2012-2014 Yılı Bütçe Çağrısı

2012-2014 Yılı Bütçesinin hedeflerini belirleyen "2012-2014 Dönemi Bütçe Çağrısı" ve "2012-2014 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi (Taslak)" www.bumko.gov.tr adresinde yayınlanmış olup Bütçe hazırlık süreci başlamıştır.

Üniversitemiz Birimlerinin "2012-2014 Dönemi Bütçe Çağrısı" ve "2012-2014 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi (Taslak)" doğrultusunda hazırlayacakları bütçe tekliflerini 29.07.2011 Cuma günü mesai bitimine kadar 1 nüsha Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak bütçe teklifleri kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Uygulanmakta olan sınıflandırma sistemi, performans esaslı bütçelemenin alt yapısını oluşturacaktır. Bu nedenle her birim stratejik planlarına uygun olarak faaliyetleri ve performans hedefleri çerçevesinde bütçe hazırlığı yapacaktır. Bütçe önerisi oluşturulurken, stratejik planda mevcut faaliyet ve performans hedeflerinin önem ve önceliği dikkate alınacaktır. Rektörlüğe sunulacak teklifler ilgili birim idarecilerinin sorumluğunda hazırlanacak ve talep edilen ödenekler ile stratejik planda mevcut ulaşılması düşünülen hedefler arasında sürekli bir ilişki aranacaktır.

Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri formunun, bütçe tasarılarının hazırlanmasında ve Türkiye Büyük Millet Meclisindeki bütçe görüşmelerinde, kurum bütçelerinin değerlendirilmesi açısından önem taşıması nedeniyle Bütçe Rehberi eki olan Doldurulacak Formlara İlişkin Bilgilerde bulunun kıstasların dikkate alınarak titizlikle hazırlanması gerekmektedir.

2011 mali yılında yayınlanacak olan, 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri doğrultusunda işlemlerin yapılıp Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

Bütçenin hazırlanmasında ve uygulanmasında bütçe hazırlıklarıyla ilgili personelin izin durumlarının düzenlenerek görevlerinde bulunmalarının sağlanması ile gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Yunus SÖYLET
Rektör


NOT: - 2012-2013-2014 yılları bütçe hazırlama rehberi ve formları
www.bumko.gov.tr adresinden temin edilecektir.
- Birim fiyatların Başkanlığımızdan temin edilmesi gerekmektedir. 01-02 girişleri Başkanlığımızca yapılacaktır. (Öz gelir hariç)
- Yıl sonu tahmini giderlerinin girilmesi gerekmektedir.
- Kapalı mekan (m2) ile kadroların girişi Başkanlığımızca yapılacaktır.

D A Ğ I T I M
Tüm Harcama Birimlerine

2012-2014 Mali Yılı Bütçe Çağrısı (BUMKO)


Duyuru kez okunmuştur.