İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

İstanbul Üniversitesi logosu için tıklayınız... İnşaat Mühendisliği Bölümü ana sayfasına gitmek için tıklayınız...

 
LİSANS ÖĞRETİMİ DERS İÇERİKLERİ

902 MATEMATİK I (4-2-0) (7 ECTS Kredisi)

Sayılar ve işlemler. Fonksiyonlar: Tanım aralıkları, çeşitleri ve özellikleri. Limit ve süreklilik. Limit çeşitleri, limitte belirsiz şekiller. Bir fonksiyonun türevi, diferansiyel tanımı ve kuralları. Yüksek mertebeden türevler. Türev uygulamaları. Rolle, Lagrange ve Cauchy teoremleri. Asimtotlar. Parametrik denklemler. Yaklaşıklık yöntemleri. Taylor ve Maclaurin teoremi. L'Hopital kuralı ve uygulamaları. Bir fonksiyonun maksimum ve minimum değerleri ve uygulamaları. Belirsiz integral ve özellikleri. İntegral tablosu.

 
900 FİZİK I (3-0-2) (6 ECTS Kredisi)

Genel bilgiler. Vektörler. Nokta kinematiği. Dinamik, statik. İş, güç, impuls ve momentum. Dönme hareketi ve özellikleri. Esneklik. Sinüsoidal hareket. Gravitasyon. Hidrostatik, hidromekanik. Yüzey gerilimi, viskozite. Sıcaklık ve kalorimetri, ısı transferi. Termodinamik kanunları, ısı, iş ve iç enerji hesapları, entropi. Moleküler kinetik teorisi.

 
908 GENEL KİMYA (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Kimyanın tarihçesi ve önemi. Temel kavramlar ve işlemler. Temel kimya kanunları. Atomun yapısı. Çok elektronlu atomlar ve periyodik sistem. Kimyasal bağ ve molekül yapısı: Katılar, sıvılar ve gazlar.

 
105 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2-1-0) (4 ECTS Kredisi)

Mühendislik yapı tipleri ve malzemeleri. Mühendislik tarihi. İnşaat Mühendisliğinin dünü, bugünü, yarını. Ülkemiz İnşaat sektöründe yaşanan teorik problemler ve çözüm teknikleri. Ulaştırma sistemi ve alt sistemlerin tanıtılması. İnşaat Mühendisliğinde son teknolojiler ve yöntemler, Yapı dalında analiz ve tasarım. Kalfa, taşeron, kontrollukların bağlantıları, projeye uygun malzeme seçimi ve kullanımı, kargir yapı kavramı. Çelik yapıların tanımlanması. Zemin Mekaniğinin tanımlanması. Malzemenin ve Yapı Malzemesinin İnşaat Mühendisliğindeki yeri ve önemi. İnşaat Mühendisliğinde taahhüt sektörü ve projecilik.

 
920 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I (2-2-0) (5 ECTS Kredisi)

Bilgisayar sistemi. Bilgi işleme. Sayı sistemleri. Yazılım ve donanım kavramları. İşletim sistemleri. Programlama dili tanımı. Derleyiciler. Programlama dillerine genel bir bakış. Algoritmalar ve akış diyagramları. Fortran Diline giriş. Sabitler, değişkenler, işlem operatörleri, ifadeler, atama komutları, kontrol yapıları. Diziler. Giriş/çıkış komutları, altprogramlar. Dosya yapıları. Sayısal yöntemler ve uygulamaları.

 
925 ATATÜRK İLK. VE İNKILAP TARİHİ I (2-0-0) (0 ECTS Kredisi)

Türk İnkılabını hazırlayan gelişmeler. Milli Kurtuluş Savaşı. Ermeni Sorunu.

 
927 / 928 TÜRK DİLİ I / II (2-0-0) (0 ECTS Kredisi)

Kelimelerin kullanılması ve çekim ekleri. İsim, sıfat, zarf, zamir, fiil, edat, ünlem, bağlaç. Kelime grupları, dilde kullanılışı ve çözümlenmesi. Cümle yazma çalışmaları. Paragraf yazma çalışmaları. Rapor, makale, tebliğ, iş mektupları, dilekçe, örnekleme, planlama ve yazma süreçleri. Bibliyografya oluşturma ve yararlanma yolları.

 
933 YABANCI DİL I (2-0-0)

'Olmak' fiili, zamirler ve iyelik sıfatları. Miktar Belirteçleri. Zamanlar: Geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman. Modal fiiller.

 
903 MATEMATİK II (4-2-0) (7 ECTS Kredisi)

Belirli integral. Newton-Leibniz formülü. Belirli integralin geometrik ve mekanik uygulamaları. Sayısal integrasyon. Sonsuz seriler. Parametreye bağlı integral. D'Alamber kuralı. Cauchy kuralı. Fonksiyonal seriler. Taylor ve Maclaurin serileri. Fourier serileri. Seri uygulamaları. Fourier serilerin mekanik problemlerde kullanılması. Fourier integralı. Kompleks değişkenler ve uygulamaları. Fourier dönüşümü. Komplex seriler. Fourier serilerinin kompleks şekli.

 
901 FİZİK II (3-0-2) (6 ECTS Kredisi)

Salınım hareketi. Dalgalar ve ses. Kütle ve ağırlık. Geometrik optik, fizik optik. Elektriksel alan ve potansiyel. Dielektrik maddeler. Gauss Kanunu. Akım ve direnç. Elektrikmotor kuvvet. Doğru ve alternatif akım devreleri. Manyetik alan. Amper Kanunu. İndüksiyon. Makswell Denklemi. Ohm Kanunu. Coloumb Kanunu. Faraday kanunu, indüktans. Maddenin manyetik özellikleri. Elektromanyetik osilasyonlar. Atom, Bohr modeli. Kvant mekaniği.

 
111 NÜMERİK YÖNTEMLER (2-1-0) (4 ECTS Kredisi)

Matris teorisi, işlemler. Lineer denklem sistemleri, vektör uzayları, lineer dönüşümler, skaler ve vektörel çarpımlar, karakteristik denklem. Hata analizi. Lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri. Matris özdeğer problemleri, özvektörler. Non-lineer denklem sistemleri. İnterpolasyon ve yaklaşım yöntemleri. Sayısal integrasyon.

 
923 TEKNİK RESİM (3-1-0) (5 ECTS Kredisi)

Teknik Resimin konusu-kapsamı, anlatım esasları,çizim gereçleri ve kullanma yöntemleri. Geometrik şekillerin birbirleri ile açı-kenar benzerliklerini kullanarak metrik ölçü kullanmadan basit geometrik çizimler yapılması. Teknik Resimde Çizgi ve Yazı esasları ve uygulamaları, ölçek kavramı, Kağıt normları, Format ve antet uygulamaları. Cisimlerin iki boyutlu görünüşleri ile ifade edilmeleri esasları ,yöntemleri ve uygulamaları. Cisimlerin üç boyutlu görünüşleri ile ifade edilmeleri esasları, yöntemleri, Paralel Perspektif, Konik Perspektif çeşitleri ve uygulamaları. Cisimlerin iç kısımlarının kesit alınarak ifade edilmesi esasları, yöntemleri ve uygulamaları

 
926 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2-0-0) (0 ECTS Kredisi)

Türk İnkılabı ve İnkılap Hareketleri. Türk İnkılabının Temel İlkeleri. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Önkoşul ders: Atatürk İlk. ve İnk. Tar. I
 
934 YABANCI DİL II (2-0-0) (0 ECTS Kredisi)

Zamanlar: Basit geçmiş ve sürekli basit geçmiş zamanlar. Geçmiş zaman. Sürekli geçmiş zaman. Basit gelecek zaman ve yakın gelecek zaman. Sıfat cümlecikleri. Edilgen çatı.

 
201 MATRİS TEORİSİ (3-2-0) (6.5 ECTS Kredisi)

Matris temel işlemleri. Lineer denklemler. Kare matrisler, ters matris bulma, determinantlar. Özdeğer ve özvektörler. Doğrusal ve doğrusal olmayan bağımsızlık. Cayley-Hamilton teoremi. Matris fonksiyonları. Kanonik bazlar. Normlar. Hermit matrisleri. Kesin artı matrisler. Birimsel dönüşümler. Kuadratik biçimler ve kongrüans. Negatif olmayan matrisler. Kalıplı matrisler. Reel öz değerlerin kuvvet yöntemi ile bulunması. QR algoritması, Gram-Schmidt yöntemi. Genelleştirilmiş tersler.

Önkoşul dersler: Matematik I ve Matematik II

 
912 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE STATİK (3-1-0) (6 ECTS Kredisi)

Maddesel noktaların statiği. Rijit cisimler, eşdeğer kuvvet sistemleri. Rijit sistemlerin dengesi. Yayılı kuvvetler, ağırlık merkezleri. Taşıyıcı sistemlerin incelenmesi, kafes sistemler. Kiriş ve kablolardaki kuvvetler.

Önkoşul dersler: Matematik I, II, Fizik I, II

 
203 MALZEME (3-1-0) (5.5 ECTS Kredisi)

Malzemelerin iç yapısı, atomsal yapı, bağlar, bağlarla malzeme özellikleri arasındaki ilişkiler. Kristal yapılar; kristal türleri, kafes yapılar, kristal geometrisi, kristal doğrultular ve düzlemler, amorf yapılar, katı eriyikler, atomsal yayınım, malzemelerin mekanik özellikleri, şekil değiştirme, yorulma, kırılma, fiziksel özellikler, birim ağırlık, geçirimsizlilik, su emme. Elektriksel özellikler; iletkenlik, yarı iletkenlik, yalıtkanlar, manyetik optik, ısıl özellikler.

 
112 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ (2-1-0) (4 ECTS Kredisi)

Kayaçların oluşumu ve tektoniği. Mühendislik jeolojisi haritaları ve jeoloji enine kesitleri. Mühendislik jeolojisinde araştırma yöntemleri. Kayaçların mühendislik amaçları için sınıflandırılması. Kitle hareketleri. Baraj jeolojisi. Tünel jeolojisi. Temel jeolojisi. Malzeme jeolojisi.

 
205 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ I (2-1-0) (4 ECTS Kredisi)

Mühendislik ve ekonomi, mühendis ve bilim adamı, mühendislik ekonomisi temel kavramları. Fiziki ve ekonomik verimlilik, maliyet, fiyat, değer, fayda, zaman kavramı, Life-Cycle Cost, iskonto kavramı, Cash-Flow kavramı, iskonto formülleri ilişkileri, ekonomik eşdeğerlilik kavramı. Enflasyon ve paranın alım gücü, deflasyon, enflasyonun yatırımlara etkisi.

Önkoşul dersler: Nümerik Yöntemler, Matematik I, II, Yabancı Dil I, II
 
712 YAPI ELEMANLARI VE YAPIM TEKNOLOJİLERİ (2-1-0) (4 ECTS Kredisi)

İnşaat mühendisinin büro ve sahada yapabileceği çalışmalar ve ortak çalışma yapabileceği diğer meslek kolları ile olan ilişkileri. Mekân, bina, yapı, strüktür, gibi genel kavramların tanımı. İhtiyaç aşamasından itibaren bir yapının fizibilite, finansman, yapım izni, tasarım, şantiye hazırlıkları, inşaata başlama, inşaat süreci, teslim, bakım ve idame aşamalarının ayrıntılı tanımları. Kullanılan malzeme yapısına göre (beton, ahşap, çelik, taş, tuğla, vs.) ve strüktür cinsine göre (yığma, karkas, karma) yapıların sınıflandırılması ve yapım şekilleri. Tasarım projelerinin (avan, kesin, uygulama, statik, tesisat, elektrik projelerinin) tanıtımı, tasarım ve uygulama sıralamaları. Zemin çeşitleri, zemin etüdü, kazı çeşitleri, kazı alet ve araçları ve uygulama şekilleri... Temel çeşitleri, temel aplikasyonu, yer altı su drenajı, su izolasyonu uygulamaları. Düşey ve yatay taşıyıcıların tanımı. Döşeme, duvar, çatı strüktür çeşitleri. Duvarlarda ses ve ısı yalıtım uygulamaları. Kapı ve pencereler (klasik, otomatik. Çatılarda (teras ve eğimli çatılarda) su ve ısı izolasyonu ile değişik kaplama malzemeleri. Yapılarda düşey ulaşım elemanları (merdivenler, rampalar, asansörler) uygulamaları. Bacalar (ısı, çöp, havalandırma), aydınlıklar ve döşeme boşlukları uygulamaları. Yeni yapı elemanları (çelik ve karbon lifler, kompozit elemanlar, sismik izolatörler, giydirme cam ve alükobond elemanlar, kaplama ve bölme paneller, pleksiglas elemanlar, vs) uygulamaları. Akıllı bina kavramı, bu tip binalarda ses-ışık-görüntü sistemleri, bilgi ve iletişim, iklimlendirme, enerji yönetimi, konfor ve güvenlik sistemleri.

 
929 GÜZEL SANATLAR (1-0-0) (0 ECTS Kredisi)

Sanata Giriş. Tarih öncesi ve Hitit sanatları. İlk Demir Çağı ve Geç Hitit sanatları.Yunan ve Roma Sanatı. Bizans Sanatı. Erken İslam Sanatı. Selçuklu Sanatı, Beylikler Sanatı, Erken-Klasik-geç Osmanlı Sanatları. Osmanlı Sarayları. Minyatür Sanatı

 
930 BEDEN EĞİTİMİ I (1-0-0) (0 ECTS Kredisi)

Isınma, yürüme ve koşma egsersizleri. Kas geliştirici, kuvvet arttırıcı hareketler. Dayanıklılık arttırıcı hareketler. Toplu oyunlar.

 
922 DİFERANSİYEL DENKLEMLER (4-0-0) (6 ECTS Kredisi)

Giriş. Diferansiyel denklemler ve çözümleri. Genel ve tekil çözümler. Çözümün tekliği teoremi. Birinci mertebeden denklemler. Değişkenlerine ayrılabilen denklemler. Lineer denklemler. Homojen denklemler. Tam diferansiyel denklem ve integrasyon çarpanı. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler. Sabit katsayılı homojen denklemler. Homojen olmayan denklemler. Sabitin değişimi veya Lagrange yöntemi. Sabit katsayılı yüksek mertebeden diferansiyel denklemler. İkinci mertebeden sabit katsayılı denklemler. Değişken katsayılı lineer denklemler. Cauchy � Euler denklemleri. Bazı uygulamalar. Laplace dönüşümü. Sınır değer problemlerinin çözümü. Laplace dönüşümü tablosu. Lineer diferansiyel denklemler sistemi. Sabit katsayılı sistemler için operatör yöntemi.

Önkoşul dersler: Matematik I, II, III
 
711 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE DİNAMİK (3-1-0) (5.5 ECTS Kredisi)

Katı cisimlerin kinematiği: Kuvvetler, iş ve enerji, impuls ve momentum. Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu. Rotasyonal kinematik, rotasyonal dinamik, açısal momentum. Yerçekimi ivmesi. Elastisite ve basit harmonik hareket

Önkoşul dersler: Matematik I, II, Fizik I, II, Statik
 
209 MUKAVEMET I (3-1-0)(5.5 ECTS Kredisi)

Çubuk mukavemetinin esasları. Atalet momentleri. Gerilme. Şekil değiştirme. Gerilme ve şekil değiştirme bağıntıları. Şekil değiştirme işi. Malzemenin denenmesi. Kırılma hipotezleri.

Önkoşul dersler: Matematik I, II, Fizik I, II, Statik
 
210 İNŞAAT MÜHNEDİSLİĞİNDE AKIŞKANLAR MEKANİĞİ (3-0-0) (4.5 ECTS Kredisi)

Temel kavramlar; birimler, yoğunluk, özgül ağırlık, moleküler yapı, gerilmelere karşı davranış. Akışkanların statiği; bir noktada basınç, basıncın derinlikle değişimi. Akışkanların kinematiği; Lagrange ve Euler bakış açıları, zamanla değişen ve zamanla değişmeyen akımlar, akım çizgisi ve akım borusu, bir,iki ve üç boyutlu akımlar. Bir boyutlu akımların temel denklemleri; süreklilik denklemi, enerji denklemi, impuls-moment denklemi. İdeal akışkanların bir boyutlu akımları; süreklilik denklemi, enerji denklemi, impuls-moment denklemi. Gerçek akışkanların bir boyutlu akımları; süreklilik denklemi, enerji denklemi, impuls-moment denklemi, laminer akım, türbülanslı akım. İdeal akışkanların iki boyutlu akımları; temel denklemler, potansiyel akımlar, potansiyel akımların uygulamaları. Gerçek akışkanların iki boyutlu akımları; temel denklemler, sınır tabakası, sınır tabakasının ayrılması.

Önkoşul dersler: Matematik I, Matematik II, Matematik III
 
211 YAPI MALZEMESİ (2-1-1) (4.5 ECTS Kredisi)

Beton, bağlayıcı maddeler, çimento, kireç, alçı, beton agregaları, beton karma suyu, beton karışım hesapları, rötre ve çeşitleri, taze beton ve sertleşmiş beton özellikleri, betonun dış ortama karşı dayanıklılığı. Beton üretimi ve üretimde kalite kontrolü, beton katkı maddeleri, özel betonlar. Seramik malzemeler, kristal seramikler, tuğla, kiremit, kargir duvarlar. Polimer malzemeler, inşaat mühendisliği alanında kullanılan plastik maddeler. Ahşap malzeme, iç yapısı, kusurları, mekanik özellikleri.

Önkoşul dersler: Malzeme
 
113 TOPOĞRAFYA (2-1-0) (4 ECTS Kredisi)

Hata hesabı, uzaklık ve açı ölçümleri. Direkt problem ve endirekt problem. Jalonlama, dik inip kik çakma. En küçük kareler yöntemi. Şenet ve şeneyela sistematik hatalar, boyların elektromanyetik dolgularla ölçülmesi. Alan ve hacim hesapları, planimetre ile alan hesabı. Boyuna ve enine kesit, düzlemek, dört temel problem. Poligonasyon, nivelman.

 
931 GÜZEL SANATLAR II (1-0-0) (0 ECTS Kredisi)

Kitap sanatı. Tezhip Sanatı. Çini-Seramik Sanatı. Halı Sanatı. Maden Sanatı. Orta Çağ Sanatı. İtalya'da Rönesans Sanatı, İtalya Dışında Rönesans Sanatı. Maniyerizm, Barok Sanat, 18., 19. ve 20. y.y. Sanatı

Önkoşul dersler: Güzel Sanatlar I

 
932 BEDEN EĞİTİMİ II (1-0-0) (0 ECTS Kredisi)

İlk yardım. Vücut tipleri. Doping. Olimpiyat ve olimpik oyunlar.

Önkoşul dersler: Beden Eğitimi I

 
301 MUKAVEMET II (3-1-0) (4.5 ECTS Kredisi)

Çubuk mukavemetinde kullanılan hipotezler. Eksenel normal kuvvet. Basit eğilme, düz eğilme, eğik eğilme. Eksantrik normal kuvvet. Kesme kuvveti. Kesmeli eğilme. Burulma. Burulma+eğilme.

Önkoşul dersler: Matematik I, II, Mukavemet I, Statik, Fizik I, II

 
302 YAPI STATİĞİ I (3-2-0(6 ECTS Kredisi)

Yapı sistemleri. Mesnet tipleri. Yayılı yükler. Kesit tesirleri. Kafes kiriş, kiriş, çerçeve sistemleri. İki ve üç boyutlu sistemlerde izostatik ve hiperstatik kavramı, izostatik sistemlerin analizi. Tesir çizgileri. Gerber kirişler. Kablolar.

Önkoşul dersler: Matematik I, II, Mukavemet I, Statik, Fizik I, II

 
303 ZEMİN MEKANİĞİ (4-2-0) (6.5 ECTS Kredisi)

Zemin Mekaniğinin tanımı. Zemin tiplerinin tanıtımı ve zemin cinslerinin arazide görsel yöntemlerle tanınması. Zeminin kıvam limitleri, kıvam limiti deneyleri. Zeminin blok diyagramı ve endeks özellikleri. Zeminin tane çapı dağılımı; elek analizi, hidrometre. Zeminlerin sınıflandırılması; sınıflandırma sistemleri. Zeminlerin özelliklerinin iyileştirilmesi; kompaksiyon. Zemin hidroliği; permeabilite, kapilerite, laboratuvar ve arazi permeabilite deneyleri. Boşluk suyu basıncı, efektif basınç, toplam basınç. Kritik hidrolik eğim, akıcı kum durumu. Sızıntı hesapları, akım ağları, borulanma mekanizması. Zeminlerde gerilme yayılışı, hesaplama yöntemleri. Elastik teoriye göre ani oturma hesabı. Zeminlerde kompresibilite ve konsolidasyon; Konsolidasyon deneyi, konsolidasyonun basınca ve zamana bağlı gidişinin tanımlanması. Önkonsolidasyon basıncının ve arazi konsolidasyon eğrisinin bulunması. Zeminlerde kırılma şartı ve kayma mukavemeti. Kayma mukavemeti deneyleri. Kayma mukavemeti parametreleri, boşluk suyu parametreleri.

Önkoşul dersler: Matematik I, II, III, IV, Malzeme, Mukavemet I, Akışkanlar Mekaniği, Fizik I, II

 
304 HİDROLİK (3-1-0) (5 ECTS Kredisi)

Boyut analizi ve pi teoremi. Model benzeşimi. Basınçlı akımlar. Sürekli ve yersel yük kayıpları. Boru sistemlerinin çözümü. Çok hazneli boru şebekeleri. Serbest yüzeyli akımlar. Enkesit boyutlandırılması, hidrolik yönden en uygun kesit. Ani ve tedrici hareketler. Özgül enerji. Yüzeysel sıçrama. Tedrici değişken hareketlerde su yüzeyinin değişimleri. Tedrici değişken hareketlerde su yüzeyinin hesabı. Kanal kontrolları, orifis ve savaklar.

Önkoşul dersler: Matematik I, II, III, Akışkanlar Mekaniği

 
305 TOPRAK İŞLERİ VE DEMİRYOLU MÜHENDİSLİĞİ (3-1-0) (4 ECTS Kredisi)

Tanımlar. Enkesitler ve alanlarının hesaplanması. Enkesitlerinin arasındaki hacimler. Hacimler ve toprak kitleleri. Kitleler diyagramının dengelenmesi. Demiryolunun genel özellikleri. Demiryolu taşıtları ve hareket koşulları. Demiryolunun geometrik özellikleri. Geçki ve plan. Boykesit ve düşey kurbalar.

 
306 YAPI STATİĞİ II (3-1-0) (6 ECTS Kredisi)

Hiperstatik sistemlerin analizi. Birim deplasman sabitleri. Rijitlik ve fleksibilite matrisleri. Kuvvet metodu. Açı metodu. Cross ve moment-alan yöntemleri. Deplasman metodu.

Önkoşul dersler: Yapı Statiği I, Mukavemet I, Statik, Fizik I, II

 

307 BETONARME I (2-1-0) (4 ECTS Kredisi)

Betonarme yapı çeşitleri. Yükler ve frakans eğrileri. Beton ve karışım oranları, betonun mekanik özellikleri ve etken faktör olarak; su, çimento, saklama koşulu, beton yaşı, rötre, yorulma, sünme etkisi. Betonun çekme mukavemeti. Betonun mekanik özelliklerinin saptanması için yapılan deneyler, standart sapma ve beton kalite denetimi. Betonarme çelikleri. Kirişlerin emniyet gerilme yöntemine göre donatı hesabı. Atalet momenti, ağırlık merkezi ve alan momenti hesabı. Taşıma Gücü metoduna göre betonarme kirişlerin basit eğilme altında hesabı. Tek donatılı veya çift donatılı olarak dikdörtgen kesitli kirişlerin hesabı. T-kesitli, dairesel kesitli ve farklı kesitli kirişlerin hesabı. Betonarme elemanlarda aderans ve donatı eki. Kirişlerde eğilme ile birlikte kesme kuvveti etkimesi ve kayma donatısı hesabı. Eksenel yük olması halinde kayma donatısı hesabı. Yüksek kirişlerin hesabı ve projelendirilmesi. Kısa konsollar, kısa konsolların eksenel basınca göre hesabı. Birden fazla açıklıklı kat çerçevesi hesabı ve donatı tertibi

Önkoşul dersler: Yapı Statiği I, Mukavemet I, II, Malzeme, Statik, Fizik I, II, Matematik I, II

 
308 ÇELİK YAPILAR I (4-1-0) (6 ECTS Kredisi)

Çelik yapılara giriş. Çelik yapıların hesabına ilişkin genel bilgiler. Çelik birleşimler ve birleşim araçları. Çekme çubukları ve ekleri. Basınç çubukları ve ekleri. Basınç çubukları. Kafes kirişler. Eğilmeye çalışan dolu gövdeli kirişler, hadde profilleri ve ekleri.

Önkoşul dersler: Yapı Statiği I, Mukavemet I, II, Statik, Fizik I, II, Matematik I, II

 
309 TEMEL İNŞAATI I (2-2-0) (5 ECTS Kredisi)

Temel ve zemin tasarımında Zemin Mekaniğinin yeri ve önemi. Yanal basınç değişimleri, aktif ve pasif plastik denge durumları ve istinat duvarlarının tasarımı. Kazılar, kazı kenarlarının iksası, iksa yöntemleri. Şev stabilitesi. Temel ve zemin yapılarının tasarımı için gereken etüd tipleri, kapsamı ve proje tipi ile ilişkisi. Muayene çukurları ve sondajlar; sondaj yer, tip, aralık ve derinliğinin belirlenme kriterleri. Arazi deneyleri (SPT, CPT, vane, presiyometre, plaka yükleme deneyi); deney bulgularının değerlendirilmesi, deneyler arası korelasyon ve sonuçların tasarımda kullanılması, jeofizik yöntemler. Taşıma gücünün bulunması; taşıma gücünün gerilme analizi, plastik göçme ve limit denge yöntemleri ile çeşitli tipteki zeminlerde bulunması. Oturma kriteri ile taşıma gücünün kriterinin birarada kullanımı. Sığ temellerin geoteknik tasarımı (sürekli temeller, radye temeller). Derin temellerin geoteknik tasarımı (ayak ve kazık temeller, kazıklı radye temeller).

Önkoşul dersler: Matematik I, II, III, IV, Malzeme, Mukavemet I, Akışkanlar Mekaniği, Fizik I, II, Zemin Mekaniği

 
310 KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ I (3-1-0) (5 ECTS Kredisi)

Tarihçe. Karayolu elemanlarının tanıtımı. Sürücü ve yayaların genel özellikleri. Karayolu taşıtlarının genel özellikleri. Taşıt dinamiği. Yolların kapasitesi. Plan ve yatay kurbalar. Boykesit ve düşey kurbalar.

 
705 BİTİRME ÖDEVİ I (0-4-0) (10 ECTS Kredisi)
Ödev verilecek konular; Yapı, Malzeme, Geoteknik, Hidrolik, Ulaştırma, Yapı İşletmesi'dir. Bu derste verilecek ödev öğretim üyesi/görevlisine bağlıdır.

Önkoşul dersler:

Yapı Anabilim Dalı için: Yapı Statiği I,II, Mukavemet I, II, Malzeme, Statik, Fizik I, II, Matematik I, II, Betonarme I, Çelik Yapılar I
Geoteknik Anabilim Dalı için: Matematik I, II, III, IV, Malzeme, Mukavemet I, Akışkanlar Mekaniği, Fizik I, II, Zemin Mekaniği, Teme İnşaatı I
Ulaştırma Anabilim Dalı için: Karayolu Mühendisliği I

 
706 BİTİRME ÖDEVİ II (0-4-0) (10 ECTS Kredisi)

Bitirme Ödevi 1'in devamıdır.

Önkoşul dersler: Bitirme Ödevi I
 
402 BETONARME II (2-1-0) (4 ECTS Kredisi)

Dikdörtgen kesitli betonarme kolonlar, tekil yük, tek eksenli eğilme ve iki eksenli eğilme altında kolon hesabı. Dairesel kesitli kolonların tek eksenli eğilme ve tekil yüke göre hesabı. Narin kolonların eksenel yüke ve eksenel yüke ilaveten moment olması halinde hesabı. Yatay salınımı tutulmuş ve tutulmamış duruma göre kolonların projelendirilmesi. Betonarme yapılarda kullanılabilirlik, kirişlerde çatlak ve sehim kontrolü. Burulmaya göre dikdörtgen ve (T) kesitlerin hesabı. Betonarme döşemeler, kirişlere oturan tek yönde ve çift yönde çalışan plak döşemelerin katsayılar yöntemiyle hesabı, iki yönlü kirişsiz plak döşemeler. Betonarme münferit temeller, tek yönde ve çift yönde sürekli temeller.

Önkoşul dersler: Yapı Statiği I, II, Mukavemet I, II, Malzeme, Statik, Fizik I, II, Matematik I, II, Betonarme I

 
403 YAPI İŞLETMESİ I (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Giriş. Yapı işletmesinin temelleri. İhale kanunu. İnşaat sektörünün yapısal analizi, Şirket ve şantiye organizasyonları. İnşaatta şebeke planlama teknikleri, CPM, PERT ve Monte Carlo Simülasyon teknikleri ve uygulamaları. Kritik yol, bolluk kavramları ve uygulama anlamları. Least-Cost Planlama. İstihkaklar ve CPM.

 
713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE (2-1-0) (4 ECTS Kredisi)

Su ve atık sistemlerinin tanımı. Su temini. İsale hatlarının hesabı. İçme suyu haznelerinin tasarımı. Su şebekelerinin analizi. Kullanılmış suların ve drenaj sularının uzaklaştırılması ve projelendirmesi.

 
708 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE İŞ HUKUKU KAV. VE UYG. (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

İş Hukuku Kavramı, İnşaat Mühendisliğinde İş Hukukunun Yeri, Bölümleri, Bireysel (Ferdi) İş Hukuku, İş Hukukunun Temel Nitelikleri, İnşaat Mühendisliğinde İş Hukukunun Uygulama Alanları. Bireysel İş Hukuku.İnşaat Mühendisleri İçin İş Kanunun uygulama alanları, Hizmet Sözleşmesinin Türleri İnşaat İşlerinde Sürekli ve Süreksiz Hizmet Sözleşmeleri, Tam Süreli ve Kısmi Süreli Hizmet Sözleşmeleri, Takım Sözleşmesi.Sendikaların Tanımı ve Unsurları. Sendika Hürriyeti. Sendikalar Kanunu İle Dernekler Kanunu İlişkisi. İnşaat Mühendislerinin İşçi, İşveren veya İşveren Vekili Olarak Sendika İçinde Bulunabilecekleri Faaliyet Alanları. Toplu iş Sözleşmesi, Şantiyede İş Güvenliği Yönetimi ve Uygulamaları

 
SEÇMELİ DERSLER
704 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE İSTATİSTİK (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

İstatistik metoduna giriş. Temel kavramlar. İstatistik kullanımının ana ilkeleri, istatistiki verilerin organize edilmesi ve sunulması, merkezi temayül ölçüleri. Ortalamalar, mod ve medyan, dağılma ölçüleri, sapmalar, standart sapma, standart değerler. İhtimal teorisi ve ihtimal bölünmeleri, matematik ümit, kombinasyon analizi, Binom, Poisson, hipergeometrik ve normal bölünmeler, örnekleme teorisi, hipotez testleri, Ki-kare bölünmesi. Regrasyon ve korelasyon . Önkoşul dersler: Matematik I, II, Nümerik Yöntemler, Bilgisayar Programlama I

 
502 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ II (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Alternatif yatırımların ekonomik analizleri; alternatiflerin karşılaştırılması esasları. Şimdiki değer, yıllık eşdeğer, gelecek değer, iç verim oranı, geri ödeme süresi, proje dengesi, proje alternatifleri arasında karar verme, proje teklifleri, karar verme kriterleri, fark yatırımın şimdiki değeri ve iç verim oranı metodları. Toplam yatırım esaslı değerlendirmeler, diğer karar verme kriterleri, eşit olmayan ömürlü yatırım alternatiflerinin değerlendirilmesi.

Önkoşul dersler: Mühendislik Ekonomisi I

 
503 YAPI MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMASI (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Akademik amaçlı yapı analiz programlarının analiz yöntemleri, varsayımları, bilgi girişleri ve sonuçlarının irdelenmesi.

Önkoşul dersler: Mukavemet I, Bilgisayar Programlama I, Statik
 
505 YAPI FİZİĞİ (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Yapı ve fiziksel özellikleri; boşluk yapısı, özgül ağırlık, birim ağırlık, kılcallık, spesfik yüzey, viskozite, yüzey gerilim, adsorbsiyon. Sıvıların akımı, boşluklu malzemede donma olayı. Yapıda ısı transferi, ısı iletkenliği, su buharı geçirgenliği, ses izolasyonu.

Önkoşul dersler: Malzeme

 
714 ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Temel laboratuvar deneyleri; spesifik gravite, kıvam limitleri, granülometri, Sıkıştırma, geçirgenlik, konsolidasyon, serbest basınç, CBR, kesme kutusu, üç eksenli deneyleri, bu deneylerin yapılması, veri alınması, analizi ve raporlarının hazırlanması

 
520 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Deyim fonksiyonları. Fonksiyon altprogramları. Data. Subroutine alt programları. Dinamik programlama yöntemi.

 
507 İLERİ ZEMİN MEKANİĞİ (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Zemin Mekaniğinde modeller. Elastisite; izotropik elastisite, zemin elastisitesi, anizotropik elastisite. Plastisite ve akma. Zemin için elastik-plastik model, Cam-kili Modeli, Kritik Durum Zemin Mekaniği Teorisi. Zeminlerin mukavemeti, Mohr-Coulomb göçme zarfı, kritik durum çizgisi, drenajsız ve drenajlı mukavemet kavramları, sıkışmave genişleme davranışı, gerilme izleri.

Önkoşul dersler: Zemin Mekaniği

 
508 HİDROLOJİ (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Hidrolojinin tanımı, hidrolojinin temel denklemleri. Yağış; meydana gelmesi, ölçülmesi, yağış kayıtlarının analizi. Buharlaşma; mekanizması, terleme ve tutma, evapotranspirasyon kayıpları.Sızma; sızma kapasitesi, sızma hızı, sızma indisleri. Yeraltısuyu; yeraltındaki suyun bölgeleri, beslenmesi ve kayıplar, yeraltısuyu akımı, hidrolik iletkenliğin ölçülmesi. Akım ölçümleri ve verilerin analizi; seviye ve su yüzü eğimi ölçümleri, kesit ölçümleri, debi ölçümleri, anahtar eğrisi, akış kayıtlarının analizi. Yüzeysel akış; akarsu havzalarının özellikleri, akışın kısımlara ayrılması, akış-yağış bağıntıları, rasyonel metod, kar erimesinden meydana gelen akış. Hidrograf analizi; hidrografın elemanları, dolaysız akışlataban akışının ayrılması, akarsu havzasının sistem olarak incelenmesi, parametrik havza modelleri, birim hidrograf teorisi, hidrografın akarsu boyunca ötelenmesi, hidrografın haznede ötelenmesi.

 
509 YAPI MALİYET ANALİZİ (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Giriş. Maliyet hesabı türleri, yaklaşık hesap, götürü bedel maliyet, birim fiyat maliyet, pazarlık usulü maliyet, müteaahit riski ve sigorta, üretim katsayıları, işçilik, ekipman maliyeti, malzeme temini ve taşınması, mühendislik projelerinin toplam maliyeti, kavramsal maliyet tahmini.

Önkoşul dersler: İnşaat Mühendisliğinde İstatistik, Mühendislik Ekonomisi II

 
510 MUKAVEMET III (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Elastik eğri, Mohr metodu. Enerji teoremleri, enerjinin korunumu prensibi, 1. ve 2. Castigliano Teoremi, Maxwell Betti karşıtlık teoremi, virtüel iş teoreni. Elastik stabilite.

 
509 ŞANTİYE TEKNİĞİ (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Şantiye genel ön hazırlıkları. Şantiye şefinin görevleri. İnşaat rizikoları ve sigorta. Taşaronlar ve şantiye. Şantiye düzenleme ve kurulması esasları. Şantiye tesisatının genel ve ayrıntılı incelenmesi, beton şantiyesi. İşveren ve şantiye kontrol teşkilatı, müteahhidin şantiye organizasyonu, şantiyenin kuruluşu, şantiye personeli, şantiye bürosu, şantiyede kullanılan makina, alet ve takımlar, montaj ve yükleme masrafları, şantiye barakaları, kış mevsimi inşaat işleri, alınacak tedbirler.

 
601 İLERİ BETON TEKNOLOJISI (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Beton bileşenleri. Betonda aranan özellikler. Beton üretimi, denetleme ve kalite kontrolü. Sıcak ve soğuk havada beton dökümü. Özel üretim teknikli betonlar. Pompa betonu, püskürtme beton.

Önkoşul dersler: Betonarme I

 
709 ÇOK KATLI ÇELİK YAPILAR (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Temellerin seçimi. Kolonların seçimi. Kirişlerin seçimi. Kolon-kiriş birleşimleri. Döşemelerin seçimi ve hesabı. Çelik Çaprazlar, seçimi ve yerleştirilmesi. Betonarme perdeler ve yerleştirilmesi. İlgili standardlar, Deprem hesabı.

 
603 YAPI STATİĞİ III (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Matris-deplasman yöntemi. Kafes kiriş, kiriş ve çerçeve elemanlar için lokal rijitlik, dönüşüm (transformasyon) ve global rijitlik matrisleri. Global sistem matrisi. Deplasmanların, kesit tesirlerinin ve reaksiyonların hesabı.

Önkoşul dersler: Yapı Statiği I, II, Bilgisayar Prog. II, Yapı Müh. Bilgisayar Uyg.

 
604 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

CAD programlarının tanıtılması, bilgi girişi. CAD programları yardımıyla detay çizimleri. Konstrüksiyon bilgisi.

 
605 ÖNGERİLMELİ BETON (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Öngerilme kavramı ve uygulama prensipleri. Gergi problemleri. Dikdörtgen kesitlerde gerilme ve öngerilme kombinasyonları. İki doğrultuda simetrik kesitler, T-kesitler, U-kesitler. Kırılma teorilerine göre tahkik. Sünme etkisi.

Önkoşul dersler: Betonarme I

 
606 AHŞAP YAPILAR (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Ahşap yapılara giriş. Ahşap birleşimler ve birleşim araçları. Çekmeye çalışan elemanlar ve ekleri. Basınca çalışan elemanlar. Eğilmeye çalışan elemanlar, tek parçalı elemanlar, birleşik kirişler.

Önkoşul dersler: Çelik Yapılar I

 
607 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

İki ve üç boyutlu sistemlerde bilgisayar programları yardımıyla lokal rijitlik, dönüşüm, global rijitlik, sistem matrislerinin elde edilmesi. Yapı sistemlerinin statik ve dinamik analizi.

 
608 ELASTİK STABİLİTE (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Elastik stabilite teorisi ve amacı. Denge konumları. Stabilite problemleri. Enerji prensipleri. Eksantrik basınç etkisi altındaki kolonlar. Çok parçalı basınç çubukları. Stabilite fonksiyonunun bulunması. Yanal burkulma.

 
609 TEMEL İNŞAATI II (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Temel tipleri ve fonksiyonlarının tanıtımı. Tekil, sürekli, birleşik, radye temel gibi yüzeysel temellerin geoteknik ve betonarme tasarımı. Derin temellerin geoteknik ve betonarme tasarımı. Özel temel tipleri.

Önkoşul dersler: Temel İnşaatı II

 
610 YOL ÜSTYAPISI (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Üstyapının tanıtımı. Üstyapıya gelen etkiler ve gerilme dağılışı. Üstyapı türleri, özellikleri ve karşılaştırılması. Üstyapı tabakaları ve özellikleri. Üstyapıda kullanılan malzemeler. Üstyapıların projelendirme yöntemleri. Üstyapıların yapımı, yönetimi ve bakımı.

Önkoşul dersler: Karayolu Mühendisliği I

 
611 DEMİRYOLU PLANLAMASI (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Demiryolu planlamasının amacı ve kapsamı. Demiryolunda trafikte kullanılan büyüklükler ve birimler. Trafik tahmini ve trafiğin gerektirdiği kapasite. Demiryolu trafik yönetiminin esasları. Trafik kontrol sistemleri ve hat kapasitesi.

 
612 TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Tarihçe. Trafik akımı. Trafik akımının. Trafik akımının ölçülmesi ve gösterimleri. Trafik sayımları ve etüdler. Yol özellikleri. Kavşak özellikleri. Trafik işaretleri.

Önkoşul dersler: Karayolu Mühendisliği I, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh.

 
614 MÜHENDISLİK ÖLÇMELERİ (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

En küçük kareler ile triyangülasyon, trilaterasyon, polinomların kesin dengelenmesi. Deplasman hesabı. Deformasyon hesabı. Aplikasyon, tünellerde aplikasyon.

 
615 İŞLETME EKONOMİSİ (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

İşletme kavramı. Üretim ve maliyet fonksiyonları. Maliyet, hacim ve kar ilişkileri. Yönetim ve organizasyon, yatırım kararları ve yatırımların değerlendirilmesi. Personel yönetimi ve organizasyon, kantitatif analizler.

Önkoşul dersler: Yapı Maliyet Analizi, Yapı İşletmesi I, BilgisayarProg. II

 
710 DEPREM YÖNETMELİĞİNİN ÇELİK YAPILARA UYGULANMASI (4 ECTS Kredisi)

Çelik binaların sınıflandırılması. Elastik deprem yüklerinin tanımlanması. Elastik deprem yüklerinin azaltılması. Çelik taşıyıcı sistemlerin sınıflandırılması. İlgili standardlar. Emniyet gerilmesi, yük ve güvenlik katsayıları.

 
715 GEOTEKNİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Zemin problemlerinin bilgisayar ortamına taşınması, MS Excel ve Visual Basic uygulamaları ile gerilme yayılışı, konsolidasyon-oturma ve taşıma gücü hesaplamalarının yapılması, temel problemlerinin (yüzeysel ve derin temeller, kazılar, iksa sistemeleri vb.) bilgisayar ortamında çözümü. Zeminlerde sonlu elemanlar çözümleri, CRISP ile gerilme, konsolidasyon-oturma ve temel taşıma gücü hesapları. SLOPE/W ile şev stabilitesi hesapları. Zemin dinamik tepki analizleri, SHAKE ve EERA ile çözümler.

 
616 BETONARME III (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Çerçeve yapılar. Küresel kabuklu yapılar. Silindirik kabuklu yapılar. Konik kabuklu yapılar. Stadyumlar. Silolar. Yüksek ve derin depolar. Özel merdiven sistemler. İstinat duvarları ve rıhtımlar. Diğer özel mühendislik yapıları.

 
617 YAPI STATİĞİNDE İLERİ YÖNTEMLER (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Rijit plastik teori. Plastik mafsal momenti. Kirişlerin deformasyonu ve göçme yükü. Elastik-plastik çözümleme, sürekli kirişler. Hiperstatik sistemler. Çerçeveler. Kinematik teorem. Moment dağıtımı yötemi ile plastik boyutlandırma. Kiriş ve döşeme plaklarından oluşan sistemler.

 
618 SONLU ELEMANLARA GİRİŞ (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Çubuk sistemler. İzoparametrik elemanlar. Düzlem gerilme. Düzlem deformasyon. Plak ve kabuk elemanlardan oluşan sistemler. Enerji prensipleri. Nümerik integrasyon yöntemleri. Gauss nümerik integrasyonu. Şekil fonksiyonu, deplasman fonksiyonu. Gerinme-deformasyon, gerilme-gerinme ilişkileri.

 
619 BETONARME PROJE (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Herhangi bir betonarme yapının statik ve betonarme hesapları: Döşeme hesapları, kiriş ve kolonların ön boyutlandırılması, düşey yüklere gore çerçeve hesapları, deprem hesapları, iç kuvvetlerin süperpozisyonu, kiriş kesit hesapları, temel hesapları. Çizimler: kat planları, temel planı, kolon aplikasyon planı, kiriş detayları, temel detayları.

 
620 YAPI DİNAMİĞİ (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Tek ve çok serbestlik dereceli sistemler. Sönümlü ve sönümsüz serbest titreşim. Kritik, aşırı ve küçük sönümlü titreşim. Zorlanmış titreşim. Harmonik, sabit darbe, dikdörtgen darbe, sinüs darbe, şok ve genel darbe yükleri. Rezonans sönümün hesabı. Enerji tüketimi, nümerik integrasyon. Rayleigh yöntemi. Şekil fonksiyonu. Kütle matrisi, rijitlik ve fleksibilite matrisi, mod şekilleri.

 
621 KABUK YAPILAR (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Fleksibilite yöntemi. Kabuk teorisi. Hareketli, sabit ve ankastre mesnetli, eksenel simetrik silindirik kabuk. Çembersel kiriş. Küresel kubbe analizleri. Farklı sınır şartları altında kombine elemanlardan oluşan eksenel simetrik yapıların analizi. Üniform ve diferansiyel ısı etkisi.

Önkoşul dersler: Yapı Statiği III, Yapı Müh. Bilgisayar Uyg.

 
622 TÜNELLERİN YAPISAL ANALİZİ (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Tablolar ve/veya bilgisayar programları yardımıyla zeminle etkileşimli kapalı kondüvilerin analizi ve tasarımı.

 
623 LİMAN PLANLAMASI (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Limanların tanımı ve sınıflandırılması. Liman planlanması. Liman yeri seçimi. Gemi tipleri ve karakteristikleri. Liman yapıları. Liman yapılarının boyutlandırılması.

 
624 ULAŞTIRMADA ALT YAPI TESİSLERİ (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Altyapının görevleri ve özellikleri. Kullanılan mekanik araçlar ve verimleri. Altyapı maliyeti. Altyapıyı koruma tesisleri. Sanat yapıları.

Önkoşul dersler: Toprak İşleri ve Demiryolu Müh.

 
625 TÜNELLER (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Tünellerin tanımı ve sınıflandırması. Tünele gelen etkiler. Tünellerin boyutlandırması. Tünel yapım yöntemleri. Tünellerin havalandırması ve aydınlatması. Tünellerin bakımı.

 
626 KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ II (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Karayolu altyapısının tanımı ve genel özellikleri. Karayolu üstyapısının tanımı ve genel özellikleri. Suyun yol üzerindeki etkileri. Yüzeysel drenaj. Yeraltı drenajı.

 
627 YAPISAL YANGIN GÜVENLİĞİ (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik öngörüleri. Belediyeler yangın yönetmelikleri öngörüleri. Kargir yapılarda uyulacak kurallar. Betonarme yapılarda uyulacak kurallar. Çelik yapılarda uyulacak kurallar. Ahşap yapılarda uyulacak kurallar. Sanayi yapılarında uyulacak kurallar.

 
628 YAPI İŞLETMESİ II (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Kaynak-maliyet ve zaman ilişkileri, kaynak dengeleme. Precedence Diagraming, kutu tipi şebekeler ve lojik ilişkiler. PERT programlama tekniği, simülasyon, şebeke planlama tekniklerinin proje yönetimi ve kontrolünde kullanılması alanları; CPM ve claims, CPM ve cost control, CPM ve cash-flow analizi, CPM ve proje ilerleme kontrolü, CPM ve trend analizi, CPM ve sensitivity analizi.

 
629 YAPI HUKUKU (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Medeni kanun, borçlar hukuku ve ceza kanunu çerçevesinde yapı hukuku kavramı ve problemleri. Arazi ve komşu hukuku açısından yapı sahibi ve şantiye sorumlusunun yetki ve yükümlülükleri. Komşu yapılarda ortaya çıkan inşaat problemlerinin oluşturduğu hukuki problemler, mal sahibi, proje mükellefi, kontrol mühendisi ve şantiye sorumlusu yetki ve görevleri.

Önkoşul dersler: Yapı İşletmesi I
 
630 PROJE YÖNETİMİ (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Proje yönetimi kavramı. Proje yöneticisi seçimi. Proje amaçları. Proje organizasyonu. Proje planlama ve kontrol, raporlama sistemi, anlaşmazlıkların halli, bütçeleme, programlama, kaynak dengeleme, kayıt ve bilgi sistemleri. Proje kontrolü.

 
716 ÇEVRE GEOTEKNİĞİ (3-0-0) (4 ECTS Kredisi)

Zeminlerin hidrolik geçirgenliği, arazi ve laboratuvarda geçirgenlik ölçümleri, sıkıştırılmış zeminlerin ve katı atıkların mühendislik özellikleri, katı atık depolama sahaları, geçirimsiz kaplamalar, imalatları, kalite kontrol deneyleri, katı atık depolama sahalarında uzun ve kısa dönemde meydana gelen oturmalar, çevre geotekniği konuları ile ilgili yönetmeliklerin incelenmesi ve karşılaştırılması, kirliliğin zemin içerisinde yayılmasının modellenmesi


 
 


İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü 34320 Avcılar/İstanbul

Tel: 0212 473 70 70 /17920
Faks: 0212 473 71 76
© 2013 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü
http://www.istanbul.edu.tr/muh/insaat
e-posta: webins@istanbul.edu.tr
Hazırlayan: Rasim TEMUR