YATAY GEÇİŞ

 

 

 

Yatay Geçiş Koşulları

Gerekli Belgeler

Üniversitemiz Eğitim Programlarının Adları ve Kontenjanları

 

 

 

 

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz eğitim programları 2000-2001 eğitim-öğretim yılı öğrenci yatay geçişleriyle ilgili koşullar, gerekli belgeler, son başvuru tarihi ve kontenjanlar aşağıda gösterilmiştir.

İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinin 4. ve 5. sınıflarına, yapılacak başvuruların en geç 18 Ağustos 2000 tarihi; diğer yükseköğretim programlarımıza yapılacak başvuruların 15 Eylül 2000 tarihi resmi çalışma saati sonuna kadar, doğrudan ilgili fakülte dekanlıkları veya yüksekokul müdürlüklerine yapılması gerektiği ve postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği duyurulur. (Daha geniş bilgi,ilgili fakülte veya yüksekokul öğrenci bürosundan edinilebilir.)

 

KOŞULLAR :

1- Yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında yapılır. Eşdeğer eğitim programları ve eşdeğer yükseköğretim kurumunu belirlemede öğretim planlarının benzerliği ile ÖSS giriş puanları esas alınır.Yatay geçiş talebinin kabul edilebilmesi için öğrencinin eşdeğer eğitim programı uygulayan bir yükseköğretim kurumundan gelmesi ve ÖSS giriş puanının yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumunun ilgili yılının en düşük puanından yüksek olması şartı aranır.

2- Ancak herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencilerin yatay geçişleri yapılabilir.

3- Üniversitemiz Devlet Konservatuvarına sadece Türk uyruklu öğrencilerin yatay geçiş başvuruları işleme konulacaktır.

4- Merkezi açık öğretim ve dışardan (ekstern) öğretim ile ikinci öğretimden, örgün öğretime yatay geçiş yapılamaz. Ancak, yapılan başarı oranı sıralamasında, sınıf mevcudunun ilk % 10'u arasına giren ikinci öğretim öğrencileri; 7. Maddedeki koşulları taşımak kaydıyla, örgün öğretim kontenjanları için yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Yatay geçişin gerçekleşmesi halinde, bu öğrenciler, ikinci öğretim ücretini katkı payı olarak ödemeye devam ederler.

5- Örgün öğretim öğrencileri, ikinci öğretime yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Yatay geçişin gerçekleşmesi halinde, bu öğrenciler, bundan sonra ikinci öğretim ücreti öderler.

6- Yükseköğretim kurumlarının ilk sınıflarına ve tıp fakültelerinin son sınıflarına yatay geçiş yapılmaz; ancak İstanbul dışındaki kamu görevlilerinin sürekli olarak İstanbul'a atanmaları halinde, bunların bakmakla yükümlü oldukları yirmibeş yaşını geçmemiş çocukları; ÖSS puanı, Üniversitemizdeki eşdeğer eğitim programının birinci sınıfına kaydedilen öğrencilerin ilgili en düşük puanından daha yüksek olması ve bu hususun resmi belgelerle kanıtlamaları şartıyla, anılan eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde, yükseköğretim kurumlarının birinci sınıflarına yatay geçiş için başvurabilirler.

7- Sınıflara yatay geçiş için:

a) Öğrencinin ayrılacağı kurumdaki bütün derslerini almış ve sınavlarını başarmış olması;

b) Geçeceği sınıftan önceki öğretim süresince sağladığı not ortalamasının (gireceği sınıfa geçiş notu dahil) en az % 60 olması;

Son sınıflara yapılacak geçişlerde:

a) Ayrılacağı kurumdaki tüm derslerini almış ve tüm sınavlarını başarmış olması;

b)Öğrencinin son sınıfa kadar sağladığı not ortalamasının (son sınıfa geçiş notu dahil) en az % 65 olması;

c) Son sınıfa geçiş notunun en az % 70 olması şarttır.

Alt yıllardan herhangi bir dersten başarısız olmuş ve daha sonra bu dersi almamış olanlar ile ders planında bulunan bir dersi seçmemiş veya normalin altında kredi almış olanlar gerekli not ortalamasını tutturmuş olsalar bile değerlendirmeye alınmazlar.

8- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden ve yurt dışındaki üniversitelerden yapılacak yatay geçişlerde Yükseköğretim Kurulu Kararlarıyla uygun görülmeyen yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapılmaz.

9- Başvurular dilekçeyle Üniversitemiz ilgili yükseköğretim kurumuna yapılır. Dilekçede başvurulan eğitim programı belirtilir ve gerekli belgeler eklenir.

10- Yurt dışından yapılan başvurularda, adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumunu tanıtan katalog veya öğretim planları ve öğrenci değerlendirme sistemi ile ilgili belgelerin eklenmesi gerekir.

11- Birden fazla eğitim programı için başvuran adayların, her program için ayrı dilekçe yazmaları ve her dilekçeye yukarıda yazılı belgeleri eklemeleri şarttır.

12- Türkçe eğitim yapan Türk Cumhuriyetlerindeki üniversitelerden gelen eşdeğer yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinin yatay geçiş talepleri yurtdışı yatay geçişler arasında değerlendirilecektir.

13- Yurtdışı yatay geçişlerde ,yatay geçiş yapılacak olan yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından muadeleti kabul edilen kurumlar arasında olması gereklidir.

14- İstanbul ili sınırları içindeki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapılamaz.

 

GEREKLİ BELGELER :

1- Başvuran Öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumundan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi lisans öğrenim belgesinin (Transkript) aslı veya resmi onaylı fotokopisi (transkript yabancı dilde ise, noterlikçe onaylı çevirisiyle birlikte verilecektir.)

2- ÖSS Sınav Sonuç Belgesinin resmi onaylı fotokopisi

3- Öğrencinin, devlet hizmetinde bulunan ana veya babasının yahut kendisine bakan ve yanında ikamet etmekte bulunduğu aile büyüğünün İstanbul'daki bir göreve tayini durumu varsa,bunu kanıtlayan resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi ile öğrencinin nüfus cüzdanının resmi onaylı fotokopisi.

4- İkinci öğretimde, örgün öğretime yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin,ayrılacağı yükseköğretim kurumundan alacağı, yapılan başarı oranı sıralamasında, sınıf mevcudunun ilk %10'u arasına girdiğine dair resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi.

 

ÜNİVERSİTEMİZ EĞİTİM PROGRAMLARININ ADLARI VE KONTENJANLARI

   

 

II.Sınıf

III.Sınıf

IV.Sınıf

V.Sınıf

 

Yurt İçi

Yurt Dışı

Yurt İçi

Yurt Dışı

Yurt İçi

Yurt Dışı

Yurt İçi

Yurt Dışı

Eğitim Programının Adı
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 6 2 6 2 6 2 6 2
HUKUK FAKÜLTESİ 12 3 6 1 - 2    
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Alman Dili ve Edebiyatı 4 1 4 1 4 1    
Amerikan Kültürü ve Edeb. 3 1 3 1 2 1    
Arap Dili ve Edebiyatı 3 1 3 1 3 1    
Arap Dili ve Ed.(İÖ.) - - 3 1 3 1    
Arşivcilik 2 1 2 1 2 1    
Bilim Tarihi - - 2 1 2 1    
Coğrafya 4 1 4 1 4 1    
Coğrafya (İÖ.) - - 4 1 4 1    
Dökümantasyon ve Enf. 3 1 2 1 2 1    
Fars Dili ve Edebiyatı 3 1 3 1 3 1    
Felsefe 3 1 3 1 3 1    
Felsefe (İÖ.) - - 3 1 3 1    
Fransız Dili ve Edebiyatı 3 1 3 1 3 1    
Hititoloji 2 1 2 1 2 1    
İngiliz Dili ve Edeb. 5 2 5 2 4 1    
İspanyol Dili ve Edebiyatı 2 1 2 1 2 1    
İtalyan Dili ve Edebiyatı 2 1 2 1 2 1    
Klasik Arkeoloji 2 1 2 1 2 1    
Kütüphanecilik 3 1 3 1 3 1    
Kütüphanecilik (İÖ.) - - 3 1 3 1    
Latin Dili ve Edebiyatı 2 1 2 1 2 1    
Leh Dili ve Edebiyatı 2 1 2 1 2 1    
Mütercim-Tercüman. (Alm) 2 1 2 1 2 1    
Prehistorya 2 1 2 1 2 1    
Proto. ve Önasya Ark. 2 1 2 1 2 1    
Psikoloji 3 1 3 1 3 1    
Romen Dili ve Edebiyatı 2 1 2 1 2 1    
Rus Dili ve Edebiyatı 2 1 2 1 2 1    
Sanat Tarihi 2 1 2 1 2 1    
Sanat Tarihi (İÖ) - - 2 1 2 1    
Sosyal Antropoloji 2 1 2 1 2 1    
Sosyoloji 3 1 3 1 3 1    
Tarih 4 1 4 1 4 1    
Tarih (İÖ.) - - 4 1 4 1    
Türk Dili ve Edebiyatı 4 1 4 1 4 1    
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) - - 4 1 4 1    
Urdu Dili ve Edebiyatı 2 1 2 1 2 1    
Yunan Dili ve Edebiyatı 2 1 2 1 2 1    
FEN FAKÜLTESİ
Ast.ve Uzay Bilimleri 3 1 2 1 2 1    
Ast.ve Uzay Bil.(İÖ.) - - - - 2 1    
Biyoloji 7 2 6 2 4 1    
Biyoloji (İÖ.) - - - - 2 1    
Fizik 5 2 4 1 3 1    
Fizik (İÖ.) - - - - 2 1    
Matematik 5 2 4 1 3 1    
Matematik (İÖ.) - - - - 2 1    
İKTİSAT FAKÜLTESİ
İktisat 6 2 6 2 6 2    
İktisat (İngilizce) 5 2 5 2 5 2    
Maliye 4 1 4 1 4 1    
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 3 1 3 1 3 1    
Ekonometri 3 1 3 1 3 1    
Uluslararası İlişkiler - - 4 1 4 1    
Kamu Yönetimi - - 3 1 3 1    
İşletme 2 1 4 1 4 1    
Turizm İşletmeciliği 2 1 2 1 - -    
İktisat (Ekstern) - - - - 4 -    
ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği 4 2 4 2 4 2    
Orman Endüstri Müh. 3 2 3 2 3 2    
Peyzaj Mimarlığı 3 2 3 2 3 2    
ECZACILIK FAKÜLTESİ 5 2 5 2 6 2    
DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. 4 1 4 1 4 1 4

1

CERRAHPAŞA TIP FAK.
Cerrahpaşa Tıp 6 2 6 2 6 2 6

2

Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) 2 1 2 1 2 1 2

1

 İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme 6 2 6 2 6 2    
İşletme (İngilizce) 6 2 6 2 6 2    
İşletme (İ.Ö) 6 2 6 2 6 2    
VETERİNER FAKÜLTESİ 4 1 4 1 5 2 5

2

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Kamu Yönetimi 3 1 3 1 - -    
Uluslararası İlişkiler 3 1 3 1 - -    
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Jeoloji 3 1 3 1 3 1    
Jeofizik 3 1 3 1 3 1    
Kimya Bölümü 3 1 3 1 3 1    
Kimya Mühendisliği 3 1 3 1 3 1    
Elektronik 3 1 3 1 3 1    
Elektronik (İÖ.) - - 3 1 3 1    
Bilgisayar 2 1 2 1 2 1    
Bilgisayar (İÖ.) - - 2 1 2 1    
Endüstri 2 1 2 1 2 1    
Makine 2 1 2 1 2 1    
Çevre 2 1 2 1 2 1    
İnşaat 2 1 2 1 2 1    
İnşaat (İÖ) - - 2 1 2 1    
Metalurji ve Malzeme 2 1 2 1 2 1    
Elektrik-Elektronik 2 1 2 1 2 1    
Maden 2 1 2 1 2 1    
Maden (İÖ.) - - 2 1 2 1    
Deniz Ulaştırma ve İşletme 2 1 2 1 2 1    
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Gazetecilik 4 2 3 1 3 1    
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 2 3 1 3 1    
Radyo-TV ve Sinema 4 2 3 1 3 1    
SU ÜRÜNLERİ FAK. 2 1 3 1 3 1    
Su Ürünleri Fak.(İÖ.) - - - - 2 1    
 İLAHİYAT FAK. 2 - 2 - 2 -    
HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAK.
İngilizce Öğretmenliği 3 1 2 1 3 1    
Almanca Öğretmenliği 2 1 2 1 2 1    
Fransızca Öğretmenliği 2 1 2 1 2 1    
Rehberlik ve Psi.Danış. 2 1 2 1 2 1    
Türkçe Öğretmenliği 2 1 - - - -    
İlköğretim Matematik Öğr. 2 1 - - - -    
Sınıf Öğretmenliği 2 1 - - - -    
Fen Bilgisi Öğretmenliği 2 1 - - - -    
Sosyal Bilgiler Öğretmen. 2 1 - - - -    
FLO.NIGH.HEM.YÜKOK.
Hemşirelik 9 - 5 1 8 -    
Ebelik - - - - 7 1    
FİZİK TED.VE REH.YÜKSEKOKULU 3 1 3 1 3 1    
BAKIRKÖY SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Hemşirelik 2 - 2 - 1 -    
Ebelik Bölümü 2 - 1 - 1 -    
HUKUK FAKÜLTESİ
Adalet Yüksekokulu 8 2            
BEDEN EĞİTİMİ ve

SPOR YÜKSEKOKULU

2 1 - - - -    
DEVLET KONSERVATUVARI
Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı 5 2 5 2 5 2 -

-

Kompozisyon Anasanat Dalı 2 1 2 1 2 1 -

-

Piyano Anasanat Dalı 2 1 2 1 2 1 - -
Opera Anasanat Dalı 2 1 2 1 2 1 2 1
Bale Anasanat Dalı 2 1 2 1 2 1 - -
Üflemeli ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalı 2 1 2 1 2 1 - -
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Programcılığı 4 -            
Bilgisayar Prog.(İÖ.) 4 -            
Cam-Seramik 4 -            
Dericilik 4 -            
Elektrik 4 -            
Elektrik (İÖ.) 6 -            
Endüstriyel Elektronik 4 -            
Endüstriyel Elekt.(İÖ.) 4 -            
Haberleşme 4 -            
Haberleşme (İÖ.) 4 -            
İklimlendirme-Soğutma 4 -            
İklim.-Soğ.(İÖ.) 4 -            
Kontrol Sis.Teknolojisi 4 -            
Kont.Sis.Tekno.(İÖ.) 4 -            
Lastik-Plastik Teknolojisi 4 -            
Makine 8 -            
Makine (İÖ.) 6 -            
Matbaacılık 4 -            
Otomotiv 4 -            
Radyo ve TV Yayımcılığı 4 -            
Çini İşlemeciliği 3 -            
Biomedikal Cihaz Tek. 4 -            
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Dış Ticaret ve Avrupa Birliği 2 1            
Dış Ticaret ve Avrupa Birliği (İÖ.) 2 1            
Bankacılık 2 1            
Bankacılık (İÖ.) 2 1            
Muhasebe 2 1            
Muhasebe (İÖ.) 2 1            
Sigortacılık 2 1            
Sigortacılık (İÖ.) 2 1            
Turizm İşletmeciliği 2 1            
Turizm İşlet.(İÖ.) 2 1            
Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık 2 1            
Diş Protez 2 1            
Radyoloji 2 1            
Tıbbi Döküman.ve Sekr. 2 1            
Tıbbi Laboratuvar 2 1            
Ağız Diş Sağlığı 2 1