2007-2008 öğretim yılı bahar yarıyılında aşağıda belirtilen Lisansüstü Eğitim Programlarına Öğrenciler Alınacaktır.

KONTENJANLAR:
DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

BAŞVURU KOŞULLARI
YÜKSEK LİSANS, DOKTORA, SANATTA YETERLİK VE İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
l- Mezuniyet Koşulu
Yüksek Lisans programına başvurabilmek için lisans derecesiyle mezun olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı bulunmamak.
Doktora ve sanatta yeterlilik programlarına başvurabilmek için yüksek lisans derecesiyle mezun olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı bulunmamak.
İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programına başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun ilgili bölümünden lisans derecesiyle mezun olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı bulunmamak.
2- LES / ALES Koşulu
Yüksek Lisans, Doktora için;
- Fen Bilimleri Enstitüsü için sayısal,
- Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü için; Deniz İşletmeciliği Anabilim Dalı sözel, diğer Anabilim
Dallarına sayısal,
- Sosyal Bilimler Enstitüsü için eşit ağırlıklı veya sözel,
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü için eşit ağırlıklı puan türünden olmak üzere LES’ten en az 50 veya ALES’ten en az 63 puan almış olmak.
GRE (Graduate Record Examination) sınavının “quantative” bölümünden en az 647,5 ya da GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavında en az 475 puan almış olanlar, LES/ALES sonucu yerine sözkonusu sınav sonuç belgelerini ibraz edebilirler.)
İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans için;

Eşit ağırlıklı veya sözel puan türünden LES en az 45, ALES en az 55 puan almış ve başvuru sırasında sonuç belgesini ibraz etmiş olmak.
Anasanat Dalları Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik için;
Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) koşulu aranmaz.
3-Yabancı Dil:
İstanbul Üniversitesinin 2007-2008 öğretim yılı bahar yarıyılı yüksek lisans programına başvuran adaylar Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 50, Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50, TOEFL sınavından en az (PBT) 477, (CBT) 153 veya (IBT) 53 ve IELTS sınavının her bölümünden en az 5.5 puan veya İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan sınavdan en az 50 puan almak zorundadır. Bu puanı alamayan adaylar mülakata kabul edilmez.
Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarına başvuran adaylardan yabancı dil koşullarını sağlayamayanlar 1 yıl süre ile İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Hazırlık sınıfında, yabancı dillerini geliştirme olanağından yararlanabilirler. Hazırlık sınıfındaki ara ve yıl sonu sınavının değerlendirme koşullarının tespiti ile uygulamaya ilişkin diğer esasların belirlenmesine Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu karar verir ve bu esaslar Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülür.
Doktora programına başvuracak adayların, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 55 puan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 55 puan, TOEFL sınavından en az (PBT) 493, (CBT) 167, (IBT) 58 puan veya IELTS sınavından her bölümden 5,9 puan almak almış olmaları gerekmektedir. Tüm sınav sonuçları belgelenmelidir.
Sanatta Yeterlik programına başvuracak adaylar Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 55 puan, Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 55 puan, TOEFL sınavından en az (PBT) 493, (CBT) 167, (IBT) 58 puan veya IELTS sınavından her bölümden en az 5,9 puan almak zorundadır. Yabancı uyruklularda, anadili girmesi gereken yabancı dille aynı olan adaylar, diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabii tutulurlar. Bu sınavlar İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü veya TÖMER tarafından yapılır.
2 Haziran 2007 tarih ve 26540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce araştırma görevlisi kadrosuna atanmış bulunanlar ile yüksek lisans eğitimine başlamış olanlar ile bir yüksek lisans diploması almak suretiyle doktora eğitimine başlayacak olanlardan yeniden ÜDS sınavından 55 puan veya eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından yukarıda belirtilen puanları almış olma şartı aranmaz. Bu durumdaki adayların ÜDS’den en az 50 puan, KPDS’den en az 50 puan veya TOEFL sınavından en az (PBT) 477, (CBT) 153, (IBT) 53 ve IELTS sınavının her bölümünden en az 5.5 puan veya İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan sınavdan en az 50 puan almak almış olmaları gerekmektedir.
Üniversitemiz yüksek lisans programlarından mezun olan ve doktora programlarına başvuracak adaylardan; yüksek lisans öğrenimlerine başlarken Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan sınavda 50 ve üstünde puan alanların yada hazırlık sınıfı uygulayan Enstitülerde hazırlık sınıfı sonunda yapılan sınavda geçer not alanların, tekrar yabancı dil sınavına girmelerine gerek olmaksızın bu sınavlar sonucunda almış oldukları notlar yabancı dil notu olarak değerlendirilir.
NOT: Yükseköğretim Kurulu kararı uyarınca İstanbul dışındaki Üniversitelerde öğretim görevlisi, okutman ve uzman olanlar başvuruda bulunamazlar.
4- Değerlendirme:
Yüksek lisans programlarına başvuranlardan, lisans derslerinin not ortalamasının % 20’sinden, yabancı dil sınavı notunun % l5’inden, ALES notunun veya LES notunun ALES’e çevrilmiş karşılığının % 50’sinden, mülakât notunun % 15’inden oluşacak toplam notun en az 65’ini alanlardan en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan içinde kalanlar programa kabul edilirler.
Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen Anasanat Dallarına başvuranlardan, lisans ortalamasının %20’sinden, yabancı dil sınavı notunun %15’inden ve yetenek sınavının %50’si ile mülakat notunun %15’inden oluşacak toplam notun en az 65’ini alanlardan en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan içinde kalanlar programa kabul edilir.
İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuranlardan, lisans mezuniyet ortalamasının %25’i, ALES notunun veya LES notunun ALES’e çevrilmiş karşılığının % 50’si ve mülakat puanının %25’i alınarak hesaplanacak giriş puanının en az 60 olması şartıyla en yüksek puandan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan içinde kalanlar programa kabul edilirler.
Doktora programına başvuranlardan, lisans derslerinin not ortalamasının % l0’undan, yüksek lisans kredili derslerinin not ortalamasının % l0’undan, yabancı dil sınavı notunun % l5’inden, ALES notunun veya LES notunun ALES’e çevrilmiş karşılığının % 50’sinden, mülakât notunun % 15’inden oluşacak toplam notun en az 70’ini alanlardan en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan içinde kalanlar programa kabul edilirler.
Sanatta Yeterlik programına başvuranlardan, lisans not ortalamasının %10’undan, yüksek lisans not ortalamasının %10’undan, yabancı dil sınavı notunun %15’inden, mülakat notunun %15’inden ve yetenek sınavı notunun %50’sinden oluşacak toplam notun en az 70’ini alanlardan en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan içinde kalanlar programa kabul edilirler.
5- Gerekli Belgeler
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
a- Yüksek Lisans programına başvuru için, lisans diploması veya mezuniyet belgesinin, Doktora programına başvuru için yüksek lisans diploması yada yüksek lisans mezuniyet belgesinin, Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuru için lisans diploması veya mezuniyet belgelerinin noter onaylı yada ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti (2’şer adet); Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının diploma ya da mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenecek denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.
b- Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgelerinin noter onaylı yada ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti (1’er adet);
c- LES / ALES sonuç belgesinin onaylı sureti, l adet. (LES sonuç belgesi ile başvuracak adayların www.osym.gov.tr adresinde gerçekleştirecekleri LES puanın ALES puanına dönüştürülmüş karşılığını ibraz etmeleri gerekmektedir.
d- Lisansüstü programlara başvuru için KPDS, ÜDS, TOEFL veya IELTS Sonuç Belgesinin noter onaylı sureti (1 adet) yada İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan sınav sonuç belgesi,
e- Erkek adayların lisansüstü öğrenim görmek üzere bir enstitüye başvurmasında askerlik açısından sakınca bulunmadığını gösteren, ilgili askerlik şubesinden alınmış bir yazı (Yabancı uyruklu adaylar bu bent hükmüne tabi değildir),
f- 2 adet vesikalık (4,5x6 cm.) fotoğraf. (Fotoğraflar, kılık kıyafet genelgelerine uygun olmalıdır.),
g- Fen Bilimleri Enstitüsüne başvuracakların, başvurduğu lisansüstü programından farklı bir dalda öğrenim görmüş olanların aday kaydı yaptırabilmesi için, Enstitüden veya http://www.fbe.istanbul.edu.tr/
‘den alınacak Farklı Dal Formunun ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun görülüp imzalanması ve Enstitü Yönetim Kurulunda onaylanması gerekmektedir. (Başvuru ücretinin Enstitü Yönetim Kurulu onayından sonra yatırılması gerekmektedir.)
h- Lisansüstü programlara başvuracak adayların önkayıt için T.C. Ziraat Bankası Beyazıt/İST. şubesindeki 34522996-5001 nolu hesaba 100- YTL.(yüz) yatırmaları (Üniversitemiz Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlardan ön kayıt bedeli alınmayacaktır) ve dekontun bir örneğini başvuru sırasında ilgili enstitüye vermeleri gerekmektedir. (Banka dekontunda adayın adı, soyadı, başvuru yapılan enstitünün adı ve enstitü ön kayıt bedeli ibaresi yer alacaktır.)
6- Yatay Geçiş Başvuru Koşulları
Lisansüstü eğitimine başlarken Lisansüstü Eğitim Sınavı (LES) için Üniversitemizin aradığı puana sahip olup, kayıtlı olduğu yükseköğretim programında en az iki yarıyılda derslerini tamamlamış olmak.
(Yatay geçiş başvurusu için gerekli belgeler ilgili Enstitü Müdürlüğünden öğrenilecektir.)
7- Başvuru, Sınav ve Kayıt Tarihleri:
Başvuru Tarihleri : 21 Ocak 2008 – 25 Ocak 2008
Yabancı Dil Sınavı : 29 Ocak 2008
Mülakât : 6 Şubat 2008 – 08 Şubat 2008
Kesin Kayıtları : 18 Şubat 2008 – 22 Şubat 2008
ADAYLARIN DİKKATİNE:
l- Başvuru, sınav ve kesin kayıtlar için Enstitülere şahsen başvurulacaktır.
2- Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
3- Başvuru ve kesin kayıt süreleri uzatılmayacaktır.
4- Başvuru sırasında alınan belgeler iade edilmeyecektir.
5- Yabancı Dil Sınavı İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nde yapılacaktır.
6- Önkayıt için ödenen ücret hiçbir koşulda iade edilmez.

ENSTİTÜLERİN ADRESLERİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü : Besim Ömer Paşa Cd.Kaptan-ı Derya Sk. Beyazıt/İstanbul
Fen Bilimleri Enstitüsü : Bozdoğan Kemeri Cad. No:6 (Vezneciler HamamıSokağında) İşitme Engelliler Okulu Yanı Vezneciler/İSTANBUL
Sağlık Bilimleri Enstitüsü: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa/İstanbul
Deniz Bil. ve İşl. Enstitüsü : Müşkile Sk. No:1 Vefa/İstanbul
İ.Ü.Yabancı Diller Bölümü : Kirazlı Mescit Sk.No:31 Süleymaniye/İstanbul


Duyuru kez okunmuştur.