İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü


ANASAYFA - HAKKIMIZDA - HİZMETLERİMİZ - ETKİNLİKLER/HABERLER - BİLGİLENDİRME - İLETİŞİM
HAKKIMIZDA

Hoşgeldiniz
Tarihçe
Misyonumuz ve Vizyonumuz
Organizasyon Şeması
Görev Tanımları
- Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
- Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı
- Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu
- Eğitim Hemşiresi
- Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
- Servis/Ünite Sorumlu Hemşiresi
- Servis Hemşiresi
Çalışanlarımız
Komiteler
Bölümler

Servis/Ünite Sorumlu Hemşiresi

Görev tanımı : Kurumun ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün belirlediği vizyon, misyon ve politikaları doğrultusunda sorumlu olduğu servis/ünitedeki hemşirelik hizmetlerinin organizasyonunu sağlayan kişidir. Anabilim Dallarının ihtiyaçları doğrultusunda Sorumlu Hemşire görevlendirilir ve Anabilim Dalı Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusuna bağlı olarak çalışır. Ayrıca Ayaktan Tedavi Ünitelerinde hemşire gerekliliği ve sayısına göre Sorumlu Hemşire düzeyinde görevlendirme yapılır ve bunlar Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olarak çalışır.

Eğitim : Tercihen Hemşirelikte lisans mezunu olmalıdır.

Deneyim : En az 3 yıl mesleki deneyimi olmalıdır.

Görevlendirme : Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından yapılır. Gerektiğinde Anabilim Dalı Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusunun önerisi alınır.

Kişisel Nitelikleri :   

 • Güvenli davranış biçimine sahip olma
 • Kişiler arası olumlu ilişkiler kurabilme
 • Etkin dinleme, problem çözme ve doğru yargılama gücüne sahip olma
 • Çatışmaları önleyebilme
 • Tarafsız ve önyargısız olma
 • Mesleki gelişmelere ve yeniliklere açık olma
 • Karar verme - planlama - uygulama becerisine sahip olma
 •   Hasta sorunlarını saptama ve çözme yeteneğine sahip olma
 •   Hasta bakımı ile ilgili kritik kararlar alabilme

Görev Yetki ve Sorumlulukları :

 • Sorumlu olduğu bölümde servis hemşiresi ile birlikte yatan hastaların gereksinimleri doğrultusunda 24 saatlik hasta bakımının planlanması, uygulanması, denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlar.
 • Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ve Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu tarafından düzenlenen aylık toplantılara katılır.
 • Sorumlu olduğu hemşire ve/veya hizmetli personelden etkin yararlanmak için çalışma listelerini ve yıllık izinlerini düzenler, Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusunun onayına sunar.
 • Acil durumlarda çalışma listesini yeniden düzenleyerek hizmetin sürekliliğini sağlar. Listelerdeki değişiklikleri Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusunun bilgisi dahilinde Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün onayına sunar.
 • Hemşire ve hizmetli personele özlük hakları ile ilgili rehberlik eder.
 • Çalıştığı servis/ünitenin sarf malzemesini temin eder.
 • Servis dışına gönderilmesi gereken hastanın, tanı ve tetkik işlemleri için servis hemşiresi ile birlikte personel planlaması yapar.
 • Sorumlu olduğu birimde hemşirelik hizmetleri ile diğer hizmetlerin işbirliğini sağlar. Hizmetlerin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunur.
 • Bulaşıcı hastalıklarla ilgili gerekli bildiriyi hekimle işbirliği yaparak Enfeksiyon Kontrol Komitesine iletir ve hastane enfeksiyonlarının önlenmesi için Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi ile işbirliği yapar.
 • Hemşirelik kayıt formlarının düzenli ve doğru olarak tutulmasını sağlar/denetler.
 • Servis hemşirelerinin yetkinlik değerlendirmelerini yapar ve Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusuna bilgi verir.
 • Sorumlu olduğu hemşire grubunun eğitim ihtiyaçlarını belirler, ihtiyaç doğrultusunda yıllık hizmet içi eğitim programı ile ilgili Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusuna önerilerde bulunur.
 • Servis/üniteye yeni başlayan hemşirelerin uyum programını yürütür.
 • Mesleki gelişmeleri takip eder, katılır ve grubu teşvik eder.
 • Hasta ve ailesine gereksinimleri doğrultusunda eğitim yapar yada yapılmasını sağlar.
 • Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından görevlendirildiği projeleri yürütür.
 • Sorumlu olduğu bölümde öğrenci hemşirelere rehberlik eder.
 • Sorumlu olduğu bölümde görevli hizmetli personelin eğitimini yapar.
 • Servis hemşireleri ile birlikte hasta bakımını değerlendirmek üzere vizit yapar ve nöbet teslimine katılarak bakımın etkinliğini ve kalitesini değerlendirir, raporlarını düzenli tutar.
 • Sağlık ekibi üyeleri ile birlikte hasta vizitine katılır ve katkı sağlar.
 • Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu ile birlikte servis/ünitesine ait bakım göstergelerini geliştirerek bakımın kalitesini sürekli olarak değerlendirir.
 • Hemşirelik bakımında kullanılan acil malzemelerin her zaman kullanıma hazır bulun-durulmasını sağlar, denetler. Eksiklerini temin eder.
 • Bakım ile ilgili istatistikleri tutar ve Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusuna iletir.
 • Hemşirelik bakımının verilmesinde karşılaşılan sorunlara ve çözüm yollarına yönelik Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu ile işbirliği yapar.
 • Hasta kabul işlemlerini yürütür, fizik ortamı ve ekip üyelerini hastaya tanıtır.
 • Enfeksiyon ve kazalara karşı güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlar.
 • Enfeksiyon görünen durumlarda Enfeksiyon Kontrol Komitesinin önerileri doğrultusunda alınan tedbirleri uygular/denetler.
 • Narkotikler ve diğer ilaçların güvenli ve kontrollü şekilde kullanılmasını sağlar ve denetler.

 

itfhhm@istanbul.edu.tr