GERİ

İLERİ

A. BAĞIL NOTLARIN PROGRAM İLE HESAPLANMASI

5- Sınıf ortalamasının hesaplanması

Bir sınıftaki Bağıl Değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrencilerin ham başarı notları hesaplandıktan ve değerlendirme yöntemi seçildikten sonra bu notlar toplanmakta ve öğrenci sayısına bölünmektedir. Ham başarı notları Bağıl Değerlendirmeye Katma Limiti (BDKL) altında kalan ve devamsız kalan öğrencilerin notları ortalamaya katılmazlar. Bu işlem sonunda elde edilen değer “Sınıfın Ortalama Notu” dur.

Öğrencinin numarası

Öğrencinin adı ve soyadı 

Ham başarı notları

0404990201

Öğrenci 1

85

0404990202

Öğrenci 2

55

0404990203

Öğrenci 3

40

  Toplam  / öğrenci sayısı   

180/3

  Sınıf ortalama notu         

60

6- Standart Sapma değerinin elde edilmesi

Daha sonra öğrencilerin aldığı notlar bir işlemden daha geçirilerek “Standart Sapma” olarak adlandırılan bir değer elde edilir. Sınıf ortalaması hesabında olduğu gibi, ham başarı notları Bağıl Değerlendirmeye Katma Limiti (BDKL) altında olan ve devamsız kalan öğrencilerin notları bu işleme katılmazlar. Standart sapma, bir sınıftaki notların sınıf ortalamasına göre nasıl bir dağılım gösterdiğini belirten bir ölçüdür ve aşağıda verilen 2. eşitliğe göre hesaplanır.

Örneğin bir sınavda sınıftaki öğrencilerin aldıkları notların ortalaması 60 ve standart sapma da 18.7 olsun. Bu şu anlama gelmektedir: Bu sınıftaki öğrencilerin yaklaşık 2/3’lük (tam olarak % 68.26’lık) bir kesimi sınıf ortalamasının 18.7 puan altında ve üstündeki aralıkta yer almıştır. Yani 41.3 ile 78.7 arasında (60-18.7=78.7 ve 60+18.7=41.3) yer almaktadır. (Not: buradaki örnekte daha kolay açıklama yapabilmek için sadece üç öğrenci alınmıştır. Normalde ise sağlıklı bir dağılım ölçüsünün elde edilebilmesi için en az 30 öğrenci olması gerekmektedir).

7- Standart skorların hesaplanması

Standart sapma değeri, bir sınıftaki tüm notların dağılımını yansıttığı için tek başına öğrencilerin notlarını değerlendirmede bir anlam taşımamaktadır. Asıl önemli olan, standart sapma değeri ve ham başarı notlarından yararlanarak her bir öğrencinin 100 üzerinden aldığı ham başarı notunun sınıf ortalamasından standart sapmanın kaç katı kadar aşağıda veya yukarıda olduğunu hesaplamaktır (Eşitlik 1). İşte her bir öğrenciye ait bu değere “standart skor (z skoru)” adı verilmektedir.

Ham başarı notlarını z skorlara dönüştürme gereksinmesi nereden gelmektedir?

Bu sayede başlangıçta eşdeğer olmayan ham notlar, eşdeğer hale getirilirler. Böylece her öğrencinin sınıftaki diğer öğrencilere göre bağıl konumu, diğer bir deyişle performansı, matematiksel olarak ifade edilebilmekte ve öğrencilerin notları birbirleri ile kıyaslanabilir bir hale getirilmektedir.

Standart skorlar (z):

X: Bir öğrencinin ham başarı notu

formülü ile ifade edilir. [1] N: Sınıftaki öğrenci sayısı
z: öğrencinin standart rekoru

[2] : Sınıf ortalaması
s: standart sapma

Öğrencinin numarası

Öğrencinin adı ve soyadı 

Ham başarı notları

z skorları

0404990201

Öğrenci 1

85

1.34
0404990202

Öğrenci 2

55

-0.27
0404990203

Öğrenci 3

40

-1.07

Sınıf ortalama notu: 180/3 = 60

Sınıfın standart sapması : 18.71

 

Öğrenci 1’in z skorunun nasıl hesaplandığını yakından inceleyelim.1. Eşitliğe göre bu öğrencinin ham başarı notundan sınıf ortalaması çıkarılır ve standart sapma değerine bölünür:

z skor değerlerinin daha iyi anlaşılmalarını sağlamak üzere probleme bu sefer tersten yaklaşalım. Tabloda belirtildiği gibi öğrenci 1’ in z skoru 1.34’tür.Yani bu değer, öğrencinin ham başarı notunun, sınıf ortalamasının standart sapma değerinin 1.34 katı kadar üstünde olduğunu göstermektedir. Bunun daha iyi anlaşılabilmesi için basit bir hesap yapılması yararlı olabilir. Şöyle ki, 18.71’in 1.32 ile çarpılmasıyla elde edilen sayı (18.71x1.34= ~25) sınıf ortalaması ile toplanırsa (60+25=85) öğrencinin ham başarı notu elde edilir.

8- T-skorlarının hesaplanması

Yukarıdaki Tabloya dikkat edildiğinde, sınıf ortalamasının altında yer alan ham başarı notlarına ait z skorlarının negatif değerler taşıdığı görülmektedir. Bu sorunu ortadan kaldırıp “z” skorlarını pozitif sayılara çevirmek için, “T-Skorları” kullanılmaktadır.

T SKORLARI:

[3]

- veya + değer taşıyan z skorlarının neden olabileceği karışıklıklardan kaçınmak amacıyla z skorları 10 ile çarpılıp, 50 ile toplanırlar ve sonuçta pozitif değerlere dönüştürülürler (Eşitlik 3). Böylece T skorları elde edilir. Bu skorlar büyük çoğunlukla 30 ile 70 arasında değişirler.

 

Öğrencinin numarası Öğrencinin adı ve soyadı Ham başarı notları z skorları T skorları
0404990201

Öğrenci 1

85

1.34 63.36
0404990202

Öğrenci 2

55

-0.27 47.33
0404990203

Öğrenci 3

40

-1.07 39.31
  Sınıf ortalama notu: 180/3 = 60  
Sınıfın standart sapması : 18.71

9- T skorlarının bağıl notlara dönüştürülmesi

Her öğrencinin T-skorları tek tek hesaplandıktan sonra son olarak bu değerlerin harfli notlara dönüştürülmesi gerçekleştirilir. Bunun için Tablo 1’de verilen T-skor sınırları kullanılmaktadır. Her öğrencinin T-skoruna göre harfli notu Tablo yardımıyla, sınıf düzeyine karşılık gelen T-skoru sınır değerleri gözetilmek suretiyle belirlenir.

  1. Sınıf düzeyinin belirlenmesi: Bir sınıfın düzeyi, o sınıfın ortalamasının Tablo 1’de hangi aralığa düştüğüne göre belirlenir. Daha önce anlatıldığı gibi, (1) devamsız öğrencilerin ve (2) ham başarı notları BDKL (Bağıl Değerlendirmeye Katma Limiti) altında olanların notları sınıf ortalamasına katılmaz. Tablo 1’e göre herhangi bir sınıfın başarı düzeyi, Üstün Başarı’dan Kötü’ ye kadar sekiz farklı kategoriden birine karşılık gelmektedir. Gerek sınıf düzeyini belirleme ve gerekse her öğrencinin T-skoruna göre harfli notunu verme işlemini BDS-İÜ3 bilgisayar programı otomatik olarak yapmaktadır.
Örneğin 100 öğrenciden oluşan bir sınıfın ortalaması 60 ise tabloda bu değer 57.5-62.5 not aralığına girmektedir ve sınıfın düzeyi “İyi” olarak kabul edilmelidir. Program öğrencilerin Bağıl Notlarını hesaplarken İyi düzeyine karşılık gelen T skor sınırlarını kullanır.

b) Ham Başarı notu Alt Limitine (HBAL) göre F alacak öğrencilerin belirlenmesi: HBAL, Fakülte ve Yüksekokulda kesin kalma – koşullu geçme sınırı (F-DD sınırı) için belirlenmiş olan ham başarı notu cinsinden baraj değeridir. Ham başarı notları HBAL altında kalan öğrencilere, T skorları ne olursa olsun F verilir ve bu öğrenciler o dersten doğrudan bırakılırlar. Ancak notları HBAL ile BDKL arasında kalan öğrencilerin notları diğer notlarla birlikte istatistik değerlendirmeye katılır. Ham Başarı notu Alt Limitinin belirlenmesi, farklı bilim dalları için belirli sınırlar dahilinde Fakülte ve Yüksekokulların yetkisine bırakılmıştır. İlgili birimlerce belirlenen değerler Tablo 2’de verilmektedir. Bu tabloda verilen değerler BDS-İÜ3 programına entegre edilmiştir.

c) Yarıyıl Sonu Sınav Limitine (YSSL) göre F alacak öğrencilerin belirlenmesi: Üniversitemizde 2000-2001 öğretim yılının güz yarıyılından itibaren Yarıyıl Sonu (final) Sınavına da bir alt limit getirilmiştir. Buna göre, yarıyıl içi etkinlik notları ne olursa olsun öğrencilerin bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmeleri için, Yarıyıl Sonu Sınavında 100 üzerinden belli bir baraj değeri aşmaları gerekmektedir. Yarıyıl Sonu Sınav Limiti (YSSL) olarak isimlendirilen bu baraj değeri, kurumdan kuruma değişmektedir. YSSL Fakülte ve Yüksekokullar tarafından belirlenmiş olup, Tablo 2’de gösterilmektedir. Yarıyıl Sonu Sınavından bu limitin altında not alan öğrencilere doğrudan F verilecektir. Bu kavram “Ham Başarı Notlarının Hesaplanması” başlığı altında verilen Tabloda şematik olarak açıklanmaktadır.

 d) T-skoru sınırlarına göre öğrencilere bağıl notlarının verilmesi: Tablo 1 kullanılarak sınıfın düzeyine göre tablonun hangi satırındaki değerlerin uygulanması gerektiği saptanır ve aldığı T-Skoruna göre her öğrenciye tablodaki sınır değerleri gözetilerek Bağıl Notu verilir.

Tabloda sınıf düzeyinin belirlenmesinde Zayıf'tan Mükemmel'e kadarki aralıklar için Ebel (1974) ve Belek vd. (1999)’nin sistematiği esas alınmıştır. Burada ek bir kategori olarak "Üstün Başarı" belirlenmiş olup 80'in üzerindeki sınıf ortalamaları için kullanılmıştır. Mükemmel, Çok iyi, Orta ve Kötü sınıflar için Optimum T-Skoru aralıkları, Cashier (1900)'den modifiye edilerek alınmış; İyi, Ortanın üstü ve Zayıf notlar için optimum değerler ise elde edilen değerlerin interpolasyonu ile hesaplanmıştır.

Sınıf Düzeyi

Sınıfın Ortalama Not Aralıkları

Bağıl Notların T skoru cinsinden Sınıf Değerleri

AA
(4)
BA
(3.5)
BB
(3)
CB
(2.5)
CC
(2)
DC
(1.5)
DD
(1)
F
(0)
Üstün Başarı > 80 - £100 ³ 57 52 - 56.99 47 - 51.99 42 - 46.99 37 - 41.99 32- 36.99 27 - 31.99 < 27
Mükemmel > 70 - £ 80 ³ 59 54 - 58.99 49 - 53.99 44 - 48.99 39 - 43.99 34 - 38.99 29 - 33.99 < 29
Çok İyi > 62.5 - £ 70 ³ 61 56 - 60.99 51 - 55.99 46 - 50.99 41 - 45.99 36 - 40.99 31 - 35.99 < 31
İyi > 57.5 - £ 62.5 ³ 63 58 - 62.99 53 - 57.99 48 - 52.99 43 - 47.99 38 - 42.99 33 - 37.99 < 33
Ortanın Üstü > 52.5- £ 57.5 ³ 65 60 - 64.99 55 - 59.99 50 - 54.99 45 - 49.99 40 - 44.99 35 - 39.99 < 35
Orta > 47.5- £ 52.5 ³ 67 62 - 66.99 57 - 61.99 52 - 56.99 47 - 51.99 42 - 46.99 37 - 41.99 < 37
Zayıf > 42.5- £ 47.5 ³ 69 64 - 68.99 59 - 63.99 54 - 58.99 49 - 53.99 44 - 48.99 39 - 43.99 < 40
Kötü <42.5 ³ 71 66 - 70.99 61 - 65.99 56 - 60.99 51 - 55.99 46 - 50.99 41 - 45.99 < 43

Bağıl notların T-skorlarına göre verilmesi aşamasında kullanılan tablo. Tablonun solunda sınıf ortalama not aralıklarına göre belirlenen “sınıf düzeyi”, sağında ise bu düzeye göre belirlenmiş olan optimum T-Skoru sınırlar görülmektedir. Tabloda her bir hücrede AA, BA, vb. gibi Bağıl Notların T-skoru cinsinden alt ve üst sınırları verilmektedir.

 

Bu hesaplamayı şimdiye kadar kullandığımız örnek üzerinde açalım: sınıfın ortalaması 60 olduğu için düzeyi İyi olarak tanımlanır. Tablo 1’in İyi satırında yer alan sınır değerlerine göre bu üç öğrencinin aldıkları T-Skorları sırasıyla AA (T=63.36), CC (T=47.33) ve DC (T=39.31) notlarına karşılık gelmektedir.

Öğrencinin numarası Öğrencinin adı ve soyadı Ham başarı notları z skorları T skorları

Bağıl Notu

0404990201

Öğrenci 1

85

1.34 63.36 AA
0404990202

Öğrenci 2

55

-0.27 47.33 CC
0404990203

Öğrenci 3

40

-1.07 39.31 DD
Sınıf ortalama notu: 180/3 = 60
Sınıfın standart sapması : 18.71
Sınıfın Düzeyi: İyi

 

Sınıf düzeyi daha başarısız düzeye doğru kaydıkça sınıfta AA, BA, BB gibi yüksek notlar alan öğrencilerin oranı azalır, DC, DD ve F alan öğrencilerin sayısı ise artar.
Uygulamaya birkaç yıl önce geçen Mühendislik ve Orman Fakülteleri hariç koşullu başarılı geçme durumu, sadece 1999-2000 eğitim-öğretim yılından sonra üniversitemize kaydolan öğrenciler için geçerlidir, bu tarihten önce üniversitemize kayıt yaptırmış eski öğrencilerimizin bir dersten geçebilmek için DD ve üstü notlar alması yeterli olacaktır.

Tablo 1 incelendiğinde önemli bir nokta dikkati çekmektedir; farklı başarı düzeyindeki sınıflar için farklı skor sınırları vardır ve sınıf ortalaması yükseldikçe, bağıl notları birbirinden ayıran T-skoru sınır değerleri, belirli bir bağıntı dahilinde dereceli olarak azalmaktadır. Tablodaki değerlerin bu şekilde tasarlanmasının nedeni, sabit T-skoru sınır değerlerinin uygulanması halinde ortaya çıkabilecek sakıncaları ortadan kaldırmaktır.

Bu sakıncanın ne olduğunu bir örnekle açalım. Sınıf ortalaması ile öğrencilerin T skorları arasında ters bir bağıntı vardır. Buna göre ortalaması düşük sınıflardaki öğrencilerin T skorları, ortalaması yüksek yani başarılı sınıflarda aynı notu alan öğrencilerden daha yüksek olmaktadır. Bu, tamamen normal dağılımın matematiksel temelinden kaynaklanmaktadır. Örneğin Orta düzeydeki bir sınıfta bir öğrenci 75 ham başarı notu ile 65-70 gibi bir T skoru elde ederek AA alabilecek duruma gelirken, Çok iyi veya Mükemmel düzeydeki bir sınıfta 90 ham başarı notu alan diğer bir öğrencinin T skoru bazen 55-60’ın üzerine bile çıkamayabilmektedir. Eğer bağıl notları birbirinden ayıran T-skoru sınır değerleri sabit tutulursa, Mükemmel düzeydeki bir sınıfta 90-100 gibi ham başarı notları alan öğrenciler, bazı durumlarda AA, BA ve hatta BB bile alamayabilirler, bu ise ciddi bir haksızlık olur. İşte Tablo 1’de tanımlanmış olan sınıfları ortalamalarına göre düzeylere ayırtma ve bu düzeylere göre optimum T skoru sınırlarını kullanma sistematiği, bu problemi etkin bir şekilde çözmektedir. Üniversitemiz BDS sistematiği Şek.1’de şematik olarak özetlenmektedir.

TABLO 2.

 

Fakülte veya Yüksekokullar

BDKL** HBAL** YSSL* Bilim Dalı
1 İstanbul Tıp Fakültesi 30 45 50 Tıp
2 Hukuk Fakültesi 15 35 40 Sosyal Bilimler
3 Edebiyat Fakültesi 15 30 30 Sosyal Bilimler
4 Fen Fakültesi 15 30 30 Fen Bilimleri
5 İktisat Fakültesi 15 35 40 Sosyal Bilimler
6 Orman Fakültesi 15 35 40 Fen Bilimleri
7 Eczacılık Fakültesi 20 35 40 Sağlık Bilimleri
8 Diş Hekimliği Fakültesi 20 35 35 Sağlık Bilimleri
9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 30 45 50 Tıp
10 Mühendislik Fakültesi 15 35 35 Fen Bilimleri
11 İşletme Fakültesi 15 35 30 Sosyal Bilimler
12 Veteriner Fakültesi 20 30 50 Sağlık Bilimleri
13 Siyasal Bilgiler Fakültesi 15 35 35 Sosyal Bilimler
14 İletişim Fakültesi 15 35 30 Sosyal Bilimler
15 Su Ürünleri Fakültesi 15 30 40 Fen Bilimleri
16 İlahiyat Fakültesi 15 30 40 Sosyal Bilimler
17 Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi 15 30 30 Sosyal Bilimler
1 Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu 20 30 35

Sağlık Bilimleri

2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 20 30 35

Sağlık Bilimleri

3 Teknik Bilimler  Meslek Yüksekokulu 15 35 35

Fen Bilimleri

4 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 15 30 35

Sosyal Bilimler

5 Bakırköy Sağlık Yüksekokulu 20 30 35

Sağlık Bilimleri

6 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 20 35 35

Sağlık Bilimleri

7 Adalet Yüksekokulu 15 30 35 Sosyal Bilimler
8 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 15 35 35 Sosyal Bilimler
9 Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu 15 35 35 Sosyal Bilimler
10 Yabancı Diller Bölümü 15 30 35

Sosyal Bilimler

11 Bakırköy Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BDS bu birimlerde uygulanmamaktadır.

Sağlık Bilimleri

12 Devlet Konservatuarı

Sosyal Bilimler

13 Şişli Sağlık Hizmetleri  Yüksekokulu

Sağlık Bilimleri

Üniversitemizin Fakülte ve Yüksekokullar tarafından belirlenen Bağıl Değerlendirmeye Katma Limiti (BDKL), Ham Başarı notu Alt Limiti (HBAL) ve Yarıyıl Sonu Sınav Limiti (YSSL) değerleri

*Yarıyıl sonu sınav notuna göre, **Ham başarı notuna göre limitler.

 

wpe70.jpg (80767 bytes)

Şekil: 1. Üniversitemiz Bağıl Değerlendirme sistematiğinde bir öğrencinin bağıl notunun nasıl hesaplandığını gösteren akış şeması. (Not: öğrenci sayısına göre değerlendirme yönteminin ne olduğu şekilde gösterilmemektedir).

Kuramsal açıklamalardan sonra şimdi gelin, farklı düzeylerden sınıflar için notların nasıl dağıldığını görelim. Bu örnekler üç farklı başarı düzeyindeki sınavlardan seçilmiştir. Bu örneklere incelenirse, sınıf başarı düzeyi konusu daha iyi anlaşılacaktır.

 

Sınıf düzeyi “Mükemmel” olan bir sınav sonucunu içeren yukarıdaki tablo irdelendiğinde şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır:

 

1- Sınıf ortalaması 70.02 olduğundan, program sınıfı “Mükemmel” olarak tanımlamıştır (Bkz. Tablo 1). Örnekte verilen Mühendislik Fakülte’si için belirlenmiş olan Yarıyıl Sonu Sınav Limiti (YSSL) 35, Ham Başarı notu Alt Limiti (HBAL) değeri 35, Bağıl Değerlendirmeye Katma Limiti (BDKL) ise 15’tir. Bilgisayar bu değerleri otomatik olarak ayarlamıştır.

2- Bir öğrenci (Öğrenci 38) devamsız olduğundan doğrudan kalmıştır. Öğrencinin devamsız olduğu, Ham Başarı Notu, z ve T skoru hanelerinde “Devam!” işaretinden anlaşılmaktadır.

3- Yarıyıl sonu sınavından YSSL (Yarıyıl Sonu Sınav Limiti) altında not alan 4 öğrenci F alarak kalmışlardır. Bu durum, öğrencilerin Ham Başarı Notu hanesinde “Final!” ve z ve T skoru hanelerinde “<YSSL” işareti ile belirtilmektedir. Bu öğrencilerin ham başarı notları ortalama ve standart sapma hesaplamasına katılmış ancak doğrudan F almışlardır.

4- Öğrenci 34, yarıyıl içi etkinliklerden 60 aldığı halde YSSL limitini geçemediği için doğrudan F alarak kalır duruma düşmüştür.

5- Notu HBAL’inin yani 35’in altında kalan 1 öğrenci (Öğr. 33) F almıştır.

6- Notları 40 ile 43 arasında değişen iki öğrenci DD, 44 ile 51 arasında bulunan üç öğrenci ise DC alarak koşullu geçebilecek konuma gelmişlerdir.

7- DD ve DC notlarıyla koşullu geçebilecek konumdaki bu beş öğrencinin bu dersten geçip geçemeyecekleri, diğer derslerde gösterdikleri başarıya bağlı olacaktır. Eğer son iki yarıyıldaki AGNO’larının (Ağırlıklı Genel Not Ortalaması) her ikisi de, Fakülteleri veya Yüksekokulları için belirlenen değerin (ör. Mühendislik için 1.80) üzerindeyse bu dersten geçecekler, eğer biri üzerinde diğeri altındaysa sınamalı duruma düşerek, her ikisi de altında ise bu dersten kalarak dersi tekrarlamak durumunda kalacaklardır.

8-Dolayısıyla bu sınıfta 27 öğrenci doğrudan, 5 öğrenci koşullu geçebilecek pozisyona gelmiş, 6 öğrenci ise F alarak kalmıştır. Böylece 32 öğrenci doğrudan veya koşullu olarak geçme şansına sahip olmuşlardır.

Şekil: 2. Ortalaması yüksek olduğu “Mükemmel” düzeyli bir sınıftaki bağıl notların dağılımı

Sınıf düzeyinin “Ortanın üstü” olduğu yandaki liste incelendiğinde şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır:

1- Sınıf ortalaması 53.73 olduğundan program sınıfın düzeyini “Ortanın üstü” olarak belirlemiştir (Tablo 1). Örnekte verilen Mühendislik Fakülte’si için belirlenmiş olan Yarıyıl Sonu Sınav Limiti (YSSL) ve Ham Başarı notu Alt Limiti (HBAL) 35, Bağıl Değerlendirmeye Katma Limiti (BDKL) ise 15’tir. Bilgisayar bu değerleri fakültenin ismine göre otomatik olarak ayarlamıştır (Tablo 2).

2- Devamsız kalan bir öğrenci (Öğrenci 38) F alarak doğrudan kalmıştır. Bu öğrencinin Ham Başarı Notu, z ve T skoru hanelerinde “Devam!” ibaresi görülmektedir.

3- Yarıyıl Sonu Sınavından YSSL (Yarıyıl Sonu Sınav Limiti) altında notlar alan 4 öğrenci F alarak kalmışlardır. Bu öğrencilerin notları ortalama ve standart sapma hesabına katılmaktadır. Bu durum, öğrencilerin Ham Başarı Notu hanesinde “Final!” ve z ve T skoru hanelerinde “YSSL” işareti ile belirtilmektedir.

4- Ham başarı notları 23.5 ile 34 olan ve bu nedenle Ham Başarı Alt Limiti (HBAL) altında kalan 5 öğrenci, F alarak kalmışlardır. Bu öğrencilerin notları da, Bağıl Değerlendirme istatistiğine katılmıştır.

5- Dersi alan 38 öğrenciden 21’i 50’nin üstünde not almışlardır. Eski değerlendirme sistemine göre böyle bir sınıfta 17 öğrenci başarısız olup kalacaktı. Bu sistemde ise sadece 10 öğrenci kalmakta, 5 öğrenci ise koşullu geçebilecek konuma gelmektedir.

6- Ham başarı notları 46 ve 48 arasında kalan 2 öğrenci doğrudan geçme şansına sahip olmaktadır.

7- Buna göre 28 öğrenci doğrudan veya dolaylı olarak geçme şansına sahip olmuşlardır.

8- Koşullu geçen 5 öğrencinin bu dersten geçip geçemeyecekleri, diğer derslerde gösterdikleri başarıya (son iki yarıyılın AGNO’larına) bağlı olacaktır (Bkz. Bölüm VI. ANO ve AGNO’lar).

9- 88.5 ile 80 arasında en yüksek notları alan 4 öğrenci AA yani tam not (4) almaktadırlar ki bu “pekiyi’ye” karşılık gelmektedir. Eski sisteme göre değerlendirilselerdi bu öğrencilerin ham başarı notları “İyiye” karşılık gelecekti. Bu öğrencilerin z skorlarına bakıldığında sınıf ortalamasından (yani 53.73) standart sapmanın (bu örnekte 17,13) 2,03 ila 1.53 katı kadar yukarıda not aldıkları görülmektedir. Bu da onların AA notuna ulaşmaları için yeterli olmaktadır.

Şekil: 3. Ortalaması yüksek olduğu “Ortanın üstü” düzeyli bir sınıftaki bağıl notların dağılımı

Sınıf düzeyinin "Zayıf" olduğu yandaki liste incelendiğinde şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır:

1- Tabloda görüldüğü gibi, sınıf ortalaması 42.75 olduğu için bu sınıfın düzeyi program tarafından “Zayıf” olarak tespit edilmiştir.

2- Örnekte verilen Mühendislik Fakülte’si için belirlenmiş olan Yarıyıl Sonu Sınav Limiti (YSSL) ve Ham Başarı notu Alt Limiti (HBAL) 35, Bağıl Değerlendirmeye Katma Limiti (BDKL) ise 15’tir. Bilgisayar bu değerleri fakültenin ismine göre otomatik olarak ayarlamıştır (Tablo 2).

3- Dersi alan 38 öğrenciden 28’i ellinin altında ham başarı notu almışlardır. Eski değerlendirme sistemine göre böyle bir sınıfta sadece on öğrenci dersten geçecek, 28 öğrenci ise başarısız olup kalacaktı.

4- Böyle bir sınıfa BDS uygulandığında ise, sadece 20 öğrenci F alarak doğrudan kalmaktadır.

5- Ham başarı notları 50’nin altında olan (43.5 ile 48 arasında) 4 öğrenci CC alarak doğrudan geçme şansını elde ederken, 4 öğrenci de 35 ile 41 ham başarı notlarıyla DC alarak koşullu geçebilir konuma gelmişlerdir. Bu öğrencilerin bu dersten geçip geçemedikleri diğer derslerde gösterdikleri genel başarıya yani Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarına (AGNO) bağlı olacaktır (Bkz. Bölüm VI. ANO ve AGNO’lar).

6- Dolayısıyla bu sınıfta 18 öğrenci doğrudan veya koşullu olarak geçme şansına sahip olmuşlardır.

7- Ham Başarı notu Alt Limiti (HBAL), ham başarı ortalaması 35’in altında kalanlar için bir baraj görevi görmektedir. Bu nedenle 35’in altında kalarak barajı aşamayan 20 öğrenci doğrudan F alarak kalmışlardır.

8-Notların oldukça düşük olduğu böyle bir sınıfta en yüksek notun 77 olduğu görülmektedir. Eski sisteme göre bu not ancak “iyi” olarak değerlendirilecekti. Fakat BDS değerlendirmesi sonunda bu notun z skoru karşılığı 2.25 olmaktadır ki bu da “AA” yani pekiyi notuna karşılık gelmektedir.

 

Şekil: 3. Ortalaması yüksek olduğu “Zayıf” düzeyli bir sınıftaki bağıl notların dağılımı