Doç. Dr. Pelin Pınar ÖZDEN
 

Unvanı/Title                                               : Doçent Doktor
Adı Soyadı/ Name Surname                      :
Pelin Pınar Özden
E-posta/E-Mail                                           :
pinozden@istanbul.edu.tr
Kişisel Web Sayfası/Personal Web Page :
Posta Adresi/Address                                  :
İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Beyazıt, 34116 İSTANBUL
Bölüm/Department                                     :
Kamu Yönetimi
Anabilim Dalı/Program                               :
Kentleşme ve Çevre Sorunları
Dahili Numarası/Extension                        :
12252
Telefon (Ev)/Telephone (Home)                  :       
        
Telefon (GSM)/Telephone (Mobile)            :

Doğum Tarihi/Date of Birth                        :
15.04.1968
Yabancı Dil          /Foreign Language         :
İngilizce

 

Akademik Geçmiş/Degrees:

 

 

Kurumu

Tarih

Profesör/Prof.

 

 

Doçent/Associate Prof.

 

 

Yardımcı Doçent/Assistant Prof.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü

2005

Doktora/PhD.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

1995-2002

Yüksek Lisans/M.A.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Programı

1990-1994

Araştırma Görevlisi/Res.Assis.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü

1992

Lisans/B.A.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

1985-1990

 

A- Yayınlar/Publications

 

 1. Kitaplar/Books:

KİTAPLAR

 • GÜRPINAR Ergun, BUDAK Sevim, ÖZDEN P. Pınar, 1998. İçtihatlı İmar Mevzuatı, DER Yay. İstanbul

 • ÖZDEN, Pelin Pınar, 2007. Kentsel Yenileme: Yasal Yönetsel Boyut, Planlama, Uygulama, İmge Kitabevi Yay., Ankara (Baskıda)

EDİTÖRLÜK

 • Yayına Haz: TURGUT S., ÖZDEN P., P., KARAKAŞ İ., GÜL A., ERDEM D., 2002. Planlama Eğitimini Yeniden Düşünmek: Sorunlar, Beklentiler, İlkeler, II. Planlama Kongresi, 7-8 Şubat 2002, YTÜ ve TMMOB Şehir Plancıları Odası Ortak Yayını, İstanbul

 • Yayına Haz: ÖZDEN P., P., KARAKAŞ İ., TURGUT S., 2001. Konut Politikaları, Aktörler, Roller ve Değişim Paneli, 6 Kasım 2001, TMMOB Şehir Plancıları Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ortak Yayını, İstanbul

 • Yayına Haz: TURGUT S., ÖZDEN P., P., KARAKAŞ İ., TÜZÜN G., NURHAN A., R., ERDEM D., 2003., Metropoliten Alan Yönetiminde Yeni Arayışlar, Sempozyum, 13-14 Kasım 2001., TMMOB Şehir Plancıları Odası , İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ortak Yayını, İstanbul

 • Yayına Haz: ÖZDEN P., P., KARAKAŞ İ., TURGUT S., YAKAR H., ERDEM D., PALAOĞLU N., 2003., Kentsel Dönüşüm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 11-12-13 Haziran 2003, YTÜ ve TMMOB Şehir Plancıları Odası Ortak Yayını, İstanbul

 • Yayına Haz: ÖZDEN P., P., TURGUT S., KARAKAŞ İ., ERDEM D., 2004. Konut Kurultayı, 22-23-24 Mayıs 2002, TMMOB Şehir Plancıları Odası , İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ortak Etkinliği, İstanbul  (Kitap ve CD)

 • Yayına Haz: (alfabetik sırayla) Özdemir D., Özden P.P., Turgut S., 2005. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu: Küçükçekmece Atölye Çalışması Bildiri Özetleri Kitabı, Küçükçekmece Belediyesi Yay., İstanbul

 • Yayına Haz: Özden P.P., 2005. Tarihi Kent Merkezlerinde Yenileme: Beklentiler, Sorunlar Uygulamalar, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yay., İstanbul

 • Yayına Haz: Özden P.P., Alada A., 2005. Kamu Yönetiminden Planlamaya Yeniden Yapılanma, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yay., İstanbul

   

KİTAP BÖLÜMÜ

 • ÖZDEN, P. Pınar, 1996. "Tarihi Çevrenin Korunması" GÜRPINAR, Ergun, Kentleşme ve Çevre Sorunlarına Bir Bakış, Geliştirilmiş 2. Baskı, İstanbul, s.107-116.
 • ÖZDEN, P. Pınar, Belediyelerin Sosyal Programları ve Kent Yenileme, s. ed: ÖZGÜR H., KÖSECİK M., Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar II, 2007. 197-225.

 

 1. Makaleler/Papers:
 • ÖZDEN P. Pınar, 1993. 20. Yüzyıl Kent Planlamasında Şehirsel Alanda Erozyon (Çeviri), SBF Enderun Kuruluş Özel Sayısı, Mart 1993, Sa: 1, s.24

 • ÖZDEN P. Pınar, 1993. Tarihi Yapı Korumanın Yerel-Kültürel Boyutu, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Bülteni, Y:3, Sa:9, Ağustos  1993, s:6

 • ÖZDEN P. Pınar, 1994. Sosyo-Ekonomik, Kültürel ve Fiziksel Yönleriyle Geçmişten Günümüze Kumkapı, İÜ. SBF. Der. Sa:6, Ocak1994, S.19-22

 • ÖZDEN P. Pınar, 1995.  Eski Kent Mekanlarının Korunmasının Hijyen ve Çevre Sağlığı Açısından Önemi, Çevre Koruma Dergisi Sa:46, s.20

 • ÖZDEN P. Pınar, 1998. İmar Planlarında Çevre Olgusunun Yeri ve Önemi, İÜ. SBF. Der. Sa:16-17-18-19,İstanbul 1997-1998, s.45-48

 • ÖZDEN P. Pınar, BİÇER Özcan, 1998. Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı Üzerine Görüşler, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yılmaz ALTUĞ Armağanı, Yıl:17-18, Sayı:1-2, 1997-1998, s.295-304

 • ÖZDEN P. Pınar, KARAKAŞ İlknur, 2000. Şehir Planlamasında Çocuğun Yeri ve İstanbul Örneği, 1. Çocuk Kurultayı Araştırmalar Kitabı, 26-27 Haziran 2000, s. 89-107

 • ÖZDEN P. Pınar, 2000. Çocuk Dostu Kent Planlaması, 1. İstanbul Çocuk Raporu, 26-27 Haziran 2000, s.75-76

 • ÖZDEN P. Pınar, 2000. 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Yönetmeliklerinin (Yeni Bir Yapı Kontrol Sistemi ve Afetlere Karşı Dayanıklılığı Sağlayacak Teknik Önlemleri İçermek Üzere) Revizyonu Tasarısına Genel Bir Bakış, İÜ. SBF. Der., Ekim 1999-Mart 2000, Sayı: 21-22, s.47-50

 • ERDEM D., ÖZDEN P., P., 2003. Alışveriş Merkezleri Planlamasında Ulaşım Öğeleri: Metrocity Örneği, Ölçü Dergisi, Haziran Sayısı, TMMOB Yay., İstanbul 

 • ÖZDEN P., P., 2004. Etkin ve Çağdaş  Kent Yönetim Sistemi Arayışı İçinde Yerel Yönetimlerin Sosyal Programları Ve Kentsel Yenileme, Kent Gündemi Dergisi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yay., İstanbul, s. 59-70

 • ÖZDEN P., P., 2004. Yerel Yönetim Reform Tasarısı: Belediye Kanunu Tasarısı’nın Düşündürdükleri, Kent Gündemi Dergisi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yay., İstanbul, s. 79-85

 • ÖZDEMİR D., ÖZDEN P., TURGUT S., 2005.Kentsel Dönüşümde Avrupa Deneyimi: Kuram Ve Uygulamaya İlişkin Bir Değerlendirme, Ege Mimarlık

 • TURGUT S., ÖZDEN P. P., 2005. Sürdürülebilir ve Turizm Eksenli Bir Kentsel Dönüşüm Hedefine Doğru: Eminönü Tarihi Kent Merkezi, Planlama Dergisi 2005/1, s. 49-62

 • ÖZDEN P., P., 2006. Planlamada Koruma Yaklaşımı Ve Sürdürülebilirlik, Kent Gündemi Dergisi, Sayı: 7, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yay., İstanbul, s. 111-117

 • ÖZDEN P. Pınar, 2001. Kentsel Yenileme Uygulamalarında Yerel Yönetimlerin Rolü Üzerine Düşünceler ve İstanbul Örneği, İÜ. SBF. Der., Ekim 2000-Mart 2001,  Sayı: 23-24, s.255-269

 • ÖZDEN P.P, 2006. Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Uygulanabilirliği Üzerine Düşünceler, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Yıl: Ekim sayısı (Baskıdadır)

 1. Bildiriler/Conference Presentations:
 • ÖZDEN P., P., 2003. Panel Konuşması, 5. Kırsal Alan Planlaması Semineri, Metropoliten Kent Çeperlerinde Değişim Dinamikleri ve İstanbul, 11 Nisan 2003, MSÜ, İstanbul

 • ÖZDEN P., P., 2003. Kentsel Dönüşüm Sempozyumu Değerlendirme ve Sonuç Bildirgesi, Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, 11-13 Haziran 2003, YTÜ,  İstanbul

 • ÖZDEN P., P., 2003. Kentsel Dönüşüm Sempozyumu Değerlendirme ve Sonuç Bildirgesi’nin Sunumu, Konut Kurultayı, 23-24 Aralık, 2003. Ankara

 • ÖZDEN P.,P., 2004. Planlamada Koruma Yaklaşımı ve Sürdürülebilirlik, Eski   Eserlerin Korunması ve Yaşatılması Paneli, Haliç Üniversitesi, 08.12.2004

 • ÖZDEN P.,P., 2005. Kamu Yönetiminden Planlamaya Yeniden Yapılanma, Panel Konuşması, 5-6 Ekim 2005, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İstanbul

 • ÖZDEN, P. P.., 2007. Yuvarlak Masa Sunumu, Tema: İstanbul'da Konut Gerçeği: Değişimler, Gereksinimler ve Projeler, İstanbul Buluşmaları 8-9 Ekim 2007, İstanbul.

 • ÖZDEN, P. P., 2007. Açılış Oturumu: Tema: Planlamada Paradigma Değişimi ve İstanbul'da Büyük Projeler, İstanbul Buluşmaları 8-9 Ekim 2007, İstanbul

 • TURGUT Ahmet, ÖZDEN P. Pınar, 1999.  Planlamada Yasal Süreç, Eleştiriler-Öneriler, İstanbul Barosu ‘’Hukuk ve Deprem’’ Paneli, 13 Kasım 1999

 • ÖZDEN P., P., TURGUT S., 2002. Avrupa Birliği ile Uyum ve Bütünleşme Sürecinde Yerel Yönetimler ve Planlama, 10. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, Şehirsel ve Bölgesel Dönüşüm, Avrupa Birliği ile Uyum ve Bütünleşme, 17-18 Ekim 2002, İTÜ, İstanbul, s. 51-60

 • ÖZDEN P., P., 2003. Değerlendirme ve Sonuç Bildirgesi, Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, 11-12-13 Haziran 2003, İstanbul

 • ÖZDEN P., P., 2004. Kentsel Gelişim Politikaları ve Su Havzaları: İstanbul Metropolitan Alanına Yansımalar, İstanbul ve Su Sempozyumu, 8-9 Ocak 2004, Mimarlar Odası Yay., İstanbul, s. 169-186

 • ÖZDEN P., P., 2004. Panel Konuşması, Konut Kurultayı, 22-23-24 Mayıs 2002., TMMOB Şehir Plancıları Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ortak Etkinliği, İstanbul  (Kitap ve CD)

 • TURGUT S, ÖZDEN P., KÜÇÜKLER E., 2004. Değerlendirme ve Sonuç Bildirgesi, Konut Kurultayı, 22-23-24 Mayıs 2002., TMMOB Şehir Plancıları Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ortak Etkinliği, İstanbul  (Kitap ve CD)

 • ÖZDEN P. Pınar, 2006. Türkiye’nin Kentsel Dönüşüm Politikalarına Bir Bakış Ve Yeni Beklentiler, Konut Kurultayı: “Alt Gelir Grubuna Yönelik Konut Sunumu ve Kentsel Dönüşüm”, 8-9 Nisan 2006 İstanbul, TOKİ Yay. Ankara

 • ÖZDEN, P. P., Ün K. H., İNCE, Y. 2007. Kentsel Suç, Mekan ve Dönüşüm: Üsküdar ve Fatih İlçeleri Üzerinden Sorgulama, V. Kamu Yönetimi Forumu, 18-20 Ekim 2007, Kocaeli.

 • ÖZDEN P., P., 2003. Kent Çeperlerinin Gelişim-Dönüşüm-Yeniden Üretim Süreçlerinde Yerel Yönetim Politikaları: İstanbul Yaklaşımı, 5. Kırsal Alan Planlaması Semineri, Metropoliten Kent Çeperlerinde Değişim Dinamikleri ve İstanbul, 11 Nisan 2003, MSÜ, İstanbul

 • ÖZDEN P., Pınar, 2003. Developing Cities Between Globalization and Locality: A Comperative Study In Istanbul, Planning In A More Globalized And Competative World, 39th International Planning Congress, Cairo, Egypt, 17-22 October 2003

 • ÖZDEN P.,P., 2004. Avrupa Birliğine Giriş ve Uyum Süreci:  Türk İmar Mevzuatına Yansımalar,  Uluslararası Humbaldt Bilimler Vakfı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

 • ÖZDEN P. P., TURGUT S, 2005. (alfabetik sırayla) Towards A Sustainable and Tourism-Led Urban Regeneration Objective: Eminonu Historical City Core,  Sustainable Development and Planning II, Vol. 1,  eds: Kungolos A.G., Brebbia C.A., Beriatos E., WIT Press, Southhampton, Boston, s. 171-180

 • ÖZDEN P. P., 2006. Strategic (spatial) Planning Approach in Turkey: New Expectations,  Sustainable Development and Planning III, Vol.2 eds: WIT Press, Southhampton, Boston, s. 313-322

 

 1. Diğer/Other:

Ulusal Atölye Çalışmaları:

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Acil Eylem Planı Hazırlık Toplantısı, 29.01.2001

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi APK Daire Başkanlığı İstanbul Stratejik Planı İçin Senaryo Analizleri Atölye Çalışması, İmar ve Planlama Odak Grubu, 2005

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Yayınlanmış Atölye Çalışması:

 • Yayına Haz: ÖZBAL K., DALGIÇ, D., 2003. “Merkezi Yönetimin Yerel Yönetimler Üzerindeki Denetimi”, (Sunuş, çalışma grubu adına grup  başkanı Doç. Dr. Yusuf ERBAY tarafından yapılmıştır) “Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler” Uluslararası Semineri, Türkiye Belediyeler Birliği / VNG International Hollanda Belediyeler Derneği, 27-30 Mart 2003, Silivri - İstanbul, s.74-78 (10 p)

Derleme:

 • ÖZDEN P., Pınar, 2004. Yerel Yönetimler Reformu, Kent Gündemi Dergisi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yay., İstanbul, s. 77-98

Teknik Raporlar:

 • Özden P., Pınar, 2003. Yerel Yönetimler Reform Taslağı Üzerine Görüşler, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi adına hazırlanan rapor

 • Yerel Yönetimler Reform Taslağı Üzerine Görüşler Ortak Raporu, 2003.  TMMOB Şehir Plancıları Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubeleri adına Pelin Pınar ÖZDEN tarafından kaleme alınmıştır.

 • Özden P., Pınar, Turgut Ahmet, Karakaş İlknur, Nurhan Ali Rıza, 2003. Sağlıksız / Plansız  Gelişen Alanlarda Risk ve Afet Yönetimi, Türkiye İktisat Kongresi Hazırlık Çalışması, AKOM, İstanbul

 • Özden P., Pınar, 2004. Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı İmar Planı’na İlişkin Saptama ve Önerilerimiz, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Görüşü, Kültür Bakanlığı I No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na Sunulan Rapor

 • N. Özgür DEMİR, Ali Rıza NURHAN, Aytaç ÖLKEBAŞ, Dr. P. Pınar ÖZDEN, Cem SARAÇLI, Ahmet TURGUT, Dr. Sırma TURGUT, Dr. Hülya YAKAR, 2004 (Alfabetik Sırayla). Gündemdeki Yasa Taslakları Üzerine Görüşlerimiz, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Görüşü

 • Yayına Haz: (alfabetik sırayla) Özdemir D., Özden P.P., Turgut S., 2004. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu: Küçükçekmece Atölye Çalışması Ön Bilgilendirme Teknik Raporu, Küçükçekmece Belediyesi Yay., İstanbul

Dergi Hakemliği

 • Makale adı: “Gecekondulaşmanın Kentin Mekansal Gelişimi, Konut Rant ve Fiyatları Üzerine Etkileri”, (10.11.2005 tarihinde İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı’ndan gelen yazı ile) İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Mart 2006  sayısı için

Yarışma Jüri Üyeliği

 • 2006-2007 Maltepe Bölge Parkı Fikir Projesi Yarışması Asil Jüri Üyeliği, Düzenleyen: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etüd Ve Projeler Daire Başkanlığı Projeler Müdürlüğü, Yarışma Yürütücülüğü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metropoliten Alan Planlama ve Kentsel Tasarım Bürosu

Yüksek Lisans Tezi:

 • ÖZDEN P. Pınar, 1994. Kumkapı Telli Odalar Sokağında Bir Fiziksel Çevre Koruma Çalışması, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Doktora Tezi:

 • ÖZDEN P. Pınar, 2002. Yasal ve Yönetsel Çerçevesiyle Şehir Yenileme Planlaması ve Uygulaması: Türkiye Örneği, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Görev Alınan Organizasyonlar:

 • TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Bülteni, Ağustos 1993, (Yayın Kurulu Üyeliği)

 • 3. Bin Yılda Şehirler: Küreselleşme-Mekan_Planlama, Dünya Şehircilik Günü 23.  Kolokyumu, TMMOB Şehir Plancıları Odası, 8-9-10 Kasım 1999 Şehir Plancıları Odası (Düzenleme Kurulu Üyeliği)

 • Kent İçi Ulaşım Sempozyumu 2001 (Bilim Kurulu Üyeliği)

 • İstanbul Valiliği Çevre Konseyi Oluşumu- Tarihi Yarımada Kültürel Mirasını Koruma Komisyonu, (2001-2003)

 • Konut Paneli, Konut Politikaları: Aktörler, Roller ve Değişim Paneli, 6 Kasım 2001, İstanbul (Düzenleme Kurulu Üyeliği)

 • Konut Kurultayı, 22-23 –24 Mayıs 2002, İstanbul (Düzenleme Kurulu Üyeliği ve Oturum Başkanlığı)

 • Metropoliten Alan Yönetiminde Yeni Arayışlar Sempozyumu, 13-14 Kasım 2001., (Düzenleme Kurulu Üyeliği)

 • II. Planlama Kongresi, Planlama Eğitimini Yeniden Düşünmek: Sorunlar-Beklentiler-İlkeler 7-8 Şubat 2002, İstanbul (Düzenleme Kurulu Üyeliği)

 • Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, 11-12-13 Haziran 2003, İstanbul, (Sempozyum Koordinatörlüğü)

 • Şehircilikte  Reform, Dünya Şehircilik Günü 27. Kollokyumu, 6-7-8  Kasım 2003, Mersin (Düzenleme Kurulu Üyeliği)

 • Kent Gündemi Dergisi, Yönetim Özel Sayısı, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yay. No: 6 -2003. (Yayın Kurulu Üyeliği)

 • Türkiye Ulusal Planlama Okulları Birliği’nin Kuruluş Hazırlıkları (Yürütücü Komisyon Üyeliği)

 • Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu: Küçükçekmece Atölye Çalışması, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul, 27-30 Kasım 2004 (Düzenleme Kurulu Üyeliği, Sempozyum Koordinatörlüğü ve Kanarya Mahallesi Atölye Çalışması Grup Koordinatörlüğü)

 • Tarihi Kent Merkezlerinde Yenileme: Beklentiler, Sorunlar Uygulamalar Paneli (Koordinatörlük ve Oturum Başkanlığı) 2005. Uluslararası Yapı Fuarı TURKEYBUILD, Tüyap Fuar Merkezi, Beylikdüzü, İstanbul

 • Planlama, Kent Yönetimi, Yerelleşme Bağlamında Katılımda Yeni Yaklaşımlar 1 Paneli, 8 Haziran 2005, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Oditoryumu, İstanbul (Düzenleme Kurulu Üyeliği  ve Raportörlük)

 • Kamu Yönetiminden Planlamaya Yeniden Yapılanma, 5-6 Ekim 2005, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İstanbul (Düzenleme Kurulu Üyeliği)

 • 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 29. Kolokyumu, Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler: Riskler ve Fırsatlar, 7-8-9 Kasım 2005, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul (Bilim Kurulu Üyeliği)

 • Kent Gündemi Dergisi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yay. Sayı: 7-2006 (Yayın Kurulu Üyeliği)

 • Planlama Dergisi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yay. 2006/2  Sayı: 36 (Yayın Kurulu Üyeliği)

 • İstanbul Buluşmaları 2007, Düzenleyen Kurumlar: TMMOB Şehir Plancıları Odası, İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Bilim Kurulu Üyeliği

Atıf Yapılan Yayınlar:

 • ÇAKILCIOĞLU M., CEBECİ Ö.F., 2003. Kentin Çöküntü Alanlarında Uygulamada Yetersiz Kalan İmar Planlarının Yerine Alternatif Planlama Süreçleri, Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, YTÜ Bas. Yay. Merk.,  İstanbul, Atıf Yapılan Yayın: ÖZDEN P. Pınar, 2001. Kentsel Yenileme Uygulamalarında Yerel Yönetimlerin Rolü Üzerine Düşünceler ve İstanbul Örneği, İÜ. SBF. Der., Ekim 2000-Mart 2001,  Sayı: 23-24, s.255-269

 • GENÇ N., 2003. Kent Yenileme ve Yerel Yönetimler: Kamu Yönetimi Perspektifi, Yerel  ve Kentsel Politikalar, ed., ÇUKURÇAYIR M., A., TEKEL A., Çizgi Kitabevi, Konya, s. 413-456 Atıf Yapılan Yayın: ÖZDEN P. Pınar, 2001. Kentsel Yenileme Uygulamalarında Yerel Yönetimlerin Rolü Üzerine Düşünceler ve İstanbul Örneği, İÜ. SBF. Der., Ekim 2000-Mart 2001,  Sayı: 23-24, s.255-269

 • ÜNAL Y., 2004. Türk İmar Hukuku, Seçkin Yay., Ankara,  Atıf Yapılan Yayın (1): Özden P., P., 2002. Yasal ve Yönetsel Çerçevesiyle Şehir Yenileme Planlaması ve Uygulaması: Türkiye Örneği, Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul , Atıf Yapılan Yayın (2): ÖZDEN P., P., TURGUT S., 2002. Avrupa Birliği ile Uyum ve Bütünleşme Sürecinde Yerel Yönetimler ve Planlama, 10. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, Şehirsel ve Bölgesel Dönüşüm, Avrupa Birliği ile Uyum ve Bütünleşme, 17-18 Ekim 2002, İTÜ, İstanbul, s. 51-60

 • ÇAKILCIOĞLU M., 2004.  Üst Ölçekli Plan Sorunsalı, “Yalova Geleceğini Planlıyor” Paneli, Yalova: Atıf Yapılan Yayın: Özden P., P., 2001. Kentsel Yenileme Uygulamalarında Yerel Yönetimlerin Rolü Üzerine Düşünceler, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No: 23-24, Ekim 2000-Mart 2001

 • YILMAZ  Z., 2005. Kentsel Yenileme-Canlandırma Projesinde Katılımın Değerlendirilmesi ve Trabzon Örneği, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 28. Kolokyumu Bildiriler Kitabı, C:1, ODTÜ Mimarlık Fakültesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası Ortak Yay., Ankara s. 579-597, Atıf Yapılan Yayın: Özden P., P., 2001. Kentsel Yenileme Uygulamalarında Yerel Yönetimlerin Rolü Üzerine Düşünceler, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No: 23-24, Ekim 2000-Mart 2001

 • ERBİL A. Ö., 2005. İstanbul’un Su Havzalarının Planlanmasına Yönelik Stratejilerin Geliştirilmesi, Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 29. Kolokyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yay., İstanbul, s. 147-155. Atıf Yapılan Yayın: Özden P., P., 2004. Kentsel Gelişim Politikaları ve Su Havzaları: İstanbul Metropoliten Alanına  Yansımalar, İstanbul ve Su Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB Mimarlar Odası Yay., İstanbul

 • UZUN N., 2006. İstanbul’da Seçkinleştirme (Gentrification): Örnekler ve Seçkinleştirme Kuramları Çerçevesinde Bir Değerlendirme, İstanbul’da Soylulaştırma Ed: David Behar, Tolga İslam, Bilgi Ün. Yay., İstanbul, s. 31-42 Atıf Yapılan Yayın: Özden P., P., 2001. Kentsel Yenileme Uygulamalarında Yerel Yönetimlerin Rolü Üzerine Düşünceler, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No: 23-24, Ekim 2000-Mart 2001

 • Yayına Haz: TURGUT S., CEYLAN Ç. E., 2006. Küçükçekmece Mekansal Strateji Planı, Atıf Yapılan Yayın: Özden P., P., 2002.Yasal ve Yönetsl Boyutlarıyla Şehir Yenileme Planlaması ve Uygulaması. Türkiye Örneği, Basılmamış Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü

Yazılı Basında Yayınlanan Çalışmalar:

 • ÖZDEN Pınar, 1994.  Akseki, Çepeçevre Gazetesi, Mayıs 1992

 • ÖZDEN Pınar, 1994.  Tarlabaşı Nereye, Çepeçevre Gazetesi, Temmuz 1994

 • ÖZDEN Pınar, KÜÇÜKLER Ebru, 2000.  İstanbul Acil Çözüm Bekliyor, Tempo Dergisi, 6-12 Ocak 2000, s.34-35

 • ÖZDEN, P. Pınar, 2002.  Türkiye’de ve Dünya’da Akıllı Kentleşme, Planlama ve Çevre İlişkilerine Bir Bakış,  Dünya Gazetesi, Endüstriyel Yapı İnşaatı Eki, 12 Mart 2002

 • ÖZDEN P. Pınar, 2003. İstanbul’da Kaçak Yapılaşma, Yeniçağ Gazetesi, 19. Ocak 2003

 • ÖZDEN P. Pınar, 2003. Sit Alanları Neden Önemli?, Evrensel Gazetesi, 19 Temmuz 2003

 • ÖZDEN P. Pınar, 2003. Büyük kentlerde Sokaklar Çocuklar İçin Değil, Araçlar İçin Tasarlanıyor, Anne Bebek Dergisi, Eylül 2003 / 9, Sayı: 33

 • ÖZDEN, P. Pınar, 2004. Köklü Değişim Şart, Evrensel Gazetesi, 16 Mart 2004

 • ÖZDEN, P. Pınar, 2004. Tarihi Yarımada Planları, Sultanahmet Gazetesi, Mayıs 2004

 • ÖZDEN, P. Pınar, 2004. “Gecekonducuya Kredi Verilmesine Şehir Plancıları Karşı Çıktı: Yağma Yasallaşır”, Haberi hazırlayan: Esra Özsümer, Milliyet 10 Ekim 2006 Salı

 • ÖZDEN P. Pınar, 2007. Milliyet Emlak Eki. Konu. Kentsel Dönüşüm, Yeni Yasa Tasarıları ve Gayrimenkul Sektörünün Geleceği, 20 Ocak 2007

Televizyon ve Radyo Haberleri

 • 22 Mayıs 2003 : Özden P. Pınar, Turgut Ahmet, Yön FM, Poli-teknik Programı, Konu: Kentsel Dönüşüm

 • 26 Haziran 2003: Yön FM, Poli-teknik Programı,  Konu: Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı

 • 18 Kasım 2003: İstanbul TV,  Sabah Haberleri, Konu: Kaçak Yapılaşma ve Kentsel Dönüşüm

 • 17 Aralık 2003: TRT 2- Önce Kalite Programı, Konu: Kaliteli Kent Yaşamı

 • Mayıs 2004 TV5- Hayatın İçinden Programı: Site Yaşamı

 • Ekim 2005-NTV Radyo-Yüksek Yapılar ve Dubai Towers

Aktif Faaliyet Gösterilen Kuruluşlar:

 • Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği (1998-2000)

 • İstanbul Valiliği Çevre Konseyi, Tarihi Yarımada Kültür Mirasını Koruma Komisyonu (2000-2003)

 • Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Asil Üyeliği (2000-2002)

 • Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Asil Üyeliği, Şube 2. Başkanlığı (2002-2004)

 • Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Asil Üyeliği, Şube 2. Başkanlığı (2004 -2006 )

 • Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Asil Üyeliği, Şube 2. Başkanlığı (2006 -2008 )

Uluslararası Arama Konferansı:

 • Tarihi İstanbul’un Yönetimi, Kentsel Yönetim Stratejileri ve Eylem Planı Geliştirme Uluslararası Arama Konferansı, 6-8 Ekim 2004, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul

 

B- Son Beş Yılda Verdiği Dersler/Lectures Taught:

·        Lisans             : Kentleşme Hukuku ve Politikası (Lisans – KY 4 / Güz Yarıyılı) 

 Planlamanın Yasal ve Yönetsel Boyutları (Lisans 2-3-4 YTÜ Mimarlık Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Güz / Bahar Yarıyılı)

·        Yüksek Lisans :Yerel Yönetim Hukuku ve Politikası (Y. Lisans – KY /Bahar Yarıyılı)

    Metropoliten Yerleşme Sorunları (Y. Lisans - KY KY /Bahar Yarıyılı)

 

C- İlgi Alanları/Research Interests:

·       Kentsel Dönüşüm, Kentsel Politika, Yerel Yönetimler, Konut

   

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Beyazıt 34116 İSTANBUL
Telefon: (0212) 440 00 00
Faks: (0212) 440 02 03-04Bu sayfa en iyi biçimde 1024*768 ekran çözünürlüğünde, 16K renk ve Internet Explorer 5.0 ve üzeri tarayıcıları ile görüntülenir.

Webmasters: Selim YAZICI & Bulut GÜRPINAR & Nuri TOPRAK © 2010