JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TARİHİ

Click to English
 

Ülkenin tek Jeofizik birliği olan TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası 1986'da Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB)'nin bir üyesi olarak kurulmuştur. Oda, 1961'de kurulmuş olan Türkiye Jeofizik Birliği'nin bilimsel ve teknik birikimini üzerine almıştır.

Merkezi Ankara'da olan Jeofizik Mühendisleri Odası'nın İstanbul'da bir Şubesi, Batı İlleri Bölge Temsilciliği, Doğu Karadeniz İlleri Bölge Temsilciliği, Güney İlleri Bölge Temsilciliği ve Kocaeli Bölge Temsilciliği ile çeşitli şehirlerde 7 Temsilcilik, 29 İşyeri Temsilciliği, 6 Üniversite Temsilciliği ve 3 Yabancı Ülke Temsilciliğine (ABD, İngiltere ve Kanada) sahiptir.

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, 13 Jeofizik Kurultayı ve Sergisini (son 6 tanesi uluslararası düzeyde olmak üzere) organize etmiştir.

Jeofizik Kurultayları yanında oda, TMMOB Petrol Mühendisleri Odası ve Türkiye Petrol Jeologları Derneği ile birlikte iki yılda bir "Petrol Kongresi ve Sergisi"nin yapılmasını sağlamaktadır.

Oda, (o zamanki adıyla Jeofizik Birliği), ayrıca 1980 yılında EAEG (Avrupa Arama Jeofizikçileri Birliği)'nin 42. toplantısı ve sergisini İstanbul'da organize etmiştir.

Oda, iki periyodik yayına sahiptir; hem Türkçe, hem İngilizce makalelerin yayınlanabildiği Türkçe ve İngilizce özetlerin yer aldığı yılda iki kez çıkan teknik bir bülten olan "JEOFİZİK" ve y›lda dört kez Türkçe olarak yayınlanan "JEOFİZİK BÜLTENİ" . Oda, ayrıca zaman zaman Türkiye'deki Jeofizik eğitiminin ve Jeofizik biliminin gelişimine yardımcı olmak amacıyla kitaplar yayınlar. (örneğin: Türkiye'nin Deprem Tehlikesi, Spektral Analiz ve Jeofizik Uygulamaları, Sismik Yöntemler ve Yorumlamaya Giriş vb....)

6235 sayılı Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Yasasına dayanılarak kurulan bir organizasyon olan TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası hükümet nezdinde mesleği temsil eder ve üyeleri ile ilgili yasal kazanımları arttırmak ödevidir. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, EAEG'nin (Avrupa Arama Jeofizikçileri Birliği) ilk ortak üyesi (Corporate member)'dir ve EAGE (Avrupa Yerbilimcileri ve Mühendisleri Birliği)'nin üyesi (affiliate member)'dir. Her iki birliğin kurumlarında temsilcilere sahiptir. Ayrıca birçok Doğu Avrupa (Balkan) ve Türki Cumhuriyetler'de Jeofizikçilerle yakın ilişkiler kurulmuştur. Odanın girişimi ve Yunanistan, Polonya, Slovanya, Bulgaristan, Romanya ve Yeni Yugoslavya Jeofizik örgütlerinin katılımıyla "Balkan Jeofizik Birliği" kurulmuştur.
 

JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASININ AMAÇLARI
 
 

Kamu Kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Jeofizik Mühendisleri Odası'nın amaçları şunlardır:

1- Ülkemizin doğal kaynaklarının (Maden, petrol, su, jeotermal kaynak, endüstriyel hammadde vs....) aranması, bulunması, korunması ve üretiminin arttırılması, yerküremizin ve uzayın özelliklerinin incelenmesi, deprem, heyelan, su baskını, çığ ve benzeri doğa olaylarının, çevre sorunlarının, kara ve denizde inşaa edilecek çeşitli boyut ve tiplerdeki mühendislik yapılarının (bina, yol, havalimanı, tünel, baraj,termik ve nükleer santral, liman vs....) zemin araştırmaları ve zemin-yapı etkileşiminin analizi, kent planlamalarında mikrobölgeleme çalışmaları konularında yapılacak mesleki çalışmalarda öncelikle ülke ve kamu yararına ve mesleğin bu süreç içindeki özgün konumunun ve işlevinin güçlendirilmesi ve boyutlandırılması doğrultusunda kararlar vermek ve bu konularda gerekli tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak.

2- Jeofizik mesleğinin gelişmesine, yeni uygulama alanlarının saptanmasına ve mevcut uygulamalardaki meslekle ilgili eksiklik ve yetersizliklerinin belirlenmesine yönelik bütün giri?imlerde bulunmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak ve bu konularda geliştirilen önerileri ilgili mercilere sunmak.

3- Mevcut yasa ve yönetmeliklerde varsa mesleğin yararlarını ve gelişimini engelleyici konularda gerekli düzeltmenin yapılması için her alanda girişimde bulunmak.

4- Üyelerin meslek onurları, hak ve yetkilerinin korunmasında titiz ve duyarlı davranmak, gerekli önlemleri almak, üyeler arasında dayanışmayı sağlamak.

5- Üyelerin iş ve sosyal güvenliklerini sağlayıcı etkinliklerde bulunmak, gerekli önlemleri almak.

6- Üyelerinin mesleklerini uygulamaları sürecinde her çeşit mesleki kural, yönetmelik ve ilkelere uymalarını sağlayarak mesleki disiplini korumak, Jeofizik Mühendisliğinin ülke çıkarlarına ve mesleğin gelişmesine hizmet etmesi koşullarına aykırı hareket etmelerini meslek onurunu zedeleyici davranışta bulunmalarını engelleyici önlemleri almak, mesleki dayanışmayı ön planda tutarak üyeler arasında haksız rekabeti önlemek.

7- Üyelerin sosyal dayanışmalarını sağlamak amacı ile fon ve yardım sandıkları oluşturmak ve lokal açmak.

8- Üyelerin uzmanlık konularıyla ilgili bilgi derlemek ve bu bilgilere dayanılarak bilirkişilik yapabilecek olanları saptayıp ilgili kurumlara bildirmek.

9- Üst örgüt olan TMMOB'nin güçlülüğü, bütünlüğü ve birlikteliği konularında her çeşit çalışmayı yapmak ve destek olmak.

10- Mesleğin tanıtılması ve gelişmesine yönelik ve mesleğin ilgi ve uygulama alanına giren çeşitli ülke sorunlarına ilişkin ulusal ve uluslararası teknik kongre, seminer, sempozyum, konferans, sergi ve paneller düzenlemek veya diğer kuruluşların bu etkinliklerine yasalar çerçevesinde katılmak ve bu etkinliklerde varılan sonuçları toplumun ve meslek mensuplarının yararına sunmak.

11- Jeofizik alan›ndaki yeniliklerin ve gelişmelerin izlenmesi ve meslek mensupları tarafından özümlenmesine olanak sağlamak amacıyla dış ülkelerdeki mesleki kuruluşlarla ilişki kurmak ve gerektiğinde yasalar çerçevesinde işbirliği yaparak ortak etkinliklerde bulunmak.

12- Mesleğin gelişimi, tanıtımı ve iletişimi amacıyla her türlü mesleki yayın yapmak.

13- Meslekle ilgili terim ve kavram birliğinin sağlanması için gerekli tüm çalışmaları yapmak.

14- Jeofizik Mühendisliği öğretim ve öğreniminin ülke gereksinimine ve mesleğin özü ve kapsamına göre planlanıp yürütülmesinde gerekli çalışmaları yaparak görüş oluşturmak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişki kurmak.

15- Serbest olarak mesleğini icra edecek olan Jeofizik Mühendislerine "Serbest Müşavir Mühendis (SMM)" belgesi vermek, SMM tarafından hazırlanan rapor ve diğer tür teknik araştırma dökümanlarını mesleki açıdan incelemek veya belirleyeceği uzmanlara inceletmek ve onaylamak.

16- Jeofizik hizmet veren özel büro ve firmaların kurulmasını özendirmek ve kurulanların gözetilmesini sağlamak, bunların çalışma ilke ve yönetmeliklerine ait yönetmelik hazırlamak, yürürlüğünü sağlamak, kontrol ve denetimlerini yapmak, özel Jeofizik bürolarını tescil etmek.

17- Jeofizik Mühendisliği hizmetleri ile ilgili asgari ücretleri belirlemek, tip sözleşmeleri hazırlamak.

18- Mesleğin genel ve özel uygulama alanlarını, sınırlarını ve yetki düzeylerini belirlemek.

19- Ülkemizde Jeofizik etütler yapmakta olan uluslararası şirket ve kuruluşların bu çalışmalarının, ülke ve meslek yararına sürdürülmesi açısından gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak, yazılan raporları ve projeleri incelemek ve/veya önerileri, projelerle doğrudan ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarına iletmek ve diğer gerekli girişimlerde bulunmak.

20- Uluslararası şirketlerin ülkemizde yapacakları jeofizik araştırmaları ve bunların kurallarını belirleyen mevcut yasa ya da yönetmeliklerde gözlenebilecek eksiklikler hakkında görüş oluşturmak ve bunların düzeltilmesi konusunda veya yeni yasa ve yönetmeliklerin hazırlanması aşamasında, oda görüşlerini ve önerilerini ilgili kurumlara iletmek, gerektiğinde ortak çalışmalar yapmak.

21- Jeofizik çalışmaların uygulama aşamasında vazgeçilmez unsur niteliği taşıyan elektronik cihaz, araç ve gerecin, nitelik ve nicelik açısından, dışalım ve yerli üretiminde, ülkemiz gerçekleri ve gereksinimi gözönünde tutularak saptamalarda bulunmak ve konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına görüş bildirmek.

22- Jeofizik Mühendisliği mesleğini ve Türk Jeofizik Mühendislerini ülke içinde ve dışında temsil etmek.

23- Doğal kaynakların aranmasında, denizel ve meteorolojik araştırmalarda deprem araştırmalarında, baraj, nükleer ve termik santral, köprü, demiryolu, karayolu, havaalanı, tünel, çok katlı bina ve bunun gibi büyük mühendislik yapılarının zemin etütlerinde yer alan Jeofizik Mühendisliği uygulamalarının ayrıntılı olarak teknik hizmet esaslarını belirlemek, bu konularda norm ve standart hazırlayarak bunlara uyulmasını sağlamak.

24- Kamu kurumu, yerel yönetim, özel şirket ve benzeri kuruluşlar tarafından talep edilmesi halinde özel sözleşmeler yaparak onlar adına özel-tüzel kişilerce yapılan mesleki çalışma, rapor dökümanları, ücret karşılığı incelemek, çalışmaları yönlendirmek, şartname hazırlamak ve kontrol hizmetleri yürütmek.
 
 
 


Adres:

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Mecidiyeköy Kültür Merkezi
Kat Otoparkı Üstü Kat:6 No:6
Mecidiyeköy İstanbul

Tel:    0 212 277 39 79
          0 212 288 90 7'den 106
 Faks:   0 212 275 39 79

E Mail: istjeofizik@hotmail.com
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Launchpad/7663/index.htm
http://jeofizik.org.tr.webjump.com/

Genel Merkez
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Başkalnlığı
Mithatpaşa Cad.
No: 45/15
Kızılay Ankara
 

Tel   :  0 312 435 13 79
Fax  : 0 312 432 10 85

E Mail: jfmo@jeofizik.org.tr
Home Page: http://www.jeofizik.org.tr