İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARI

 

 

            BAŞVURU KOŞULLARI

 

YÜKSEK LİSANS ,DOKTORA.

                                  

l- Mezuniyet Koşulu

 

Yüksek Lisans programına başvurabilmek için lisans derecesiyle mezun olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı bulunmamak.

Doktora programlarına başvurabilmek için  yüksek lisans derecesiyle mezun olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı bulunmamak.

2- LES / ALES Koşulu

 

Yüksek Lisans, Doktora için;

 

Adli Tıp Enstitüsü’ne başvuracak adayların eşit ağırlıklı puan türünden en az LES en az 50, ALES en az 63 puan almış ve başvuru sırasında sonuç belgesini ibraz etmiş olmak.

 

 

LES taban puanı olan 50’e karşılık LES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) sınavının “quantative” bölümünden en az 647,5 ya da GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavında en az 475 puan almış olanlar, LES/ALES sonucu yerine sözkonusu sınav sonuç belgelerini ibraz edebilirler.)

  

3-Yabancı Dil:

 

Yüksek lisans programına başvuran adaylar Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 50, Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50, TOEFL sınavından (eski) 477 veya (yeni) 153 puan veya IELTS sınavından her bölümden en az 5,5 puan veya İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan sınavdan en az 50 puan almak zorundadır. Bu puanı alamayan adaylar mülakata kabul edilmez.

 

Doktora programına başvuracak adayların, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 55 puan veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 55 veya TOEFL sınavından (eski) 493 veya (yeni) 167 puan veya IELTS sınavından her bölümden 5,9 puan almak  almış olmaları gerekmektedir. Tüm sınav sonuçları belgelenmelidir.

 

2 Haziran 2007 tarih ve 26540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce araştırma görevlisi kadrosuna atanmış bulunanlar ile yüksek lisans eğitimine başlamış olanlar ile bir yüksek lisans diploması almak suretiyle doktora eğitimine başlayacak olanlardan yeniden ÜDS sınavından 55 puan veya eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından yukarıda belirtilen puanları almış olma şartı aranmaz. Bu durumdaki adayların Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 50 veya TOEFL sınavından (eski) 477 veya (yeni) 153 puan veya IELTS sınavından her bölümden 5,5 puan veya İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan sınavdan en az 50 puan almak  almış olmaları gerekmektedir.

 

4- Gerekli Belgeler

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 

a- Yüksek Lisans programına başvuru için, lisans diploması veya mezuniyet belgesinin, Doktora programına başvuru için yüksek lisans diploması yada yüksek lisans mezuniyet belgelerinin  noter onaylı yada ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti (2’şer adet); Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının diploma ya da mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenecek denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

b- Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgelerinin noter onaylı  yada ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti (1’er adet);

c- LES / ALES sonuç belgesinin noter onaylı sureti, l adet. (LES sonuç belgesi ile başvuracak adayların www.osym.gov.tr adresinde gerçekleştirecekleri LES puanın ALES puanına dönüştürülmüş karşılığını ibraz etmeleri gerekmektedir.

d- Lisansüstü programlara başvuru için KPDS, ÜDS, TOEFL veya IELTS Sonuç Belgesinin noter onaylı sureti (1 adet) yada İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan sınav sonuç belgesi,

e- Erkek adayların lisansüstü öğrenim görmek üzere bir enstitüye başvurmasında askerlik açısından sakınca bulunmadığını gösteren, ilgili askerlik şubesinden alınmış bir yazı (Yabancı uyruklu adaylar bu bent hükmüne tabi değildir),

f- 2 adet vesikalık (4,5x6 cm.) fotoğraf. (Fotoğraflar, kılık kıyafet genelgelerine uygun olmalıdır.),