İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü


ANASAYFA - HAKKIMIZDA - HİZMETLERİMİZ - ETKİNLİKLER/HABERLER - BİLGİLENDİRME - İLETİŞİM
HAKKIMIZDA

Hoşgeldiniz
Tarihçe
Misyonumuz ve Vizyonumuz
Organizasyon Şeması
Görev Tanımları
- Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
- Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı
- Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu
- Eğitim Hemşiresi
- Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
- Servis/Ünite Sorumlu Hemşiresi
- Servis Hemşiresi
Çalışanlarımız
Komiteler
Bölümler

Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

Görev Tanımı : Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün belirlediği politika, hedef, kural, yönet-melik ve standartlar doğrultusunda hemşirelik bakımının sağlanması, geliştirilmesi ve hemşirelik hizmetlerinin yönetimi ve denetimini sağlayan kişidir. Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu; Yataklı Anabilim Dalları için bir kişi; gece, gündüz- resmi tatil günlerinde ise Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünü temsilen yeterli sayıda supervizör olarak görevlendirilir.

Eğitimi : Hemşirelikte lisans, tercihen lisansüstü eğitim yapmış olmalıdır.

Deneyimi : En az 4 yıl mesleki deneyimi olmalıdır.

Görevlendirme : Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından, usulüne uygun olarak yapılır.

Kişisel Nitelikler :

 • Yönetim becerisine sahip olma
 • Güvenli davranış biçimine sahip olma
 • Kişiler arası olumlu ilişkiler kurabilme
 • Etkin dinleme, problem çözme ve doğru yargılama gücüne sahip olma
 • Çatışmaları önleyebilme
 • Tarafsız ve önyargısız olma
 • Mesleki gelişmelere ve yeniliklere açık olma
 • Kritik kararları alabilme

 

Görev Yetki ve Sorumlulukları :

  • Kurumun ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün vizyon, misyon, politika, yöntem ve talimatlarla ilgili kurallarını benimser, hemşireleri bu konularda bilgilendirir, uygulamaları bu açıdan denetler ve önerilerde bulunur.
  • Görev yaptığı bölümdeki hasta sayısı, hasta tipi, hastanede yatış süresi gibi özelliklere ilişkin veri toplar, analiz eder.
  • Hemşirelik uygulamalarının bakım protokolleri ve talimatlara uygun yapılmasını sağlar veya denetler.
  • Hemşirelik kayıt formlarının düzenli tutulmasını sağlar, denetler, eksiklikleri rapor eder.
  • Hemşirelik bakım uygulamalarının etik kurallar ve hasta hakları doğrultusunda verilme-sini sağlar ve denetler. Kendisine iletilen veya hasta vizitinde tespit edilen uygunsuzluk durumlarında ilgili personeli uyarır ve durumu rapor eder.
  • Hasta bakımının sürekliliğini sağlamak, bakımın kalitesini arttırmak için servis ve hasta viziti yapar. Servis vizitlerinde, servis genel durumunu, hemşirelik bakımını denetler, gözler, değerlendirir, önerilerde bulunur ve rapor eder.
  • Sorumlu olduğu hemşire ve/veya hizmetli personelin etkin kullanımı için çalışma listelerini ve yıllık izinlerini düzenler, müdürlüğün onayına sunar.
  • Hemşire ve hizmetli personele özlük hakları ile ilgili rehberlik eder.
  • Sorumlu olduğu bölümde hemşire ihtiyacını ve niteliğini belirler, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğüne rapor eder.
  • Hemşire çalışma çizelgelerini izler, zorunlu hallerde yer değişikliklerini yapar, Acil durumlarda hemşirelerin görev yerlerini belirler ve dağılımını yapar.
  • Sorumlu olduğu hemşirelerin nitelik ve nicelik yönünden dağılımını ve iş gücü plan-lamasını yapar.
  • Sorumlu olduğu bölümde görev yapan tüm hemşirelerin yeterlilik ve sicil değerlendirmelerini belirlenen dönemlerde yapar, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğüne sunar.
  • Mesai saatlerinde hemşirelere mesleki yaklaşım ve bakım işlemleri konusunda danışmanlık yapar, ihtiyaç duyulan eğitim programları ile ilgili Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğüne rapor verir.
  • Yatak başı hemşiresi tarafından uygulanan hasta bakımını denetler, gerektiğinde rehberlik eder.
  • Bakım ile ilgili istatistikleri tutar ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğüne iletir.
  • Kuruma yeni başlayan hemşirelerin kuruma uyumunda danışmanlık yapar. Birime özgü uyum programını yapar.
  • İhtiyaçlar doğrultusunda yıllık hizmet içi eğitim programı hazırlar ve hemşirelerin aktif katılımını sağlar.
  • Hemşireler ile birlikte rutin veya olağanüstü toplantılar düzenler ve toplantı tutanağı tutar.
  • Klinik dışında katıldığı toplantılarda alınan kararları ve duyuruları sorumluluğu altındaki hemşireler ile paylaşır.
  • Hemşirelik bakımında kullanılan araç-gereç ve malzemenin temini, depolanması ve uygun kullanımını sağlar ve denetler.
  • Hemşirelerin iş ile ilgili sorun ve şikayetlerini dinler, çözebileceği sorunları kendi çalışma saatinde çözer, diğerleri ile ilgili Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğüne rapor eder ve önerilerde bulunur.
  • Hemşirelerin çalışma isteğini ve iş doyumunu olumsuz etkileyen koşul ve durumları rapor eder, çözümü ile ilgili önerilerde bulunur.
  • Genel işleyiş ile ilgili meydana gelen sorunlarda Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünü bilgilendirir, gerektiğinde diğer disiplinlerle çözüme yönelik işbirliği kurar ve rapor eder.
  • Olağanüstü ve acil durumları Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirir, gerektiğinde ilgili birimlerle işbirliği içinde, acil durum planlarını uygulamaya koymak üzere hemşirelik ekibini yönlendirir ve rapor eder.
  • Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ile işbirliği yaparak bakımın kalitesini yükseltmeye yönelik araştırmalar yapar veya katılır, sonuçlarını uygulamaya koyar ve servis hemşirelerini araştırma yapma konusunda destekler.
  • Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün onayı ile kurs, kongre, çalışma grubu gibi eğitim aktivitelerine katılır ve grubun katılımını teşvik eder.
  • Hemşirelik bakım kalitesini yükseltmeye yönelik araştırmalara katılır.
  • Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından görevlendirildiği kurul, komite vb. toplantılara katılır.
  • Sorumlu olduğu bölümde görevli hizmetli personelin eğitimini yapar.
  • Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komitelere katılır, hemşirelerin aktif katılımını sağlar.
  • Olağanüstü durumlarda (yangın, deprem vs.) Anabilim Dalında görevli hemşire ve yardımcı sağlık personelinin görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin planlama yaparak Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğüne sunar.
  • Sorumlu olduğu birimde hemşirelik hizmetleri ile diğer hizmetlerin işbirliğini sağlar. Hizmetlerin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunur.

   

itfhhm@istanbul.edu.tr