör. Dr. Mustafa Kahveci (Asistan), Doç. Dr. Nuray Ergüneş Oruç (Araştırmacı)
Türk Devlet ve Düşünce Hayatına Yön Veren Şahsiyetler-Atatürk, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Projesi
Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri/Görevlileri/Araştırma Görevlileri: Prof. Dr. Bülent ARI (Araştırmacı ve Yürütücü)
1940-44 yılları arasında çeşitli dillerden tercüme edilip henüz yayımlanmamış eserlerin hazırlanıp neşredilmesi- Türk Tarih Yüksek Kurumu Projesi
Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri/Görevlileri/Araştırma Görevlileri: Prof. Dr.
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi-Avrupa Birliği Projesi
Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri/Görevlileri/Araştırma Görevlileri:
Dr. Öğretim Üyesi Erkan Duymaz
Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi-Avrupa Birliği Projesi
Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri/Görevlileri/Araştırma: Dr. Öğretim Üyesi Erkan Duymaz (Danışman)
GRC Yazılım Geliştirme- Teknokent Projesi, GRC Yönetim Danışmanlık AŞ
Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri/Görevlileri/Araştırma Görevlileri: Doç. Dr. Davut Pehlivanlı (yürütücü)
Finansal Okuryazarlığın Eyleme Dönüşmesi ve Bireyler ile KOBİ’ler İçin Bütçe ve Risk Yönetimi Yazılımı Geliştirilmesi- Teknokent Projesi, GRC Yönetim Danışmanlık AŞ
Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri/Görevlileri/Araştırma Görevlileri: Doç. Dr. Davut Pehlivanlı (yürütücü)
Medyada Kadın Temsili Araştırması- T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Projesi
Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri/Görevlileri/Araştırma Görevlileri ve Projedeki Görevleri (Araştırmacı/Danışman/ Yürütücü): Dr. Öğr. Üyesi Berrin Oktay Yılmaz (araştırmacı)

Patentler
1.    2019 – Prof. Dr. Davut Pehlivanlı:
İşletmelerin Bakiyeli/Kredili Çalışma Düzeninde Risklerin Değerlendirilerek Önlenmesine İlişkin Bir Yöntem, Tescil için başvuru yapıldı.
2.    2019 – Prof. Dr. Davut Pehlivanlı:
Dinamik Risk Yönetimi Modellemesi Ve Senaryo Bazlı Muhasebe Altyapısına Paralel Senaryoların Çalıştırılması, Tescil için başvuru yapıldı.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İstihdam Olanakları
Bölüm, öncelikle kamu sektörüne uzman personel yetiştiren bir bölümdür. Bölümümüz mezunları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) – A kapsamında başvurulabilen tüm kamu kuruluşlarında -bakanlık ve genel müdürlükler uzman yardımcılıkları ve müfettişlikler- görev alabilmektedirler. Mezunları kaymakam, idari hâkim ve vergi müfettişi başta olmak üzere her çeşit uzmanlıklar için ihtiyaç duyulan asgari bilgi ve beceri ile donanmış olarak mezun olurlar. Mezunlarımız aynı zamanda göç, insan hakları, kadın hakları gibi çeşitli sorun alanlarında çalışan kamu (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu) ve sivil toplum örgütlerinde araştırmacı ve yönetici olarak istihdam imkânı bulmaktadırlar. Bu becerileri dolayısıyla da başta bankacılık ve finans iç dış denetim firmaları olmak üzere özel sektörde de istihdam edilmektedir.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İstihdam Olanakları
Bölüm mezunları arasında akademik kariyer yapmayı tercih edenler olduğu gibi Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) – A ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev almaktadırlar. Başta Dış İşleri Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığı olmak üzere birçok bakanlık biriminde ve yerel yönetimlerin farklı birimlerinde görev yapmakta olan çok sayıda mezunumuz bulunmaktadır. Yine, özel sektörde, uluslararası danışmanlık şirketleri dahil, farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketlerde kariyer sahibi mezunlarımız bulunmaktadır. Mezunlarımız ayrıca sivil toplum kuruluşları bünyesinde uzman, yönetici olarak görev yapmaktadır.
İşletme İstihdam Olanakları
Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü mezunları, yurt içinde ve yurt dışında özel ve kamu sektörlerinin her alanında görev alabilmektedir. Mezunlarımız, özel sektörde sanayi ve ticaret şirketleri ile diğer şirketlerde görev alabilmektedirler. Kamu sektöründe ise Bakanlıklar, Hazine, Sermaye Piyasası Kurumu, Sayıştay, Merkez Bankası, TMSF başta olmak üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) – A kapsamında başvurulabilen kamu kuruluşlarında görev alabilmektedirler.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin kendine özgü nitelikleri ve onu diğer fakültelerden ayıran özellikleri “köklü geçmişi”, “interdisipliner ve uluslararası standartlarda müfredat programı”, “sosyal ve kültürel faaliyetler”, “uluslararasılaşma düzeyi” ve “mezunlarla ilişkiler” bağlamında ifade edilebilir.


1. Köklü Geçmişi
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarihi yarımada içerisinde 1979 yılından bugüne şehrin en canlı ve merkezi noktalarından biri olan Beyazıt Kampüsü’nde varlığını sürdürerek, geçmiş ve bugün arasında yer alan bir köprü gibi değişime ve sürekliliğe tanıklık etmektedir. Fakülte binasının yer aldığı merkez kampüsün konumu düşünüldüğünde, hem kapalı çarşı, sahaflar çarşısı gibi tarihi turistik ve ticari merkezlerine yakınlığı ile zamanın içinde; hem de tarihsel binası ve birikimi ile zamanın ötesinde bir görüntü sergilemektedir.
Fakülte binamız, 1867–1872 yılları arasında “Daire-i Umur-u Askeriye”, yani Harbiye Nezareti (Genelkurmay Başkanlığı) olarak yapılan binaya ek olarak yapılmıştır. Bina, muhafız bölüğüne uzun yıllar komutanlık yapan Bekir Ağa’nın ismine izafeten “Bekir Ağa Bölüğü” adıyla tanınmıştır.
İstanbul Üniversitesi bünyesinde Siyasal Bilimler Fakültesi, Türkiye’de çağdaş siyasal bilimlerin kurucularından biri olarak kabul edilen Prof. Dr. Tarık Zafer TUNAYA öncülüğündeki yedi öğretim üyesi (Prof. Dr. Ümit DOĞANAY, Prof. Dr. Aydın AYBAY, Doç. Dr. Murat SARICA, Doç. Dr. Ali Ülkü AZRAK, Doç. Dr. İzzettin DOĞAN ve Doç. Dr. Ersan İLAL) ile öğrenime başlamıştır.
Günümüzde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%30 İngilizce), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%100 İngilizce) ve İşletme olmak üzere dört lisans programı ile varlığını sürdüren Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin, yüksek lisans ve doktora programları ise 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılarak lisansüstü öğretime başlanmıştır.
Yüzlerce yıllık bir üniversitenin mirasını benimseyerek kırk yılı aşkın bir süredir sağlam ve sürekli bir gelişim gösteren İstanbul Siyasal, bu köklü geçmişi ile gelecekte de Türk akademisindeki saygın yerini koruyacağını göstermektedir.
2. İnterdisipliner ve Uluslararası Standartlarda Müfredat Programı
Lisans programlarında ortak müfredat ve fakülte ders havuzu ile ders çeşitliliği sağlanmakta; Hukuk, İletişim, İktisat ve Edebiyat Fakülteleri programlarında eğitim alma imkânı sağlayan “çift anadal” ve “yandal” programları ile öğrencilere çok disiplinli düşünme, sorgulama, yaratıcılık nitelikleri kazandıracak ve arttıracak zengin bir içeriğe sahip bir eğitim programı sunmaktadır. Her bölüm için belirlenen zorunlu dersler alındıktan sonra fakültenin seçmeli ders havuzundan öğrenciler kariyer planlarına göre ders seçilebilmektedir. Müfredat programında yer alan ders içerikleri, ulusal ve uluslararası akademik çalışmalar/müfredatlar ve istihdama yönelik değişimler takip edilerek her akademik yılın başında güncellenmektedir. Bu güncellemeler ile programımızın sürekliliği ve güncel koşullara uyumlandırılması hedeflenmektedir. Fakültemizde zorunlu staj uygulaması olmamakla birlikte öğrencilerimizin kamu ve özel sektörde staj yapması için gerekli destek sağlanmaktadır.
3. Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrenci Kulüpleri, aktif bir şekilde çalışarak öğrencilerimizin akademik çalışmaları ile birlikte ve bunları da destekler nitelikte sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunmalarına imkân sağlamaktadır. Bu imkânlar sayesinde öğrencilerimiz çeşitli faaliyetler ve projelerde yer alarak takım çalışması ve iletişim becerilerini artırma ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunma fırsatını elde ederler. Üniversite hayatının sadece derslerden ibaret olmadığının farkında olan öğrencilerimiz; fakültemizin sosyal yaşamını zenginleştiren, yepyeni dostluklara kapı açan ve kişisel meraklarını gerçekleştirme zemini sağlayan öğrenci kulüplerimize üye olabilmektedirler.
Fakültemiz ve ona bağlı kulüplerin iş birliği ile gerçekleşen farklı etkinliklerde her yıl pek çok misafir ve konuşmacı ağırlanmakta, öğrencilerimiz de aktif katılımlarıyla etkinlik süreçleri başarıyla sürdürülmektedir. Bunlar arasında İşletme Kulubü’nün “Siyasallı Olmak” etkinliği gibi uzun yıllardır bir seri olarak devam etmiş ve geleneksel hale gelmiş olan etkinlikler de bulunmaktadır.
Ayrıca Fakültemizde öğretim üyelerimi, bölümlerimiz veya Fakülte Dekanlığımızın koordinasyonunda öğrencilerimizin katımınıza açık ve gelişimlerine de katkı sağlayacak birçok konferans, panel, sempozyum, seminer vb. etkinlikler düzenlenmektedir.
4. Uluslararasılaşma Düzeyi
Fakültemizde, üniversiteler arası anlaşmalar kapsamında öğrencilerimize, Uluslararası Erasmus+ ve Mevlana Öğrenim Hareketliliği programları ve uluslararası ikili anlaşmalar ile ülkelerarası, Ulusal Farabi Öğrenim Hareketliliği Programı ile ülke içi hem ulusal hem de uluslararası alanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek eğitim imkânları sunulmaktadır. Bu anlaşmalar kapsamında çeşitli ülkelerden gelen öğrencilere ev sahipliği yapan Fakültemiz aynı zamanda mevcut öğrencilerine farklı kültür ve öğrenim ortamından gelen değişim öğrencileri ile buluşturmaktadır. Öğrenim hareketliliği programlarının yanı sıra, Öğretim Üyesi Hareketliliği Programları ile eş zamanlı olarak, öğretim üyelerinin de güncel bilgi ve uygulamaları deneyimleyerek Fakültemize aktarmalarına olanak sağlamaktadır. Bunların yanı sıra, Fakültemizin öğrenci nüfusunun %7'sini farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrenciler oluşturmaktadır.

Erasmus Değişim Programı

Mevlana Değişim Programı

1

University of Twente

Azerbaijan State Agrarian University

2

Universiteit Leiden 

Azerbaijan State Economy University

3

Nicolaus Copernicus University in Torun

Azerbaijan State Oil and Industry University

4

Universita delgi Studi di Milano-Bicocca

Baku Slavic University 

5

University of Ljubljana

Baku State University

6

Pedagogical University of Cracow 

Azerbaijan Ganja State University

7

University of Warsaw

Azerbaijan University of Architecture and Construction

8

Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen

Azarbaijan University

9

Frei Universitat Berlin 

8 Mai 1945 Guelma University

10

Eberhard Karls Universitat Tübingen

Amar Telidji University

11

Ruhr-Universitat Bochum

Bejaia University

12

Universita di Siena (Siena Üniversitesi)

Blida I University

13

Universita degli Studi di Fiernze

Tlemcen University

14

Universita delgi Studi di Pavia

Hassan II University

15

Universite Paris Ouest Naterre La Defense

Sultan Moulay Slimane University

16

Universidad Autonoma de Madrid

Filistin (Palestine)/ Al-Quds University

17

Universidad de Granada

Hankuk University of Foreign Studies

18

Jagiellonian University

Kangwon National University

19

Universitat Hamburg

Keimyung University

20

New Bulgarian University

Woosong University

21

University of Ostrava 

Guilan University

22

Universitat zu Köln

Mazandaran University

23

Aktobe Regional State University n.a. K. Zhubanov

24

Al Farabi Kazakh National University​

25

L.N.Gumilyov Eurasian National University

26

Kyrgyz-Turkish Manas University

27

Osh State University

28

Tetova State University

29

Malaysia International Islamic University

30

University of Putra Malaysia

31

Nukus State Pedagogical Institute

32

Quaid-e Awam University of Engineering Sciences & Technology

33

Hajvery University

34

Sindh University​

35

Saint Petersburg University

36

Ez-Zitoune University

37

Taras Shevcenko National University of Kyiv

38

The University of Jordan

39

Yarmouk University     

40

Guilan University

41

Mazandaran University


5. Mezunlar
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunları fakültelerine desteği hiç ara vermeksizin sürdüren büyük bir ailedir. Fakültemizin dünya bilim hayatına, siyasal hayata, kamu ve özel sektöre yön veren binlerce mezunu bulunmaktadır. Fakültemiz, eğitim süreci sonrası mezunlarıyla olan ilişkisini her zaman güçlü tutmaktadır. Gerek mezunlarımızı ağırladığımız ve tecrübelerini öğrencilerimizle paylaşmalarını sağladığımız farklı etkinliklerle gerekse iki ana mezun çatısı ile Fakülte-mezunları arasındaki bağ her yıl giderek güçlenerek sürmektedir.