Istanbul �niversitesi Jeofizik M�hendisligi B�l�m�

 

Duyurular

 

     Yeni !!! Yeni !!! Yeni !!!

 

        2013-2014 JEOF�Z�K M�HEND�SL��� B�L�M� KAMP STAJI DUYURUSU!!!!

 

        KAMP STAJI: 29 A�USTOS-12 EYL�L 2014 TAR�HLER� ARASINDA YAPILACAKTIR.

        KAMP STAJI YAPMAYA HAK KAZANMI� ��RENC�LER� �S�MLER� B�L�M�N WEB SAYFASINDA VE B�L�M PANOSUNDA DUYURULACAKTIR.

 

Y.Do�.Dr. Sava� KARABULUT (Kamp Staj� Y�neticisi)

 

2013-2014 KAMP STAJIYARD.DO�.DR.SAVA� KARABULUT Y�NET�M�NDE YAPILACAKTIR. KAMP STAJI 2014-2015 AKADEM�K TAKV�ME G�RE(HEN�Z BELL� DE��L) E��T�M BA�LAMADAN 15 G�N �NCE BA�LAYACAKTIR.

 

Fen Bilimleri Enstit�s� Final ve B�t�nleme S�nav Tarihleri i�in T�klay�n�z

2013-2014 Bahar Yar�y�l� Jeofizik M�hendisli�i B�l�m� Final - B�t�nleme S�nav Tarihleri i�in T�klay�n�z

 

2013-2014 Bahar Yar�y�l� Jeofizik M�hendisli�i B�l�m� Vize (Ara S�nav ) Tarihleri i�in T�klay�n�z

 

2013-2014 Bahar Yar�y�l� Jeofizik M�hendisli�i B�l�m� Ders Program� i�in T�klay�n�z

 

  2013-2014 ��retim y�l� Bahar yar�y�l�nda al�nacak lisans�st� ��rencilerinin m�lakat� 30 Ocak 2014 tarihinde saat 10:30�da Jeofizik M�hendisli�i B�l�m Ba�kanl���nda yap�lacakt�r !!!

  2013-2014 G�Z D�NEM�, JEOF�Z�K M�HEND�SL��� B�L�M� B�T�RME SINAV PROGRAMI i�in T�klay�n�z

 

 

   Akademisyen,   ��renci,   kamu - �zel  kurum  ve  kurulu�lar�nda veya serbest �al��an t�m  Jeofizik  M�hendislerini,   �stanbul   �niversitesi Jeofizik  M�hendisli�i  B�l�m�  olarak,  26  May�s  2014 -  28 May�s 2014 tarihleri aras�nda Edirne�nin Enez il�esinde yer alan,  �stanbul �niversitesi  Prof.Dr.  Naz�m  Terzio�lu  K�lt�r  ve  E�itim  Tesislerinde   d�zenleyece�imiz, 5. Yer  Elektrik �al��tay�nda,  a��rlayacak  olmaktan ve  elbirli�iyle bu gelene�i  devam ettirmekten gurur duyaca��z.

 

5. Yer  Elektrik �al��tay�n�n web Sayfas� i�in:

 

http://www.istanbul.edu.tr/eng/jfm/yerelektrik2014/

 

ziyaret edebilirsininiz�

 

  2013-2014 G�Z D�NEM� JEOF�Z�K M�H. B�L�M� ARA SINAV PROGRAMI i�in T�klay�n�z

   

  Melis 7 ya��nda vel�semi hastas� uygun ilik aran�yor. L�tfen �apa T�p Fak�ltesi Kemik �li�i Bankas�'na 09:00 � 20:00 aras� gelin ve bir t�p kan �rne�i verin!

 

02-13 EYL�L 2013 KAMP STAJI PROGRAMI i�in T�klay�n�z

  2013-2014 G�z Yar�y�l� Jeofizik M�hendisli�i B�l�m� Ders Program� i�in T�klay�n�z

  Anabilim Dal�m�z�n 2013-2014 ��retim y�l� G�z yar�y�l� Lisans�st� programlar�na ba�vuran adaylar�n m�lakatlar�, 
23 A�ustos 2013 tarihinde saat 10.00�da Anabilim Dal� Ba�kanl���m�zda yap�lacakt�r.

  D�KKAT !!!! PROGRAM DE���T� !!!! JEOF�Z�K M�H. B�L�M� 2012-2013 BAHAR D�NEM�, B�T�RME SINAV PROGRAMI i�in T�klay�n�z

  2012-2013 BAHAR D�NEM�, JEOF�Z�K M�HEND�SL��� B�L�M� ARA SINAV PROGRAMI i�in T�klay�n�z

 

 

 

 

FEN B�L�MLER� ENST�T�S� JEOF�Z�K M�HEND�SL��� ANAB�L�M DALI Bahar yar�y�l� Ders�� Program�i�in T�klay�n�z

KAYIT YENILEME DONEMINDE DiKKAT EDILMESI GEREKEN HUSUSLAR T�klay�n�z

Bahar yar�y�l� Ders�� Program�i�in T�klay�n�z

2012-2013 G�Z D�NEM�, FEN B�L�MLER� ENST�T�S� JEOF�Z�K M�HEND�SL��� ANAB�L�M DALI SINAV PROGRAMI i�in T�klay�n�z

 

  2012-2013 G�Z D�NEM�, JEOF�Z�K M�HEND�SL��� B�L�M� B�T�RME SINAV PROGRAMI i�in T�klay�n�z

 

  2012-2013 G�Z D�NEM� JEOF�Z�K M�H. B�L�M� ARA SINAV PROGRAMI i�in T�klay�n�z

 

  B�T�RME PROJES� Y�NERGES�i�in T�klay�n�z

 

Not: 2012-2013 e�itim-��retim y�l�ndan itibaren Bitirme Projeleri yukardaki y�nerge �er�evesinde haz�rlanacakt�r !!!

 

 

 

 

         2012-2013 E�itim-��retim Y�l� Lisans E�itimi Ders Program� i�in T�klay�n�z

 

         2012-2013 E�itim-��retim Y�l� Lisans E�itimi Ders Plan� i�in T�klay�n�z

 

         �n �artl� ve Ba�lant�l� �artl� dersler i�inT�klay�n�z

 

         �ntibak Kararlar� i�in T�klay�n�z

 

         Lisans E�itimi Ders �ntibaklar� �izelgesi i�inT�klay�n�z

 

 

 

 

 

         UZAKTAN ALGILAMA DERS� SUNULAR Yenilendi T�klay�n�z

 

         Mezuniyet i�in bilgiler:�� T�ren Hali� Kongre Merkezinde 25 Haziran 2012 Pazartesi g�n� saat 14.30' da yap�lacakt�r !!!

 

 

 

 

         Do�.Dr. Na�ide �zer�in�Jeofizikte Veri ��lem 1� Dersi Notlar� a�a��da verilmi�tir:

 

1. Ders Notu i�in T�klay�n�z

2. Ders Notu ��in T�klay�n�z

3. Ders Notu ��in T�klay�n�z

4. Ders Notu ��in T�klay�n�z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������������������������������������������������������������������������������������������������������ Ana Sayfa

45b93c78-2b90-4c47-98f6-114d3a2c8253

Y2:45b93c78-2b90-4c47-98f6-114d3a2c8253

 

http://www.istanbul.edu.tr/eng2/jfm/duyurular.htm