Prof. Dr. Ersan ŞEN

Unvanı/Title                                               : Profesör
Adı Soyadı/ Name Surname                      :
Ersan Şen
E-posta/E-Mail                                           :
ersansen@istanbul.edu.tr
Kişisel Web Sayfası/Personal Web Page :
Posta Adresi/Address                                 :
İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Beyazıt, 34116 İSTANBUL
Bölüm/Department                                    :
Kamu Yönetimi
Anabilim Dalı/Program                              :
Hukuk Bilimleri
Dahili Numarası/Extension                       :
12267
Telefon (Ev)/Telephone (Home)                 :       
       
Telefon (GSM)/Telephone (Mobile)           :

Doğum Tarihi/Date of Birth                       :
16.07.1966
Yabancı Dil          /Foreign Language        :
İngilizce

 

 

Akademik Geçmiş/Degrees:

 

 

Kurumu

Tarih

Profesör/Prof.

İstanbul Üniversitesi

2004

Doçent/Associate Prof.

İstanbul Üniversitesi

1998

Yardımcı Doçent/Assistant Prof.

İstanbul Üniversitesi

 

Doktora/PhD.

İstanbul Üniversitesi

1994

Yüksek Lisans/M.A.

Marmara Üniversitesi

1989

Araştırma Görevlisi/Res.Assis.

İstanbul Üniversitesi

 

Lisans/B.A.

Marmara Üniversitesi

1987

 

 

A- Yayınlar/Publications

 

 1. Kitaplar/Books:
 • Çevre ve Ceza Hukuku (Ceza Hukuku Açısından Sağlıklı ve Düzenli bir Çevrede Yaşama Hakkı), Kazancı yy., İstanbul, 1994.

 • Gerekçeli, İçtihatlı,Açıklamalı ve İnsan hakları Avrupa sözleşmesi ekli 1982 Anayasası- Türk Ceza Kanunu – Ceza Muhakemeleri Usulü  Kanunu- Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve ilgili Mevzuat, Beta yy., İstanbul, 1996.

 • Devlet ve Kitle İletişim Araçları Karşısında Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması, Kazancı yy.,  İstanbul, 1996.

 • Anayasa Mahkemesi Kararlarında Ceza Hukuku- Ceza Özel Hukuku- Ceza Yargılaması Hukuku- Ceza  İnfaz Hukuku, Beta yy., İstanbul, 1998.

 • Türk Ceza Yargılaması Hukukunda Hukuka Aykırı  Deliller Sorunu, Beta yy., İstanbul, 1998.

 • Türk Ceza Hukuku-Suçun Genel Esasları ve Unsurları, der yy., İstanbul, 2002.

 • Hukuka Giriş- Hukukun Temel İlke ve Esasları, Der yy., İstanbul, 2004.

 • Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, Cilt I, Vedat Kitapçılık, İstanbul, Nisan 2006.       

 

 1. Makaleler/Papers:
 • “An Account for the Restructing of the  Turkish Criminal Judiciary System”, Annales de la Faculte de Droit d’Istanbul, Volume 33, No:50, 2001.

 • “An Overview of the 1982 Constitution in Terms of the Turkish Criminal Judiciary Law”, Annales de la Faculte de Droit d’Istanbul, Volume 35, No:52, 2003.

 • An Overview of the Concepts of “Triging”, “Deceit” and “Offering an Unlawful Gain” Under section 135/II of the Criminal Trials Procedural Act” Annales de la Faculte de Droit d’Istanbul, Volume 35, No:52, 2003.

 • The Issue of Excluding Unlawful Evidence From Inquiry Files in Turkish Criminal Judiciary Law”, Annales de la Faculte de Droit d’Istanbul, Volume 35, No:52, 2003.

 • “ Coınterfeasence By Way of Negotiable Instruments Deficiently Issued”, Annales de la Faculte de Droit d’Istanbul, Volume 35, No:53, 2003.

 • “Ceza Hukuku Açısından Avrupa Birliğinde Çevrenin Korunması”, İstanbul Ünv. S.B.F. Dergisi, No:7, Nisan 1994.

 • “İdari Ceza Hukuku” , İstanbul Ünv. S.B.F. Dergisi, No:8,Temmuz 1994.

 • “Avrupa Birliği Çevre Hukuku”, İstanbul Ünv. S.B.F. Dergisi, No:6, Ocak 1994.

 • “Ölüm Cezası”, İstanbul Ünv. S.B.F. Dergisi, Sevim Görgün’e Armağan, No:11-12-13, Nisan-Temmuz-Ekim 1995.

 • “Çevrenin Korunmasında Uluslararası Örgütlenme”, İstanbul Ünv. S.B.F. Dergisi, No:9, Ekim 1994.

 • “Çevrenin Korunmasında Türkiye’deki Örgütlenme ve bu Örgütlerin Görevleri ile Yetkileri”, İstanbul Ünv. S.B.F. Dergisi, No:10, Ocak 1995.

 • “Türk Ceza Kanununun 312/II. Maddesinin Mevcut Haliyle Muhafazası Üzerine” Atatürk Ünv. Erzincan Hukuk Fakültesi dergisi,  C.4, Sayı 1-2, 2000.

 • “Avrupa’da İnsan Haklarının Korunmasında Dikkati Çeken Bazı Hukuki Meseleler ve Türkiye”, İktisat Dergisi, Sayı:314, İstanbul, mayıs 1991.

 • “Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçunda Şikayet Hakkı”,Yargıtay Dergisi, Cilt:18, Sayı 4, Ankara, Ekim 1992.

 • “Gizli Dinleme ve Görüntüleme Fiillerinin Türk Hukuku’ndaki Yeri Üzerine Bir İnceleme”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 68, Sayı 7-8-9, 1993.

 • “Sağlıklı ve Düzenli Bir Çevrede Yaşama Hakkının 1982 Anayasasındaki Yeri”, Kırıkkale Barosu Dergisi, Sayı 11, 1996/1.

 • “Kamuya Malolmuş Kişilerin Basın Karşısında Korunabilecek Özel Hayatları Var mıdır?”, Kırıkkale Barosu Dergisi, Sayı 12, 1998.

 • “Türk Ceza Yargılaması Hukuku Açısından Hukuka Aykırı Deliller Hususunda Düşüncelerimiz”, Kırıkkale Barosu Dergisi, Sayı 13, 1999/1-2.

 • “Türk Hukuku’nda Telefonların Gizlice Dinlenmesi Sebebiyle Gündeme Gelen Hukuka Aykırılık Sorunu ve Kişi Haklarına Keyfi Müdahaleler”, Prof.Dr. Sahir Erman’a Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 1999,

 • “İç Hukuktaki Yargı Kararlarına İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Müdahale Derecesi ve Bu Bağlamda Ölüm Cezası”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yılmaz Altuğ’a Amağan, Yıl 17-18, İstanbul Ünv. Hukuk Fak. Milletlerarası Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, 2000.

 • Hürriyete Karşı İşlenen Suçlar, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı II, İstanbul, 2005.

 • "Madde 301" Hukuk ve Adalet, Yıl 4, Sayı 10, İlkbahar 2007

 

 1. Bildiriler/Conference Presentations:
 • “Çevrenin Ceza Hukuku Vasıtasıyla Korunması”, 10-11 Haziran 1994 Tarihli     Türkiye ve Avrupa Topluluğu’nda Çevre Hukukunun Güncel Sorunları   Sempozyumu, İstanbul Ünv. S.B.F. Yayını, İstanbul 1996.

 • “ Ceza Hukuku Açısından 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na Bakış”, Çevre Kanununun Uygulanması 23-24 Eylül 1999’da Düzenlenen Toplantıda Sunulan Tebliğler, T.Ç.V. Yayını.

 1. Diğer/Other:

 

B- Son Beş Yılda Verdiği Dersler/Lectures Taught:

 • Hukuka Giriş ( İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)

 • Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku (İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)

 • Uluslararası Ceza Hukuku  ( İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)

 • Kişi Hak ve Hürriyetleri ve Kolluk Faaliyeti (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü)

  C- İlgi Alanları/Research Interests:

 


İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Beyazıt 34116 İSTANBUL
Telefon: (0212) 440 00 00
Faks: (0212) 440 02 03-04Bu sayfa en iyi biçimde 1024*768 ekran çözünürlüğünde, 16K renk ve Internet Explorer 5.0 ve üzeri tarayıcıları ile görüntülenir.

Webmasters: Selim YAZICI & Emre AYKOÇ & Bulut GÜRPINAR © 2008