12.08.2005/25904

                                                                                          

             İstanbul Üniversitesinden:

 

İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi’ne bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, lisansüstü eğitim ve öğretim; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — (Değişik 28/11/2007-26714/1. md.) Bu Yönetmelikte geçen;

             Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

             Rektörlük: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünü,

             Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

             Enstitü: İstanbul Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

             ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

             KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

             ÜDS: Üniversitelerarası Dil Sınavını,

             TOEFL: Test Of English as a Foreing Languagei,

             IELTS: International English Language Testing Systemi,

             TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Genel Esaslar

             Kontenjan tespiti

             Madde 5 — Lisansüstü programlarının kontenjanları, enstitü anabilim/anasanat dallarının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile tespit edilir.

             Değerlendirme

             Madde 6 — (Değişik 28/11/2007-26714/2. md.) Lisansüstü programlarına; lisans ve yüksek lisans derslerinin not ortalaması, ALES, yabancı dil sınavı ve mülâkat veya yetenek sınavı sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Mülâkattaki değerlendirmelerde öğrenciden istenilebilecek referans mektupları, yüksek lisans yapma amacını belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar gibi belgeler de dikkate alınabilir.

             Duyuru

             Madde 7 — Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, kontenjanlar ve diğer hususlar Rektörlükçe ilan edilir. Söz konusu ilân, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

             Amaç

             Madde 8 — Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve özgün bilimsel bilgi üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

             Öğrenci kabulü

             Madde 9 — Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için;

             a) Lisans derecesine sahip   olmak, başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak ve ilânda yazılı süre içinde ilgili Enstitü’ye başvurmak gerekir.

             b) (Değişik 28/11/2007-26714/3. md.) Adayların; Fen Bilimleri, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği, Sağlık Bilimleri, Adli Tıp, ana sanat dalları hariç Sosyal Bilimler ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitülerinden yüksek lisans programına başvurabilmeleri için ALES’ten, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre Senatonun kabul ettiği puanı almış olmaları gerekir.

             (Değişik 28/11/2007-26714/3 md.) Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü ve Adli Tıp Enstitülerine başvuran adaylar; KPDS’den en az 50, ÜDS’den en az 50, TOEFL sınavından en az (PBT) 477, (CBT) 153 veya (IBT) 53 ve IELTS sınavının her bölümünden en az 5.5 puan almış olmak veya Üniversitenin yapacağı yabancı dil sınavından en az 50 puan almak zorundadır.

               Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce programlarına başvuracak adayların, ÜDS’den veya KPDS’den veya İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan sınavdan en az 75 puan aldıklarını ya da Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca kabul edilen sınavlardan eşdeğer puanı aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

            (Değişik 28/01/2009-27124/1. md.) Fen Bilimleri Enstitüsünde öğrenime başlayabilmek için adayların, Üniversitenin yapacağı yabancı dil sınavından en az 50, KPDS’den en az 50, ÜDS’den en az 50, TOEFL sınavından en az (PBT) 477, (CBT) 153 veya (IBT) 53 ve IELTS sınavının her bölümünden en az 5,5 puan almış olmaları  ve aldıkları puanı belgelemeleri gerekir. Adaylardan, yabancı dil giriş koşulunu sağlayanlar yüksek lisans eğitimine başlar. Diğer koşulları taşımalarına rağmen, yeterli yabancı dil puanını sağlayamayan adaylar arasından yabancı dil puanı 30 ve üzerinde olan adaylar; bir yıl süre ile İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü hazırlık sınıfında eğitim görebilir. Hazırlık sınıfındaki ara ve yıl sonu sınavının değerlendirme koşulları ile uygulamaya ilişkin diğer esaslar, Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve yabancı diller bölümü tarafından uygulanır.

             Adayların; İstanbul Üniversitesinin merkezi yabancı dil sınavından aldıkları yabancı dil puanı, KPDS veya ÜDS’de aldıkları yabancı dil puanı ile TOEFL sınavından aldıkları 100 üzerinden değerlendirme sistemine dönüştürülen puanı veya IELTS sınavının her bölümünden aldıkları puanın 100 üzerinden değerlendirme sistemine dönüştürülen puanı ilgili Enstitüye giriş yabancı dil puanı olarak kabul edilir.

           (Değişik 28/11/2007-26714/3. md.) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan; lisans derslerinin not ortalamasının, ALES notunun, yabancı dil notunun ve mülâkatın, anasanat dalları için yetenek sınavı notunun toplam nota etki oranları ile adayın kabulü için gerekli asgari not Senato tarafından kararlaştırılır. Mülâkat; anabilim dalı başkanının başkanlığında, Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecek üç kişiden oluşan jüri tarafından yapılır.

             Anasanat dalları tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylar kendi dallarında yapılacak genel kültür sınavında ve aşağıda kriterleri verilen yetenek sınavında da başarılı olmalıdırlar.

             1) Enstrüman, Oda Müziği, Korepetisyon, Şan: Üç ayrı devre ait üst düzey eserlerden oluşan, en az otuz dakikalık dinleti.

             2) Şeflik: Jürinin belirleyeceği üç ayrı devre ait eserin partitür okunması.

             3) Kompozisyon, Teori: Genel Teori bilgilerinin yazılı ve uygulamalı olarak sınanması.

             4) Bale: Klasik bir eserin solosunun icrası.

             5) Tiyatro: Tiyatro edebiyatının klasik ya da modern eserlerinden seçilmiş iki oyunundan hazırlanacak sahnenin oynanması.

             c) Yabancı dilde öğretim yapan programlarda, yabancı dil bilgisi sınavına ilişkin ek düzenlemeler getirilebilir. Bu düzenlemeler, ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi ile Senato tarafından yapılır ve genel ilânda duyurulur.

             d) Enstitüler alt yapısını hazırlamak koşulu ile yabancı dil destekli program açabilirler. Gerekli düzenlemeler, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Hazırlık sınıfında geçen süre öğrenim süresine eklenir.

             e) (Değişik 28/11/2007-26714/3. md.) Daha önce ilân edilmiş bulunan kontenjanlar, en yüksek nottan başlamak üzere yapılacak sıralama ile belirlenir. Küsuratlı notlar bir üst nota tamamlanmaz. Eşit toplam not sahibi olanlar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla lisans derslerinin not ortalaması, yabancı dil sınavı ve ALES notu yüksek olanlar tercih edilir.

             f) Giriş sınavında Senato tarafından belirlenen gerekli toplam notu alanların sayısı beş’ten az ise, o programda o ders yılı için yüksek lisans öğretimi açılıp açılmamasına Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

             g) (Değişik 11/04/2009-27197/1. md.)Tezli yüksek lisans programlarının başvuru tarihleri ve başvuru koşulları, Enstitülerin kendi şartlarına bağlı talepleri dikkate alınarak Senato tarafından ayrıca belirlenebilir.

             Kayıt

             Madde 10 — Tezli yüksek lisans öğrenciliği hakkını kazananların  kayıt işlemlerinde bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

             Ders yükü

             Madde 11 — Tezli yüksek lisans programlarında ders yükü aşağıdaki şekildedir:

             a) Toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl/ kredi değeri 4’den fazla olamaz.

            b) (Değişik 28/11/2007-26714/4. md.) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir. Ayrıca, dersler; ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile Üniversite içindeki veya dışındaki yüksek öğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans derslerinden de seçilebilir. Doktora programından ders alınmaz. Ancak, yüksek lisans programında alınan lisans dersleri ile bu bentte belirtilen diğer yüksek öğretim kurumlarından alınacak yüksek lisans derslerinin toplam kredi değeri 6 krediyi aşamaz.

             c) Bir dersin yarıyıl/kredi değeri, dersin yarıyıl haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ve laboratuar saatinin yarısının toplamıdır.

             Başarı notu

             Madde 12 —  Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersten başarı notu olarak CC (65) alması gerekmektedir.

             Süre

             Madde 13 — Tezli yüksek lisans programlarının öğrenim süresi aşağıdaki şekildedir:

             a) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Yüksek lisans derslerini tamamlama süresi en az iki yarıyıldır.

             b) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

             c) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak, tez çalışmasını dört yarıyıl sonunda tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, danışmanının isteği üzerine, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

             Tez çalışması ve tez danışmanı

             Madde 14 — Enstitü anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için tez danışmanını birinci yarıyılın sonunda, danışmanın belirleyeceği tez konusunu ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ile tez konusu  önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir. Tez danışmanı veya tez konusu önerisinin uygun görülmemesi halinde Enstitü Yönetim Kurulu değişiklik yapabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı atanır.

             Tez danışmanı, o anabilim dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler, bunlar bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı takdirde, doktoralı öğretim görevlileri, bunlar da bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığında, sırasıyla, en yakın anabilim dalındaki öğretim üyeleri ile o anabilim dalındaki doktoralı öğretim elemanlarından seçilebilir.

             Öğrenciler, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

             Danışman, tez çalışması için bir program düzenler ve öğrencinin tez çalışmasını yapacağı sınamalarda aldığı notlarla değerlendirir, başarılı veya başarısız bulunduğuna karar vererek Enstitü’ye bildirir. Tez çalışmasında üst üste iki kez veya aralıklı üç kez başarısız not alan öğrencinin, yükseköğretim kurumu ile ilişiği, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun Kararı ile kesilir.

             Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

             Madde 15 — Yüksek lisans tezinin sonuçlanması aşağıdaki şekildedir:

             a) Öğrenciler; yüksek lisans tezlerini, ilgili Enstitülerce hazırlanan ve Senatoca onaylanan yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

             b) Tez jürisi, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile atanır. Önerinin uygun olmaması halinde tez jürisini Enstitü Yönetim Kurulu atar. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir anabilim dalından veya İstanbul Üniversitesi dışındaki bir Yükseköğretim Kurumundan olmak üzere, beş kişiden oluşur.

             c) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on, en geç otuz gün içinde toplanarak, öğrenciyi tez sınavına alır. Tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşan sınavın süresi, en az 45 dakika, en çok 90 dakikadır. Jüri, sınavın dinleyicilere açık olmasını sağlar.

                d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca, tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü’ye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin yüksek öğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci ise, en geç üç ay içinde gereğini yaparak, tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

             e) Tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı anasanat dalları öğrencileri tez çalışmalarının kabul edilmesini takip eden beş gün içinde aşağıda ayrıntıları verilen uygulamalı sınava girerler.

             Uygulamalı sınav sonunda jüri salt çoğunlukla "başarılı" veya " başarısız" kararı verir.

             Uygulamalı sınavda başarısız bulunan öğrenci en geç iki ay içinde gereğini yaparak ikinci bir sınav için başvuruda bulunur. Bu sınavda da başarılı olamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

             1) Enstrüman, Oda Müziği, Korepetisyon, Şan: Barok, klasik, romantik ve çağdaş dönemlere ait üst düzeyde eserlerden oluşan en az 60 dakikalık dinleti (gitar, arp, vurmalı ve nefesli sazlar için en az 30 dakika).

             2) Şeflik: Danışman hocanın belirlediği iki ayrı devre ait eserin öğrenci oda orkestrası veya oda korosu ile icrası.

             3) Kompozisyon: Batı standartlarında bestelenmiş 10 – 15 dakikalık solo veya oda müziği için eser.

             4) Teori: Viyana klasiklerinden itibaren bir trio veya quartetin bir bölümünün dört veya beş sesli dikey armoni yazı haline getirilmesi.

             5) Bale: Klasik bale repertuarından bir solo veya "pas de deux" nün icrası, ayrıca jüri önünde metodik bale uygulaması ve uygulatılması.

             6) Tiyatro: Öğrencinin kuramsal tezi doğrultusunda hazırladığı sahne uygulaması.

             Tezli yüksek lisans diploması

             Madde 16 — Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder ve tezinin kabul edilmesi halinde yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

             Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim ve bilim dalındaki programın onaylanmış adı ve derecesi bulunur.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

             Amaç

             Madde 17 — (Değişik 28/11/2007-26714/5 md.) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı birinci ve ikinci öğretimde uygulanabilir. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programının koşulları Senato tarafından belirlenir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans yapılmaz. Öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz.

             Bu program; toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla, en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

             Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

           Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı

           Madde 18 – (Değişik 28/11/2007-26714/6. md.) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programının amacı; Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğrencileri, lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmektir.

             Bu programa başvuracak adaylara uygulanacak sınav ve değerlendirme usulleri Senato tarafından kararlaştırılır.

             Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına kabul için; Yükseköğretim Kurulunun belirlediği lisans programlarından mezun olmak, başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak ve ilânda yazılı süre içinde ilgili Enstitüye başvurmak gerekir.

             Öğretim elemanları ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz.

             Kayıt

             Madde 19 — Tezsiz yüksek lisans öğrenciliği hakkını kazananların kayıt işlemlerinde bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

             Danışman atanması

             Madde 20 — Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir profesör, doçent veya yardımcı doçenti, bunlar bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı takdirde doktoralı öğretim görevlilerinden birini, bunlar da bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığında sırasıyla en yakın anabilim dalındaki öğretim üyeleri ile o anabilim dalındaki doktoralı öğretim elemanlarından birini ilgili Enstitüye önerir. Danışman Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile atanır.

             Süre

             Madde 21 — (Değişik 28/01/2009-27124/2. md.) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

             Tezsiz yüksek lisans diploması

             Madde 22 — (Değişik 28/11/2007-26714/7. md.) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan;

             a) Tezsiz yüksek lisans mezunlarına yüksek lisans,

             b) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans mezunlarına, tezsiz yüksek lisans diploması

             verilir.

             Diplomanın üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve derecesi bulunur.

             Diğer hükümler

             Madde 23 — Bu bölümde düzenlenmeyen konularda tezli yüksek lisans programının ilgili hükümleri uygulanır.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

             Amaç

             Madde 24 — Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız bilimsel araştırma yapma, olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmaktır.

             Kapsam

             Madde 25 — Doktora çalışması sonunda hazırlanacak olan tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

             Öğrenci kabulü

             Madde 26 — (Değişik 11/04/2009-27197/2. md.) Doktora programlarına kabul edilebilmek için adaylarda aranacak şartlar aşağıda gösterilmiştir. Başvuru tarihleri ve başvuru koşulları, enstitülerin kendi şartlarına bağlı talepleri dikkate alınarak Senato tarafından ayrıca belirlenebilir.

                a) (Değişik 28/01/2009-27124/3. md.) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl (beş yıl) süreli  lisans eğitimi yapılan diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve tıp fakültesi mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen ve dört yıllık eczacılık fakültesi mezunlarından,  kendi alanlarında bilim doktorası yapmak için ayrıca yüksek lisans yapmış olma şartı aranmaz. Bu koşullara sahip olan adayların, ilanda yazılı süre içinde ilgili Enstitüye, kendi alanlarında açılmış olan doktora programları için başvurması gerekir.

             b) Adayların Fen Bilimleri, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği, Sağlık Bilimleri, Adli Tıp, Sosyal Bilimler ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitülerinden doktora programına başvurabilmeleri için; yüksek lisans mezunları ve lisans mezunlarının ALES’ ten Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre Senatonun kabul ettiği gerekli puanı almış olmaları gerekir. Ayrıca, KPDS’den en az 50, ÜDS’den en az 50, TOEFL sınavından en az (PBT) 477, (CBT) 153 veya (IBT) 53 ve IELTS sınavının her bölümünden en az 5,5 puan almış olmak veya Üniversitenin yapacağı yabancı dil sınavından en az 50 puan almak zorundadır. Yabancı uyruklulardan, ana dilleri girmesi gereken yabancı dille aynı olan adaylar, diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Bunların sınavı; İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü veya TÖMER tarafından yapılır.

             c) Doktora programına başvuran adayların; ALES notunun, lisans derslerinin not ortalamasının, yüksek lisans kredili derslerinin not ortalamasının, yabancı dil notunun, mülakat notunun toplam nota etki oranı ve adayın kabulü için gerekli asgari not Senato tarafından kararlaştırılır. Ancak, hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner fakülteleri mezunları için yüksek lisans öğrenimi notu ortalaması yerine, lisans öğrenimi not ortalaması; Eczacılık ve Fen fakülteleri mezunlarından yüksek lisans yapmamış olanlarda ise Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre laboratuar dalında kazanılan uzmanlık notu yerine, mülakat notu değerlendirmeye alınır ve bunların etki oranı Senato tarafından kararlaştırılır.

             d) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için; Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek temel tıp puanına veya ALES ve TUS’dan Yükseköğretim Kurulunca belirlenen gerekli puana sahip olmaları, Tıp Fakültesi mezunu olmayanların yüksek lisans diplomasına, Diş Hekimliği ve Veteriner fakülteleri mezunlarının ise lisans derecesine sahip olmaları, ALES’den Yükseköğretim Kurulunca belirlenen gerekli puana sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı; TUS’un temel tıp bilimleri I. bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

             e) Temel tıp bilimlerinde doktora programına başvuran adayların; ALES notunun veya temel tıp puanının, lisans derslerinin not ortalamasının, yabancı dil notunun ve mülakat notunun toplam nota etki oranı ve adayın kabulü için gerekli asgari not Senato tarafından kararlaştırılır.

             f) Yabancı dilde öğretim yapan programlarda, yabancı dil bilgisi sınavına ilişkin ek düzenlemeler getirilebilir. Bu düzenlemeler, ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi ve Senatonun kararı ile yapılır ve genel ilanda duyurulur.

             g) Daha önce ilan edilmiş bulunan kontenjanlar, en yüksek nottan başlamak üzere yapılacak sıralama ile belirlenir. Küsuratlı notlar bir üst nota tamamlanmaz. Eşit toplam not sahibi olanlar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla lisans ve yüksek lisans derslerinin not ortalaması, yabancı dil sınavı ve ALES notu yüksek olanlar tercih edilir.

             h) Giriş sınavında Senato tarafından belirlenen gerekli toplam notu alanların sayısı beşten az ise, o programda, o ders yılı için doktora öğretimi açılıp açılmamasına Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

             Lisans derecesi ile doktora programının açılıp açılmayacağına Senato karar verir.

             Kayıt

             Madde 27 — Doktora öğrenciliği hakkını kazananların kayıt işlemlerinde bu Yönetmeliğin, 46 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

             Ders yükü

             Madde 28 — Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, kredisiz seminer dersi, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için de en az 45 kredilik onbeş adet ders, kredisiz seminer dersi, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisansüstü dersler; ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile yüksek lisans programlarında veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en çok 9 kredisi sayılmak koşulu ile seçilebilir.  Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Bir dersin yarıyıl/kredi değeri 4’den fazla olamaz.

             Bir dersin yarıyıl/kredi değeri, dersin yarıyıl haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamıdır.

             Başarı notu

             Madde 29 — Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersten başarı notu olarak CB (75) alması gerekir.

             Süre

             Madde 30 — Doktora programlarının süresi aşağıdaki şekildedir:

             a) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için doktora derslerini tamamlama süresi en az iki yarıyıl, en fazla dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için en az dört yarıyıl, en fazla altı yarıyıldır. Bu süreler sonunda kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan  öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

             b) Kredili derslerini başarı ile bitiren ve yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekiz yarıyıl lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci için on yarıyıl sonunda tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, danışmanının isteği üzerine ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

             c) Doktora programını; yabancı dil ortalaması en az 60 olan ve yazıldığı kredili dersleri iki yarıyılda başaran yüksek lisans mezunu öğrenciler, en erken altı yarıyılda, yazıldığı kredili dersleri dört yarıyılda başaran lisans mezunu öğrenciler ise en erken sekiz yarıyılda  tamamlayabilir.

             Tez çalışması ve tez danışmanı

             Madde 31 — Enstitü anabilim dalı başkanlığı,  her öğrenci için bir tez danışmanını yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar,  lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için  en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar; danışmanın belirleyeceği tez konusunu ise doktora yeterlilik sınavını başardıktan sonra bir ay içinde Enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi ve tez konusu  Enstitü  Yönetim  Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez danışmanı veya tez konusu önerisinin uygun görülmemesi halinde Enstitü Yönetim Kurulu değişiklik yapabilir. Tez çalışmasının niteliğinin, birden fazla tez  danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının doktora derecesine sahip olması gerekir.

             Tez danışmanı, o anabilim dalında veya o doktora programında görevli profesör ve doçentler ile zorunluluk bulunması halinde yardımcı doçentler arasından seçilir.

             Doktora yeterlik sınavı

             Madde 32 — Doktora yeterlik sınavları ile ilgili esaslar şunlardır:

             a) Öğrenci derslerini başarı ile tamamladıktan sonra, temel konular ve doktora alanı ile ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş ise; en erken üçüncü yarıyılda, en geç beşinci yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilmiş ise; en erken beşinci yarıyılda, en geç yedinci yarıyılda bir yeterlik sınavına tabi tutulur.

             b) Sınav yılda iki defa olmak üzere, her yıl Mayıs-Haziran ve Ocak-Şubat ayları içinde yapılır. Bu iki sınav dönemi dışında yeterlik sınavı yapılmaz.

             c) (Değişik 28/11/2007-26714/9. md.) Doktora yeterlik sınavı; enstitü anabilim dalı başkanlıklarınca önerilen, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanan ve bir yıl süre ile görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından yapılabileceği gibi, komite ihtiyaç duyduğu hallerde aralarında danışmanın da bulunduğu öğretim üyelerinden oluşan bir sınav jürisi de kurabilir. Bu durumda sınav jürisinde yer alan öğretim üyelerinin en az biri, Üniversite dışındaki başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyeleri arasından seçilir.

             d) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için öğrencinin, ÜDS’den veya KPDS’den 100 üzerinden en az 50 puan almış olması ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinde başarılı olması gerekir. Yabancı uyruklularda, anadili girmesi gereken yabancı dille aynı olan adaylar, diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Bunların sınavı; İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü veya TÖMER tarafından yapılır.

             e) ÜDS veya KPDS’den en az 50 puan alamayan öğrencilerden isteyenler, her yıl 15-30 Eylül tarihleri arasında, öğrencisi oldukları lisansüstü eğitim-öğretim enstitüsüne dilekçe ile başvururlar. Dilekçeye ÜDS veya KPDS sonuç belgesinin eklenmesi ve başvurunun belirtilen süre içinde yapılması zorunludur. Aksi halde başvuru kabul olunmaz ve öğrenci başvuru hakkını kaybeder. Bu Yönetmeliğin öngördüğü şartları taşıyan öğrenci İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü ile enstitülerin birlikte yürüttüğü yabancı dil hazırlık programına kabul edilir.

             Programda geçen süre öğrenim süresine dahil edilmez. Ancak, öğrencinin bir başka üniversite veya resmi ya da özel bir başka kurum bünyesinde yabancı dil hazırlığı görmesi halinde, bu tür programlarda geçen süreler öğrenim süresi içinde dikkate alınır. Yabancı dil hazırlık programı 15 Ekim – 31 Mayıs tarihleri arasında uygulanır. Program kapsamındaki derslere devam zorunludur. Devam oranı program süresince yüzde seksenin altına düşen öğrenci programdan çıkarılır ve bir daha programa kabul edilmez.

             Yabancı dil hazırlık programını tamamlayan öğrenci tekrar ÜDS veya KPDS’ye girer. Yine başarısız olduğu takdirde enstitü ile ilişiği kesilir.

             f) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav süresi 1.5 saatten az, 3 saatten fazla; sözlü sınav süresi 1 saatten az, 2.5 saatten fazla olamaz. Jüri, sözlü sınavın dinleyicilere açık olmasını sağlar. Doktora yeterlik komitesi sınav kurulunun önerilerini yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

             g) Yeterlik komitesi, gerekli görmesi halinde, ders yükünü tamamlayan ve en az genel not ortalamasını tutturan öğrencinin dördüncü yarıyıldan sonra da fazladan ders veya dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınan bu derslerden en geç altıncı yarıyılın sonuna kadar başarılı olamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

             h) Yazılı sınavı başaramayan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Bir sonraki yarıyılda yazılı sınava tekrar girer. Bu defa da başarılı olamadığı ya da yazılı sınavda başarılı olsa bile sözlü sınavda başarılı olamadığı takdirde, yüksek öğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

             ı) Yazılı sınavı başaran öğrenci sözlü sınavda başarılı olamadığı takdirde, bir sonraki yarıyılda sadece sözlü sınava girer. Başarılı olamaması halinde, yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

             i) Lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerden, derslerini başarı ile tamamlayanlar ile doktora yeterlilik sınavının iki hakkını da kullananlar, diledikleri takdirde anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisansa geçebilir.

             Tez izleme komitesi

             Madde 33 — Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

             Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

             Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun Kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

             Tez önerisi savunması

             Madde 34 — Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini en geç altı ay içinde tez izleme komitesi  önünde sözlü olarak savunur. Savunmadığı takdirde başarısız sayılarak üç ay süre verilir. Öğrenci tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

             Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine ilişkin kararını salt çoğunlukla alır. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

             Tez önerisi reddedilen öğrenci, dilediği takdirde yeni bir danışman ve tez konusu seçilmesi talebiyle Enstitü’ye başvurabilir. Bu talep, Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Böyle bir durumda yeni bir danışman ve tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştirilen bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen veya savunmayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

             Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin çalışması, komite tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan veya rapor sunmayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

             Doktora tezinin sonuçlandırılması

             Madde 35 — Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitülerce hazırlanan ve Senatoca onaylanan yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

             Doktora tez jürisi enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile atanır. Önerinin uygun olmaması halinde tez jürisini Enstitü Yönetim Kurulu atar. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

             Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Sınav süresi iki saatten az, üç saatten fazla olamaz.

             Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü’ye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

             Doktora diploması

             Madde 36 — Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci doktora tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitü’ye teslim eder ve tezinin kabul edilmesi halinde doktora diploması almaya hak kazanır.

             Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim ve bilim dalındaki programın onaylanmış adı ve derecesi bulunur.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

             Amaç

             Madde 37 — Sanatta yeterlik programı; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.

Öğrenci kabulü

             Madde 38 — Sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için:

             a) Adayların bir lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olması, başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmaması ve ilanda yazılı süre içinde ilgili Enstitü’ye başvurması gerekir.

             Lisans derecesi ile sanatta yeterlilik programının açılıp açılmayacağına Senato karar verir.

             b) (Değişik 28/11/2007-26714/10. md.) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adaylarda ALES koşulu aranmaz. Ayrıca, adaylar ÜDS’den en az 50 puan veya KPDS’den en az 50 veya TOEFL sınavından en az (PBT) 477, (CBT) 153 veya (IBT) 53 ve IELTS sınavının her bölümünden en az 5.5 puan almış olmak veya Üniversitenin yapacağı yabancı dil sınavından en az 50 puan almak zorundadır. Yabancı uyruklulardan anadili girmesi gereken yabancı dille aynı olan adaylar, diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulur. Bunların sınavı; İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü veya TÖMER tarafından yapılır

             Sanatta yeterlik çalışmasına başvuranların lisans derslerinin not ortalamasının, yüksek lisans kredili derslerinin not ortalamasının, yabancı dil notunun ve yetenek sınavı notunun hangi oranda toplam nota etkili olacağı ve adayın kabulü için gerekli en düşük notun ne olacağı Senato tarafından kararlaştırılır.

             Sanatta yeterlik programlarına başvuran  adaylar kendi dallarında yapılacak genel kültür sınavında ve aşağıda kriterleri verilen yetenek sınavında da başarılı olmalıdırlar.

             1) Enstrüman, Oda Müziği, Korepetisyon, Şan: Üç ayrı devre ait üst düzey eserlerden oluşan, en az 30 dakikalık dinleti.

             2) Şeflik: Jürinin belirleyeceği üç ayrı devre ait eserin partitür okunması.

             3) Kompozisyon, Teori: Genel teori bilgilerinin yazılı ve uygulamalı olarak sınanması.

             4) Bale: Klasik bir eserin "solo" ve "pas de deux" sünün icrası.

             5) Tiyatro: Tiyatro edebiyatının klasik ya da modern eserlerinden seçilmiş iki oyunundan hazırlanacak sahnenin oynanması.

             c) Daha önce ilan edilmiş bulunan kontenjanlar, en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralama ile doldurulur. Küsuratlı notlar bir üst nota tamamlanmaz. Eşit toplam not sahibi olanlar arasında önceliğin belirlenmesinde, tercih sırasıyla lisans ve yüksek lisans derslerinin not ortalaması ve yabancı dil sınavına göre yapılır.

             d) Giriş sınavında Senato tarafından belirlenen gerekli toplam notu alanların sayısı beş’ten az ise, o programda, o ders yılı için sanatta yeterlik öğretimi açılıp açılmamasına Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

             Kayıt

             Madde 39 — Sanatta yeterlik programı öğrenciliği hakkını kazananların kayıt işlemlerinde bu Yönetmeliğin, 46 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

             Ders yükü

             Madde 40 — Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi olanlar için toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, kredisiz seminer dersi, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise; en az 45 kredilik onbeş adet ders, kredisiz seminer dersi ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Lisans üstü dersler, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile yüksek lisans programlarında ve diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de en çok 9 kredisi sayılmak koşulu ile seçilebilir. Lisans dersleri, ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz. Bir dersin yarıyıl/kredi değeri 4’den fazla olamaz.

             Bir dersin yarıyıl/kredi değeri, dersin yarıyıl haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama saatinin yarısının toplamıdır.

             Başarı notu

             Madde 41 — Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersten (uygulaması dahil) başarı notu olarak CB (75) alması gerekir.

             Süre

             Madde 42 — Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlama süresi aşağıdaki şekildedir:

             a) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sanatta yeterlilik derslerini tamamlama süresi en az iki yarıyıl, en fazla dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için en az dört yarıyıl en fazla altı yarıyıldır. Bu süreler sonunda kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

             b) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci için on yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye danışmanının isteği üzerine ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tezini, sergi veya proje çalışmasının jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

             c) Sanatta yeterlik programını; yabancı dil ortalaması en az 60 olan ve yazıldığı kredili dersleri iki yarıyılda başaran yüksek lisans mezunu öğrenciler, en erken altı yarıyılda, yazıldığı kredili dersleri dört yarıyılda başaran lisans mezunu öğrenciler ise en erken sekiz yarıyılda  tamamlayabilir.

             Danışman atanması

             Madde 43 — Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini Enstitü’ye önerir. Danışmanın önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Danışman, en geç ikinci yarıyılın sonunda atanır. Ancak lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en geç dördüncü yarıyıl sonuna kadar atanır.

             Tez danışmanı, o anasanat dalında görevli profesör ve doçentler ile zorunluluk bulunması halinde yardımcı doçentler veya sanatta yeterlik ya da doktora derecesine sahip bulunan öğretim görevlileri arasından seçilir.

             Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

             Madde 44 — Sanatta yeterlik çalışmasını sonuçlandırabilmek için:

             a) ÜDS veya KPDS’den en az 50 puan alamayan öğrencilerden isteyenler, her yıl 15-30 Eylül tarihleri arasında, öğrencisi oldukları lisansüstü eğitim-öğretim enstitüsüne dilekçe ile başvururlar. Dilekçeye ÜDS veya KPDS sonuç belgesinin eklenmesi ve başvurunun belirtilen süre içinde yapılması zorunludur. Aksi halde başvuru kabul edilmez ve öğrenci başvuru hakkını kaybeder. Bu Yönetmeliğin öngördüğü şartları taşıyan öğrenci İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü ile enstitülerin birlikte yürüttüğü yabancı dil hazırlık programına kabul edilir.

             Programda geçen süre öğrenim süresine dahil edilmez. Ancak, öğrencinin bir başka üniversite veya resmi ya da özel bir başka kurum bünyesinde yabancı dil hazırlığı görmesi halinde, bu tür programlarda  geçen  süreler öğrenim süresi  içinde dikkate alınır. Yabancı dil hazırlık  programı 15 Ekim-31 Mayıs tarihleri arasında uygulanır. Program kapsamındaki derslere devam zorunludur. Devam oranı program süresince yüzde seksenin altına düşen öğrenci programdan çıkarılır ve bir daha programa kabul edilmez.

             Yabancı dil hazırlık programını tamamlayan öğrenci tekrar ÜDS veya KPDS’ye girer. Yine başarısız olduğu takdirde enstitü ile ilişiği kesilir.

             Lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerden, derslerini başarı ile tamamlayanlar diledikleri takdirde anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisansa geçebilir.

             b) Tez hazırlayan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, sergi ve proje hazırlayan bir öğrenci ise, çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, enstitülerce hazırlanan ve Senatoca onaylanan yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

             c) Jüri; enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile atanır. Önerinin uygun olmaması halinde tez jürisini Enstitü Yönetim Kurulu atar. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş kişiden oluşur.

             d) Jüri üyeleri, tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

             e) Sınavın tamamlanmasından sonra, jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez ve dinleti, sergi, gösteri, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar anasanat dalı başkanlığınca, sınavı izleyen üç gün içinde Enstitü’ye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında "düzeltme" kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

             f) Sanatta yeterlik çalışması öğrencileri tez çalışmalarının kabul edilmesini takip eden beş gün içinde aşağıda belirtilen uygulamalı sınava girerler.

             Uygulamalı sınav sonunda jüri salt çoğunlukla "başarılı" veya " başarısız" kararı verir.

             Uygulamalı sınavda başarısız bulunan öğrenci en geç iki ay içinde gereğini yaparak ikinci bir sınav için başvuruda bulunur. Bu sınavda da başarılı olamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

             1) Enstrüman, Oda Müziği, Korepetisyon, Şan: Yüksek lisansta belirtilen dinletiye ek olarak bir konçerto çalınması (sadece enstrüman için).

             2) Şeflik: Danışman hocanın belirlediği iki ayrı devre ait eserin büyük orkestra veya koro ile icrası.

             3) Kompozisyon: Batı standartlarında bestelenmiş 10 – 15 dakikalık orkestral eser.

             4) Teori: Klasik dönemden itibaren bir orkestral eserin piyano transkripsiyonunun yapılması.

             5) Bale: Jüri önünde ileri bale tekniği ile metodik bale uygulanması ve uygulatılması. Ayrıca klasik bale repertuarından bir "pas de deux" nün solo ve codası ile uygulanması ve uygulatılması.

             6) Tiyatro: Tiyatro edebiyatının klasik veya modern eserlerinden seçilmiş bir oyunun sahneye konması.

             Sanatta yeterlik diploması

             Madde 45 — Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci, yeterlik çalışmasının ciltlenmiş iki kopyasını, sınavı izleyen bir ay içinde Enstitü’ye teslim etmesi ve çalışmasının şekil yönünden uygun bulunması koşuluyla "sanatta yeterlik diploması" almaya hak kazanır.

             Sanatta yeterlik diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anasanat dalındaki programın onaylanmış adı ve derecesi bulunur.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Kayıt

             Madde 46 — Lisansüstü eğitim hakkını kazananların listeleri, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilân edilir. Kayıtlar, genel ilânda belirtilen şartlar ve süreler dahilinde yapılır. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgelerin ekli bulunduğu bir dilekçe ile ilân edilen süre içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne şahsen başvurur.

             Kayıt için gerekli belgeler şunlardır;

             a) Mezuniyet belgesinin veya diplomanın, noter onaylı yada ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti.

             b) Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript)  belgelerinin, noter onaylı yada ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti.

             c) (Değişik 28/11/2007-26714/11. md.) ALES sonuç belgesinin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların sonuç belgesinin onaylı sureti.

             d) KPDS, ÜDS, TOFEL, IELTS sonuç belgesinin noter onaylı sureti veya İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan sınavın sonuç belgesi.

             e) Erkek öğrenci adaylarından,  ilgili askerlik şubesinden alınacak, "lisansüstü eğitimi yapmak üzere bir enstitüye kaydolmasında askerlik açısından bir sakınca bulunmamaktadır" ibaresini taşıyan bir belge, askerlik görevini tamamlayan adaylardan ise durumlarını gösterir belge.

             Yabancı uyruklu adaylar bu bent hükmüne tabi değildir.

             f) Türkiye Türkçesi bildiklerini gösterir belgenin onaylı sureti (yabancı uyruklu adaylardan istenecektir).

             g) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesi ve diplomanın noter tasdikli sureti.

             h)  Nüfus cüzdanının fotoğraflı ve noter tasdikli sureti (yabancı uyruklular için pasaportun fotoğraflı ve noter tasdikli Türkçe çevirisi ).

             i) Fotoğraflı ve yeni tarihli ikametgâh belgesi, (yabancı uyruklu adaylardan ikamet tezkeresi).

             j) Altı adet vesikalık (4,5x6 cm.) ebadında renkli fotoğraf (fotoğraflar, kılık kıyafet genelgelerine uygun olmalıdır).

             Yurt dışı ve yabancı öğrenciler

             Madde 47 — Yurt dışında ikamet eden Türk veya yabancı uyrukluların lisansüstü programlara kabulü yukarıdaki esaslara göre yapılır. Ancak, gerekli  hallerde belgelere dayalı kabul, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile olabilir.

             Özel öğrenci kabulü

             Madde 48 — Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, öğrencilik haklarından yararlanmamak koşulu ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.  Özel öğrenci statüsünde alınan dersler yüksek lisans ve doktora programlarında alınacak derslerin yerine geçmez.

             Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

             Madde 49 — İstanbul Üniversitesindeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az iki yarıyılda derslerini tamamlamış bulunan başarılı öğrenci, ilânda belirtilen süre içinde gerekli belgelerle başvurmak; Enstitü Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile üç öğretim üyesinden oluşan bir jüri tarafından yapılacak yazılı sınavda yüksek lisans için en az 65, doktora ve sanatta yeterlik için en az 75 puan alarak başarılı olmak koşulu ile İstanbul Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yolu ile kabul edilebilir.

             Enstitü Yönetim Kurulu kararında gerektiği hallerde öğrencinin kabul edildiği programdaki derslerden hangilerini alacağına danışmanın ve anabilim dalı başkanının görüşü alınarak ayrıca belirtilir.

             Hangi anabilim/ anasanat dalından, hangi anabilim/ anasanat dalına yatay geçiş yapılabileceği ve yatay geçiş kontenjanları enstitü anabilim dallarının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Senato’nun onayı ile her dersyılı başında belirlenir ve duyurulur.

             Ders saydırma

             Madde 50 — Öğrencilerin yatay geçişi daha önceki lisansüstü programından ders saydırma, muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir, ancak özel öğrenci statüsünde alınan dersler bakımından ders saydırma işlemi uygulanmaz.

             Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

             Madde 51 — Bilimsel hazırlık programı; lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış olan öğrencilerle, lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans ve doktora adaylarına uygulanan bir uyum programıdır.

             Bu programa alınacak öğrenciler;

             a) (Değişik 28/11/2007-26714/12. md.) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından, adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir. Bilimsel hazırlık programında okutulması gereken derslerin kredileri toplamı 8 krediden az, 30 krediden fazla olamaz.

             b) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders programı lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans programında alınması gereken derslerin yerine geçemez.

             c) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir doktora/ sanatta yeterlik  öğrencisinin alması zorunlu dersler, doktora/ sanatta yeterlik programında alınması gereken derslerin yerine geçemez.

             d) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre, en çok bir takvim yılıdır. Programda geçirilen süre, yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

             Devam, ders sınavları ve başarı koşulları

             Madde 52 — (Değişik 28/11/2007-26714/13. md.) Derslere devam, sınavlar ve başarı koşullarına ilişkin esaslar şunlardır:

             a) Lisansüstü programlara devam esastır. Derse devam oranı teorik derslerde en az % 70’in, uygulamalı derslerde en az % 80’in altında kalan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

             b) Devam yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği, öğretim üyesinin anabilim/ anasanat dalı başkanına her ay vereceği çizelgeler yardımıyla anabilim/anasanat dalı başkanlarınca izlenir, Enstitü Müdürü tarafından denetlenir.

             c) Öğrencilerin başarı düzeyleri, yarıyıl/yıl içinde yapılacak ara sınavlarla ve yarıyıl/yılsonu sınavları (bitirme ve telafi sınavları) ile ölçülür. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle ara sınavlara giremeyen öğrenci, mazeretini üç gün içinde belgelemek koşuluyla, mazeret sınavına alınır. Bitirme sınavına girme koşullarını sağladığı halde herhangi bir nedenle giremeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler için bitirme sınavından sonra telafi sınavı yapılır.

             d) Başarı notunun hesaplanmasında, o dersin ara sınav notu ortalamasının % 30’u ile yılsonu sınav notunun % 70’i alınır. Yılsonu sınavı notu yüksek lisansta CC (65), doktorada CB (75)’den düşük olamaz.

             Puanlandırmada dönüşüm cetveli

             Madde 53 — 100’lük sistemde verilen notların 4’lük ve harflik sisteme; 4’lük ve harflik sistemde verilen notların ise 100’lük sisteme dönüştürülmesi aşağıdaki tabloya ve formüle göre yapılır:

 

                               Ağırlık          Yüzdelik

             Harfle         Katsayı              Not   

             AA             4.00              95-100

             BA             3.50              88-94

             BB             3.00              82-87

             CB             2.50              75-81

             CC             2.00              65-74

             DC             1.50              55-64

             DD             1.00              50-54

             F                0.00              0-49

             G                -                    -

             M               -                    -

 

             Geçer (Derecelendirme Dışı)     G

             Muaf (Derecelendirme Dışı)     M

 

             4’lük sisteme göre verilmiş başarı notları aşağıdaki formüle göre yüzdelik nota dönüştürülür.

 

             Y = Dörtlük sistemdeki not

             X = 100’lük sistemdeki not karşılığı olmak üzere;

                     3

             Y =   --- X-2 

                    50

 

             olarak hesaplanır.     

             Sınav sonuçlarına itiraz

             Madde 54 — Yılsonu ders notları, Enstitü Müdürlüğü’ne verildiği anda kesinleşir ve derhal ilan edilir.

             Öğrenciler, ara sınav sonuçlarının ve başarı notunun ilan edilmesinden itibaren üç gün içinde enstitü öğrenci bürosuna bir dilekçe ile başvurarak sınav kağıtlarının ve başarı notunun maddi hata yönünden yeniden incelenmesini isteyebilirler. Müdür, ilgili öğretim üyeleri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Komisyon, sınav kağıtlarını inceleyerek herhangi bir maddi hata bulunup bulunmadığını araştırır ve kesin kararını verir. Verilen karar, başvuru tarihinden itibaren en çok on beş gün içinde öğrenciye bildirilir.

             Ders tekrarı

             Madde 55 — Derslerden başarılı olma koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrarlamak veya enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca seçmeli derslere eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadırlar. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabildikleri gibi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca bu derslere eşdeğer kabul edilen dersleri anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile alabilirler.

             Kayıt dondurma

                Madde 56 — Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı, öğrencilerin üniversiteye girişte verdikleri belgelerin iade edilmemesi şartıyla, öğrenim süresi ve ek süresi işlememek üzere, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla uygun görülecek süre kadar dondurulabilir. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılırlar; ancak, "basit şizofreni, paranoid şizofreni, disasosiyatif sendrom, borderline vakalar" gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle devamsızlık durumlarında, tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurulabilir. İki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık kurulu raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenimine devam edemeyeceklerine yükseköğretim kurumunun Yönetim Kurulunca karar verilenlerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan kayıtları silinir.

             Haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

             a) (Değişik 28/11/2007-26714/14. md.) Öğrencinin, Üniversite hastaneleri veya diğer sağlık kuruluşlarının ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerinden alınan raporlarla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti olması,

             b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) nolu alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi,

             c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

             d) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi,

             e) Bir ceza mahkemesi tarafından verilen ve kesinleşen hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibariyle, bir fiilden dolayı öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali,

             f) Öğrencinin hangi sıfatla bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

             g) Öğrencinin tutukluluk hali,

             h) Enstitü Yönetim Kurulunca uygun görülen diğer haller.

             Ancak bu süreler zarfında öğrenciye giremediği laboratuar, uygulama, yarıyıl sonu sınavları için tekrarlama hakkı verilmez. (Yarıyıl sonu ve mazeret sınavları açılmaz, giremediği bu sınav hakları sadece saklı tutulabilir.) Öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı noktadan öğrenciliğine devam eder.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             Madde 57 — 28/8/1999 tarihli ve 23800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

             Uzmanlık alan dersi

             EK MADDE 1 – (Ek: 29/3/2007-26477/ 1. md.)Tezli yüksek lisans programındaki öğrencilerin tez konusu ve tez projesinin, doktora programındaki öğrencilerin tez projesinin ve sanatta yeterlik programındaki öğrencilerin tez/sergi/proje önerisinin enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren başlayarak, yüksek lisans programı öğrencileri için ayrı ve doktora programı öğrencileri için ayrı olmak, tez danışmanı tarafından yürütülmek ve danışmanlık görevinin sonuna kadar her yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam etmek üzere, uzmanlık alan dersi açılabilir. Her öğrenci, tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır. Uzmanlık alan dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez ya da aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

             Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

             Yürürlük

             Madde 58 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

                Madde 59 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.