İstanbul Üniversitesinden: 18 Mayıs 1999-Sayı 23

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

 

Tanım ve Amaç

Madde 1 - Yaz öğretimi, kış ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve üniversitenin eğitim öğretim olanaklarını yaz aylarında da kullanarak öğrencilerin akademik programlarında meydana gelen düzensizlikleri gidermeyi, çok sayıda öğrenci tarafından alınan derslerde yığılmayı önlemeyi, diğer üniversite öğrencilerine üniversitemizdeki dersleri izleme fırsatı vermeyi, kendilerinden ancak yaz aylarında yararlanılabilecek üniversitemiz dışındaki akademik elemanların üniversitemize katkısını sağlamayı, tekrarı mümkün olan derslerde düşük not ortalaması ile geçen öğrencilere notlarını yükseltme imkanını tanımayı, herhangi bir dersten sınıfta kalan öğrencilerin başarısız oldukları dersleri yaz döneminde tekrardan alabilmelerini, gelecek öğretim döneminde alınması gereken temel ve yardımcı derslerden bazılarının yaz döneminde alınarak eğitim-öğretim süresini kısaltmayı ve öğrencilerin daha kısa sürede mezun olmalarını sağlamayı amaçlayan bir eğitim programıdır.

Yaz Öğretimi İle İlgili Esaslar

Madde 2 – İstanbul Üniversitesi’ nin Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarında yer alan tüm derslerin verilmeleri gereken kış ve bahar yarıyılında açılması zorunludur. Herhangi bir (veya birkaç) dersin normal eğitim öğretim dönemi dışına çıkartılıp yaz okulu kapsamında açılması mümkün değildir.

Madde 3 – Yaz öğretimin kayıt, öğretim ve sınav tarihleri, ilgili birimin Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Senatosu’nca belirlenir. Yaz öğretiminde açılan ders için kış veya bahar yarıyılında yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

Madde 4 - Yaz öğretimi, İstanbul Üniversitesi Rektörü tarafından 2 yıl için atanan bir “Yaz Öğretimi Koordinatörü” ve Senato tarafından seçilen 3 öğretim üyesinden oluşan bir “Yaz öğretimi Koordinasyon Kurulu” tarafından İstanbul Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Madde 5 – Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu, önceden belirleyip liste halinde ilan ettiği her ders için, 5 öğrenciden daha az öğrencinin başvurması halinde ilgili dersi kapatabilir. Söz konusu derslere beklenenden daha fazla öğrencinin başvurması halindeyse ilgili dersler için birden fazla şube ve sınıf açabilir.

Madde 6 – Yaz öğretiminde açılacak dersler, dersi verecek öğretim elemanı ile ilgili bölümün olumlu görüşü ve Fakülte, Enstitü, Konservatuvar, Yüksek Okul Yönetim Kurulu’nun onayı ile “Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu” nca belirlenir ve ilgili birimlerce ilan olunur.Öğrenciler kayıt haftası içerisinde bu derslere kaydolurlar. Kaydolan öğrenci sayısına göre dersin açılıp açılmayacağı hususunda 5 inci madde hükümleri saklıdır.

Madde 7 - Öğrenciler, alt yarıyıllara ait hiç almadıkları, alıp da sınava girme hakkı elde edemedikleri, alıp da başarısız oldukları dersleri veya ağırlıklı genel not ortalamalarını (AGNO) yükseltmek amacıyla sınavlarından F, DD ve DC aldıkları dersleri yaz öğretiminde alabilirler.Alt yarıyıllardaki bütün derslerini başarmış ve genel not ortalaması 3.00 ve daha fazla olan öğrenciler, üst yarıyıllara ait daha önce hiç almadıkları önkoşulsuz derslerle, önkoşulunu başarmış oldukları önkoşullu dersleri de alabilirler.

Madde 8 – Yaz öğretiminde bir öğrenci en fazla 3 ders veya 10 kredi saatlik ders alabilir. Öğrenciler, Yaz öğretiminde kontenjan dahilinde açılan derslere kayıt yaptırarak izlemekte oldukları öğretim programlarının kredi gereksinimlerini karşılayabilirler.

Madde 9 – Yaz öğretiminde öğretim süresi, ilgili Fakülte, Enstitü, Yüksek Okul Yönetim Kurulu’nca birimin özel koşullarına göre belirlenir. Yaz öğretimi’nde alınan derslerin kredileri Üniversite kataloğunda belirtildiği gibi olup, bir ders için günlük ders saati normalin en az iki katıdır.

Madde 10 – Yaz öğretiminden önceki yarıyıl sonu itibarıyla, Üniversite ile ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilerin yaz öğretimine kaydı yapılmaz.

Madde 11 – Yaz öğretiminde alınan dersler bunu takip eden kış yarıyılı başındaki sınıfın ağırlıklı genel not ortalamasında dikkate alınır.

Madde 12 – Yaz öğretiminde açılan derslerin değerlendirilmesi ve başarı durumunun tespiti kış veya bahar yarıyıllarında açılan derslerdeki gibidir. Yaz öğretimi sınav döneminde “Ek Sınav” hakları kullanılamaz. “Sınırsız Sınav Hakkı” kullanma durumunda olan öğrenciler ise isterlerse diğer öğrencilerle aynı koşullarda yaz öğretimine devam edebilirler.

Madde 13 – Yaz öğretiminde geçen süre eğitim öğretim süresinden sayılmaz.

Madde 14 – Yaz öğretiminde ders veren öğretim elemanlarına 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu’nun değişik 11 inci maddesi hükümleri uygulanır. Buna göre; müfredat programları uyarınca normal çalışma günlerinde çalışma saatinin bitiminden ve saat 17’00 den sonra başlayan gece öğretimi ile hafta tatili, yarıyıl veya yaz tatillerinde yapılan öğretimde ek ders ücretleri %60 zamlı ödenir. Yaz ve yarıyıl tatillerinde yapılan öğretim için verilecek ek ders ücretinin hesabında ek ders yükü dikkate alınmaz

Madde 15 – Bu yönetmelikte belirtilmeyen konularda İstanbul Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Öğretim Yönetmelikleri hükümleri uygulanır.

Kayıt Süresi

Madde 16 - Yaz öğretimi kayıtları Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu tarafından ilan edilen tarihler arasında yapılır.

Öğretim Ücreti

Madde 17- Yaz öğretimi ön kayıtlarında, almak istedikleri derslere kaydolmak isteyen öğrencilerden “Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu” tarafından belirlenen kredi başına bir ücret ile sabit bir kayıt ücreti alınır. Öğrencilerden Yaz öğretimi süresince kredi başına alınacak olan ücret tutarı, normal eğitim- öğretim döneminde alınacak olan yıllık öğrenci harcı katkı payı tutarının % 50 fazlasını Yaz öğretimi süresince alınabilecek olan toplam kredi saatine bölünmesi ile bulunur.

Madde 18 – Başka üniversitelerden İstanbul Üniversitesi Yaz Öğretimi Okulu’na kayıt yaptıran öğrencilere, yaz öğretiminin süresini, alıp başardıkları derslerin adlarını, birim saatini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir. Bu belge Yaz Öğretimi Koordinatörü tarafından imzalanır ve bir kopyası Yaz Öğretimi Okulu arşivinde muhafaza edilir.

Yürürlük

Madde 19 – Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 – Bu yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.