Öğretim Elemanları
  Emekli Öğretim
Elemanları
 
  Hukuk Forumuna Giriş
 
 
  Adalet Bakanlığı
 
Anayasa Mahkemesi
 
Yargıtay
 
Danıştay
 
Türkiye Barolar Birliği
 
İstanbul Barosu
                  Devamı >>
 
 


Powered by Google     

 
  

 
     
 

HER YARIYILA AİT VE ÖĞRENCİLERİN ALMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI ZORUNLU VE SEÇİMLİK DERSLER

 I. YARIYIL
Zorunlu Dersler                           H/S. (Kredi) 
Anayasa Hukuku I 4
Medeni Hukuk I (Giriş, Kişiler Hukuku) 5
Hukuk Başlangıcı 3
İktisat 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Türk Dili I 2
Yabancı Dil I  2
Seçimlik Dersler                           H/S. (Kredi)
Türk Hukuk Reformu 2
Sosyoloji 2
Uygarlık Tarihi 2
 III. YARIYIL
Zorunlu Dersler                          H/S. (Kredi)
Borçlar Hukuku I (Genel Hükümler) 4
Ceza Hukuku I (Genel Hükümler)  5
İdare Hukuku I   4
Devletler Umumi Hukuku I (Genel Esaslar) 4
Hukuk Felsefesi 2
Güzel Sanatlar I 1
Seçimlik Dersler                           H/S. (Kredi)
Kriminoloji  2
Afet Hukuku ve Kültürü  2
Doğal Kaynaklar Hukuku 2
Hukuk Metodolojisi 2
 V. YARIYIL
 Zorunlu Dersler                        H/S. (Kredi)
Eşya Hukuku I 3
Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) 4
Ticaret Hukuku I
(Ticari İşletme, Kıymetli Evrak Hukuku)
5
Medeni Usul Hukuku I  4
Genel Kamu Hukuku   4
Seçimlik Dersler                           H/S. (Kredi)
Ekonomi Ceza Hukuku 2
Tüketici Hukuku 2
Tıp Hukuku 2
 VII. YARIYIL
Zorunlu Dersler                          H/S. (Kredi)
Devletler Özel Hukuku I 3
Deniz Ticaret Hukuku 4
İcra-İflas Hukuku I (İcra Hukuku) 4
İş Hukuku I (Bireysel İş Hukuku) 3
Ceza Muhakemesi Hukuku I 4
İdari Yargılama Hukuku 2
Seçimlik Dersler                           H/S. (Kredi)
Fikri Mülkiyet Hukuku  2
Sermaye Piyasası Hukuku 2
Avrupa Birliği Özel Hukuku 2
Teminat Hukuku 2
İnsancıl Hukuk 2
Vergi Yargılaması ve Vergi İcra Hukuku 2
 II. YARIYIL
Zorunlu Dersler                          H/S. (Kredi)
Anayasa Hukuku II 5
Medeni Hukuk II (Aile Hukuku) 4
Roma Hukuku 5
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Türk Dili II 2
Yabancı Dil II 2
   
Seçimlik Dersler                           H/S. (Kredi)
Hukuk Dili 2
Karşılaştırmalı Roma Hukuku 2
Siyaset Bilimi 2
Karşılaştırmalı Medeni Hukuk 2
 

 

 
 IV. YARIYIL
Zorunlu Dersler                          H/S. (Kredi)
Borçlar Hukuku II (Genel Hükümler) 4
Ceza Hukuku II (Genel Hükümler) 3
İdare Hukuku II  4
Devletler Umumi Hukuku II (Genel Esaslar) 3
Vergi Hukuku 5
Türk Hukuk Tarihi 2
Güzel Sanatlar II  1
   
Seçimlik Dersler                           H/S. (Kredi)
Siyasi Partiler Hukuku 2
İmar Hukuku 2
Uluslararası Örgütler Hukuku 2
 
   
 VI. YARIYIL
Zorunlu Dersler                          H/S. (Kredi)
Eşya Hukuku II 4
Ticaret Hukuku II (Ortaklıklar Hukuku) 5
Medeni Usul Hukuku II 4
Ceza Hukuku (Özel Hükümler) 3
Hukuk Sosyolojisi 2
İnsan Hakları Hukuku 2
   
Seçimlik Dersler                           H/S. (Kredi)
İsimsiz Sözleşmeler Hukuku 2
Rekabet Hukuku 2
Uluslararası Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Hukuku 2
Hava ve Uzay Hukuku 2
Çevre Hukuku 2
Çocuk Hukuku 2
   
 VIII. YARIYIL
Zorunlu Dersler                          H/S. (Kredi)
Devletler Özel Hukuku II 3
Sigorta Hukuku  2
İcra-İflas Hukuku II (İflas Hukuku) 2
İş Hukuku II(Toplu İş Hukuku)  3
Miras Hukuku 4
Ceza Muhakemesi Hukuku II 2
Sosyal Güvenlik Hukuku 2
Adli Tıp 2
   
Seçimlik Dersler                           H/S. (Kredi)
Banka Hukuku 2
İnsan Hakları Usul Hukuku 2
İnşaat Hukuku 2
Uluslararası Ticari Akitler Hukuku 2
Taşıma Hukuku 2
Kitle İletişim ve İnternet Hukuku 2

DERS İÇERİKLERİ

BİRİNCİ YARIYIL - İKİNCİ YARIYIL

ANAYASA HUKUKU I (GENEL ESASLAR)

ANAYASA HUKUKU II (TÜRK ANAYASA HUKUKU)

Anayasa Hukuku dersi iki ana bölüm çerçevesinde okutulmaktadır. Bunlardan ilkinde, özellikle liberal batı demokrasileri ile karşılaştırmalı olarak Anayasa hukukunun genel esasları ve temel kavramlar anlatılmaktadır. Bu bölümün başlıklarını anayasa, anayasanın yapılması ve değiştirilmesi, anayasaya uygunluk denetimi, siyasal iktidar, egemenlik, devlet biçimleri, yasama-yürütme-yargı ekleri, meclis hükümeti rejimi, başkanlık rejimi, parlamenter rejim, seçim, siyasal partiler vb. konular oluşmaktadır. İkinci ana bölümde, Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri ve yürürlükteki anayasanın öngördüğü özgürlükler rejimi ile yukarıdaki kavramlar perspektifinde anayasal sistem anlatılmaktadır. Uygulama çalışmasında ise, öğrencilerin katılımına öncelik verilerek Anayasa Mahkemesi kararlarının ve güncel anayasa hukuku sorunlarının tahlil ve çözümleri üzerinde durulmaktadır.

ROMA HUKUKU

Atatürk’ün hukuk inkılabı neticesinde Türkiye’nin Kara Avrupası hukuk sistemine dahil olmasıyla, Roma hukuku, bizim hukukumuzun da tarihi haline gelmiştir. Hukuk fakültelerinde eğitim-öğretim dogmatik hukuk, hukuk felsefesi ve hukuk tarihi üzerine kurulmuştur. İşte bu nedenle Roma hukuku derslerinde de, Türk Medeni Kanunu’nun alındığı ülke olan İsviçre’de olduğu gibi, günümüz hukukuna etkili olan kavram ve kurumlar ağırlıklı olarak okutulmakta, hukuk kurallarının tarihi süreç içinde nasıl oluştuğu gösterilmektedir.

MEDENİ HUKUK I (GİRİŞ-KİŞİLER HUKUKU)

MEDENİ HUKUK II (AİLE HUKUKU)

Bu ders başlıca üç bölümden oluşmaktadır. Genel giriş olarak adlandırılabilecek ilk bölümde hukuk kavramı ve çeşitli medeni hukuk sistemleri hakkında genel bilgiyle birlikte Türk Medeni Hukukunun kaynakları ve medeni hukukun bazı temel kavramları incelenmektedir. İkinci bölümde gerçek ve tüzel kişilere ilişkin kavram ve kurallar ele alınmaktadır. Aile hukukunun incelendiği üçüncü bölüm en kapsamlı olanıdır. Bu bölümde evlilik (nişanlılık, evlenme ve evlenmenin sona ermesi), hısımlar ve vesayet konuları incelenir.

HUKUK BAŞLANGICI

Bu ders çerçevesinde önce tümel olarak hukukun ne olduğu işlevleri açısından tanıtılmaktadır. Böylece, hukukun toplumsal yaşamda vazgeçilmezliği onun, düzen, sosyal ihtiyaçları giderme ve özellikle adalet açısından anlamı vurgulanmaktadır. Bu şekilde, hukukla ahlâk ve örf gibi benzer kavramlar arasındaki farklar ortaya konulmaktadır. Daha sonra hukuku araştıracak çeşitli bilimlerin özelliği ve hukuk bilimlerinin uygulama ile olan ilişkileri anlatılmaktadır.

İKTİSAT

Sınırsız insan gereksinmeleri ile kıt kaynaklar arasında en uygun dengenin kurulmasına yönelik insan davranışını kendisine konu alan iktisat bilimi, üretim, tüketim, yatırım ve diğer iktisadi olguları irdeler. Bu ders çerçevesinde okutulan başlıklar fayda teorisi ve tüketim dengesi. Arz-talep ve fiyat teşekkülü, üretim ve üretim dengesi, milli gelir, istihdam ve para teorisidir.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I - II

Bu ders kapsamında Türk Kurtuluş Savaşı tarihi, Atatürk döneminin dış ilişkileri, ulusal egemenlik ve Atatürk ilke ve devrimleri anlatılmaktadır.

TÜRK DİLİ I - II

Hukuk sosyal ve normatif bir bilim olarak büyük ölçüde dile dayanmaktadır. Sağlıklı, yanlışsız bir Türk dili düzeyi oluşturmadan hukuk metinlerinin anlaşılması, yorumlanması, adaletli ve gerçeklere uygun bir şekilde uygulanması mümkün değildir. Bu nedenle Türk dili, hukukun tüm dersleri için gerekli bulunmaktadır.

SEÇİMLİK DERSLER - BİRİNCİ YARIYIL

TÜRK HUKUK REFORMU

Türk Hukuk Reformu dersi üç ana başlık altında incelenecektir. Bunlardan ilki, Osmanlı Devletinin Tanzimat dönemini kapsamaktadır. Bu dönemin hukuk tarihimiz açısından önemi klasik Osmanlı Hukukundaki ilk reform hareketlerinin Tanzimat Dönemi’nde başlamasıdır. Tanzimat öncesi dönemde Batı’dan askeri, teknik ve bilimsel alanlarda pek çok yenilik alınmasına rağmen, hukuk sahasında benzer bir iktibas/benimseme (“resepsiyon”) uygulaması görülmemiştir. 3 Kasım 1839 tarihinde Tanzimat Fermanının okunmasıyla başlayan bu dönemde sırasıyla 1856 tarihli Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyetin (1876 ve 1908) ilanı ile birlikte Osmanlı Hukukunda görülen büyük değişikler üzerinde durulacaktır. Bu bölümde, yine Tanzimat dönemi içerisinde özellikle temel haklar, ceza hukuku, yargılama hukuku, toprak hukuku, idare hukuku, vatandaşlık hukuku, ticaret hukuku, medeni hukuk ve borçlar hukuku alanında gerçekleştirilen hukuk reformları anlatılacaktır.

İkinci başlık ise Cumhuriyet Döneminde gerçekleştirilen hukuk reformlarını içermektedir. Bu konuda öncelikle Cumhuriyet’in ilanını hazırlayan süreç ve bu sürecin devamında kamu hukuku ve özel hukuk başlıkları altında modern hukukun tüm dallarında gerçekleştirilen benimseme (“resepsiyon”) süreci ve yine benimseme yoluyla alınan kanunların toplumsal meşruluğu üzerinde durulacaktır.

Üçüncü başlıkta ise, Avrupa Birliğine üyelik süreci çerçevesinde iç hukukumuzun Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmaları ile ilgili gerçekleştirilen reformlardan bahsedilecektir.
Türk Hukuk Reformu


I.Osmanlı Devleti Tanzimat Döneminde Hukuk Reformu


A. Tanzimat Döneminde Hukuk Reformunu Hazırlayan Süreç

1. İç Etkenler

2. Dış Etkenler

B. Tanzimat ve Islahat Fermanlarının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi

C. 1876 Tarihli İlk Anayasa: Kanun-u Esasi ve İlk Parlamentolu Monarşi Denemesi

1. Anayasa’nın Kabulüne Kadar Olan Gelişmeler

2. Anayasa’nın Hazırlanma Süreci ve İlanı

D. Ticaret Hukuku Alanında Gerçekleştirilen Reformlar

E. Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku Alanında Gerçekleştirilen Reformlar

1. Mecelle

2. Hukuk-i Aile Kararnamesi

F. Ceza Hukuku Alanında Gerçekleştirilen Reformlar

G. Yargılama Hukuku Usulüne İlişkin Gerçekleştirilen Reformlar

H. Toprak Hukuku Alanında Gerçekleştirilen Reformlar: Arazi Kanunnamesi

I. Yargı Örgütü Alanında Gerçekleştirilen Reformlar

1. Kurulan Yeni Mahkemeler

2. Avukatlık Kanunu

3. Noterlik

J. Vatandaşlık Hukuku Alanında Gerçekleştirilen Reformlar

K. Tanzimat Döneminin DeğerlendirilmesiII. Cumhuriyet Döneminde Hukuk Reformu


A. Cumhuriyet Döneminde Hukuk Reformunu Hazırlayan Süreç ve Yöntem

1. Kurtuluş Savaşı Dönemi Hukuku

2. Bir Reform Yöntemi Olarak Benimseme (İktibas-Resepsiyon)

a. Genel Olarak Kanunlaştırma ve Benimseme

b. Benimseme Nedenleri, Çeşitleri ve Benimseme Süreci

c. Diğer Ülkelerdeki Benimseme Örnekleri

B. Benimseme Kararı Öncesi Hukukta Reform Çalışmaları

1. Lozan Konferansında Tartışılan Hukuk Reformu Sorunu

2. Medeni Kanun Alanında Kanunlaştırma Çalışmaları

C. Özel Hukuk Alanında Benimseme Çalışmaları ve Hukuk Reformu

1. Medeni Hukuk (Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu)

2. Ticaret Hukuku

3. İş Hukuku

4. İcra ve İflas Hukuku

5. Usul Hukuku

D. Kamu Hukuku Alanında Benimseme Çalışmaları ve Hukuk Reformu

1. Anayasa Hukuku

2. İdare Hukuku

3. Ceza Hukuku

E. Cumhuriyet Dönemi Hukuk Reformunun Değerlendirilmesi


III. Avrupa Birliği Hukukuna Uyum Çalışmaları Sürecinde Gerçekleştirilmekte Olan Hukuk Reformu


A. Anayasa Hukuku ve 1982 Anayasası Değişiklikleri

B. Özel Hukuk Alanında Gerçekleştirilen Uyum Çalışmaları

C. Kamu Hukuku Alanında Gerçekleştirilen Uyum Çalışmaları

D. Devam Eden Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Çalışmaları Sürecinin Değerlendirilmesi

SOSYOLOJİ

Bu derste sosyoloji bilimine genel bir giriş bilgisi verilmektedir. Dersin konusu içinde sosyolojinin bilgi edinme metotları, toplumun kökenleri, kültür, bireyin sosyalleşmesi, toplumsal kurumlar (ekonomik, yönetsel ve dinsel), aile, topluluk toplumsal gruplar ve toplumsal değişme başlıkları yer almaktadır. Bu başlıklar, hukuk fakültesi öğrencisine asgari bir sosyolojik görüş açısı kazandırmayı hedeflemekte ve buna uygun olarak ilişkili olabilen diğer başlıklar olanak ölçüsünde inceleme alanına dahil edilmeye çalışılmaktadır.

UYGARLIK TARİHİ

Kültür ve uygarlık kavramının tanımlanmasıyla başlayan ders, tüm uygarlıklara özgü ortak özelliklerin ardından ilk uygarlıkların günümüze yansıyan önemli miraslarını kısaca inceliyor. Daha sonra, Dünya’daki çeşitli temel uygarlıkların (Hint, Çin, Japon, Afrika, Güney Amerika, İslam ve Batı uygarlıkları) karşılaştırmalı kısa tanıtımının ardından, uygarlıklar bileşkesi olarak globalleşme sürecinde Sanayi Devrimi ile öne çıkan Batı uygarlığının öneminin belirtiliyor. Ders, günümüzde uygarlıklar arasında köprü olan ülkemizin durumunun değerlendirilmesi ve geleceğe ilişkin tahmin ve hedeflerle tamamlanıyor

SEÇİMLİK DERSLER - İKİNCİ YARIYIL

HUKUK DİLİ

KARŞILAŞTIRMALI ROMA HUKUKU

Roma Hukuku kavram ve kurallarının tarihsel gelişimi incelenerek, bu hukukun günümüz hukuklarına etkisi, karşılaştırmalı hukuk metodu uygulanarak verilmektedir. Institutiones hukuk eğitimi sistemine paralel olarak, belli hukuk kavramlarının, özellikle Borçlar hukuku ve Eşya Hukuku alanında, Türk hukuku ve diğer Roma hukuku sistemine dahil bazı ülkelerin hukuk düzenleri dikkate alınarak, düzenleniş şekli, gelişimi ve değerlendirilmesine çalışılmaktadır. Derste, modern hukuku kavramlarının, kaynağında nasıl geliştiği ve bu günkü haline nasıl ulaştığı ve böylece Roma hukukunun modern hukuklara bıraktığı izler incelenmektedir. 

SİYASET BİLİMİ

Siyaset Bilimi dersinde; ağırlıklı olarak Siyasal Sistemler incelenmektedir; Liberalizm, Marksizm, Faşizm, Nasyonal Sosyalizm, Anarşizm, Feminizm, Sosyal Devlet anlayışı.

KARŞILAŞTIRMALI MEDENİ HUKUK

Dersin ana konu başlıkları aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.
1- Karşılaştırmalı Hukuk Kavramı
2- Karşılaştırmalı Hukukun Hukuk İlminin Bir Disiplini Olarak Bağımsızlığı
3- Karşılaştırmalı Hukuk ve Hukuk Sosyolojisi
4- Makro ve Mikro Karşılaştırmalı Hukuk
5- Biçimsel / Dogmatik / Tarihsel Karşılaştırmalı Hukuk
6- Karşılaştırmalı Hukukun Görevleri
7- Karşılaştırmalı Hukukun Yönetsel Sorunları
8- Hukukun Birleştirilmesinde Karşılaştırmalı Hukukun Önemi
9- Yabancı Hukukun Benimsenmesi ve Benimsenmenin Sonuçları

Seçimlik Konular:
1- Arminjon / Nolde / Wolff’a Göre Hukuk Sistemleri
2- Rene David’in “Hukuk Aileleri” Sınıflandırması
3- Zweigert / Kötz’ün “Üslûp Biçimlendirici Etkenler”e Dayalı Sınıflandırması
4- Constantinesco’nun Sınıflandırması
 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL - DÖRDÜNCÜ YARIYIL

BORÇLAR HUKUKU I - II (GENEL HÜKÜMLER)

Bu dersin konusunu Borçlar Kanunu’nun birinci kısmında düzenlenen genel hükümler oluşturmaktadır. Dersin kapsamı içerinde sırasıyla borcun kaynağı olarak hukuki işlemler ve özellikle sözleşmeler, borcun ifası, ifa edilmemesi sona ermesi, haksız fiiller, sebepsiz zenginleşme ve özellik gösteren borç ilişkileri ele alınmakta; son olarak da alacağın temliki ve borcun nakli konuları üzerinde durulmaktadır.

CEZA HUKUKU I - II (GENEL HÜKÜMLER)

Ceza hukuku kavramı, görevi, niteliği, temel kavramları, tarihsel gelişimi, kaynakları, yorumu, kişi yönünden ve ülke açısından uygulanması, ülkesellik, kişisellik ve güvenlik sistemleri, devletler arasında geri verme gibi hususlar incelenmektedir. Bunun yanı sıra suç genel teorisi kapsamında suçun, tipe uygun eylem, hukuka aykırılık ve kusurluluk unsurları, suçu etkileyen nedenler, teşebbüs, suçların içtimai, iştirak, tekerrür, cezalar ve türleri, güvenlik önlemleri, şartla salıverme, erteleme, ceza ve infaz ilişkisinin sona ermesi gibi kavramlar ele alınmaktadır.

İDARE HUKUKU I - II

İdare Hukuku bireyler ve toplulukları ile yürütme ve onun teknik uzantısı olan idare arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu derste Türk İdari Teşkilatı (Merkezi İdare ve taşradaki uzantıları, Mahalli İdareler vs.), idarenin işlemleri (idari işlem, idari sözleşmeler vs.), idarenin faaliyetleri (Kamu hizmeti, kolluk faaliyeti vs.), Personel Hukuku, idarenin mal varlığı ve kazanma usulleri (idare malları, kamulaştırma vs.), idarenin mali sorumluluğu, idarenin yargısal denetimi (idari davalar, idari yargılama usulü vs.) gibi konular işlenmektedir.

DEVLETLER UMUMİ HUKUKU I - II (GENEL ESASLAR)

Milletlerarası hukukun bütün klasik konuları son gelişmelerin ışığı altında ele alınmaktadır. Milletlerarası hukukun kaynakları, bu arada ağırlıklı olarak andlaşmalar hukuku; devlet, milletlerarası teşkilatlar ve gerçek kişilerin milletlerarası hukuk kişiliği açısından bu hukuk düzenindeki yeri; devletin yetkisi, bu arada ağırlıklı olarak Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunları da kapsamak üzere deniz hukuku; Birleşmiş Milletler düzeninde kuvvet kullanma yasağı, meşrû müdafaa hakkı ve zorlayıcı önlemler uygulamaları da dahil ortak güvenlik sistemi; uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözümü usulleri bu konular arasındadır.

HUKUK FELSEFESİ

Bilimin ve felsefenin nitelikleri ve birbirleriyle olan ilgisi açıklandıktan sonra, hukukun kültürel işlevini oluşturan adalet değeri incelenmekte ve kısa bir değer teorisi yapılmakta, bunun yanı sıra ahlaki değer niteliğindeki adalete değinilmektedir. Kısaca, ahlakın ne olduğu, ahlaki değerler arasında adalet değerinin yeri ve önemi saptanmaya çalışılmaktadır.

VERGİ HUKUKU

Bu ders kapsamında vergi ödevine ilişkin anayasal prensipler başlıca beş bölümde incelenmektedir. Bu bölümler vergi usul hukuku, vergi ceza hukuku, vergi uyuşmazlıkları, vergi icra hukuku ve Türk vergi sisteminin ana çizgileridir. Ayrıca Türk vergi sistemindeki vergi türleri ve vergi dışında alınan harçlar ve belediye gelirleri de ele alınmaktadır.

TÜRK HUKUK TARİHİ

Bu dersler İslamiyet’ten önceki dönem, İslamiyet’ten sonraki dönem, tanzimattan sonraki dönem ve Cumhuriyetten sonraki dönem şeklinde dört dönem çerçevesinde incelenmektedir. Bunun yanı sıra, Tanzimat hareketinden sonra başlayan batılılaşmanın Cumhuriyetten sonraki dönemde hukukun her dalında gerçekleşmiş olması nedeniyle, Türk Hukuk Tarihi ile Avrupa Hukuk Tarihlerinin karşılaştırılmasına bir sömestre tahsis edilmektedir.

GÜZEL SANATLAR I-II

SEÇİMLİK DERSLER -ÜÇÜNCÜ YARIYIL

KRİMİNOLOJİ

Kriminolojik araştırmada kullanılan yöntemler ve çeşitli görüşler ve teoriler ışığında suçluluğun nedenleri incelenmektedir.

AFET HUKUKU VE KÜLTÜRÜ

DOĞAL KAYNAKLAR HUKUKU

Bu derste, doğal kaynakların hukuki rejimi kamu hukuku bakış açısıyla öğretilmektedir. Ders esas olarak iki bölümden oluşmuştur. Birinci Bölümde, doğal kaynakların anayasal ve idari çerçevesini düzenleyen genel teori incelenmektedir. İkinci Bölümde, Birinci Bölümde incelenen hukuki rejimin bir örneği olarak kıyılar üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda, konuyla ilgili yasalar ve idari düzenlemelerle Türk Anayasa Mahkemesi kararları ele alınmaktadır.

HUKUK METODOLOJİSİ

Hukuk Metodolojisi dersinde, hukuk öğrencilerine hukuk normunun mantıki analizinin nasıl yapılacağı gösterilmektedir. Mantık yasalarının hukukun uygulanmasında nasıl yol gösterici olduğu, norm türleri, mantık-hukuk ilişkisi üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, genel olarak sosyal bilimlerde metot problemi hakkında bilgi verilmektedir. Başlıca bilgi edinme yöntemleri, bunların hukuka yansımaları açıklanmaktadır. Mantıki delillendirmenin temelleri, bu kuralların hukuki uygulamalardaki kullanımı ve yorum sorunları da ele alınan konular arasındadır

SEÇİMLİK DERSLER - DÖRDÜNCÜ YARIYIL

SİYASİ PARTİLER HUKUKU

Siyasal Partiler Hukuku, demokrasinin temel kurumlarından olan siyasal partileri odak alan bir hukuk dalıdır. Siyasi partiler, 1961 Anayasasında olduğu gibi, 1982 anayasasında da ayrıntılı olarak düzenlenmişlerdir. Anayasamızın 68. ve 69. maddesi, esas olarak partilerin anayasal boyutunu düzenlemektedir ve buna göre siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu doğrultuda hazırlanan 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, Siyasal Partiler Hukuku'nun birincil yasal kaynağıdır. Bütün bu hukuksal düzenlemelere rağmen bugün için Siyasal Partiler Hukuku'nun birçok sorunu vardır. Bunların başında siyasal partilerin kapatılması ve siyasal partilerde parti içi demokrasinin olmaması gelmektedir. Her ne kadar 17.10.2001 tarih ve 4709 sayılı Anayasa değişiklikleri ile Siyasal Partiler Hukuku'nda ve parti kapatılmasında kısmi bir iyileştirme yapılmışsa da özellikle parti içi demokrasi konusunda gereken hukuksal düzenlemeler henüz yapılmamıştır. Elbette sorun salt bir yasal düzenleme sorunu  değil; aynı zamanda bir zihniyet sorunudur. Bu bağlamda ülkemizde hala çoğulculuk kültürünün yeterince içselleştirilmediğini söyleyebiliriz. İşte Siyasal Partiler Hukuku dersi tüm bu sorunları ve çözüm olanaklarını tartışan bir içeriğe sahiptir.

İMAR HUKUKU

Bu derste ilgili hukuksal düzenlemeler teorik ve pratik boyutuyla ve içtihat dikkate alınarak incelenmekte özellikle imar planlaması hukuku ve imar ruhsatı konuları ele alınmaktadır.

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU

Uluslararası örgütler dersi, öğrenciye milletlerarası hukukun kişilerinden olan ve İkinci dünya savaşı sonrasında milletlerarası ilişkilere giderek artan bir şekilde katılarak önemli rol oynayan milletlerarası teşkilatların hukuki statüsüne dair genel bir bakış açısı vermeyi amaçlamaktadır. Ders, iki temel kısımda ele alınacak olup; birinci kısımda, genel olarak milletlerarası teşkilatların tanımı, türleri(evrensel, bölgesel, işlevsel gibi) ve hukuk kişiliğine, ikinci kısımda ise, Türkiye’nin Avrupa’daki teşkilatlanma çerçevesinde ilişki içinde bulunduğu teşkilatlara ve bu bağlamda, özellikle Avrupa birliği, Avrupa Güvenlik ve işbirliği Teşkilatı, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı (NATO)’na yeni gelişmeler ışığında ve hukuki, siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutlarıyla değinilecektir.

 

BEŞİNCİ YARIYIL - ALTINCI YARIYIL

EŞYA HUKUKU I - II

Bu dersin kapsamında öncelikle ayni hak kavramı incelendikten sonra sırasıyla zilyetlik ve tapu sicili, mülkiyet ve mülkiyet dışında kalan aynı haklar incelenmektedir. Bu ders kapsamı içinde kat mülkiyeti konusu da yer almaktadır.

BORÇLAR HUKUKU (ÖZEL HÜKÜMLER)

Borçlar Kanunu’nun ikinci kısmında düzenlenen özel sözleşme türlerinin ele alındığı bu dersin kapsamında, sırasıyla temlik borcu doğuran sözleşmeler, kullanma ve yararlanma hakkı veren sözleşmeler, iş görme borcu doğuran sözleşmeler, saklama borcu doğuran sözleşmeler, kişisel teminat sözleşmeleri, sonuçları talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler ve ortaklık sözleşmeleri üzerinde durulmaktadır.

TİCARET HUKUKU I - II

Bu ders, ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukuku şeklinde üç başlık altında incelenmektedir. Ticari işletme hukuku çerçevesinde ticari işletme kavramı, ticari iş, tacir, ticari dava, ticaret sicili ve ticari defterler, ticari işletmeye bağlı yardımcılar ve çeşitli aracılık faaliyetleri, haksız rekabet, marka ve cari hesap konuları ele alınmaktadır. Kıymetli evrak hukukunda özellikle kıymetli evrak kavramı, bunun türleri, ziyai ve iptali, poliçe, çek, bono, makbuz senedi ve varant açısından bunların şekil şartları, devri, ödenmesi ve ödenmemesinin sonuçları incelenmektedir. Son olarak ortaklıklar hukukunda adi ortaklık, ticaret ortaklıklarının genel hükümleri, kollektif, kommandit, anonim ve limited ortaklıkların kuruluşu, organları, ortaklar arasında değişiklikler, ortakların hak ve yükümlülükleri, ortaklığın sona ermesi gibi başlıklar ele alınmaktadır.

MEDENİ USUL HUKUKU I - II

Yerel mahkemelerdeki yargılamada uygulanacak olan yargılama kurallarının yanı sıra kanun yolları ve alternatif yargı olarak tahkim incelenmektedir. Ayrıca yerel yargı organlarının teşkilatı ile üst yargı organı olan Yargıtay’ın örgütlenme biçimine de değinilmektedir.

GENEL KAMU HUKUKU

Hukuk biliminin bir alt disiplini olarak Genel Kamu Hukukunun iki ana inceleme konusu vardır. Bunların birincisi “devlet” örgütünün kökeni, oluşumu ve işleviyle ilgili görüşlerdir. Buna Devlet Doktrinleri veya Siyasal Düşünceler Tarihi denir. Genel Kamu Hukukunun ikinci inceleme konusu kişinin devlete karşı korunması sorunsalını yani devlet iktiranını sınırlanmasını ele alır. Buna da Temel Hak ve Özgürlükler denilmektedir. Devlet Doktrinleri ve Temel Hak ve Özgürlükler birbirine çok bağlıdırlar. Çünkü devlet ve iktidar, otorite ve buna bağlı olarak zorlama yetkisi vermekte ve bireyler buna karşı zayıf ve korumasız kalmaktadırlar. İşte Temel Hak ve Özgürlükler kavramı bireylerin devlet otoritesine karşı korunmasını sağlamaktadır.

Dolayısıyla hukuk fakültesinde okutulan bir ders olarak Genel Kamu Hukuku, bir yanda devletin kökeni ve oluşumu diğer yanda ise temel hak ve özgürlükleri öğrencilere aktarmak işlevini görmektedir. Derste, ders saatleri sınırlı olduğu için devlet üzerine görüş ortaya atan düşünürlerin, filozofların ve hukukçuların bütün fikirleri incelenmeyecektir. Bunun yerine her düşünce akımını en iyi yansıtan düşünür üzerinde durulmaktadır. Amaç, ana hatlarıyla “devlet” örgütünü açıklamaya çalışan görüşleri tanıtıp bu alanda geniş bilgi edinmek isteyenlere çalışma kolaylığı sağlamaktadır.

Genel Kamu Hukuku dersinin temel hak boyutunda ise, devlet iktidarının sınırlanması problemi önce tarihsel bir perspektiften ele alınmakta, daha sonra ise 20. yüzyılda ortaya çıkmış ulusal ve uluslararası belgeler ana hatlarıyla incelenmektedir. Böylece öğrenciye, hem yürürlükte olan temel hak ve özgürlüklerin bilgisi verilmekte hem de temel hak ve özgürlükler kavramının arka planında yer alan düşünce akımları gösterilmektedir.

CEZA HUKUKU (ÖZEL HÜKÜMLER)

Suçların tasnifindeki çeşitli ekollere göre tasnif ölçütleri, Türk Ceza Kanunundaki ve çağdaş yasalardaki sistem incelendikten sonra devletin şahsiyetine karşı suçların, hürriyete karşı, adliyeye karşı, kamu düzenine karşı, genel adap ve aile düzenine karşı suçların genel kuralları ele alınmaktadır. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan suç tiplerinden büyük bir kısmı unsurları ile ayrıntılı olarak incelenmektedir.

HUKUK SOSYOLOJİSİ

Adaletin değişik anlamları ve türleriyle bir hukuki değer olarak incelenmesinden sonra, hukukun sosyal işlevi konusundaki görüşler tartışılmakta ve hukukun tabanını oluşturan sosyolojik yapının hukuka olan etkileri araştırılmaktadır. Son olarak doğru bir hukukun araştırılmasına girişilmektedir.

İNSAN HAKLARI HUKUKU

Hukuk biliminin en genç alt disiplinlerinden birini oluşturan İnsan Hakları Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi müfredatına zorunlu bir ders olarak ilk kez 2003-2004 öğretim ve eğitim yılında girmektedir. Daha önceki yıllarda bu disiplin, seçmeli ders olarak okutulmaktaydı. Devlet iktiranının birey lehine sınırlanmasını ifade eden ve bireyi bu iktidarın kötüye kullanılmasına karşı koruyan mekanizmalar vazeden insan hakları anlayışının günümüzdeki önemi giderek artmaktadır. Nitekim ülkemizi de yakından ilgilendirdiği üzere dünyanın hemen her bölgesinde ve global ölçekte kurulmuş bulunan hükümetlerarası örgütlere girmenin birinci ve en önemli koşuludur.

İnsan Hakları Hukukunun temel inceleme konusu, insan haklarının tanınmasını, korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan çeşitli sistemlerin teknik hukuki analizidir. Bu yolla yürürlükteki insan hakları standartları açıklanarak öğrencinin bu standartların bilgisine ulaşması sağlanmaktadır. Bu bağlamda, başta ülkemizin de taraf olduğu, evrensel düzeyde Birleşmiş Milletler tarafından üretilen genel ve özel nitelikli başlıca insan hakları sözleşmeleri ile bölgesel düzeyde Avrupa Konseyi tarafından üretilmiş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ayrıca Amerikan Devletleri Örgütü tarafından üretilmiş Amerikalılararası İnsan Hakları Sözleşmesi ve Afrika Birliği Örgütü tarafından üretilmiş Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı genel hatlarıyla incelenmektedir.

Bölgesel ve Uluslararası sistemlerin genel olarak analizinin yanı sıra, ilgili sözleşmelerde düzenlenen haklar, normatif unsurları ve içtihatlar ışığında incelenmektedir. Ayrıca, mekanizmaların işleyişinin anahtarı olan “usul hukuku” boyutu ele alınmaktadır. Bu belgelerin bir çoğuna Türkiyenin taraf bulunduğu; Anayasa (md.90) uyarınca bu belgelerin iç hukukun bir parçasını teşkil ettiği; yargı yerleri dahil ulusal yetkili makamları bu standartların bağladığı; özellikle ulusal yüksek yargı yerleri tarafından olmak üzere, genel olarak ulusal mahkemelerce üretilen kararlarda anılan belgelerin değerlendirildiği ve kullanıldığı gözönünde bulundurularak, ders işlenmektedir.

SEÇİMLİK DERSLER - BEŞİNCİ YARIYIL

EKONOMİ CEZA HUKUKU

EKONOMİ CEZA HUKUKU DERS PLANI

 

 I. GENEL HÜKÜMLER

 

 1. Temel Kavramlar

 

  1. Ekonomi Hukuku

 

  1. Ekonomik Suçlar

 

a.       Kriminolojik Açıdan Ekonomik Suçlar

 

b.      Hukuki Açıdan Ekonomik Suçlar

 

c.       Ceza Muhakemesi Açısından Ekonomik Suçlar

 

  1. Ekonomi Ceza Hukuku

 

 1. Ekonomi Ceza Hukukunun Düzenlenmesi

 

  1. Ekonomi Ceza Hukukunun Genel Kısmının Düzenlenmesi

 

  1. Ekonomi Ceza Hukukunun Özel Kısmının Düzenlenmesi

 

 1. Ekonomi Ceza Hukukunun Yardımcılık Niteliği

 

 1. Ekonomi Ceza Hukukunda Suç Politikasının Ana İlkeleri

 

 

  1. Kusur İlkesi

 

  1. Hukuk Devleti İlkesi

 

  1. Hümanizm İlkesi

 

 

 1. Ekonomi Ceza Hukukunda Suç ve Yaptırım Teorisi

 

 

II. ÖZEL HÜKÜMLER

 

A.    Türk Ceza Kanunu’ndaki Ekonomik Suçlar

 

  1. Malvarlığına Karşı Suçlar

 

  1. Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar

B.     Ceza İçeren Kanunlardaki Ekonomik Suçlar

 

1.      Finansal Piyasa Suçları

 

a.       Bankacılık Suçları

 

b.      Sermaye Piyasası Suçları

 

 

2. Fikri ve Sınaî Mülkiyet Suçları

 

a.       Fikri Mülkiyet Suçları

 

b.      Sınaî Mülkiyet Suçları

 

3. Haksız Rekabet Suçları

 

4. Kaçakçılık Suçları

 

a.       Gümrük Kaçakçılığı Suçları

 

b.      Vergi Kaçakçılığı Suçları

TÜKETİCİ HUKUKU

4077 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” (TKHK) oluşturmaktadır. Dersin ana konu başlıkları aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.
1- Tüketici Hukukunun Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi
2- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca tüketicinin ayıplı mal ve hizmet ifası karşısında sahip olduğu haklar
3- Taksitli ve Kampanyalı satışlarla ilgili TKHK düzenlemeleri
4- Tüketici Kredileri sözleşmeleri
5- Ticari reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeler
6- Tüketici sorunlarının etkin biçimde sonuçlandırılması ve bu amaçla kanun uyarınca kurulan Tüketici Hakem Heyetlerinin işleyişi

 

TIP HUKUKU

TIP HUKUKU SEÇİMLİK DERSİ ÖZEL HUKUK KISMI DERS PROGRAMI

 I- GİRİŞ

II- GENEL OLARAK TIBBİ MÜDAHALE İLİŞKİSİ

III- İLİŞKİNİN NİTELENDİRİLMESİ (TIBBİ MÜDAHALE SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ)

IV- TIBBİ MÜDAHALE SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI

V- SÖZLEŞME TARAFLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

VI- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

VI- TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

VII- ÖZEL OLARAK HEKİM YARDIMCILARININ HUKUKİ SORUMLULUKLARI

VIII- HASTANIN TAZMİNAT TALEP ETME HAKKI VE BAŞVURU YOLLARI

IX- ÖZEL OLARAK HASTA HAKLARI

 

 

SEÇİMLİK DERSLER - ALTINCI YARIYIL

İSİMSİZ SÖZLEŞMELER HUKUKU

Türk hukukunda kanuni düzenlemeye konu olmamış sözleşme tiplerinden, uygulamada en fazla görülenler incelenmektedir. Bu derste,  lisans sözleşmeleri, know-how, yönetim(management), sponsorluk, gezi sözleşmeleri gibi uygulamada en fazla karşılaşılan sözleşme tipleri incelenecektir.

REKABET HUKUKU

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un kaynakları ve Avrupa Topluluğu rekabet hukuku ile ilişkisi ortaya konulduktan sonra, kanunun getirdiği koruma sistemi açıklanmaktadır. Kanunun öngördüğü üç yönlü koruma sistemi uyarınca önce rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin kararları, hukuka aykırılık şartları ve muafiyet tanınabilecek haller incelenmektedir. Daha sonra hakim durumun kötüye kullanılması hali ve teşebbüsler arası birleşmeler ve devralmalar ele alınmaktadır. Son olarak, Rekabet Kanununun ihlal edilmesi halinde kurulun alabileceği kararlar açıklanmaktadır.

ULUSLARARASI DENİZ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ HUKUKU

Kirlenme sorunları arasında önemli bir yer tutan, üç tarafı denizle çevrili bir ülke olarak Türkiye açısından da büyük önem taşıyan deniz kirlenmesinin ve özellikle gemi kaynaklı kirlenmenin önlenmesi, azaltılması ve kontrolü sorununun hukukî çerçevesi, bu dersin esas konusunu oluşturmaktadır. Ülkemiz, coğrafî konumu itibariyle oldukça yoğun bir deniz trafiğine sahne olmaktadır. Bu itibarla, gemi kökenli kirlenme konusundaki milletlerarası düzenlemelerin ve devletlerin bu düzenlemeler uyarınca haiz oldukları yetkilerin kapsam ve sınırlarının bilinmesi önem taşımaktadır.

 

İşte bu ders, ilgili konuyu dört ana başlık altında (deniz kirlenmesi, denizlerin gemi kaynaklı kirlenmesinin azaltılması ve kaldırılması için milletlerarası standartlar ve bunların düzenlenmesi ve uygulanmasındaki yetki, depolama ve gemi kaynaklı kirlenmenin önlenmesi ve azaltılmasındaki yetkiye dair Türk düzenlemeleri), çok taraflı ve bölgesel andlaşmalar, devletlerarası uygulama ve kazaî içtihat ve millî mevzuatımız ışığında incelemektedir.

HAVA VE UZAY HUKUKU

Uzay Hukukunun temel kavramları
Hava hukukunun tanımı, özellikleri, hava gemisi kavramı, çeşitleri, hava gemisi üzerindeki ayni haklar ve uluslararası anlaşmalar ile Türk sivil havacılık kanunu hükümleri dairesinde hava taşıyıcısı ve işletenin sorumluluğu.

ÇEVRE HUKUKU

Dersin içeriğini görmek için buraya tıklayınız: www.istanbul.edu.tr/hukuk/belgeler/cevrehukuku.pdf

ÇOCUK HUKUKU

Çocuklarla ilgili kurallar çocuk hukukunun temelini oluştururlar. Bu kurallar, başta Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Çocuk Koruma Kanunu, Ceza Hukuku Mevzuatı, Medeni Kanunun ve bir dizi başka kanunda yer almaktadır. Bu kuralların işlevi çocuğun kendine özgü konumu dikkate alınarak, çocuğun bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı biçimde gelişiminin sağlanması, sorumluluk bilincine sahip bir birey olarak toplumsal hayata katılması için gerekli koşulların oluşturulması, bulunduğu her alanda özel olarak koruyup güven altına almaktır. Ders, Çocuk Koruma Kanunu, Milletlerarası Sözleşmeler ve Medeni Hukuk derslerinde anlatılmayan çocuğa ilişkin Medeni Hukuk konularını içerir.

YEDİNCİ YARIYIL - SEKİZİNCİ YARIYIL

DEVLETLER ÖZEL HUKUKU I - II

Bu derste devletler özel hukukunun genel ilkeleri, Türk Kanunlar ihtilafı Sistemi, milletlerarası usul hukuku, vatandaşlık hukuku ve yabancılar hukuku okutulmaktadır.

DENİZ TİCARET HUKUKU

Deniz hukuku dersi kapsamında gemi, gemiler üzerinde ayni haklar, gemiyi işleten (donatan), donatanın sorumlulukları, kaptan, deniz yolu ile yük taşıma sözleşmeleri, taşıyanın sorumlulukları, deniz kazaları, kanundan doğan rehin hakları ve gemiler üzerinde cebri icra konuları okutulmaktadır.

İCRA-İFLAS HUKUKU I - II

Bu ders çerçevesinde öncelikle icra organlarının neler olduğu incelendikten sonra, mahkemelerden verilen ilamların icrası usulleri ve ilamsız icra çeşidinde geçerli olan kurallar, özellikle kıymetli evrakların icrası ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra icra iflas suçları ve ihtiyati haciz de incelenmektedir. İflas hukukunda ise bir tacirin nasıl iflas ettirilebileceğine ilişkin usuller ve konkordato ele alınmaktadır. Ayrıca iflas sonrası malların tasfiyesi ve alacakların tatmini incelenmektedir.

İŞ HUKUKU I-II

Bireysel iş hukuku kapsamında tek tek işçilerin işverenleriyle ilişkileri hizmet sözleşmesi çerçevesinde ele alınmakta, özellikle hizmet sözleşmesinin kurulması, hükümleri ve sona ermesi üzerinde durulmaktadır. Toplu iş hukukunda ise işçiler ve işverenler arasındaki ilişkiler toplu düzeyde sendika kavramı çerçevesinde incelenmektedir. Sendikaların kurulması ve işleyişi, toplu iş sözleşmeleri ve bunların bağıtlanması prosedürü, toplu iş uyuşmazlıklarının barışçı yollardan çözümlenmesi ve iş mücadelesi türlerinden grev ve lokavt bu kapsamda ele alınmaktadır.

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU I - II

Ceza muhakemesi hukukunun temel kavramları incelendikten sonra madde, yer, kişi ve zaman bakımından uygulama alanı belirlenmektedir. Bunun yanı sıra ceza usul hukukunun temel ilkeleri, yargıç, savcı, sanık, müdafi, şahsi davacı ve müdahil gibi yargılama süjeleri, ceza yargılamasının konusu, koşula bağlanması, deliller, tutuklama, yakalama, el koyma, arama gibi yargılama önlemleri, ceza yargılamasının çeşitli aşamaları, yasa yolları, kesin hüküm ve ortadan kaldırılması çareleri ve özel yargılama yolları ele alınmaktadır.

İDARİ YARGILAMA HUKUKU

Bu derste idari yargı teşkilatı ile idari yargılama usulü ele alınmaktadır. Bu kapsamda idarenin sorumluluğu konusuna özel önem verilmektedir.

SİGORTA HUKUKU

Sigorta hukukunda sigorta şirketlerinin denetimi, işleyişleri, sigorta aracıları, sigorta sözleşmesinin yapılması, hükümleri, sona ermesi ve sigortacının halefiyeti bahisleri ele alınmaktadır.

MİRAS HUKUKU

Bu dersin kapsamı içinde mirasta kimlerin hak sahibi olabileceği (kanuni mirasçılar ve ölüme bağlı tasarruflar) konusu ile mirasta hak sahibi olanlara mirasın ne şartlarla ve ne tarzda intikal edeceği konuları incelemektedir.

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Sosyal güvenlik hukuku ise bağımlı ve bağımsız çalışanlara sosyal riskler karşısında güvence sağlanmasını konu alır.

ADLİ TIP

Bu dersin amacı tıbbi laboratuvarlar, doktorlar ve adli tıp uzmanları tarafından soruşturma ve yargılama aşamasında ispatlanması gereken hususlar hakkında hazırlanan raporların anlaşılmasını kolaylaştıracak bilgileri vermektir. Özellikle ölüm ve çeşitleri, yaralar ve ekimozlar, doğum ve çocuk düşürme, ahlaka karşı yapılan tecavüzler ve adli psikiyatri bu dalın konusunu oluşturur.

SEÇİMLİK DERSLER - YEDİNCİ YARIYIL

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Fikri mülkiyet genel başlığına giren fikir ve sanat eseri, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka ve coğrafi işaret gibi kavramlar açıklanmakta ve Türk Hukukunda bunlara sağlanan koruma sistemi ortak yönleriyle ortaya koyulmaktadır. Daha sonra ağırlıklı olarak fikir ve sanat eserleri hukuku ile patent hukuku incelenmektedir. Fikir ve sanat eserleri hukuku kısmında eser kavramı, eser sahipliği, eser sahibine tanının mali ve manevi haklar ile buna hakların sözleşmeye konu olması ve ihlali halinde koruma yolları açıklanmaktadır. Patent hukukunda ise buluş kavramı, patent verilebilirlik şartları ve verilme usulü, patentten doğan haklar, sınırları ve ihlalleri incelenmektedir.

SERMAYE PİYASASI HUKUKU

Türk sermaye piyasasının özellikleri, sermaye piyasası faaliyetleri ve bunların denetimleri hukuki açıdan incelenmektedir.
Sermaye piyasası hukuku derslerinde incelenen konular şunlardan ibarettir. Türk sermaye piyasasında işlem gören menkul kıymetler ve bunların halka arzı, halka açık anonim şirketler ve sermaye piyasası kurumları, sermaye piyasası faaliyetleri ve Sermaye Piyasası Kurulu.

AVRUPA BİRLİĞİ ÖZEL HUKUKU

Avrupa Birliğinin bütünleşme süreci anlatılmakta ve Avrupa Birliğini oluşturan kurumlar, kurumların yetki ve görevleri, işleyişi ve birbirleri ile ilişkileri açıklanmaktadır. Kurumsal yapının incelenmesinden sonra Topluluk hukuku ele alınmaktadır. Genel kısımda Topluluk hukukunun kaynakları, Topluluk hukuku uyarınca açılabilecek dava tipleri, hukuki yetkilerin üye ülkeler ile Topluluk arasında paylaşımını belirleyen ilkeler, Toplulukta hukuk koyma sistemi ve Topluluk hukukunun temel doktrinleri anlatılmaktadır. Özel bölümde ise, Ortak Pazarda malların, emeğin ve hizmetlerin serbest dolaşımı ile yerleşme serbestisi açıklandıktan sonra, ağırlıklı olarak Topluluk rekabet hukuku incelenmektedir.

TEMİNAT HUKUKU

Dersin ana içeriği şöyledir; Kefalet; Garanti sözleşmesi(özellikle banka teminat mektupları); Rehin sözleşmesi : taşınır rehni, taşınmaz rehni; Ticari işletme rehni; Hak rehni: kıymetli evraka bağlanmış hakların rehni(hisse senedi rehni),  kıymetli evraka bağlanmamış hakların rehni(marka ve patent rehni),; Kıymetli evraka özgü teminatlar: temlik cirosu, aval; Alacakların rehni: kıymetli evraka bağlanmış alacakların rehni (rehin cirosu), kıymetli evraka bağlanmamış alacakların rehni; İnançlı işlemler: taşınırların teminat amacıyla temliki, taşınmazların teminat amacıyla temliki, hakların teminat amacıyla temliki, alacakların teminat amacıyla temliki.

İNSANCIL HUKUK

Kısaca savaş veya silahlı çatışma durumlarında insanlara(çarpışan veya siviller) yapılması gerekli olan asgari davranış ve yardıma dair kurallar bütününü içeren bir hukuk dalı olarak  ifade edilebilecek ders kapsamında, söz konusu hukuka, savaş yapma hakkı (ius ad bellum) ve savaş içindeki hak ve yükümlülükler (ius in bello) yönleri esas alınarak değinilecektir. Bu çerçevede öğrenciler, insancıl hukukun gelişim süreci, hukuki kaynakları, milletlerarası barış ve güvenliğin korunması, silahlı çatışma türleri, silahlı çatışmanın başlaması, kara, deniz ve havada yürütülmesi, durdurulması ve sona ermesi, tarafsızlık hukuku, insancıl hukuk kurallarının uygulanmasının sağlanması, bu hukukta mevcut suç tipleri, ilgili kuralların ihlali durumunda uygulanabilecek yaptırımlar ve ihlali gerçekleştirenlere karşı başvuru yolları gibi konu başlıkları altında, yeni gelişmeler ışığında ve pozitif bir yaklaşımla bilgilendirilecektir.

VERGİ YARGILAMASI VE VERGİ İCRA HUKUKU

Vergi Yargılaması ve Vergi İcra Hukuku başlıklı ders iki ana başlık altında yürütülmektedir.

Bunlardan ilkini oluşturan vergi yargılaması hukuku kapsamında; vergisel uyuşmazlıkların yargısal aşamada çözümü ve idari yargı içerisinde yer alan vergi yargısının işleyiş usulü detaylı biçimde ele alınmaktadır.

İkinci bölüm olan vergi icra hukuku kapsamında ise; kesinleşmiş ve fakat iradi olarak ödenmeyen vergi alacaklarının idare tarafından cebren tahsil usulü; vergi alacakları ve diğer kamu alacaklarının tahsil usulünün düzenlendiği 6183 s. Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un sistematiğine paralel olarak incelenmektedir.

SEÇİMLİK DERSLER - SEKİZİNCİ YARIYIL

BANKA HUKUKU

Bankalar hukuki yönden ele alınmakta ve genel olarak bu kurumların kuruluşları, faaliyetleri, denetimleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verilmektedir.

Banka hukuku derslerinde incelenen konular ise şunlardır. Türk hukukunda bankaların düzenlendiği mevzuat, kuruluş ve faaliyete geçmelerinde aranılan şartlar, bankalarda pay sahipleri bakımından özellik taşıyan hususlar, bankaların organları, bankaların defter ve hesapları, bankacılık işlemleri ve bankaların denetimi.

İNSAN HAKLARI USUL HUKUKU

2006-2007 akademik yılından itibaren İnsan Hakları Usul Hukuku başlıklı ders, seçmeli bir ders olarak müfredatta yerini almıştır. Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun usuli boyutu daha önce genel Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun dersinde ele alınmaktaydı. Ancak, konunun hacimli içeriği ve ele alınması gerekli olan problem sayısının çokluğu, ayrı bir dersi gerekli kılmıştır. İnsan haklarının usul hukuku boyutu, tıpkı ulusal usul hukukları bakımından geçerli olduğu gibi, bireylerin haklarını kullanabilmesi için elzemdir. Adı geçen derste işlenecek ana konular şöyle başlıklandırılabilir:

          I) Denetim Organları

A)    Organların Yapısı

B)    Organların Üye Kompozisyonu

C)    Organların Yetkisi

II) Denetleme ve İzleme Usulleri

A) Rapor Usulü

B) Başvuru Usulü

1) Bireysel Başvurular

2) Devlet Başvuruları

      C) Soruşturma ve Bilgi Toplama

D) Yerinde İnceleme

III) Başvuruların Kabuledilebilirliği

A) İlgili Denetim Organının Yetkisi

1) Kişi Yönünden

2) Zaman Yönünden

3) Yer Yönünden

4) Konu Yönünden

B) İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi

C) Zaman Sınırı

D) Mağduriyet Koşulu

IV) Başvuruları Olumsuz Etkileyen Usuli Sorunlar

A) Temelsiz Bireysel Başvurular

B) Denetim Organlarının İşyükü

 V) Hüküm ve Kararların İcrası

          VI) Üçüncü Tarafın Müdahalesi ve Karar Alma Sürecine Etkisi

İNŞAAT HUKUKU

İnşaat Hukuku dersinde inşaat müteahhidi ile iş sahibi arasında yapılan inşaat sözleşmesinin kuruluşu, müteahhidin borçları ve hakları, iş sahibinin borçları ve hakları, inşaat sözleşmesinin sona ermesi ve sona ermeye bağlanan hukuki sonuçlar, mimar ile iş sahibi ve müteahhit arasındaki hukuki ilişkiler, iş sahibi ile alt müteahhitler arasındaki hukuki ilişkiler, kat karşılığı inşaat sözleşmelerindeki özellikler, inşaat işine katılanların hukuki sorumlulukları incelenecektir.

ULUSLARARASI TİCARİ AKİTLER HUKUKU

Dersin ilk bölümünde, uluslararası ticari akitlerin hazırlanması ile yabancılık unsuru taşıyan bu akitlerden doğacak ihtilâflarda uygulanacak hukukun tespiti irdelenecektir. Dersin ikinci bölümünde ise uluslararası ticarî akitlerden doğan ihtilâfların gerek yetkili mahkemelerde gerekse uluslararası tahkim yoluyla çözümü üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede Milletlerarası Tahkim Kanunu ve milletlerarası tahkim örgütleri incelemeye tâbi tutulacaktır.

TAŞIMA HUKUKU

Taşıma hukuku dersinde, öncelikle sözleşme ile ilgili genel hükümler hakkında açıklamalar yapılmakta, bundan sonra taşımanın muhtelif ayrımları, bu meyanda ulusal ve uluslararası taşıma, uygulanacak hükümler hakkında bilgi verilmektedir. Bu girişten sonra ise esas itibariyle Ticaret Kanunu ve CMR sisteminde taşıyıcının sorumluluğu ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

KİTLE İLETİŞİM VE İNTERNET HUKUKU

Kitle İletişim ve İnternet Hukuku dersinde, esas itibarıyla kitle iletişim teknolojisinde yaşanan gelişmelerin hukuk alanındaki yansımaları incelenmektedir. Bu bağlamda, inceleme konuları iki ana bölüme ayrılmakta ve ilk bölümde, kitle iletişim hukukuna ilişkin genel bilgiler verildikten sonra, temel kitle iletişim araçları işlevsel olarak sınıflandırılarak, her bir temel kitle iletişim aracına ilişkin hukuksal düzenlemeler, karşılaştırmalı hukuktaki gelişmeler de göz önüne alınarak, kapsamlı bir şekilde irdelenmektedir. İkinci bölümde ise, internet kullanımının günlük yaşantımızdaki artan yoğunluğu ile paralel bir şekilde internet hukuku farklı boyutları ile incelenmekte ve internet ortamında güvenli ve sorunsuz bir şekilde faaliyette bulunulmasını sağlamaya yönelik hukuksal düzenlemeler ve diğer önlemler, yine karşılaştırmalı hukuktaki gelişmeler de göz önüne alınarak irdelenmektedir.

DERS ANLATIM PLANI TASLAĞI

 

I. BÖLÜM

KİTLE İLETİŞİM HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

 

 

I. Kitle İletişim Kavramı

II. Kitle İletişim – Bireysel İletişim Ayırımı

III. Kitle İletişim Hukukunun Normatif Dokusu

A. Ulusalüstü Belgelerde

B. AİHM İçtihatlarında

C. Ulusal Anayasalarda

 

IV. Kitle İletişimin Temel Araçları

A. Yazılı Kitle İletişim Araçları

B. Görsel/İşitsel Kitle İletişim Araçları

C. Elektronik Kitle İletişim Araçları

 

V. Türk Hukuk Düzeninde Kitle İletişim Hukukunun Yeri

A. Yazılı Basın Yönünden

1. Yazılı Basının Kapsamı ve İşlevleri

2. Yazılı Basının Normatif Dokusu : Basın Kanunu ve Diğer İlgili Mevzuat

            a. 5187 sayılı Basın Kanunu’nun Genel Özellikleri

            b. İmpressum ve Beyanname Verme Yükümlülükleri

            c. Süreli Yayınlarda Sorumluluk Rejimi

            d. Süresiz Yayınlarda Sorumluluk Rejimi

            e. Düzeltme ve Cevap Hakkı

            f. Basın Kanunu’nda Düzenlenen Suçlar

3. Yazılı Basın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali

4. Yazılı Basında Telif Haklarının Korunması

 

B. Görsel/İşitsel Basın Yönünden

2. Görsel /İşitsel Basının Kapsamı ve İşlevleri

            a. Radyo/Televizyon Rejimi

            b. Sinema Rejimi

3. Radyo ve Televizyon Rejiminin Normatif Dokusu : 3984 sayılı Kanun ve Diğer İlgili Mevzuat

            a. Son Değişiklikleri İle 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’un Genel Özellikleri

            b. Kamu Kuruluşları (TRT) ve Özel Kuruluşlara İlişkin Yayın Esasları 

            b. İzin ve Lisans Sistemi

            c. Yayınların Denetlenmesi Sistemi

d.  Radyo Televizyon Üst Kurulu

e. Düzeltme ve Cevap Hakkı Rejimi

4. Sinema Rejiminin Normatif Dokusu: 5224 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun

            a. Sinema Eserlerinin Üretim/İthal ve Tescil Esasları

            b. Sinema Eserlerinin Desteklenmesi Rejimi

            c. Sinema Eserlerinin Denetlenmesi Sistemi

5. Görsel/İşitsel Basın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali

6. Görsel/İşitsel Basında Telif Haklarının Korunması

 

C. Elektronik Basın Yönünden

1. İnternet Öncesi Süreçte Elektronik Basın

2. Elektronik Basının Kapsamı ve İşlevleri 

 

  

II. BÖLÜM

 

İNTERNET HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

 

A. İnternet’in Tarihçesi

B. İnternet’in Teknik ve İşlevsel Özellikleri

C. Elektronik Sözleşmeler ve Elektronik İmza

D. İnternet Ortamında Kişisel Verilerin Korunması

            a. Karşılaştırmalı Hukuktaki Gelişmeler

            b. Türk Hukukundaki Mevcut Düzenleme ve Eksiklikler

D. İnternet Ortamında Telif Haklarının Korunması

            a. Karşılaştırmalı Hukuktaki Gelişmeler

                        aa. 1996 WIPO Antlaşmaları

                        bb. 1998 tarihli Amerikan DMCA

                        cc. 2001 tarihli AB Bilgi Toplumu Yönergesi

            B. Türk Hukukundaki Durum

E. İnternet ve Ceza Hukuku

1. İnternet Rejiminin Normatif Dokusu: 5651 Sayılı Kanun’un Genel Özellikleri ve Diğer İlgili Mevzuat

2. İnternet Süjelerinin Sorumluluğu

            a. İçerik Sağlayıcı Yönünden

            b. Yer (Servis) Sağlayıcı Yönünden

            c. Erişim Sağlayıcı Yönünden

            d. Toplu Kullanım Sağlayıcılar Yönünden

3. İnternet Ortamında İçeriğin Yayından Çıkartılması İle  Düzeltme ve Cevap Hakkı

4. 5651 sayılı Kanun İle Getirilen Erişimin Engellenmesi Tedbirinin Kapsamı ve Eleştirisi

5. 5651 sayılı Kanun İle Oluşturulan İdari Düzenleme ve Denetim Organları ve İşlevleri

  
© 2003 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ  
 Webmaster'a Mesaj