İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
MEZUNİYET BELGELERİ İLE DİPLOMA VE DİPLOMA DEFTERLERİNİN DÜZENLENMESİNDE
UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE

 Kapsam

Madde 1 – Bu yönerge; İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve İstanbul Üniversitesi Çift Ana Dal Programı Yönetmeliği uyarınca açılan ön lisans, lisans, lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) ve çift ana dal programlarını bitirenler ile fahri doktor unvanı verilecekler için hazırlanacak mezuniyet belge ve diplomaları ile diploma defterlerinin düzenlenmesini kapsar.

Diplomalar

Madde 2 – Fakülte ve yüksekokulların öğretim programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilerden:

a) İki yıl (dört yarıyıl) öğretim yapılan meslek yüksekokullarını bitirenler, “Ek-1” örneğindeki “ön lisans diploması”nı;

b) En az dört yıl (sekiz yarıyıl) öğretim yapılan fakülte veya yüksekokulda ilk iki yılın (dört yarıyılın) derslerinin tümünü başaran ve daha sonra yükseköğretim kurumundan ayrılan öğrenciler, “Ek-2” örneğindeki “ön lisans diploması”nı;

c) Dört yıl (sekiz yarıyıl) öğretim yapılan fakülte veya yüksekokulların lisans veya çift ana dal programlarını bitirenler, “Ek-3” örneğindeki “lisans diploması”nı;

d) Dört yılın (sekiz yarıyılın) üstünde öğretim yapan tıp, diş hekimliği ve veteriner fakültelerini bitirenler, “Ek-4” örneğindeki “tıp/diş/veteriner hekimliği diploması”nı ve eczacılık fakültesini bitirenler, “Ek-5”örneğindeki “eczacılık diploması”nı;

e) Lisansüstü öğrenimin yüksek lisans bölümünü bitirenler, “Ek-6”örneğindeki “yüksek lisans diploması”nı ve doktora bölümünü bitirenler de “Ek-7” örneğindeki “doktora diploması”nı;

almaya hak kazanırlar.

      Toplumsal gelişmeye hizmet etmiş kişilere, “Ek-8” örneğindeki “fahri doktora diploması” verilir.

      Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında geçen öğretim süresi, yukarıda belirtilen sürelere dahil değildir.     
       

Mezuniyet belgesinin düzenlenmesi

            Madde 3 – Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara, istekleri üzerine örneği “Ek-9”da gösterilen, geçici nitelikteki “mezuniyet belgesi” verilir. Mezuniyet belgeleri, diploma metni esas alınarak, iki nüsha düzenlenir.

             Mezuniyet belgesinin sağ alt köşesi, ilgili yükseköğretim kurumunun dekan veya müdürü tarafından imzalanır. İmzanın ve sağ üst köşedeki resmin üzerine, ilgili kurumun soğuk damgası vurulur. Mezuniyet belgesinin birinci nüshası, tarih ve sayı numarası atıldıktan sonra, mezuna imzası karşılığında verilir. Mezuniyet belgesinin ikinci nüshası, ilgilinin dosyasında saklanır.

            Mezuniyet belgesi hazırlanırken “diploma yazım ücreti”nin alınıp alınmayacağı, İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılır.

Mezuniyet belgesinin kaybedilmesi

Madde 4 – Yükseköğretim kurumlarından aldıkları mezuniyet belgelerini kaybedenlere, dosyalarındaki mezuniyet belgesinin ikinci nüshasının onaylı bir fotokopisi, üzerine kaybolma nedeniyle verildiği şerhi düşülerek verilir.

 Diploma bilgileri

Madde 5 – Diplomanın ön yüzünde, mezun olan kişinin:

 1. a)      Adı ve soyadı,
 2. b)      T.C.Kimlik Numarası,
 3. c)      Mezun olunan yükseköğretim kurumunun adı,
 4. d)      Fotoğrafı,
 5. e)      Mezuniyet tarihi (bitirilen yıl, yarıyıl, gün ve ay belirtilerek),
 6. f)        Bitirilen bölüm ve/veya anabilim dalı/program,
 7. g)      Derece (ön lisans; lisans; yüksek lisans; doktora),
 8. h)      Diploma numarası,

yeralır.

            Diplomanın arka yüzünde:

 1. a)      Diplomanın düzenlenme tarihi,
 2. b)      Diplomanın İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne sevk tarihi,
 3. c)      İlgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işleri şefi ile genel sekreterinin ve

İstanbul Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı ile İstanbul Üniversitesi Genel Sekreteri’nin imzaları, bulunur.

            Diploma, diploma defterlerindeki diploma bilgileri karşılaştırılmak suretiyle imzalanır.

            Diploma ve mezuniyet belgesindeki bilgiler, mezuniyet tarihi esas alınarak yazılır.

 

 Diplomada yer almayacak hususlar

Madde 6 – Ekstern ve ikinci öğretim uygulaması yapılan programlar ile çift ana dal programlarından mezun olanların diplomalarında, bunların ekstern veya ikinci öğretim yahut çift ana dal programlarından mezun oldukları belirtilmez. Bu bilgiler, notlu durum belgesi (transkript) içinde yer alır.

Diplomada unvan yer almaz.

Diplomaların  şekli

            Madde 7 – Diplomalar, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, kuşe kağıda tek tip ve boş metin olarak bastırılır ve ekteki örneklere uygun biçimde, biri ilgili yükseköğretim kurumuna ve diğeri de İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait iki benzer diploma defterindeki bilgiler esas alınarak, lazer yazıcıyla yazılır.

Diploma dili

            Madde 8 – Diplomalar, Türkçe olarak yazılır.

Diplomaların hazırlanması

            Madde 9 – Diplomanın sağ alt köşesinde ilgili dekan veya müdürün, sol alt köşesinde ise İstanbul Üniversitesi Rektörü’nün adı, soyadı ve imzası yer alır. Diplomalar, düzenleme tarihinde görevde bulunan rektör ile dekan veya müdür tarafından imzalanır. İmza, siyah mürekkepli dolmakalemle atılır.

            İlgili dekan veya müdür tarafından imzalanan ve soğuk damgayla mühürlenen diploma, iki nüsha ve resimli olarak hazırlanacak diploma defterine işlenir ve iki nüsha hazırlanan defter, diplomalarla birlikte İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne sunulur.

            Rektörlük, düzeltme veya eksikliği tamamlama yahut yeniden hazırlama isteği üzerine, defter veya diplomaları iade eder.

            Defterlerle karşılaştırılarak İstanbul Üniversitesi Rektörü’nün imzasına sunulan diplomalar, Rektörlüğün soğuk damgasıyla mühürlenir ve diploma defterinin bir nüshasıyla birlikte ilgili fakülte, enstitü, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna geri gönderilir.

 Diploma defterinin birinci nüshası, Rektörlükte ve ikinci nüshası da, diplomanın aslına uygun bir suretiyle birlikte, ilgili yükseköğretim kurumunda saklanır.

Diploma numaraları ve defter sayfa numaraları

            Madde 10 – Diploma  numaraları ile diploma defterlerinin sayfa numaraları, her yıl yeniden başlatılmayıp devam ettirilir.

Yapıştırılacak fotoğraflar

            Madde 11 – Mezuniyet belgesi, diploma, duplikata ve diploma defterine mezun olan kişinin fotoğrafı yapıştırılır.

            Yapıştırılacak fotoğraflar, renkli ve kılık-kıyafet yönergelerine uygun (bayanlar için baş ve boyun açık, erkekler için baş açık, sakalsız, ceket ve kravat gözükecek şekilde) ve kolayca tanınmalarını sağlayacak şekilde, son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır. Fotoğraflar, 6x9 cm ebadında çektirilir ve 4,5x6 cm. ebadında kesilip yapıştırılır.

            Fahri doktora diplomalarına fotoğraf yapıştırılmaz.     
                                     

Diplomaların onaya sunulması

Madde 12 – Hazırlanacak diplomalar, öğrencinin mezun olduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içinde, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün onayına sunulmak zorundadır.

Diploma yemini

Madde 13 – a) Sağlık bilimleri alanındaki yükseköğretim kurumlarının Türk uyruklu mezunları; “Aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı hak ve yetkileri kötüye kullanmayacağıma; hayatımı insanlık ve ülkemin hizmetine adayacağıma; insan hayatına mutlak surette saygı göstereceğime ve bilgilerimi insanlık aleyhine kullanmayacağıma; mesleğim dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma; hastanın sağlığını baş kaygım olarak sayacağıma; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerin görevimle vicdanım arasına girmesine izin vermeyeceğime, Türkiye Cumhuriyeti Yasaları ile Atatürk ilke ve devrimlerine candan bağlı kalacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim”;

 b) Sağlık bilimleri alanındaki yükseköğretim kurumlarının yabancı uyruklu mezunları; “Aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı hak ve yetkileri kötüye kullanmayacağıma; hayatımı insanlık hizmetine adayacağıma; insan hayatına mutlak surette saygı göstereceğime ve bilgilerimi insanlık aleyhine kullanmayacağıma; mesleğim dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma; hastanın sağlığını baş kaygım olarak sayacağıma ve dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerin görevimle vicdanım arasına girmesine izin vermeyeceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim”;

c) Sağlık bilimleri dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarının Türk uyruklu mezunları, “Aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı hak ve yetkileri kullanırken doğruluktan ayrılmayacağıma ve Türkiye Cumhuriyeti Yasaları ile Atatürk ilke ve devrimlerine candan bağlı kalacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim”;

d) Sağlık bilimleri dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarının yabancı uyruklu mezunları, “Aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı hak ve yetkileri kullanırken insanlık ideali uğruna çalışacağıma ve doğruluktan ayrılmayacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim”

şeklindeki metni okumak suretiyle yemin ettikten ve diploma defteri yaprağının “açıklamalar” bölümüne dolmakalemle tarih ve imzalarını attıktan sonra, kendilerine mezuniyet diplomaları verilir.

Mezun olan öğrenci İstanbul dışında olduğu takdirde; mezuniyet diploması, sağlık bilimleriyle ilgili yükseköğretim kurumu mezunu için Sağlık Müdürlüğü, Hukuk Fakültesi mezunları için Cumhuriyet Savcılığı ve diğer mezunlar için Milli Eğitim Müdürlüğü, yurt dışındakiler için ise, Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Başkonsolosluklar kanalıyla ve bunlar tarafından yemin ettirilerek verilecektir.

 

 Diplomaların teslimi

Madde 14 – Diplomanın ilgiliye verilmesinden önce, geçici nitelikteki mezuniyet belgesi kendisinden geri alınır. Mezuniyet belgesini kaybettiğini bildiren kişiye, kaybettiğine ilişkin beyanı alındıktan sonra, diploması teslim edilir.

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakülteleri, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ile Bakırköy Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları’na ilişkin diplomalar, mezunlara verilmeden önce, tescil işlemleri için ilgili yükseköğretim kurumunca Sağlık Bakanlığı’na gönderilir. 3248 sayılı Yasa uyarınca verilen ön lisans diplomaları için, tescil işlemi gerekmez.

Diplomanın ilgili tarafından kaybı

Madde 15 – Diplomasını kaybeden kişi, yüksek tirajlı bir gazeteye kayıp ilânı verir ve dilekçeyle üç adet resim ve Nüfus Cüzdan Sureti ile mezun olduğu kuruma başvurur. Bu durumda, düzenlenecek diploma örneğinin üzerinde, ikinci nüsha (duplikata) olduğu belirtilir.

Kaybetme veya yıpranma yahut yırtılma gibi nedenlerle başvuranlara verilecek diplomalar, kaybedilen diplomanın verilmesindeki esaslara ve  “Kaybedilen Diploma ve Sertifikaların Yerine Verilecek Duplikata (ikinci nüsha) lar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulmak suretiyle düzenlenir.

Mahkeme kararına dayalı nüfus kaydı değişikliği

Madde 16 – Mahkeme kararına dayalı nüfus kaydı değişikliği, diplomanın arkasına daktiloyla şerh düşülüp tarih konularak, İstanbul Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı ile İstanbul Üniversitesi Genel Sekreteri’nin parafı, İstanbul Üniversitesi Rektörü’nün imzası ve mührüyle onaylanır.

Onay işleminin yapılabilmesi için, ilgili dekanlık veya müdürlük yazısı ekinde nüfus hüviyet cüzdanı ve mahkeme kararının noterden onaylı fotokopileri ile diploma ve diploma defteri, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne sunulur. Diploma defterinde gerekli düzeltme, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılır. Rektörlük onayından sonra, şerhli

diploma ve diploma defterlerinin biri, resmi yazıyla ilgili yükseköğretim kurumuna iade edilir.

İlgili talep ettiği takdirde, bu Yönergenin 15 inci madde hükümlerine göre, ön yüzünde mahkeme kararına dayanan değişiklik bilgilerini içeren ikinci nüsha (duplikata) düzenlenebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönerge

Madde 17 – 19/06/1987 tarihli İstanbul Üniversitesi Senatosu’nca kabul edilmiş bulunan “İstanbul Üniversitesi Mezuniyet Belgeleri ile Diploma ve Diploma Defterlerinin Düzenlenmesinde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge”, bu Yönergenin yürürlüğe girmesinden sonra yürürlükten kalkar.

Yürürlük

Madde 18 – Bu yönerge, İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 – Bu yönergeyi, İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.