İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİNİN BAZI MADDELERİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

 

MADDE 1- İstanbul Üniversitesi  Senatosunun 02.01.2006 tarihli 19. toplantısında   kabul edilen İstanbul Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesinin 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- Çift Anadal Programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.”

 MADDE 2- Bu yönergenin 2 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- Çift Anadal Programı açmak isteyen bölüm/program, kontenjanları ile varsa özel koşullarını bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul kuruluna sunar. Çift anadal programı Fakülte/Yüksekokul kurulu önerisi üzerine Üniversite Senatosu’nun onayı ile kesinleşir ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür. Çift anadal programı en az 36 kredi saatten oluşur.

Eğitim Fakültesi ile diğer fakültelerin/yüksekokulların programları arasında çift anadal programı uygulanmaz. Eğitim Fakültesi bünyesindeki iki ayrı program arasında çift anadal programı Yükseköğretim Kurulu’ndan onay almak şartı ile uygulanabilr.

Çift anadal ikinci lisans programına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı o programın o yılki 1. sınıf 1. dönem asli öğrenci sayısının % 20 sini geçemez.

             MADDE 3-  Bu yönergenin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- a) İlgili bölüm  her akademik yılın başında kontenjanlarını ve varsa özel koşullarını belirterek çift anadal programını duyurur.

b) Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokullarında kayıtlı bulunan öğrenciler, duyurulmuş olan çift anadal programına, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. döneminin başında, başvuru formu ve transkripti ile ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne başvurabilirler.

c) Çif anadal programının başvuru, değerlendirme, sonuçların ilanı ve başvuru sonuçlarının ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe bildirilmesi işlemleri Üniversite Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde yapılır.

d) Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında aldığı tüm kredili (F notu alınan dersler alınmamış ders kapsamındadır) dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması, anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst % 20 de bulunması ve başvurunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir. Kabul işlemi başvurulan bölümün önerisi üzerine bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır.

e) Öğrenci, aynı anda birden fazla çift anadal programına yada hem bir çift anadal hem de bir yandal programına kayıt olamaz.

 

MADDE 4- Bu yönergenin “Geçici Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.”

MADDE 5- Bu Yönerge yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.