Çarşamba Toplantıları-35: Prof. Dr. Murteza BEDİR

“Vaz’i İlimler ve İnsan/Toplum Bilimleri: İbn Haldun’un Bilimler Sınıflaması Üzerine Düşünceler”

18 Ekim 2018 Perşembe / Saat: 17:00 / Edebiyat Fakültesi Amfi 4 (A Blok II. Kat 01)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenen “Çarşamba Toplantıları”nın otuz beşinci oturumu “Vaz’i İlimler ve İnsan/Toplum Bilimleri: İbn Haldun’un Bilimler Sınıflaması Üzerine Düşünceler” başlığı ile Prof. Dr. Murteza Bedir’in vereceği konferansla devam edecektir.
 
Konferans 18 Ekim 2018 Perşembe günü saat 16.30’daki ikramın akabinde saat 17.00’de Edebiyat Fakültesi Amfi 4 (A blok II. Kat 01)’de gerçekleştirilecektir.

Davetlisiniz…

Prof. Dr. Murteza BEDİR

1992’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. 1993 yılında Sakarya Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı ve 1994 yılında aynı üniversite adına YÖK bursuyla lisansüstü çalışmalarını tamamlamak üzere İngiltere’ye gitti. 1999’da Londra Üniversitesi, School of Oriental and African Studies(SOAS) Hukuk Fakültesi’nde yüksek lisansını (LLM) tamamladı. Manchester University Arts and Sciences Faculty Orta Doğu Araştırmaları Bölümü’nde “Early Development of Hanafi Legal Theory (Usul al-Fiqh)” adlı teziyle doktora derecesini aldı.

2000 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 2002-2003 eğitim yılında Suriye Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla Şam’da araştırmalarda bulundu. 2005 yılında İslam hukuku alanında Doçent unvanını aldı. 2007-2008 yılları arasında Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde misafir hoca olarak araştırmalarda bulundu. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde profesör olarak göreve başladı. 2013 yılından beri de aynı fakültede dekanlık görevini sürdürmektedir.

Bedir’in 'İslam/Hanefî hukuk teorisi' 'mukayeseli hukuk' 'İslam hukuku ve modernleşme' 'fetva edebiyatı' gibi farklı çalışma alanları yanında 'vakıf hukuku' ile ilgili çeşitli çalışmaları da vardır. Bu alanlardaki akademik çalışmalarının arasında kitaplarının yanı sıra birçok çeviri, makale, tebliğ ve ansiklopedi maddeleri bulunmaktadır.

Yayınlarından Bazıları:
Kitaplar

1.    Ebu Hanife: Entelektüel Biyografi, Ankara: Ay Yayıncılık, 2018.
2.    Buhara Hukuk Okulu: 10.-13. Yüzyıllar Orta Asya Vakıf Hukuku Bağlamında Bir İnceleme, İSAM YAYINLARI, İstanbul 2014.
3.    Matüridi’nin Te’vilatü’l-Kur’an Adlı Eserinin 13. Cildinin Tenkitli Neşri, İstanbul 2009.
4.    Kurban Kitabı, Ensar Neşriyat, İstanbul 2007.
5.    Hz. Peygamber’in Evrensel Mesajı: Sünnet, TDV İSAM Yayınları, İstanbul 2006.
6.    Fıkıh, Mezhep ve Sünnet: Hanefi Fıkıh Teorisinde Peygamber’in Otoritesi, Ensar Neşriyat, İstanbul 2004; 2. Bs., 2017.
Makaleler ve Kitap Bölümleri
1.    “Usul-i Fıkhın Geçmişte ve Günümüzdeki Müfredatı: Fıkıh Usulü Tasavvurunda Büyük Değişim, Fıkıh Usulü Ders İçeriği Üzerinden Bir İnceleme”, ed. İlyas Çelebi ve Mehmet Bulgen, Kelam İlmi ve İslam Hukukunda İçerik Sorunları, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2017.
2.    “Bir Fakih Olarak Ebussuud”, M. Bedir ve diğ., Osmanlı’da İlm-i Fıkıh, İstanbul: İSAR Yayınları, 2017, s. 3-32.
3.    “Jassas”, Islamic Legal Thought: A Compendium of Muslim Jurists, eds. Oussama Arabi, David S. Powers and Susan A. Spectorsky, Leiden: E.J. Brill, 2013, 147-166.
4.    “Kelamcı ve Fıkıhçı Usul Geleneklerine İlişkin Bazı Eleştirel Mülahazalar”, İslam Araştırmaları Dergisi, İSAM, 29 (İstanbul 2013), 65-97.
5.    “İslâm Düşünce Geleneğinde Naklî İlim Kavramı ve İbn Haldûn”, İslam Araştırmaları Dergisi, İSAM, 15 (İstanbul 2008), 5-31.
6.    “Klasik Hanefi Fıkıh Teorisinin Hikayesi”, içinde: S. Erdem ve S. C. Kaya (ed.), İslam ve Klasik, İstanbul, 2008, 79-93.
7.    “Bukharan Hanafism and the Mashayikh: an Analysis through the Law of Waqf as Expounded by Burhan al-Shari‘a al-Bukhari (616/1219)” içinde: Andreas Christmann & Robert Gleave (eds.), Colin Imber Festschrift, Oxford: University Press, 2007, 1-21.
8.    “Osmanlı Kuruluş Asrında (1389’a kadar) İlmiye’ye dair bir Araştırma: İlk Fakihler”, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, 1 (2006), 23-39.
9.    “Interacción de Sufismo, Derecho, Theología y Filosofía: Un místico nosufí de los siglos IV-V/X-XI”, “Interplay of Sufism Law and Theology: An Early Eleventh Century Example”, içinde: El Sufismo y las normas del Islam. Trabajos del IV Congreso Internacional de Estudios Jurídicos Islámicos: Derecho y Sufismo, edición y traducción Alfonso Carmona, Murcia: Editora Regional de Murcia, 2006, 15-34 (İspanyolca), 253-270 (İngilizce).
10.    “Osmanlı Öncesi Türk Hukuk Tarihi Yazıcılığı”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi: Türk Hukuk Tarihi Özel Sayısı, 3:5 (2005), 27-84.
11.    “Abdürrezzak es-Senhuri”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Modern İslam Hukukçuları Özel Sayısı, 6 (2005), 439-448.
12.    “Fıkıh to Law: Secularization through Curriculum”, Islamic Law and Society, 11:3 (2004), 378-401.
13.    “Reason and Revelation: Abu Zayd ad-Dabusi on Rational Proofs”, Islamic Studies, 43:2 (2004), 227-245.
14.    “Oryantalizm ve İslam Hukuku”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Oryantalist İslam Hukukçuları Özel Sayısı, 4 (2004), 11-42.
15.    “The Problem of Usul al-Shashi”, Islamic Studies 42:3 (2003), 415-436.
16.    “The Power of Interpretation: Is Istihsan Qiyas?”, Islamic Studies 42:1 (2003), 7-20.
17.    “An Early Response to al-Shafi‘i ‘Isa b. Aban on Prophetic Report (Khabar)”, Islamic Law and Society, 9:3 (2002), 285-311.
18.    “Is There a Hanafi Usul al-Fiqh?”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4 (2002), 163-172.

Çeviriler
İngilizceden Türkçeye
Kitap:

1.    Stemmatik: Tenkitli Metin Neşrinde Soyağacı Yöntemi, Klasik Yayınları, İstanbul (Yayın aşamasında) (Çeviri derleme: Orijinaller: P. Maas, Textual Criticism, Oxford: Clarendon Pres, 1958; B. Bordalejo, “A History of the Stemmatic Approach to the Criticism of Texts”, “The Phylogeny of the Tale-Order in the Canterbury Tales” adlı doktora tezinin 2. Bölümü, New York University, 2003; J. J. Witkam, “Establishing the stemma: fact or fiction?”, Manuscripts of the Middle East 3 (1988), 338-101).
2.    (Fuad Aydın’la birlikte) Humphreys, S. R., İslam Tarih Metodolojisi, Litera Yayıncılık, Istanbul 2004 (Orijinal başlık: Islamic History: A framework for Inquiry, 1991).
3.    Imber, C., Şeriat ve Kanun: Osmanlı’da İslami Hukuk ve Ebüssuud (Original title: Ebu’s-su‘ud: The Islamic Legal Interpretation, 1997), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Istanbul 2004.
Makale, kitap bölümü:
1.    Hilmar Krüger, “Almanya’da İslam Hukuku Araştırmaları: İslam Hukukuna Dair Son Zamanlarda Yayınlanan Kitapların Değerlendirilmesi”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Oryantalist İslam Hukukçuları Özel Sayısı, 4 (2004), 497-522.
2.    Nallino, A., “Hilafet”, Hazr. İsmail Kara, Hilafet Risaleleri: II. Meşrutiyet Dönemi, IV, 265-287, Klasik Yayınları, İstanbul, 2004.
3.    Yang, L., ve L. Vidovich, “Üniversiteleri Küreselleşme Bağlamında Konumlandırmak”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Educational Sciences: Theory & Practice, 2 (1), 209-202, Mayıs 2002.
4.    Stephen R. H., “Kültürel Bir Elit: İslam Toplumunda Ulemanın Rolü ve Konumu”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3, 391-418 (2001).
5.    Stephen R. H., “İslam Hukuku ve İslam Toplumu”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4, 261-286 (2001).
Türkçe’den İngilizceye
Ocak, A. Y., “Philosophy in the Seljuk and Beylik Periods”, eds. H. C. Güzel, C. C. Oğuz ve O. Karatay, Turks, 2. Middle Ages, 633-642, Yeni Türkiye, Ankara, 2002.
Galeri

Yaklaşan Etkinlikler

Konum