Ana Sayfa

    

  ARAMA
 
 
  Öğretim Elemanları
  Emekli Öğretim
Elemanları
 
  Hukuk Forumuna Giriş
 
 
  Adalet Bakanlığı
 
Anayasa Mahkemesi
 
Yargıtay
 
Danıştay
 
Türkiye Barolar Birliği
 
İstanbul Barosu
                  Devamı >>
 
 


Powered by Google     

 
  

 
     

Prof.Dr. Gülçin Elçin GRASSINGER

Yayınları        İletişim

Yayınları

KİTAPLAR
1. Müşterek Kusurlu Çatmada Mala Gelen Zararlardan Donatanın Sorumluluğu, İstanbul 1988 (basılmamış yüksek lisans tezi).
2. Borçlar Kanunuma Göre Kefilin Alacaklıya Karşı Sahip Olduğu Savunma İmkânları, Alfa Yayınevi, İstanbul 1996.
3. Sponsorluk Sözleşmesi, Seçkin Yayınevi, Ankara 2003.
4. Türk Medeni Kanunu & Borçlar Kanunu, (Prof Dr. Saibe OKTAY-ÖZDEMİR ile birlikte). Beta Yayınevi, İstanbul 2006.
5. Medeni Kanunda Yer Alan Velayet Hükümleri Kapsamında Küçüğün Kişi Varlığının Korunması İçin Alınacak Tedbirler, On İki Levha Yayınevi, İstanbul, 2009.

YABANCI DİLDE MAKALELER
1. "Kurzüberblick zum türkischen Bürgschaftsrecht mit Vergleich zum deutschen Bürgschaftsrechf', Annales de la Faculte Droit dTstanbul, XXXIII, No: 50, İstanbul 2001. Hakemli Dergi
2. "Der Eigentumsvorbehalt- Nach altem und neuem türkischen Zivilgesetzbuch", Annales de la Faculte Droit dTstanbul, XXXIV, No: 51, İstanbul 2002. Hakemli Dergi
3. "Die Rechtsstellung der Frau bis zur Eheschliessung", Annales de la Faculte Droit dTstanbul, XXXV, No: 52, İstanbul 2003.(Hakemli Dergi).
4. "Adoption", Informationsbrief der Deutsch-Türkischen Juristenvereinigung, Jahrgang 13, Nr. 2/2004.
5. "Die Adoption nach dem revidierten türkischen Zivilgesetzbuch", StAZ, Zeitschrift für Standesamtsvvesen, 5/2005 Mai, s. 129 ff .

TÜRKÇE MAKALELER
1. "Kefalet Sözleşmesindeki Kefil ile Asıl Borçlu Arasındaki Hukuki İlişki", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. IV, Sayı 1-2, 1995-1996, sh. 389 vd..
2. "Kasa Kirası Sözleşmesi", Prof. Dr. Halid Kemal Elbir'e Armağan, İstanbul 1996, sh. 152 vd. .(Hakemli Dergi).
3. "Boşanma Davasında Eşlerin Boşanmanın Tali Sonuçlarına İlişkin Konularda Anlaşma Yapmaları ve Konu ile İlgili İsviçre Federal Mahkemesi Kararı", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Türkan Rado'ya Armağan Sayısı, C. LV, Sayı 3, 1997. sh. 235 vd. .(Hakemli Dergi).
4. "BK. m. 82 ile BK. m. 310 Hükümlerinin Karşılaştırılması", Prof. Dr. Tahir Çağa’nın Anısına Armağan, İstanbul 2000, sh. 221 vd. .(Hakemli Dergi)
5. "BK. m. 83 Hükmüne Göre Yabancı Para Borçları İle İlgili Bazı Sorunlar", Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000, sh. 295 vd..

6. "Yeni Türk Medeni Kanunu Çerçevesinde Evlilik Öncesi ve Evlilik Süresince Kadının Hukuksal Durumu", 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve Yeni 4721 Sayılı Medeni Kanuna İlişkin Uygulama Sorunları Sempozyumu. 9-10 Kasım 2002, İstanbul Barosu Yayınları, 2003. (Aynı isimli konferansta sunulan tebliğler, İstanbul Barosu tarafından makale şeklinde yayımlanmıştır.)
7. "Sponsorluk Sözleşmesi", İktisadi Araştırmalar Vakfınca Düzenlenen Sponsorluk Semineri, İstanbul 2004, s. 63 vd. (Seminerde sunulan tebliğler aynı yıl kitap şeklinde yayımlanmıştır).
8. "Belirsiz Süreli Kefalette Kefilin Hakları", Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu için Armağan, Ankara 2004, sh. 209 vd. .(Hakemli Dergi).
9. "Teleshopping-Televizyon Yoluyla Alışverişte Sözleşmenin Kuruluş Zamanı", Prof. Dr. Özer Seliçi'ye Armağan, Ankara 2006, sh. 213 vd. (Hakemli Dergi).
10. "Borçlar Kanunu Tasarısı Hükümleri Çerçevesinde Kefalete İlişkin Hükümlerin İncelenmesi" Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 4, Sayı: 1-2, Aralık 2005, s. 83-97 (Hakemli Dergi).
11. "Özellikle Sportif Faaliyetler Açısından Sponsorluk Sözleşmesi", Spor Hukuku Dersleri, Kadir Has Üniversitesi Spor Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yayın No: 2, İstanbul 2007.
12. " Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Ölen Mağdurun (Destek Olanın) Müterafik Kusurunun Kusursuz Sorumluluk Hallerinde de Dikkate Alınması". Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, C.2, İstanbul 2009, s.1243- 1267.

PROJE ÇALIŞMASI
Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyum Projesinde, "Reklam ve Sponsorluk Hukuku" konulu çalışma ile proje katılımcısı. Proje Yöneticisi Prof. Dr. Ünal Tekinalp, İstanbul 2001, s. 451 vd.

SEMPOZYUMLARDA SUNULAN TEBLİĞLER
1. İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi, 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve 4721 sayılı Medeni kanuna İlişkin Uygulama Sorunları, 9-10 Kasım, 2002, İstanbul
2. "Türkisches Adoptionsrecht", Tagung über neuerer Entwicklungen im türkischen Recht im Bereich der Verfassung, des Adoptionsrechts und Arbeitsrechts, 29-30 Oktober 2004, Köln.
3. 100 Jahre schweizerisches ZGB, 80 Jahre türkisches ZGB, Konvergenzen, Divergenzen, Entv/icklung im verlauf von Jahrzehnten, dargestellt in Groben Zügen, 2-3 November, 2007, (Koç University, Tagung veranstaltet unter der Schirmherrschaft der Koç Universitaet mit Unterstützung des schweizerischen General Konsulats in istanbul und mit Beteiligung der Universitaet İstanbul).
4. "Sponsorluk Sözleşmesinin Reklam ile İlişkisi", Mukayeseli Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi Tarafından düzenlenen "Reklam Hukuku" konulu Konferans, "8-9 Mayıs 2008, İstanbul.
5. "Kefalet Sözleşmesinden Doğan Bazı Hukuki Sorunlar", Mukayeseli Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi Tarafından "Türk İsviçre Hukuk Günleri" kapsamında Düzenlenen "Banka & Tüketici Hukuku Sorunları Sempozyumu", 30-31 Ekim 2008, İstanbul.

BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN TEBLİĞLER
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Borçlar Kanunu Tasarısı, konulu bilimsel toplantı, Borçlar Kanunu Tasarısındaki Kefalet Sözleşmesi Hükümlerine Bakış, 11 .Mayıs 2005, İstanbul
İstanbul Üniversitesi, "Çocuk Hukuku Sorunları" panelinde, "Medeni kanunda Yer Alan Koruma Tedbirleri Çerçevesinde Çocuğun Menfaati Kavramı" 4 Mayıs 2009, İstanbul

BURSLAR
1. 1992-1993 Öğretim yılı için DAAD kurumundan alman burs.
2. 2003 yılı Ekim ve Kasım ayları için Almanya Hamburg'da bulunan Max Planck Enstitüsü'nden alınan burs.
3. 2010 yılı Ağustos-Eylül ayları için Almanya Hamburg'da bulunan Max Planck Enstitüsü'nden alınan burs.

DANIŞMANLIKLAR
1. 2501050248 numaralı Cemre Tüysüz. Yüksek Lisans Tez Konusu: Tüketici Kredilerinde Kefalet, Atanma Tarihi: 11.07.2007.
2. 2501050250 numaralı Tuğba Çatak, Yüksek Lisans Tez Konusu: Babalık Davası, Atanma Tarihi: 12.10.2006 (09.10.2008).
3. 2501020578 numaralı Utku Baydar, Yüksek Lisans Tez Konusu: Türk Medeni Kanununa Göre Mirasçılıktan Çıkarma, 2005.
4. 2501070561 numaralı Zeynep Giintekin, Ölüme Bağlı Tasarruflarda Hükümsüzlük Nedenleri, Atanma Tarihi: 23.10.2008. (Devam etmektedir)
5. 2501070882 numaralı Ufuk Bahçekapılı, Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali, Atanma Tarihi: 23.10.2008. (Devam etmektedir)
6. 2501070228 numaralı Melek Fettah, Doktora Yeterlilik Aşamasında, Atanma Tarihi: 28.8.2008. (Devam etmektedir)

ESERLERE YAPILAN ATIFLARA AİT LİSTE
1. Gülçin Elçin Grassinger; BK. m.82 ile BK.m.310 hükümlerinin Karşılaştırılması, Prof. Dr. Tahir Çağa'nın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s.221-233 adlı esere Mustafa Alper Gümüş, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 2008 adlı eserde s.473, dn.2423.

2. Gülçin Elçin Grassinger, Sponsorluk Sözleşmesi, Ankara 2003 adlı esere Mustafa Alper Gümüş, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 2008 adlı eserde s. 22, dn. 62.
3. Gülçin Elçin Grassinger, Borçlar Kanununa Göre Kefilin Alacaklıya Karşı Sahip Olduğu Savunma İmkanları, İstanbul 1996 adlı esere Nami Barlas, Belirsiz Süreli Kefalet Sözleşmelerinde Asıl Borcun Muaccel Olması Halinde Müteselsil Kefilin BK. M. 494/f.l Hükmünden Yararlanmasının Mümkün Olup Olmadığı Sorunu, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman'ın Anısına Armağan, İstanbul 2000 adlı eserde s. 173, dn. 10.
4. Gülçin Elçin Grassinger, Borçlar Kanununa Göre Kefilin Alacaklıya Karşı Sahip Olduğu Savunma İmkanları, İstanbul 1996 adlı esere M. Kemal Oğuzman /M. Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler İstanbul 2006 adlı eserde, s. 175, dn. 591a.
5. Gülçin Elçin Grassinger, BK. m. 83 Hükmüne Göre Yabancı Para Borçları ve İlgili Bazı Sorunlar, M. Kemal Oğuzman /M. Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler İstanbul 2006 adlı eserde s.235, dn.153.
6. Gülçin Elçin Grassinger, Borçlar Kanununa Göre Kefilin Alacaklıya Karşı Sahip Olduğu Savunma İmkanları, İstanbul 1996 adlı esere Fahrettin Aral Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara 2007 adlı eserde s. 430, dn.6.
7. Gülçin Elçin Grassinger, Kasa kirası sözleşmesi, Prof. Dr. Halid Kemal Elbir'e Armağan. İstanbul 1996 adlı esere Şener Akyol, Banka Sözleşmeleri Ord. Prof. Dr. Kemaleddin Birsen'e Armağan, İstanbul 2001 adlı eserde s. 146, dn.128.
8. Gülçin Elçin Grassinger, Borçlar Kanununa Göre Kefilin Alacaklıya Karşı Sahip Olduğu Savunma İmkanları, İstanbul 1996 adlı esere Doç. Dr. İlhan Helvacı Banka Kredi Sözleşmeleri Çerçevesinde Adi Kefalet Sözleşmesine İlişkin Gelişmeler, İÜHFM Cilt:LXV Sayı: 1, Yıl: 2007 adlı eserde s. 264. dn.l.
9. Gülçin Elçin Grassinger, Sponsorluk Sözleşmesi, Ankara 2003 adlı esere Rona Serozan. Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul 2006 adlı eserde s. 85.
10. Gülçin Elçin Grassinger, Sponsorluk Sözleşmesi, Ankara 2003 adlı esere Suat Sarı, Vekalet Sözleşmesinin Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi, İstanbul 2004 adlı eserde s.2, dn. 2.
11. Gülçin Elçin Grassinger. Kefalet Sözleşmesinde Kefil ile Asıl Borçlu Arasındaki Hukuki İlişki, İÜHFM 1996,C. LV.388- 410 adlı esere Ümit Gezder, Tüketici Sözleşmeleri İstanbul 1998 adlı esere s.26, dn. 97.
12. Gülçin Elçin Grassinger, Borçlar Kanununa Göre Kefilin Alacaklıya Karşı Sahip Olduğu Savunma İmkanları, İstanbul 1996 adlı esere Zekeriya Kürşat, Borçlar Hukuku Alanında Hile Kavramı, İstanbul 2003 s. 45, dn. 202.

13. Gülçin Elçin Grassinger, Boşanma Davasında Eşlerin Boşanmanın Tali Sonuçlarına İlişkin Konularda Anlaşma Yapmaları ve Konu İle İlgili İsviçre Federal Mahkemesi Kararı, İÜHFM (Prof. Dr. Türkan Rado’ya Armağan), Cilt LV, Sayı: 3. Yıl 1997, 235 vd adlı esere Nevzat Özdemir, Türk-İsviçre Hukukunda Anlaşmalı Boşanma, İstanbul 2003,8.153, dıı. 636.
14. Gülçin Elçin Grassinger, Borçlar Kanununa Göre Kefilin Alacaklıya Karşı Sahip Olduğu Savunma İmkanları, İstanbul 1996 adlı esere Hasan Ayrancı, Kefalet Sözleşmesinde Asıl Borcun Belirli Olması İlkesi ve Cari Hesaba Kefalet Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran- Aralık 2005 Cilt IX. Sayı: 1-2, Nisan 2005, s. 107- 124 adlı eserde, s. 108, dn. 2.
15. Gülçin Elçin Grassinger. Sponsorluk Sözleşmesi, Ankara 2003 adlı esere Emrehan İnal/Başak Baysal, Tuzak Pazarlama (Ambush Marketing) İÜHFM, Cilt LXIV, Sayı: 1, Yıl: 2006 adlı eserde s.213. dıı. 1.
16. Gülçin Elçin Grassinger, Sponsorluk Sözleşmesi, Ankara 2003 adlı esere Emrehan İnal/Başak Baysal, Reklâm Hukuku, İstanbul 2008 adlı eserde s. 161 dn..
17. Gülçin Elçin Grassinger, Borçlar Kanununa Göre Kefilin Alacaklıya Karşı Sahip Olduğu Savunma İmkanları, İstanbul 1996 adlı esere Tülay Aydın/Birce Arslandoğan-Kurşuncu Borçlunun Mali Durumunun Kefilin Konumuna Etkisi, Prof. Dr. Yavuz Alangoya için Armağan İstanbul 2007 adlı eserde s. 640 dn.l.
18. Gülçin Elçin Grassinger. Borçlar Kanununa Göre Kefilin Alacaklıya Karşı Sahip Olduğu Savunma İmkanları, İstanbul 1996 adlı esere Burak Özen, Kefalet Sözleşmesi, İstanbul 2008 adlı eserde s. 49, dn. 117.
19. Gülçin Elçin Grassinger, Sponsorluk Sözleşmesi, Ankara 2003 adlı esere Zehra Şeker Öğüz , Gemi Yönetimi Sözleşmesi, İstanbul 2003, s. 160, dn. 512 .
20. Gülçin Elçin Grassinger; BK. m.82 ile BK.m.310 hükümlerinin Karşılaştırılması, Prof. Dr. Tahir Çağa'nın Anısına Armağan. İstanbul 2000, s.221-233 adlı esere Cevdet Yavuz, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 2007 adlı eserde, s. 400 dn. 19.
21. Gülçin Elçin Grassinger, Borçlar Kanununa Göre Kefilin Alacaklıya Karşı Sahip Olduğu Savunma İmkanları, İstanbul 1996 adlı esere adlı esere Cevdet Yavuz, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 2007 adlı eserde, s. 824, dn. 11.
22. Gülçin Elçin Grassinger. Kefalet Sözleşmesinde Kefil ile Asıl Borçlu Arasındaki Hukuki İlişki, İÜHFM 1996,C. LV,388- 410 adlı esere adlı esere Cevdet Yavuz, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 20007 adlı eserde, s.861, dn. 97c .

23. Gülçin Elçin Grassinger, Sponsorluk Sözleşmesi, Ankara 2003 adlı esere Cevdet Yavuz, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 2007 adlı eserde, s.26, dn. 16.
24. Gülçin Elçin Grassinger, Kasa kirası sözleşmesi, Prof. Dr. Halid Kemal Elbir'e Armağan, İstanbul 1996 adlı esere adlı esere Cevdet Yavuz, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 2007 adlı eserde, s. 25. dn. 15b bis.
25. Gülçin Elçin Grassinger, Borçlar Kanununa Göre Kefilin Alacaklıya Karşı Sahip Olduğu Savunma İmkanları, İstanbul 1996 adlı esere Hasan Ayrancı. Şekil Şartına Uyulmadan Yapılan Kefalet Sözleşmesinde İfanın Sonuçları, AÜHF Dergisi Cilt: 53, Sayı:2, 2004, Ankara adlı eserde s. 95, dn. 1.
26. Gülçin Elçin Grassinger, Sponsorluk Sözleşmesi, Ankara 2003 adlı esere Erkan Aydın, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Uygulamaları Bakımından Sporda Sponsorluk Harcamaları, Vergi Dünyası, sayı 323, 2008 Temmuz, adlı eserde s. 115, dn. 4 .
27. Gülçin Elçin Grassinger, Borçlar Kanununa Göre Kefilin Alacaklıya Karşı Sahip Olduğu Savunma İmkânları, İstanbul 1996 adlı esere adlı esere Yeşim Atamer, Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması Çerçevesinde Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi, İstanbul 2001 adlı eserde, s. 155, dn.69.

 

 

New Page 1


 
© 2003 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ